52013PC0652

Návrh VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY, ktorým sa ukončuje čiastočné predbežné preskúmanie antidumpingových opatrení týkajúcich sa dovozu určitých spojovacích materiálov zo železa alebo z ocele s pôvodom v Čínskej ľudovej republike rozšírených na dovoz týchto materiálov zasielaných z Malajzie bez ohľadu na to, či sú deklarované ako výrobky s pôvodom v Malajzii, alebo nie /* COM/2013/0652 final - 2013/0318 (NLE) */


DÔVODOVÁ SPRÁVA

1) Kontext návrhu

|| Dôvody a ciele návrhu Tento návrh sa týka uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (ďalej len „základné nariadenie“) v rámci čiastočného predbežného preskúmania týkajúceho sa platných antidumpingových colných poplatkov na dovoz určitých spojovacích materiálov zo železa alebo ocele s pôvodom v Čínskej ľudovej republike rozšírených na dovoz týchto materiálov zasielaných z Malajzie bez ohľadu na to, či sú deklarované ako výrobky s pôvodom v Malajzii, alebo nie.

|| Všeobecný kontext Tento návrh sa predkladá v kontexte vykonávania základného nariadenia.

  || Existujúce ustanovenia v oblasti návrhu             Konečné antidumpingové clo na dovoz určitých spojovacích materiálov zo železa alebo ocele, ktoré v súčasnosti patria pod číselné znaky KN ex 7318 12 90, ex 7318 14 91, ex 7318 14 99, ex 7318 15 59, ex 7318 15 69, ex 7318 15 81, ex 7318 15 89, ex 7318 15 90, ex 7318 21 00 a ex 7318 22 00, s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, bolo uložené nariadením Rady (ES) č. 91/2009 (Ú. v. EÚ L 29, 31.1.2009, s. 1) a zmenené vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 924/2012 (Ú. v. EÚ L 275, 10.10.2012, s. 1).             Vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 723/2011 (Ú. v. EÚ L 194, 26.7.2011, s. 6) sa antidumpingové clo na dovoz určitých spojovacích materiálov zo železa alebo ocele s pôvodom v Čínskej ľudovej republike rozšírilo na dovoz určitých spojovacích materiálov zo železa alebo ocele zasielaných z Malajzie bez ohľadu na to, či sú deklarované ako výrobky s pôvodom v Malajzii, alebo nie.

|| Súlad s inými politikami a cieľmi Únie Neuplatňuje sa.

2) Konzultácie so zainteresovanými stranami a posúdenie vplyvu

|| Konzultácie so zainteresovanými stranami

|| Zainteresované strany, ktorých sa konanie týka, mali možnosť počas konania obhajovať svoje záujmy v súlade s ustanoveniami základného nariadenia.

|| Získavanie a využívanie expertízy

|| Externá expertíza nebola potrebná.

|| Posúdenie vplyvu Tento návrh je výsledkom vykonávania základného nariadenia. Základné nariadenie neobsahuje ustanovenie vyžadujúce všeobecné posúdenie vplyvu, obsahuje však úplný zoznam podmienok, ktoré sa musia posúdiť.

3) Právne prvky návrhu

|| Zhrnutie navrhovaného opatrenia Komisia začala 14. mája 2013 čiastočné predbežné preskúmanie antidumpingových ciel na dovoz určitých spojovacích materiálov zo železa alebo z ocele s pôvodom v Čínskej ľudovej republike rozšírených na dovoz týchto materiálov zasielaných z Malajzie bez ohľadu na to, či sú deklarované ako výrobky s pôvodom v Malajzii, alebo nie. Preskúmanie sa začalo na základe odôvodnenej žiadosti, ktorú podala spoločnosť Malaysian Precision Manufacturing SDN BHD (ďalej len „žiadateľ“). Žiadateľ stiahol svoju žiadosť o preskúmanie pred tým, než odpovedal na dotazník. Zistilo sa, že ukončenie tohto konania týkajúceho sa preskúmania by nebolo v rozpore so záujmom Únie. Navrhuje sa preto, aby Rada prijala pripojený návrh nariadenia, ktorým sa ukončuje čiastočné predbežné preskúmanie a ktoré by sa malo uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie.

|| Právny základ Nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva.

|| Zásada subsidiarity Návrh patrí do výlučnej právomoci Únie. Zásada subsidiarity sa preto neuplatňuje.

|| Zásada proporcionality Návrh je v súlade so zásadou proporcionality z týchto dôvodov:

|| Forma opatrenia je opísaná v uvedenom základnom nariadení a je mimo rozsahu pôsobnosti vnútroštátneho rozhodovania.

|| Uvedenie spôsobu, akým sa finančná a administratívna záťaž Únie, vlád členských štátov, regionálnych a miestnych orgánov, hospodárskych subjektov a občanov udržiava na čo najnižšej úrovni primeranej cieľu návrhu, sa na tento prípad nevzťahuje.

|| Výber nástrojov

|| Navrhovaný nástroj: nariadenie.

|| Iné prostriedky by neboli primerané z tohto dôvodu: Iné prostriedky by neboli primerané, pretože základným nariadením sa nestanovujú alternatívne možnosti.

4) Vplyv na rozpočet

|| Návrh nemá žiadny vplyv na rozpočet Únie.

||

2013/0318 (NLE)

Návrh

VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY,

ktorým sa ukončuje čiastočné predbežné preskúmanie antidumpingových opatrení týkajúcich sa dovozu určitých spojovacích materiálov zo železa alebo z ocele s pôvodom v Čínskej ľudovej republike rozšírených na dovoz týchto materiálov zasielaných z Malajzie bez ohľadu na to, či sú deklarované ako výrobky s pôvodom v Malajzii, alebo nie

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva[1] (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 11 ods. 3 a článok 13 ods. 4,

so zreteľom na návrh, ktorý predložila Európska komisia (ďalej len „Komisia“) po porade s poradným výborom,

keďže:

1. POSTUP

1.1.        Platné opatrenia

(1)       Nariadením (ES) č. 91/2009[2] zmeneným vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 924/2012[3] Rada uložila konečné antidumpingové clo na dovoz určitých spojovacích materiálov zo železa alebo ocele, ktoré v súčasnosti patria pod číselné znaky KN ex 7318 12 90, ex 7318 14 91, ex 7318 14 99, ex 7318 15 59, ex 7318 15 69, ex 7318 15 81, ex 7318 15 89, ex 7318 15 90, ex 7318 21 00 a ex 7318 22 00, s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „platné opatrenia“).

(2)       Nariadením (EÚ) č. 723/2011[4] Rada rozšírila konečné antidumpingové clo na dovoz určitých spojovacích materiálov zo železa alebo ocele s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, na dovoz určitých spojovacích materiálov zo železa alebo ocele zasielaných z Malajzie bez ohľadu na to, či sú deklarované ako výrobky s pôvodom v Malajzii, alebo nie (ďalej len „platné rozšírené opatrenia“).

1.2.        Žiadosť o preskúmanie

(3)       Vyvážajúci výrobca z Malajzie, spoločnosť Malaysian Precision Manufacturing SDN BHD (ďalej len „žiadateľ“), podal žiadosť o čiastočné predbežné preskúmanie podľa článku 11 ods. 3 a článku 13 ods. 4 základného nariadenia.

(4)       Rozsah žiadosti bol obmedzený na udelenie výnimky z platných rozšírených opatrení, pokiaľ ide o uvedeného žiadateľa.

(5)       Vo svojej žiadosti žiadateľ tvrdil, že je skutočný výrobca určitých spojovacích materiálov zo železa alebo ocele a že je schopný vyrobiť celé množstvo určitých spojovacích materiálov zo železa alebo ocele, ktoré doviezol do Únie od začiatku obdobia prešetrovania zameraného proti obchádzaniu, ktoré viedlo k uloženiu platných rozšírených opatrení.

(6)       Žiadateľ poskytol dôkazy prima facie o tom, že sa ako výrobca určitých spojovacích materiálov zo železa alebo z ocele usadil v Malajzii dlho pred uložením platných rozšírených opatrení. Okrem toho žiadateľ tvrdil, že hoci je prepojený s niektorými výrobcami určitých spojovacích materiálov zo železa alebo z ocele so sídlom v Čínskej ľudovej republike, vzťahy so spoločnosťami, s ktorými je žiadateľ prepojený v tejto krajine, boli nadviazané pred uložením platných opatrení a že tieto vzťahy neboli využité na obchádzanie platných rozšírených opatrení.

1.3.        Začatie čiastočného predbežného preskúmania

(7)       Po tom, ako Komisia po konzultácii s poradným výborom stanovila, že uvedená žiadosť obsahuje dostatok dôkazov prima facie na odôvodnenie začatia čiastočného predbežného preskúmania, začala dňa 14. mája 2013 prostredníctvom oznámenia uverejneného v Úradnom vestníku Európskej únie[5] (ďalej len „oznámenie o začatí preskúmania“) čiastočné predbežné preskúmanie podľa článku 11 ods. 3 a článku 13 ods. 4 základného nariadenia v rozsahu obmedzenom na udelenie výnimky z platných rozšírených opatrení, pokiaľ ide o uvedeného žiadateľa.

1.4.        Zainteresované strany

(8)       Komisia o začatí čiastočného predbežného preskúmania oficiálne informovala žiadateľa, zástupcov Malajzie a Čínskej ľudovej republiky a združenie výrobcov z Únie. Zainteresované strany dostali príležitosť písomne vyjadriť svoje stanoviská a požiadať o vypočutie v rámci lehoty stanovenej v oznámení o začatí preskúmania. Prihlásil sa len žiadateľ. Nikto nepožiadal o vypočutie.

(9)       S cieľom získať informácie považované za potrebné na účely prešetrovania zaslala Komisia žiadateľovi dotazník; on však v lehote stanovenej na tento účel neposkytol žiadnu odpoveď.

2. STIAHNUTIE ŽIADOSTI A UKONČENIE KONANIA

(10)     Dňa 18. júna 2013 žiadateľ stiahol svoju žiadosť o čiastočné predbežné preskúmanie platných rozšírených opatrení. Žiadateľ tvrdil, že nie je schopný Komisii poskytnúť údaje, ktoré požadovala v dotazníku, pokiaľ ide o spoločnosti, s ktorými je prepojený. Okrem toho sa žiadateľ sťažoval, že lehota stanovená na odoslanie vyplneného dotazníka bola príliš krátka. Odôvodnenú žiadosť o predĺženie lehoty na doručenie odpovede na dotazník však žiadateľ nepredložil.

(11)     Vzhľadom na stiahnutie žiadosti sa zvažovalo, či by bolo odôvodnené pokračovať v revíznom preskúmaní z úradnej moci. Komisia nenašla žiadne presvedčivé dôvody, ktoré by preukázali, že by ukončenie preskúmania nebolo v záujme Únie. Vzhľadom na uvedené by sa revízne preskúmanie malo ukončiť.

(12)     Zainteresované strany boli informované o úmysle ukončiť revízne preskúmanie a dostali príležitosť vyjadriť pripomienky. Neboli doručené žiadne pripomienky.

(13)     Preto sa dospelo k záveru, že čiastočné predbežné preskúmanie antidumpingových opatrení uplatniteľných na dovoz určitých spojovacích materiálov zo železa alebo z ocele s pôvodom v Čínskej ľudovej republike rozšírených na dovoz týchto materiálov zasielaných z Malajzie bez ohľadu na to, či sú deklarované ako výrobky s pôvodom v Malajzii, alebo nie, by sa malo ukončiť bez zmeny platných rozšírených antidumpingových opatrení,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Čiastočné predbežné preskúmanie antidumpingových opatrení uplatniteľných na dovoz určitých spojovacích materiálov zo železa alebo z ocele s pôvodom v Čínskej ľudovej republike rozšírených na dovoz týchto materiálov zasielaných z Malajzie bez ohľadu na to, či sú deklarované ako výrobky s pôvodom v Malajzii, alebo nie, ktoré sa začalo podľa článku 11 ods. 3 a článku 13 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1225/2009, sa týmto ukončuje bez zmeny platných rozšírených antidumpingových opatrení.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli

                                                                       Za Radu

                                                                      

                                                                       predseda

[1]               Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 51.

[2]               Ú. v. EÚ L 29, 31.1.2009, s. 1.

[3]               Ú. v. EÚ L 275, 10.10.2012, s. 1.

[4]               Ú. v. EÚ L 194, 26.7.2011, s. 6.

[5]               Ú. v. EÚ C 134, 14.5.2013, s. 34.