14.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 366/5


Oznámenie Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004

(2013/C 366/04)

I.   ÚVOD

1.

V tomto oznámení sa stanovuje zjednodušený postup, ktorým Komisia zamýšľa riešiť niektoré koncentrácie podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) (ďalej len „nariadenie o fúziách“), ktoré nevyvolávajú obavy o hospodársku súťaž. Týmto oznámením sa nahrádza oznámenie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 uverejnené v roku 2005. (2) Skúsenosť Komisie získaná pri vykonávaní nariadenia o fúziách vrátane nariadenia Rady (EHS) č. 4064/89 (3), ktoré predchádzalo súčasnému nariadeniu o fúziách, ukazuje, že niektoré kategórie oznámených koncentrácií sú zvyčajne povolené bez toho, aby vyvolávali podstatné pochybnosti, ak nenastali zvláštne okolnosti.

2.

Účelom tohto oznámenia je stanoviť podmienky, za ktorých Komisia zvyčajne prijme skrátenú formu rozhodnutia vyhlasujúceho koncentráciu za zlučiteľnú s vnútorným trhom podľa zjednodušeného postupu, a poskytnúť usmernenie týkajúce sa samotného postupu. Ak sa splnia nevyhnutné podmienky uvedené v bode 5 alebo 6 tohto oznámenia a ak sa nevyskytnú zvláštne okolnosti, Komisia prijme skrátenú formu rozhodnutia o povolení do 25 pracovných dní odo dňa oznámenia podľa článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia o fúziách. (4)

3.

Ak sú však ochranné opatrenia alebo výnimky uvedené v bodoch 8 až 19 tohto oznámenia uplatniteľné, Komisia môže začať vyšetrovanie a/alebo prijať úplné rozhodnutie podľa nariadenia o fúziách pre ktorúkoľvek navrhovanú koncentráciu.

4.

Komisia chce postupom opísaným v nasledujúcich oddieloch dosiahnuť cielenejšiu a efektívnejšiu kontrolu fúzií v Únii.

II.   KATEGÓRIE KONCENTRÁCIÍ VHODNÉ NA RIEŠENIE PODĽA ZJEDNODUŠENÉHO POSTUPU

Oprávnené koncentrácie

5.

Komisia uplatní v zásade zjednodušený postup pri nasledujúcich kategóriách koncentrácií: (5)

a)

dva alebo viaceré podniky získavajú spoločnú kontrolu nad spoločným podnikom za predpokladu, že tento spoločný podnik nemá žiadne skutočné ani plánované aktivity na území Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), alebo sú tieto aktivity zanedbateľné; takýto prípad nastane, ak:

i)

obrat spoločného podniku a/alebo obrat prispievajúcich činností (6) je menší ako 100 miliónov EUR na území EHP v čase oznámenia (7); a

ii)

celková hodnota aktív prevedených do spoločného podniku je menšia ako 100 miliónov EUR na území EHP v čase oznámenia (8); alebo

b)

dva alebo viaceré podniky sa zlúčia alebo jeden podnik alebo viaceré podniky získajú výhradnú alebo spoločnú kontrolu nad iným podnikom za predpokladu, že žiadna zo strán koncentrácie nepôsobí na rovnakom trhu produktov a geografickom trhu (9), alebo na trhu produktov, ktorý je dodávateľský alebo odberateľský vo vzťahu k trhu produktov, na ktorom pôsobí ktorákoľvek iná strana koncentrácie (10) alebo

c)

dva alebo viaceré podniky sa zlúčia alebo jeden alebo viaceré podniky získavajú výlučnú alebo spoločnú kontrolu nad iným podnikom a sú splnené obidve nasledujúce podmienky:

i)

a spoločný trhový podiel všetkých strán koncentrácie, ktoré pôsobia na rovnakom trhu produktov a geografickom trhu (11) (horizontálne vzťahy) na území EHP, je menší ako 20 % (12); a

ii)

individuálne alebo spoločné trhové podiely všetkých strán koncentrácie, ktoré pôsobia na trhu produktov, ktorý je dodávateľský alebo odberateľský vo vzťahu k trhu produktov, na ktorom pôsobí ktorákoľvek iná strana koncentrácie (vertikálne vzťahy) (13), sú menšie ako 30 % (14), alebo;

d)

strana má získať výlučnú kontrolu nad podnikom, nad ktorým už má spoločnú kontrolu.

6.

Komisia môže uplatniť zjednodušený postup aj vtedy, keď sa dva alebo viaceré podniky zlúčia alebo jeden alebo viaceré podniky nadobudnú výlučnú alebo spoločnú kontrolu nad iným podnikom a sú splnené obidve nasledujúce podmienky:

i)

spoločný trhový podiel všetkých strán koncentrácie, ktoré sú v horizontálnom vzťahu, je menší ako 50 % a

ii)

prírastok („delta“) Herfindahl-Hirschmanovho indexu (HHI) vyplývajúci z koncentrácie je menší než 150 (15)  (16).

7.

Na účely uplatňovania bodu 5 písm. b) a c) a bodu 6 v prípade nadobudnutia spoločnej kontroly mimo predmetu činnosti spoločného podniku sa vzťahy, ktoré existujú len medzi podnikmi, ktoré nadobúdajú spoločnú kontrolu, nepovažujú za horizontálne ani vertikálne vzťahy na účely tohto oznámenia. Tieto vzťahy však môžu byť predpokladom na koordináciu tak, ako je uvedené v článku 2 ods. 4 nariadenia o fúziách; takéto situácie rieši bod 15 tohto oznámenia.

Ochranné opatrenia a výnimky

8.

Pri posudzovaní, či koncentrácia patrí do jednej z kategórií uvedených v bodoch 5 a 6, Komisia zaistí, aby všetky relevantné podmienky boli stanovené dostatočne jasne. Keďže definície trhu môžu byť pri tomto posudzovaní podstatným elementom, strany by počas fázy pred oznámením mali obyčajne poskytnúť informácie o každej prijateľnej alternatívnej definícii (pozri bod 22). Oznamujúce strany sú zodpovedné za opis všetkých relevantných alternatívnych trhov produktov a geografických trhov, na ktoré by mohla mať oznamovaná koncentrácia vplyv, a za poskytnutie údajov a informácií týkajúcich sa definície takýchto trhov (17). Komisia si zachová právo prijať konečné rozhodnutie o definícii trhu, pričom svoje rozhodnutie založí na analýze faktov prípadu. Ak je ťažké definovať relevantné trhy alebo určiť podiely strán na trhu, Komisia neuplatní zjednodušený postup. Komisia sa zároveň zdrží prijímania skrátenej formy rozhodnutí, pokiaľ koncentrácia vyvoláva nové právne otázky všeobecného záujmu, a obyčajne sa vráti k riadnej prvej fáze postupu pri fúziách.

9.

Hoci sa pri koncentráciách patriacich do kategórií uvedených v bodoch 5 a 6 zvyčajne nepredpokladá, že by mohli vyvolať vážne pochybnosti o otázke ich zlučiteľnosti s vnútorným trhom, môžu tu napriek tomu nastať určité situácie, ktoré si výnimočne vyžadujú podrobnejšie vyšetrenie a/alebo úplné rozhodnutie. V takom prípade sa môže Komisia vrátiť k obvyklej prvej fáze postupu pri fúzii.

10.

Ďalej sú uvedené indikatívne príklady typov prípadov, ktoré možno vylúčiť zo zjednodušeného postupu.

11.

Komisia pravdepodobne neprijme navrhovanú koncentráciu v rámci zjednodušeného postupu, pokiaľ nastane ktorákoľvek zo zvláštnych okolností uvedených v usmerneniach Komisie na posudzovanie horizontálnych fúzií (18). Medzi tieto prípady patrí: pokiaľ je už trh koncentrovaný, pokiaľ by sa navrhovanou koncentráciou odstránila dôležitá konkurenčná sila, pokiaľ by navrhovaná koncentrácia spájala dvoch významných inovátorov, pokiaľ by navrhovaná koncentrácia zahŕňala spoločnosť, ktorá má sľubné produkty v štádiu prípravy, alebo pokiaľ existujú náznaky, že by navrhovaná koncentrácia umožnila stranám fúzie, aby bránili v expanzii svojim konkurentom.

12.

To isté môže nastať aj vtedy, ak nie je možné stanoviť presný trhový podiel strán. Často k tomu dochádza, keď strany pôsobia na nových alebo málo rozvinutých trhoch.

13.

Niektoré typy koncentrácií môžu zvýšiť trhovú silu strán, napríklad kombináciou technologických, finančných alebo iných zdrojov, a to aj v prípade, ak strany koncentrácie nepôsobia na rovnakom trhu. Koncentrácie, pri ktorých sú najmenej dve strany koncentrácie prítomné na úzko súvisiacich susedných trhoch (19), môžu byť taktiež nevhodné pre zjednodušený postup, a to najmä vtedy, ak má jedna alebo viac strán koncentrácie individuálny trhový podiel, ktorý sa rovná minimálne 30 % na akomkoľvek trhu produktov, na ktorom neexistuje horizontálny ani vertikálny vzťah medzi stranami, avšak ktorý je susedným trhom vo vzťahu k trhu, na ktorom pôsobí druhá strana (20).

14.

Komisia môže uznať za vhodné vykonať úplné posúdenie v rámci obvyklého postupu pri fúziách v prípade určitých spoločných podnikov, ktorých obrat na území EHP v čase oznámenia je nižší ako prah stanovený v bode 5 a), ale v prípade ktorých sa predpokladá, že tento prah sa v nasledujúcich troch rokoch na území EHP výrazne prekročí. V prípadoch patriacich do bodu 5 písm. a) sa obvyklý postup takisto môže považovať za vhodný, pokiaľ medzi stranami koncentrácie existujú horizontálne alebo vertikálne vzťahy, na základe ktorých nemožno vylúčiť, že koncentrácia vyvolá vážne pochybnosti o jej zlučiteľnosti s vnútorným trhom, alebo ak nastane ktorákoľvek zo zvláštnych okolností, na ktoré sa odkazuje v bode 11.

15.

Komisia sa môže vrátiť úplnému posúdeniu v rámci obvyklého postupu pri fúziách okrem iného aj vtedy, ak nastane prípad koordinácie uvedený v článku 2 ods. 4 nariadenia o fúziách.

16.

Skúsenosť Komisie k dnešnému dňu ukazuje, že zmena zo spoločnej na výhradnú kontrolu môže výnimočne vyžadovať bližšie vyšetrenie a/alebo úplné rozhodnutie. Isté obavy o hospodársku súťaž môžu vzniknúť za takých okolností, ak sa bývalý spoločný podnik integruje do skupiny alebo siete svojho zostávajúceho jediného kontrolujúceho akcionára, čím sa odstránia obmedzenia zabezpečujúce poriadok na základe možných rozdielnych cieľov rôznych kontrolujúcich akcionárov a jeho strategická trhová pozícia by sa mohla posilniť. V prípade, ak napríklad podnik A a podnik B spoločne kontrolujú spoločný podnik C, koncentrácia, na základe ktorej podnik A získa výlučnú kontrolu nad podnikom C, môže viesť k obavám o hospodársku súťaž v prípade, ak je podnik C priamy konkurent podniku A, ak podniky C a A budú mať podstatnú spoločnú trhovú pozíciu a ak sa tým odstráni stupeň nezávislosti, ktorú mal predtým podnik C (21). V prípadoch, že si takéto scenáre vyžadujú hlbšiu analýzu, sa Komisia môže vrátiť k obvyklej prvej fáze postupu pri fúziách (22).

17.

Komisia sa môže vrátiť k obvyklej prvej fáze postupu pri fúziách aj vtedy, ak ani Komisia, ani príslušné orgány členských štátov nepreverili predchádzajúce nadobudnutie spoločnej kontroly nad príslušným spoločným podnikom.

18.

V prípade koncentrácií opísaných v bode 6 sa Komisia podľa jednotlivých prípadov rozhodne, či je za konkrétnych okolností príslušného prípadu zvýšenie úrovne koncentrácie trhu určené na základe delty HHI také, aby sa mal prípad preskúmať v rámci obvyklej prvej fázy postupu pri fúziách.

19.

Ak členský štát vyjadrí odôvodnené obavy súvisiace s oznámenou koncentráciou do 15 pracovných dní od prevzatia kópie oznámenia alebo ak tretia strana vyjadrí odôvodnené obavy v rámci lehoty určenej na takéto pripomienky, Komisia sa vráti k obvyklej prvej fáze postupu pri fúziách.

Žiadosť o postúpenie

20.

Zjednodušený postup sa neuplatní, ak členský štát požaduje postúpenie oznámenej koncentrácie podľa článku 9 nariadenia o fúziách alebo ak Komisia prijme žiadosť od jedného alebo viacerých členských štátov o postúpenie oznámenej koncentrácie podľa článku 22 nariadenia o fúziách.

Postúpenie pred oznámením na žiadosť oznamujúcich strán

21.

Bez toho, aby boli dotknuté ochranné opatrenia a výnimky uvedené v tomto oznámení môže Komisia uplatniť pri koncentráciách zjednodušený postup, ak

a)

na základe odôvodneného návrhu podľa článku 4 ods. 4 nariadenia o fúziách Komisia rozhodne nepostúpiť prípad členskému štátu; alebo

b)

na základe odôvodneného návrhu podľa článku 4 ods. 5 nariadenia o fúziách sa prípad postúpi Komisii.

III.   PROCESNÉ USTANOVENIA

Kontakty pred oznámením

22.

Komisia považuje kontakty pred oznámením medzi oznamujúcimi stranami a Komisiou na dobrovoľnom základe za užitočné aj v prípadoch, ktoré sa javia ako bezproblémové (23). Skúsenosť Komisie so zjednodušeným postupom ukazuje, že aj prípady spĺňajúce podmienky na zjednodušený postup môžu vyvolať komplikované otázky, napr. pri definícii trhu (pozri bod 8), ktoré by sa mali prednostne vyriešiť pred oznámením. Takéto kontakty umožnia Komisii a oznamujúcim stranám určiť presný rozsah informácií, ktorý sa má uviesť v oznámení. Kontakty pred oznámením by sa mali iniciovať najmenej dva týždne pred očakávaným dňom oznámenia. Oznamujúce strany sa vyzývajú k tomu, aby nadviazali kontakty pred oznámením, ak požadujú od Komisie, aby uplatnila zjednodušený postup v situácii opísanej v bode 6. Podľa nariadenia o fúziách majú oznamujúce strany právo oznámiť koncentráciu kedykoľvek, za predpokladu, že oznámenie je úplné. Možnosť zapojiť sa do kontaktov pred oznámením je služba ponúkaná Komisiou oznamujúcim stranám na základe dobrovoľnosti, s cieľom pripraviť formálny postup preskúmania fúzie. Ako také, aj keď nie sú povinné, kontakty pred podaním oznámenia môžu byť veľmi cenné pre oznamujúce strany a Komisiu pri určovaní presného množstva informácií požadovaných v oznámení a vo väčšine prípadov bude mať za následok významné zníženie požadovaných informácií.

23.

Kontakty pred oznámením, a najmä predkladanie návrhu oznámenia, však môžu byť menej užitočné v prípadoch, ktoré patria pod bod 5 písm. b), teda v prípadoch, ak neexistujú oznamované trhy (24), keďže strany nepôsobia na rovnakom trhu produktov alebo geografickom trhu, alebo na trhu produktov, ktorý je dodávateľský alebo odberateľský vo vzťahu k trhu produktov, na ktorom pôsobí ktorákoľvek iná strana koncentrácie. Za takýchto okolností môžu oznamujúce strany uprednostniť okamžité oznámenie bez predchádzajúceho predkladania návrhu oznámenia (25).

24.

To, že neexistujú oznamované trhy treba stanoviť v súlade s bodom 8 tohto oznámenia. Oznamujúce strany preto aj naďalej zodpovedajú za predkladanie všetkých informácií potrebných pre Komisiu, na základe ktorých možno stanoviť, že navrhovaná koncentrácia nevedie k vzniku žiadneho oznamovaného trhu na území EHP. Komisia neuplatní zjednodušený postup podľa bodu 5 b), ak je zložité dospieť k záveru, že navrhovaná koncentrácia nepovedie k vzniku žiadneho oznamovaného trhu. V takýchto prípadoch sa Komisia môže vrátiť k obvyklému postupu a považovať oznámenie za neúplné z vecného hľadiska v zmysle bodu 26 tohto oznámenia.

Uverejnenie o oznámení

25.

Informácia, ktorá sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie po doručení oznámenia (26), bude obsahovať: mená strán koncentrácie, krajinu ich pôvodu, povahu koncentrácie a zúčastnené hospodárske sektory, ako aj uvedenie toho, že na základe informácií poskytnutých oznamujúcou stranou sa koncentrácia môže uskutočniť zjednodušeným postupom. Strany, ktoré majú záujem, potom budú mať príležitosť podať pripomienky, a to najmä ku skutočnostiam, ktoré by mohli vyžadovať vyšetrenie.

Rozhodnutie v skrátenej forme

26.

Ak Komisia usúdi, že koncentrácia spĺňa kritériá zjednodušeného postupu (pozri body 5 a 6), zvyčajne vydá rozhodnutie v skrátenej forme. Týka sa to náležitých prípadov, ktoré nevyvolávajú žiadne obavy súvisiace s hospodárskou súťažou a Komisii boli oznámené úplnou formou. Koncentrácia je tak vyhlásená za zlučiteľnú s vnútorným trhom do 25 pracovných dní odo dňa oznámenia podľa článku 10 ods. 1 a 6 nariadenia o fúziách. Komisia sa bude snažiť vydať rozhodnutie v skrátenej forme čo najskôr po uplynutí 15 pracovných dní, počas ktorých členské štáty môžu požiadať o postúpenie oznamovanej koncentrácie podľa článku 9 nariadenia o fúziách. Avšak do uplynutia lehoty 25 pracovných dní má Komisia možnosť vrátiť sa k obvyklej prvej fáze postupu pri fúziách a tým začať vyšetrovanie a/alebo prijať rozhodnutie v úplnej forme, pokiaľ to v danom prípade uzná za vhodné. V takýchto prípadoch môže Komisia považovať oznámenie za neúplné z vecného hľadiska podľa článku 5 ods. 2 vykonávacieho nariadenia, ak ho nedostala v úplnej forme.

Uverejnenie rozhodnutia v skrátenej forme

27.

Komisia uverejní oznámenie o rozhodnutí v Úradnom vestníku rovnako ako pri rozhodnutiach o povolení v úplnej forme. Verejná verzia rozhodnutia bude dostupná na internetovej stránke GR pre hospodársku súťaž. Rozhodnutie v skrátenej forme bude obsahovať informácie o oznámenej koncentrácii uverejnenej v Úradnom vestníku v čase oznámenia (mená strán, krajina ich pôvodu, povaha koncentrácie a príslušné hospodárske sektory) a vyhlásenie v rozhodnutí o tom, že sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom, pretože patrí pod jednu alebo viacero kategórií opísaných v tomto oznámení, pričom sa explicitne vymedzí uplatniteľná kategória (kategórie).

IV.   POMOCNÉ OBMEDZENIA

28.

Zjednodušený postup nie je vhodný v prípadoch, keď príslušné podniky požadujú výslovné posúdenie obmedzení, ktoré s koncentráciou priamo súvisia a sú na jej uplatnenie nevyhnutné.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ C 56, 5.3.2005, s. 32.

(3)  Nariadenie Rady (EHS) č. 4064/89 z 21. decembra 1989 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 1); opravené znenie v Ú. v. ES L 257, 21.9.1990, s. 13.

(4)  Požiadavky na oznámenie sú stanovené v prílohách I a II k nariadeniu Rady (ES) č. 802/2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi („vykonávacie nariadenie“).

(5)  Nasledujúce kategórie sa uplatnia alternatívne, nie kumulatívne, t. j. splnenie všetkých kritérií ktorejkoľvek z kategórií uvedených v bode 5 písm. a), b), c) alebo d) alebo v bode 6 v zásade znamená, že sa oznamovaná koncentrácia stane prijateľnou pre zjednodušený postup. Transakcia môže spĺňať kritériá viac ako jednej z kategórií opísaných v tomto oznámení. Oznamujúce strany preto môžu oznámiť transakciu na základe viac ako jednej z kategórií opísaných v tomto oznámení.

(6)  Výraz „a/alebo“ sa vzťahuje na celý rad rozličných situácií; napríklad:

v prípade spoločného získania cieľovej spoločnosti sa berie do úvahy obrat tejto cieľovej spoločnosti (spoločného podniku),

v prípade vytvorenia spoločného podniku, ku ktorému prispievajú svojimi aktivitami materské spoločnosti, sa berie do úvahy obrat z prispievajúcich aktivít,

v prípade vstupu novej kontrolujúcej strany do existujúceho spoločného podniku sa musí brať do úvahy obrat spoločného podniku a obrat z prípadných prispievajúcich aktivít novej materskej spoločnosti.

(7)  Obrat spoločného podniku možno určiť podľa posledných auditovaných účtov materských spoločností alebo samotného spoločného podniku, a to podľa dostupnosti oddelených účtov zdrojov spojených v spoločnom podniku.

(8)  Celková hodnota aktív spoločného podniku sa určí podľa poslednej vypracovanej a schválenej súvahy každej materskej spoločnosti. Pojem „aktíva“ zahŕňa: 1. všetky hmotné a nehmotné aktíva, ktoré sa prevedú na spoločný podnik (príklady hmotných aktív zahŕňajú výrobné závody, maloobchodné alebo veľkoobchodné predajne a zásoby tovaru, príkladmi nehmotných aktív sú práva duševného vlastníctva, goodwill atď.), a 2. akúkoľvek čiastku úveru alebo akýkoľvek záväzok spoločného podniku, ktorý sa rozhodla ktorákoľvek z materských spoločností poskytnúť alebo zaručiť. Pokiaľ prevedené aktíva vytvárajú v čase oznámenia obrat, tak ani hodnota aktív, ani hodnota ročného obratu nesmie presiahnuť 100 miliónov EUR.

(9)  Pozri oznámenie Komisie o definícii relevantného trhu na účely práva hospodárskej súťaže Spoločenstva (Ú. v. EÚ C 372, 9.12.1997, s. 5). Akýkoľvek odkaz na činnosti podniku na trhoch v tomto oznámení by sa mal chápať ako činnosť na trhoch v rámci územia EHP alebo na trhoch, ktoré zahŕňajú územie EHP, ale môžu byť širšie ako územie EHP.

(10)  Vertikálny vzťah bežne predpokladá, že produkt alebo služba podniku, ktorý pôsobí na príslušnom dodávateľskom trhu, predstavuje dôležitý vstup pre produkt alebo službu podniku, ktorý pôsobí na odberateľskom trhu: viac podrobností pozri v usmerneniach Komisie na posudzovanie nehorizontálnych fúzií podľa nariadenia Rady o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Ú. v. EÚ C 265, 18.10.2008, s. 6), bod 34.

(11)  Porovnaj poznámku pod čiarou 9.

(12)  Prahové hodnoty pre horizontálne a vertikálne vzťahy sa uplatňujú na každú prijateľnú alternatívnu definíciu trhu produktov a geografického trhu, ktorú môže byť nutné brať do úvahy v danom prípade. Je dôležité, aby východiskové definície trhu stanovené v oznámení boli dostatočné presné, aby opodstatňovali posúdenie, podľa ktorého tieto prahové hodnoty nie sú dosiahnuté, a aby sa uviedli všetky prijateľné alternatívne definície trhu, ktoré môže byť nutné brať do úvahy (vrátane geografických trhov užších ako vnútroštátne trhy).

(13)  Porovnaj poznámku pod čiarou 10.

(14)  Porovnaj poznámku pod čiarou 12.

(15)  HHI sa vypočíta spočítaním druhých mocnín jednotlivých trhových podielov všetkých spoločností na trhu; pozri usmernenia Komisie na posudzovanie horizontálnych fúzií podľa nariadenia Rady o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Ú. v. EÚ C 31, 5.2.2004, s. 5), bod 16. Na výpočet delty HHI vyplývajúcej z koncentrácie však postačí odpočítať z mocniny súčtu trhových podielov strán koncentrácie (inými slovami, z mocniny trhového podielu subjektu, ktorý vznikol fúziou, po uskutočnení koncentrácie) súčet mocnín jednotlivých trhových podielov strán (keďže trhové podiely všetkých ostatných konkurentov na trhu zostávajú nezmenené, a preto nemajú vplyv na výsledok rovnice). Inými slovami, deltu HHI možno vypočítať iba na základe trhových podielov strán koncentrácie bez toho, aby bolo nutné poznať trhové podiely akýchkoľvek iných konkurentov na trhu.

(16)  Porovnaj poznámku pod čiarou 12.

(17)  Ako pri každom inom oznámení Komisia môže odvolať skrátenú formu rozhodnutia, ak sa zakladá na nesprávnej informácii, za ktorú zodpovedá jeden zo zúčastnených podnikov (článok 6 ods. 3 písm. a) nariadenia o fúziách).

(18)  Pozri usmernenia Komisie na posudzovanie horizontálnych fúzií podľa nariadenia Rady o kontrole koncentrácií medzi podnikmi, Ú. v. EÚ C 31, 5.2.2004, a najmä bod 20.

(19)  Trhy produktov sú úzko previazané susedné trhy, ak sa produkty navzájom dopĺňajú alebo ak patria do sortimentu produktov, ktorý vo všeobecnosti kupuje ten istý okruh zákazníkov na rovnaké konečné použitie.

(20)  Pozri usmernenia Komisie na posudzovanie nehorizontálnych fúzií podľa nariadenia Rady o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Ú. v. EÚ C 265, 18.10.2008, s. 6; najmä bod 25 a oddiel V).

(21)  Prípad COMP/M.5141 KLM/Martinair, 17.12.2008, body 14 – 22.

(22)  Prípad COMP/M.2908 Deutsche Post/DHL (II)18.9.2002.

(23)  Pozri Osvedčené postupy pre vykonávanie kontrolných konaní pri fúziách ES vydané GR pre hospodársku súťaž („Osvedčené postupy“) a dostupné na: http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/proceedings.pdf

(24)  Definície oznamovaných trhov pozri v oddiele 6.2 skrátenej formy tlačiva CO (Príloha II k vykonávaciemu nariadeniu).

(25)  V zmysle osvedčených postupov však Komisia vyzýva strany, aby vopred predložili žiadosť o pridelenie tímu na GR pre hospodársku súťaž, ktorý sa bude prípadom zaoberať.

(26)  Článok 4 ods. 3 nariadenia o fúziách.