19.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 303/21


Oznámenie Ministerstva hospodárskeho rozvoja Talianskej republiky na základe článku 3 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov

2013/C 303/09

Ministerstvu hospodárskeho rozvoja bola doručená žiadosť o povolenie na prieskum uhľovodíkov od spoločnosti Global Petroleum Limited, označená ako „d 82 F.R-.GP“, týkajúca sa oblasti umiestnenej v zóne F (Jadranské more) vymedzenej úsekmi na poludníkoch a rovnobežkách, ktorých koncové body sú označené týmito zemepisnými súradnicami:

Body

Zemepisné súradnice

Zemepisná dĺžka východne od Greenwich

Severná zemepisná šírka

a

17°17′

41°54′

b

Priesečník rovnobežky 41°54′ s hranicou zóny F

c

Priesečník medzi hranicou zóny F a poludníkom 17°27′

d

17°27′

41°36′

e

17°36′

41°36′

f

17°36′

41°30′

g

17°17′

41°30′

Od bodu „b“ po bod „c“ tvorí hranicu uvedenú v žiadosti hranica zóny F.

Uvedené súradnice boli stanovené podľa námornej mapy talianskeho pobrežia, vypracovanej Hydrografickým ústavom Talianskeho vojnového námorníctva v mierke 1:250 000 – Mapa č. 921.

Na základe tohto vymedzenia hraníc je rozloha uvedenej oblasti 745,70 km2.

V súlade s uvedenou smernicou, s článkom 4 legislatívneho výnosu č. 625 z 25. novembra 1996, s ministerským dekrétom zo 4. marca 2011 a riaditeľským dekrétom z 22. marca 2011 Ministerstvo hospodárskeho rozvoja uverejňuje oznámenie s cieľom umožniť, aby zainteresované subjekty mohli predložiť žiadosti o povolenie na prieskum uhľovodíkov pre rovnakú oblasť vymedzenú vyššie.

Orgán, ktorý je zodpovedný za vydanie príslušného povolenia, je Ministerstvo hospodárskeho rozvoja – Odbor energetiky – Generálne riaditeľstvo pre nerastné a energetické zdroje – Oddelenie VI.

Pravidlá vydávania oprávnenia na ťažbu sú uvedené v týchto právnych predpisoch:

zákon č. 613 z 21. júla 1967; zákon č. 9 z 9. januára 1991; legislatívny výnos č. 625 z 25. novembra 1996, ministerský výnos zo 4. marca 2011 a riaditeľský dekrét z 22. marca 2011.

Lehota na predloženie žiadostí je tri mesiace po uverejnení tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Žiadosti doručené po tejto lehote sa nebudú brať do úvahy.

Žiadosti treba zasielať na túto adresu:

Ministero dello sviluppo economico

Dipartimento per l’energia

Direzione generale delle risorse minerarie ed energetiche

Divisione VI

Via Molise 2

00187 Roma RM

ITALIA

Žiadosti možno zasielať aj e-mailom na adresu ene.rme.div6@pec.sviluppoeconomico.gov.it; požadovaná dokumentácia by sa mala doručiť v elektronickom formáte spolu s elektronickým podpisom právneho zástupcu žiadateľa.

V súlade s bodom 2 prílohy A k výnosu predsedu vlády č. 22 z 22. decembra 2010 nesmie celková dĺžka konania na udelenie povolenia presiahnuť 180 dní.