1.11.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 318/14


Uverejnenie žiadosti o zmenu podľa článku 50 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny

2013/C 318/09

Týmto uverejnením sa poskytuje právo vzniesť námietku proti žiadosti o zmenu podľa článku 51 nariadenia Európskeho parlamentu Rady (EÚ) č. 1151/2012 (1).

ŽIADOSŤ O ZMENU

NARIADENIE RADY (ES) č. 510/2006

o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín  (2)

ŽIADOSŤ O ZMENU PODĽA ČLÁNKU 9

„LOMNICKÉ SUCHARY“

ES č.: CZ-PGI-0105-01093-14.02.2013

CHZO ( X ) CHOP ( )

1.   Položka v špecifikácii výrobku, ktorej sa zmena týka

Názov výrobku

Opis výrobku

Zemepisná oblasť

Dôkaz o pôvode

Spôsob výroby

Súvislosť

Označovanie

Vnútroštátne požiadavky

Iné – zmena združení, zmeny kontrolných orgánov

2.   Druh zmeny (zmien)

Zmena jednotného dokumentu alebo zhrnutia

Zmena špecifikácie zapísaného CHOP alebo CHZO, ku ktorému nebol uverejnený jednotný dokument, ani zhrnutie

Zmena špecifikácie, ktorá nevyžaduje zmenu uverejneného jednotného dokumentu [čl. 9 ods. 3 nariadenia (ES) č. 510/2006]

Dočasná zmena špecifikácie, vyplývajúca z uloženia povinných sanitárnych alebo rastlinolekárskych opatrení orgánmi verejnej moci [čl. 9 ods. 4 nariadenia (ES) č. 510/2006]

3.   Zmena (zmeny)

1.

Bod 4.2 zhrnutia: Zmena obsahu tuku – konateľ pôvodného prihlasovateľa omylom ako podklad pre špecifikáciu použil starú normu č. ON 562 890 pre cukrové sucháre národného podniku „Čokoládovny“; táto norma bola odoslaná ako príloha č. 8. V tejto norme navyše došlo k zámene tzv. trojpomeru pre denný príjem jednotlivých zložiek potravín (tuky, sacharidy, bielkoviny) v prípade kategórie tuk za obsah tuku v sušine. Vzhľadom na náročnosť vykonávania kontrol parametra tuk v sušine sa nebude ďalej stanovovať obsah tuku v sušine, ale obsah celkového tuku v hotovom výrobku. Tento parameter je podstatnejší aj z hľadiska spotrebiteľov. Nový údaj o obsahu tuku bude teda: „Celkový tuk najmenej 11 hm. %.“

2.

Bod 4.2 zhrnutia: Stanovenie obsahu aflatoxínov upravujeme tak, aby formulácia bola vždy v súlade so všeobecne záväznými parametrami pre potraviny, teda nová formulácia znie: „Aflatoxín B1, B2, G1, G2 – musí zodpovedať zákonným požiadavkám.“

3.

Bod 4.2 zhrnutia: Upresňujeme terminológiu a použité dochucujúce suroviny:

z dôvodu zabezpečenia aktuálnosti terminológie nahrádzame termín „stužený tuk“ termínom „pekárenský tuk“,

z ekonomických dôvodov alebo z dôvodu nedostatku na trhu je možné do cesta namiesto vanilky použiť „vanilín“,

na základe prešetrení medzi výrobcami sa zistilo, že niektorí pridávajú do niektorých typov výrobku „Lomnické suchary“„škoricu“ alebo „muškátový kvet“, ktoré teda doplňujeme do zoznamu surovín, a naopak vypúšťame tzv. „odhořčené persico“ (odhorčené jadrá marhúľ a broskýň), pretože sa už nevyrába.

4.

Bod 4.2 zhrnutia: Zo zoznamu typov výrobku „Lomnické suchary“ vypúšťame Lomnické suchary Dia, pretože podľa súčasnej vyhlášky ČR o spôsobe označovania potravín a tabakových výrobkov č. 113/2005, novelizovanej 23. decembra 2008, zodpovedajúcej predpisom Európskej únie, nie je možné používať označenie, ktoré by mohlo viesť k zámene bežných potravín s potravinami na zvláštnu výživu (§ 4).

5.

Bod 4.5 zhrnutia: V rámci kontrol sa zistili niektoré technologické nepresnosti a chyba týkajúca sa doby kvasenia, ku ktorej pravdepodobne došlo pri prepise. Kusy cesta v podlhovastom tvare sa vo vymastených formách nechajú kysnúť iba cca 10 až 20 min. Takisto upravujeme spôsob pečenia, kde je úprava údajov o vlhkosti a teploty závislá od použitého typu rúry na pečenie; z dôvodu zachovania kvality výrobku „Lomnické suchary“ je potrebné tieto parametre vždy prispôsobiť konkrétnemu typu rúry na pečenie. Pôvodná príslušná časť opisu výroby sa nahrádza takto: „Z cesta sa krájajú bochníky, po vykysnutí sa vyvaľkajú do podlhovastého tvaru, vkladajú sa do vymastených foriem a nechajú kysnúť cca 10 až 20 min. Po vykysnutí sa pečú v peci vyhriatej asi na 200 až 250 °C asi 30 až 45 minút.“

6.

Bod 4.5 a 4.8 zhrnutia: V súvislosti s návratom k historicky tradičnej forme predaja a takisto vzhľadom na možnosť voľby inej formy balenia upravujeme aj požiadavky na balenie. Veta „Sucháre sa balia do potravinárskej hliníkovej fólie a tieto balíčky sa vkladajú do kartónovej krabice s potlačou.“ sa nahrádza takto: „Sucháre sa balia do potravinárskej hliníkovej fólie a tieto balíčky sa vkladajú do kartónovej alebo plechovej krabice s potlačou. Možný je aj iný spôsob balenia zodpovedajúci druhu výrobku a záväzným predpisom. Výrobca môže časť svojej výroby predávať priamo konečnému spotrebiteľovi na okamžitú spotrebu a v tom prípade sucháre nie je potrebné baliť do hliníkovej fólie.“ V tejto súvislosti sa novo upravujú aj požiadavky na označovanie: „V prípade balenia do krabíc sa označenie vykonáva uvedením názvu ‚Lomnické suchary‘ a ich druhom. ‚Lomnické suchary‘ sú uvedené väčším písmom ako ostatný text. Minimálne na jednej strane krabice je obrázok, na ktorom sú znázornené sucháre. V prípade iného typu balenia vrátane priameho predaja spotrebiteľom jednotlivých suchárov výrobcom musí byť označenie ‚Lomnické suchary‘ vrátane ich druhu uvedené dostatočne zreteľne.“ Touto formuláciou sa úplne nahrádza tá pôvodná.

Ďalej sa vzhľadom na omyl uvedený vyššie v súvislosti s normou č. ON 562 890 (pozri zmenu č. 1), ktorá bola zaslaná ako príloha č. 8 špecifikácie, vypúšťajú posledné dve vety v bode 4.5 špecifikácie.

7.

Pretože došlo k zmene názvu a adresy združenia výrobcov, k zmene kontrolného orgánu zodpovedného za kontrolu dodržiavania špecifikácie aj k zmene kontrolného orgánu zodpovedného za vykonávanie kvalitatívnych a kvantitatívnych rozborov, do súladu so skutočnosťou sme uviedli aj tieto údaje.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

NARIADENIE RADY (ES) č. 510/2006

o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín  (3)

„LOMNICKÉ SUCHARY“

ES č.: CZ-PGI-0105-01093-14.02.2013

CHZO ( X ) CHOP ( )

1.   Názov

„Lomnické suchary“

2.   Členský štát nebo tretia krajina

Česká republika

3.   Opis poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny

3.1.   Druh výrobku

Trieda 2.4 –

Chlieb, pečivo, koláčiky, cukrárske výrobky, sušienky a ostatný pekárenský tovar

3.2.   Opis výrobku, na ktorý sa vzťahuje názov uvedený v bode 1

„Lomnické suchary“ sa vyrábajú ako: „Lomnické suchary pocukrované“, „Lomnické suchary orieškové“, „Lomnické suchary mandľové“, „Lomnické suchary arašidové“.

Hotový výrobok musí pri zmyslovom posudzovaní vyhovovať týmto požiadavkám:

Tvar

krajce s najvyššou hrúbkou 18 mm

Povrch

rovnomerne pocukrovaný

Farba

na lome rovnomerne zlatohnedá

Pórovitosť

primeraná, bez dutín, nedopečených častí a stôp nevymieseného cesta

Textúra

tvrdá, krehká, chrumkavá

Chuť a vôňa charakteristická pre daný druh s príchuťou pomarančovej (citrónovej) kôry. Nesmie mať pripálenú, horkastú, zatuchnutú chuť, ani inú cudziu príchuť alebo vôňu.

Fyzikálne a chemické požiadavky:

Maximálna vlhkosť

4 hm. %

Sacharóza v sušine najmenej

33,5 hm. %

Celkový tuk najmenej

11 hm. %

Popol v sušine najviac

0,80 hm. %

„Piesok“ v sušine najviac

0,10 hm. %

Kovy: arzén, kadmium, olovo, ortuť – musia zodpovedať zákonným požiadavkám.

Mikrobiologické vyšetrenie: vzorky musia zodpovedať zákonným požiadavkám.

Aflatoxín B1, B2, G1, G2 – výrobok musí zodpovedať zákonným požiadavkám.

3.3.   Suroviny (iba pri spracovaných výrobkoch)

„Lomnické suchary“ sú určené na priamu spotrebu. Lomnické suchary sa vyrábajú z hladkej pšeničnej múky, prípadne cukru, ďalej z pekárenského tuku, droždia, sušeného mlieka a sušených vaječných žĺtkov, pomarančovej kôry alebo citrónovej kôry a podľa druhu sa môže pridávať škorica, vanilka alebo muškátový kvet. Sušené žĺtka možno nahradiť v hodnote sušiny čerstvými vaječnými žĺtkami, vanilku možno nahradiť vanilínom. K jednotlivým typom sa pridávajú drvené lieskové oriešky, mandle, arašidy. Upečené suchárové krajce sú obalené v práškovom cukre.

3.4.   Krmivo (iba pri výrobkoch živočíšneho pôvodu)

3.5.   Špecifické kroky výroby, ktoré sa musia uskutočniť vo vymedzenej zemepisnej oblasti

Celý proces výroby od prípravy cesta po sušenie musí prebiehať u výrobcu z dôvodu zachovania kvality a hygieny výrobku. Ide o krehký výrobok, ktorého technológia výroby neumožňuje dislokáciu niektorej výrobnej fázy.

Hlavné znaky technologického postupu: do miešacieho stroja sa vložia pripravené suroviny podľa receptúry pre daný druh výrobku. Suroviny sa dobre premiešajú. Do premiešaných surovín sa pridá vopred pripravený kvások a zdravotne neškodná pitná voda a všetko sa dobre premieša na tuhé cesto. Z cesta sa krájajú bochníky, po vykysnutí sa vyvaľkajú do podlhovastého tvaru, vkladajú sa do vymastených foriem a nechajú kysnúť cca 10 až 20 min. Po vykysnutí se pečú v peci vyhriatej asi na 200 až 250 °C asi 30 až 45 minút. Upečené sucháre podlhovastého tvaru sa nechajú vychladnúť, po zvláčnení sa krájajú na rovnako hrubé krajce a vytriedené sa obaľujú v práškovom cukre. Krajce suchárov sa potom sušia v peci pri teplote 190 až 200 °C a po vysušení sa poukladajú a odovzdávajú na balenie.

3.6.   Špecifické pravidlá krájania, strúhania, balenia atď.

Sucháre sa balia do potravinárskej hliníkovej fólie a tieto balíčky sa vkladajú do kartónovej alebo plechovej škatule s potlačou. Možný je aj iný spôsob balenia zodpovedajúci druhu výrobku a záväzným predpisom. Výrobca môže časť svojej výroby predávať priamo konečnému spotrebiteľovi na okamžitú spotrebu; v takom prípade nie je nutné sucháre baliť do hliníkovej fólie.

Výrobok na expedíciu s dlhšou dobou trvanlivosti je nutné zabaliť bezprostredne po dokončení výroby z dôvodu zachovania kvality. Sucháre sú jemné a ľahko pohlcujú vlhkosť. Pri preprave vo väčšom množstve by preto mohlo dôjsť k zhoršeniu kvality rozlámaním a zvlhnutím. Ďalším dôvodom je zabezpečenie lepšej skladovateľnosti a vysledovateľnosti výrobku.

3.7.   Špecifické pravidlá označovania

V prípade balenia do krabíc sa označovanie vykonáva uvedením názvu „Lomnické suchary“ a ich druhu. „Lomnické suchary“ sú uvedené väčším písmom ako ostatný text. Minimálne na jednej strane krabice je obrázok, na ktorom sú znázornené sucháre. V prípade iného balenia vrátane priameho predaja výrobcom jednotlivých suchárov spotrebiteľovi musí byť označenie „Lomnické sucháre“ vrátane ich druhu uvedené dostatočne zreteľným spôsobom.

4.   Stručné vymedzenie zemepisnej oblasti

Okres Semily, ktorého súčasťou sú mestá Lomnice nad Popelkou, Vysoké nad Jizerou, Jablonec nad Nisou.

5.   Súvislosť so zemepisnou oblasťou

5.1.   Špecifickosť zemepisnej oblasti

Vymedzená oblasť výroby „Lomnických suchárov“ je podhorský kraj, kde sa obyvatelia v minulosti živili prevažne poľnohospodárstvom a ručnou malovýrobou.

Prvé historické zmienky o výrobe „Lomnických suchárov“ vo vymedzenej zemepisnej oblasti sú z roku 1810, kedy začal Michal Jína vyrábať sucháre v Lomnici nad Popelkou. Na začiatku piekli trvanlivé pečivo doma a roznášali ho v košoch po trhoch. V druhej polovici 19. storočia, v roku 1856, jeho vnuk zaviedol strojovú výrobu „Lomnických suchárov“, ktorými zásoboval nielen celé Rakúsko-Uhorsko, ale aj ďalšie krajiny Európy. Jeho syn Josef Jína postavil v roku 1907 v Lomnici nad Popelkou továreň, vybavenú na terajšiu dobu modernými strojmi. Kládol veľký dôraz na kvalitu výrobkov. V roku 1942 bola firma zmodernizovaná, v roku 1948 znárodnená a výroba suchárov pokračovala v podniku Lomnický průmysl sucharů, ktorý patril od roku 1958 pod Průmysl trvanlivého pečiva Praha a neskôr pod Čokoládovny Praha – Modřany.

Po novembri 1989 bol podnik Čokoládovny privatizovaný firmou Nestlé, ktorá v roku 1994 výrobu Lomnických suchárov zrušila. V roku 1995 bola založená firma VEKOS, kde bol zodpovedným zástupcom Ladislav Kodejška mladší, ktorý obnovil výrobu Lomnických suchárov podľa starých receptov získaných od otca, ktorý sa vyučil u Jínovcov. V posledných rokoch sa objavili ďalší menší výrobcovia, ktorí vyrábali Lomnické suchary podľa starých receptúr, napríklad EGE IMPEX, Lomnické suchary s. r. o., Ladislav Kodejška. V septembri 2005 bolo založené združenie výrobcov Lomnických suchárov.

5.2.   Špecifickosť výrobku

Vzhľad a chuť Lomnických suchárov je daná tradičnou receptúrou, používanou už takmer 200 rokov, a výrobnými skúsenosťami obyvateľov vymedzenej oblasti. Ide o špecifický výrobok vyrábaný iba vo vymedzenej oblasti.

Lomnické suchary sú špecifické svojou formou a chuťou, t. j. majú osobitý tvar, vzhľad a chuť. Ich pocukrovaný povrch je výhradne doménou Lomnických suchárov, inde sa takýto výrobok nevyrába. Špecifické je takisto ochutenie prídavkom mandlí, orieškov či arašidov. Trvalo vysoká kvalita je spojená s vynikajúcou chuťou. Ide o špecifický výrobok vyrábaný iba vo vymedzenej oblasti.

Počas celého obdobia, odkedy sa Lomnické suchary vyrábajú, sú označované ako „Lomnické suchary“, prípadne s uvedením mena/názvu výrobcu, ako napríklad Jína, Kodejška, EGE Impex, Vekos a podobne.

5.3.   Príčinná súvislosť medzi zemepisnou oblasťou a akosťou alebo typickou vlastnosťou výrobku (CHOP), alebo špecifickou akosťou, povesťou alebo inou typickou vlastnosťou výrobku (CHZO)

Dvestoročnú históriu výroby výrobku „Lomnické suchary“ vo vymedzenej oblasti potvrdzujú početné zmienky v dobovej aj súčasnej tlači a takisto dokumentácia uložená v Mestskom múzeu v Lomnici nad Popelkou. Dlhodobú súvislosť s oblasťou výroby a kvalitu Lomnických suchárov dokazujú aj publikácie (napr. „Město sucharů a textilu Lomnice nad Popelkou“, vydal Josef Mizera a spol., séria C zväzok IX, Brno 1946, „Popis a dějiny okresu Lomnického n. P.“, Josef Fučík, 1926), dobové letáky, riekanky, pozvánka na veľtrh, poďakovanie prezidenta, internetové odkazy. Na svetovej výstave v Paríži v roku 1927 získal Josef Jína za svoje Lomnické suchary prvú cenu „Grand Prix“. Už koncom 19. storočia a v prvej polovici minulého storočia boli „Lomnické suchary“ pod týmto označením známe v Rakúsku, Nemecku a Taliansku. Medzi vojnami sa vyvážali aj do Ameriky. V súčasnosti sa „Lomnické suchary“ z vymedzenej oblasti výroby rozvážajú do takmer celej Českej republiky. V priebehu celej histórie sa na výrobe v rôznej miere zúčastňujú potomkovia pôvodnej zakladateľskej rodiny Jínovcov. Z dôvodu svojej jedinečnosti bolo označenie „Lomnické suchary“ v roku 2003 zapísané v Českej republike ako označenie pôvodu pod č. 198.

Odkaz na uverejnenie špecifikácie

[článok 5 ods. 7 nariadenia (ES) č. 510/2006 (4)]

http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.ops.det?popk=211&plang=cs


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12. Nahradené nariadením (EÚ) č. 1151/2012.

(3)  Nahradené nariadením (EÚ) č. 1151/2012.

(4)  Porovnaj poznámku pod čiarou 3.