52013PC0618

Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY ktorou sa mení vymedzenie pojmu „droga“ obsiahnuté v rámcovom rozhodnutí Rady 2004/757/SVV z 25. októbra 2004, ktorým sa stanovujú minimálne ustanovenia o znakoch skutkových podstát trestných činov a trestov v oblasti nezákonného obchodu s drogami /* COM/2013/0618 final - 2013/0304 (COD) */


SK

|| EURÓPSKA KOMISIA ||

V Bruseli 17. 9. 2013

COM(2013) 618 final

2013/0304 (COD)

 

Návrh

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

ktorou sa mení vymedzenie pojmu „droga“ obsiahnuté v rámcovom rozhodnutí Rady 2004/757/SVV z 25. októbra 2004, ktorým sa stanovujú minimálne ustanovenia o znakoch skutkových podstát trestných činov a trestov v oblasti nezákonného obchodu s drogami

{SWD(2013) 319 final}

{SWD(2013) 320 final}

DÔVODOVÁ SPRÁVA

1.           KONTEXT NÁVRHU

1.1.      Všeobecný kontext

Nezákonný obchod s drogami a ich zneužívanie predstavujú veľké ohrozenie zdravia a bezpečnosti jednotlivcov a spoločností v EÚ. Ovplyvňujú sociálnu a hospodársku štruktúru a narúšajú kvalitu života jednotlivcov, ako aj bezpečnosť členských štátov. Hoci sa zdá, že spotreba látok kontrolovaných na základe dohovorov OSN o drogách[1], ako je napr. kokaín, extáza alebo marihuana („kontrolované drogy“), sa v ostatných rokoch stabilizovala[2], aj keď na vysokých úrovniach, hlavnou výzvou je riešenie problematiky nových látok, ktoré sa objavujú na trhu s veľkou rýchlosťou.

V Únii sú čoraz viac dostupnejšie nové psychoaktívne látky, ktoré imitujú účinky kontrolovaných drog a ktoré sa často predávajú ako ich legálne alternatívy, pretože sa na ne nevzťahujú podobné kontrolné opatrenia; tieto látky majú aj rôzne využitia v rámci priemyselnej výroby. V období rokov 1997 až 2012 členské štáty nahlásili približne 290 takýchto látok, pričom v roku 2012 sa objavila jedna takáto látka za týždeň. Počet oznámených látok sa v období rokov 2009 až 2012 strojnásobil (počet stúpol z 24 na 73 látok).

Nové psychoaktívne látky konzumuje čoraz väčší počet osôb, a to najmä mladých ľudí. Tieto látky však môžu spôsobovať ujmu, pokiaľ ide o zdravie a bezpečnosť jednotlivcov, ako aj zaťažovať spoločnosť rovnako, ako je tomu v prípade kontrolovaných drog. Riziko, ktoré predstavujú tieto nové psychoaktívne látky, viedlo vnútroštátne orgány k tomu, že na ne uplatnili rôzne obmedzujúce opatrenia. Účinnosť týchto vnútroštátnych obmedzujúcich opatrení je však obmedzená, pretože tieto látky sa môžu voľne pohybovať po vnútornom trhu – približne 80 % týchto látok bolo zistených vo viac než jednom členskom štáte.

V oznámení Komisie s názvom „Ráznejšia európska reakcia na drogovú problematiku“[3], ktoré bolo prijaté v októbri 2011, boli nové psychoaktívne látky označené za jeden z problémov, ktorý si vyžaduje rozhodnú reakciu zo strany EÚ.

V rozhodnutí Rady 2005/387/SVV z 10. mája 2005[4] sa stanovuje mechanizmus na riešenie rizika, ktoré predstavujú nové psychoaktívne látky, na základe ktorého možno voči predmetným látkam uplatniť kontrolné opatrenia a trestnoprávne sankcie v rámci Únie. V záujme udržateľnejšieho riešenia častého výskytu nových psychoaktívnych látok a ich rýchleho šírenia sa v rámci Únie navrhla Komisia prísnejšie pravidlá, a to v návrhu [nariadenia (EÚ) č. …/… o nových psychoaktívnych látkach].

V záujme účinného zníženia dostupnosti nových škodlivých psychoaktívnych látok, ktoré predstavujú závažné zdravotné, spoločenské a bezpečnostné riziko pre jednotlivca aj spoločnosť, s cieľom zabrániť obchodu s takýmito látkami a účasti zločineckých skupín na ich produkcii, resp. distribúcii, a to popri kontrolovaných drogách, je potrebné zabezpečiť, aby sa ne vzťahovali trestnoprávne ustanovenia.

V rámcovom rozhodnutí Rady 2004/757/SVV z 25. októbra 2004[5] sa stanovuje spoločný prístup v rámci boja proti nezákonnému obchodu s drogami. Stanovujú sa v ňom minimálne spoločné pravidlá, pokiaľ ide o vymedzenie trestných činov v oblasti nezákonného obchodu s drogami, ako aj o súvisiace sankcie ukladané v súvislosti s ním, a to v záujme predídenia problémom, ktoré by sa mohli vyskytnúť v rámci spolupráce medzi justičnými orgánmi a orgánmi presadzovania práva členských štátov z toho dôvodu, že príslušný trestný čin alebo trestné činy nie sú postihnuteľné podľa zákonov žiadajúceho a požiadaného štátu. Ustanovenia uvedeného rámcového rozhodnutia sa však vzťahujú na látky upravené uvádzanými dohovormi OSN a na syntetické drogy podliehajúce kontrole na základe spoločnej akcie 97/396/SVV zo 16. júna 1997[6], nevzťahujú sa však na nové psychoaktívne látky.

V záujme zefektívnenia a ozrejmenia právneho rámca upravujúceho problematiku drog, by sa na najškodlivejšie nové psychoaktívne látky mali vzťahovať rovnaké trestnoprávne ustanovenia, ako sa vzťahujú na látky kontrolované na základe uvádzaných dohovorov OSN.

Z tohto dôvodu je potrebné rozšíriť rozsah pôsobnosti rámcového rozhodnutia 2004/757/SVV tak, aby sa vzťahovalo aj na nové psychoaktívne látky, ktoré podliehajú kontrolným opatreniami na základe rozhodnutia Rady 2005/387/SVVJHA, ako aj na tie látky, voči ktorým sa uplatňujú trvalé trhové obmedzenia na základe [nariadenia (EÚ) č. …/… o nových psychoaktívnych látkach].

Legislatívny návrh v oblasti nezákonného obchodu s drogami predpokladá aj pracovný program Komisie na rok 2012.

1.2.      Dôvody a ciele návrhu

Týmto návrhom sa mení rámcové rozhodnutie 2004/757/SVV tak, aby do jeho rozsahu pôsobnosti patrili aj nové psychoaktívne látky, ktoré predstavujú závažné riziko.

Tento návrh nariadenia sprevádza návrh [nariadenia (EÚ) č. …/… o nových psychoaktívnych látkach]. Tieto dva návrhy sú prepojené, takže na nové psychoaktívne látky, ktoré predstavujú závažné zdravotné, spoločenské a bezpečnostné riziko a na ktoré sa preto vzťahujú trvalé trhové obmedzenia podľa uvedeného nariadenia, sa vzťahujú aj trestnoprávne ustanovenia o nezákonnom obchode s drogami stanovené v rámcovom rozhodnutí 2004/757/SVV.

2.           VÝSLEDKY KONZULTÁCIÍ SO ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI A POSÚDENIA VPLYVU

2.1.        Konzultácie zúčastnených strán

Pri príprave tohto návrhu sa vychádzalo z rozsiahlych konzultácií so zainteresovanými stranami a odborníkmi, ako aj z verejnej on-line konzultácie.

Komisia prostredníctvom konzultácií zapojila do hodnotenia fungovania rámcového rozhodnutia 2004/757/SVV a rozhodnutia Rady 2005/387/SVV všetky členské štáty. Komisia ďalej v kontexte externých štúdií o nezákonnom obchode s drogami a nových psychoaktívnych látkach zhromaždila a posúdila názory širokého spektra zainteresovaných strán, ľudí z praxe a odborníkov, ako aj agentúr EÚ zúčastňujúcich sa na vykonávaní uvedených nástrojov.

Okrem toho zorganizovala dve stretnutia odborníkov venované problematike nezákonného obchodu s drogami, a to 10. novembra 2011 a 29. februára 2012, ako aj dve expertné schôdzky venované problematike nových psychoaktívnych látok, a to 15. decembra 2011 a 1. marca 2012. V rámci týchto podujatí odborníci z akademických kruhov a ľudia z praxe zdôraznili význam, ktorý majú trestnoprávne ustanovenia pri boji proti nezákonnému obchodu s drogami a jeho potláčaní, ako aj v súvislosti s riešením problematiky nových psychoaktívnych látok. Súčasne vyjadrili názor, že právne predpisy upravujúce problematiku nových psychoaktívnych látok by mali byť primerané a odstupňované tak, aby sa zohľadnili rôzne miery rizika, ktoré sú spojené s rôznymi psychoaktívnymi látkami.

Prostredníctvom Eurobarometra z roku 2011 zameraného na postoj mládeže k drogám boli získané názory mladých ľudí (vo veku 15 až 24 rokov). Takmer polovica respondentov (47 %) vyjadrili názor, že tie látky, v prípade ktorých sa preukázalo riziko, by mali byť predmetom obmedzení, pričom 34 % oslovených uviedlo, že by mali byť obmedzené všetky látky, ktoré imitujú účinky kontrolovaných drog.

2.2.        Posúdenie vplyvu

Komisia posúdila vplyv tohto návrhu na zmenu rámcového rozhodnutia 2004/757/SVV v rámci posúdenia vplyvu venovaného problematike nových psychoaktívnych látok. V analýze sa dospelo k záveru, že rovnako ako podľa rozhodnutia Rady 2005/387/SVV, by sa na škodlivé nové psychoaktívne látky (ktoré predstavujú závažné zdravotné, spoločenské a bezpečnostné riziko) mali vzťahovať trestnoprávne ustanovenia. Ďalším záverom bolo, že by tieto látky preto mali podliehať trestnoprávnym ustanoveniam o nezákonnom obchode s drogami. Tieto riešenia boli súčasťou uprednostňovanej možnej politiky, v rámci ktorej sa predpokladal odstupňovaný súbor obmedzujúcich opatrení, ktoré by boli primerané rôznym stupňom rizika, ktoré sú spojené s rôznymi psychoaktívnymi látkami, a ktorý by neviedol k vzniku prekážok zákonnému obchodu na vnútornom trhu.

3.           PRÁVNE PRVKY NÁVRHU

3.1.        Právny základ

Právnym základom predkladaného návrhu je článok 83 ods. 1 ZFEÚ, kde sa stanovuje, že Európsky parlament a Rada môžu v súlade s riadnym legislatívnym postupom prostredníctvom smerníc ustanoviť minimálne pravidlá týkajúce sa vymedzenia trestných činov a sankcií v oblasti nedovoleného obchodovania s drogami.

3.2.        Subsidiarita, proporcionalita a rešpektovanie základných práv

Európska únia je v lepšej pozícii ako členské štáty, aby prijala opatrenie na obmedzenie dostupnosti škodlivých nových psychoaktívnych látok na trhu pre spotrebiteľov, a to bez narušenia zákonného obchodu.

Je tomu tak preto, lebo členské štáty nie sú jednotlivo schopné riešiť problém rýchleho objavovania sa a šírenia týchto látok účinne a udržateľne. Nekoordinované vnútroštátne opatrenia a narastanie rozdielov medzi vnútroštátnymi úpravami v oblasti nových psychoaktívnych látok môžu viesť k rôznym reťazovým následkom z pohľadu ostatných členských štátov (presúvanie sa škodlivých látok z jedného členského štátu do druhého), ako aj k problémom v rámci spolupráce medzi justičnými orgánmi a orgánmi presadzovania práva členských štátov.

Tento návrh je v súlade so zásadou proporcionality a neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľov, pretože trestnoprávnymi ustanoveniami rieši len tie nové psychoaktívne látky, ktoré spôsobujú závažné obavy na úrovni EÚ.

Tento návrh má nepriamy vplyv na základe práva s zásady stanovené v Charte základných práv EÚ, pretože rozširuje rozsah pôsobnosti rámcového rozhodnutia 2004/757/SVV, ustanovenia ktorého majú vplyv na tieto základné práva a zásady: právo na slobodu a bezpečnosť (článok 6), vlastnícke právo (článok 17), právo na účinný prostriedok nápravy a na spravodlivý proces (článok 47), prezumpcia neviny a právo na obhajobu (článok 48) a na zásady zákonnosti a primeranosti trestných činov a trestov (článok 49). Na tieto práva a slobody sa môžu vzťahovať určité obmedzenia, avšak výlučne v rámci obmedzení a požiadaviek stanovených v článku 52 ods. 1 Charty základných práv EÚ.

3.3.        Výber nástrojov

V súlade s článkom 83 ods. 1 ZFEÚ je vhodným nástrojom smernica, prostredníctvom ktorej sa zabezpečí minimálna harmonizácia úpravy nezákonného obchodu s drogami na úrovni EÚ, pričom sa členským štátom ponechá flexibilita v rámci vykonania príslušných zásad, pravidiel a výnimiek z nich na vnútroštátnej úrovni.

3.4.        Vysvetľujúce dokumenty sprevádzajúce oznámenie transpozičných opatrení

Od členských štátov sa žiada, aby Komisii oznámili opatrenia prijaté na dosiahnutie súladu s touto smernicou.

Členské štáty nie sú v spojitosti s oznámením opatrení prijatých na dosiahnutie súladu s touto smernicou povinné predložiť Komisii vysvetľujúce dokumenty (ani tabuľky zhody). Toto nie je nutné vzhľadom na obmedzený rozsah navrhovanej zmeny. Požadovanie predloženia doplňujúcich vysvetľujúcich dokumentov by pre príslušné orgány členských štátov znamenalo dodatočnú neopodstatnenú administratívnu záťaž.

3.5.        Hlavné ustanovenia

Článok 1 – týmto ustanovením sa mení rámcové rozhodnutie 2004/757/SVV, pokiaľ ide o vymedzenie pojmu „droga“, ďalej pokiaľ ide o ustanovenie zahŕňajúce nové psychoaktívne látky, ktoré predstavujú závažné zdravotné, spoločenské a bezpečnostné riziko, do rozsahu pôsobnosti príslušných trestnoprávnych predpisov, ako aj pokiaľ ide o posúdenie vykonávania a vplyvu rámcového rozhodnutia, ktoré má uskutočniť Komisia.

Článok 2 – v tomto ustanovení sa stanovuje lehota na transpozíciu ustanovení smernice do vnútroštátnych právnych predpisov.

Článok 3 a článok 4 – v týchto ustanoveniach sa stanovuje nadobudnutie účinnosti, ako aj subjekty, ktorým je smernica určená.

4.           VPLYV NA ROZPOČET

Návrh nemá žiadny vplyv na rozpočet EÚ.

2013/0304 (COD)

Návrh

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

ktorou sa mení vymedzenie pojmu „droga“ obsiahnuté v rámcovom rozhodnutí Rady 2004/757/SVV z 25. októbra 2004, ktorým sa stanovujú minimálne ustanovenia o znakoch skutkových podstát trestných činov a trestov v oblasti nezákonného obchodu s drogami

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 83 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)       V rámcovom rozhodnutí Rady 2004/757/SVV z 25. októbra 2004, ktorým sa stanovujú minimálne ustanovenia o znakoch skutkových podstát trestných činov a trestov v oblasti nezákonného obchodu s drogami[7], sa stanovuje spoločný prístup v rámci boja proti nezákonnému obchodu s drogami, ktorý ohrozuje zdravie, bezpečnosť a kvalitu života občanov Únie, ako aj legálnu ekonomiku, stabilitu a bezpečnosť členských štátov. V uvedenom rozhodnutí sa stanovujú minimálne spoločné pravidlá, pokiaľ ide o vymedzenie trestných činov v oblasti nezákonného obchodovania s drogami, ako aj o sankcie ukladané v súvislosti s ním, a to v záujme predídenia problémom, ktoré by sa mohli vyskytnúť v rámci spolupráce medzi justičnými orgánmi a orgánmi presadzovania práva členských štátov z toho dôvodu, že príslušný trestný čin alebo trestné činy nie sú postihnuteľné podľa zákonov žiadajúceho a požiadaného štátu.

(2)       Rámcové rozhodnutie 2004/757/SVV sa vzťahuje na látky spadajúce pod Jednotný dohovor OSN o omamných látkach z roku 1961 v znení protokolu k nemu z roku 1972 a pod Dohovor OSN o psychotropných látkach z roku 1971 („dohovory OSN“), ako aj na syntetické drogy kontrolované v rámci Únie na základe Jednotnej akcia 97/396/SVV, ktorá sa týka výmeny informácií, hodnotenia rizika a kontroly nových syntetických drog[8], ktoré predstavujú ohrozenie verejného zdravia porovnateľné s látkami patriacimi medzi určené látky podľa dohovorov OSN.

(3)       Rámcové rozhodnutie 2004/757/SVV by sa malo takisto vzťahovať aj na látky podliehajúce opatreniam a trestnoprávnym sankciám na základe rozhodnutia Rady 2005/387/SVV z 10. mája 2005 o výmene informácií, hodnotení rizika a kontrole nových psychoaktívnych látok[9], ktoré predstavujú ohrozenie verejného zdravia porovnateľné s látkami patriacimi medzi určené látky podľa dohovorov OSN.

(4)       V Únii sa často objavujú a rýchlo sa šíria nové psychoaktívne látky, ktoré imitujú účinky látok patriacich medzi určené látky podľa dohovorov OSN. Niektoré nové psychoaktívne látky predstavujú závažné zdravotné, spoločenské a bezpečnostné riziko, ako sa uvádza v [nariadení (EÚ) č. …/… o nových psychoaktívnych látkach]. V zmysle uvedeného nariadenia možno prijať rozhodnutia, prostredníctvom ktorých sa zakáže produkcia novej psychoaktívnej látky predstavujúcej závažné zdravotné, spoločenské a bezpečnostné riziko, ako aj jej sprístupňovanie na trhu vrátane dovozu do Únie, prepravy a vývozu z Únie. V záujme účinného zníženia dostupnosti nových škodlivých psychoaktívnych látok, ktoré predstavujú závažné riziko pre jednotlivca aj spoločnosť, s cieľom zabrániť obchodu s takýmito látkami v rámci celej Únie a činnosti zločineckých v spojitosti s nimi, by mali byť trvalé trhové obmedzenia podľa uvedeného nariadenia podporené trestnoprávnymi ustanoveniami.

(5)       Na nové psychoaktívne látky, ktoré podliehajú trvalým trhovým obmedzeniam na základe [nariadenia (EÚ) č. …/… o nových psychoaktívnych látkach], by sa preto mali vzťahovať trestnoprávne ustanovenia EÚ o nezákonnom obchode s drogami. To by taktiež pomohlo zefektívniť a ozrejmiť právny rámec Únie, pretože na látky kontrolované na základe uvádzaných dohovorov OSN a na najškodlivejšie nové psychoaktívne látky by sa vzťahovali rovnaké trestnoprávne ustanovenia. Z tohto dôvodu by sa malo zmeniť vymedzenie pojmu „droga“ obsiahnuté v rozhodnutí 2004/757/SVV.

(6)       V záujme rýchleho riešenia objavenia sa a šírenia nových psychoaktívnych látok v Únii by členské štáty mali uplatňovať ustanovenia rámcového rozhodnutia 2004/757/SVV na nové psychoaktívne látky, ktoré predstavujú závažné zdravotné, spoločenské a bezpečnostné riziko, do 12 mesiacov odo dňa, kedy voči nim boli zavedené trvalé trhové obmedzenia na základe [nariadenia (EÚ) č. …/… o nových psychoaktívnych látkach].

(7)       Vzhľadom na to, že cieľ tejto smernice, a to rozšírenie rozsahu pôsobnosti trestnoprávnych ustanovení Únie upravujúcich problematiku nezákonného obchodu s drogami tak, aby sa vzťahovali aj na nové psychoaktívne látky, ktoré predstavujú závažné zdravotné, spoločenské a bezpečnostné riziko, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale možno ho lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality stanovenou v uvedenom článku táto smernica neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie tohto cieľa.

(8)       V tejto smernici sú dodržané základné práva a zásady stanovené v Charte základných práv Európskej únie, a to konkrétne právo na účinný prostriedok nápravy a spravodlivý proces, prezumpcia neviny a právo na obhajobu, právo nebyť stíhaný alebo potrestaný v trestnom konaní dvakrát za ten istý trestný čin, ako aj zásady zákonnosti a primeranosti trestných činov a trestov.

(9)       [V súlade s článkom 3 Protokolu (č. 21) o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie, Spojené kráľovstvo a Írsko oznámili svoje želanie zúčastniť sa na prijatí a uplatňovaní tejto smernice.]

A/ALEBO

(10)     [V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu (č. 21) o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie, a bez toho, aby bol dotknutý článok 4 uvedeného protokolu, sa tieto členské štáty nezúčastňujú na prijatí tejto smernice, nie sú ňou viazané ani nepodliehajú jej uplatňovaniu.]

(11)     V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu (č. 22) o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie, sa Dánsko nezúčastňuje na prijímaní tejto smernice, nie je ňou viazané ani nepodlieha jej uplatňovaniu,

(12)     Rámcové rozhodnutie 2004/757/SVV by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Rámcové rozhodnutie 2004/757/SVV sa mení takto:

1.           V článku 1 sa bod 1 nahrádza takto:

„droga“ je:

a)       ktorákoľvek spomedzi látok, na ktoré sa vzťahuje Jednotný dohovor OSN z roku 1961 o omamných látkach v znení protokolu k nemu z roku 1972 a Dohovor OSN z roku 1971 o psychotropných látkach;

b)      ktorákoľvek spomedzi látok uvedených v prílohe;

c)       akákoľvek nová psychoaktívna látka, ktorá predstavuje závažné zdravotné, spoločenské a bezpečnostné riziko a na ktorú sa vzťahuje trvalé trhové obmedzenie podľa [článku 13 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. …/… o nových psychoaktívnych látkach];“

2.           V článku 9 sa dopĺňajú tieto odseky 3 a 4:

„3.     Pokiaľ ide o akékoľvek nové psychoaktívne látky, na ktoré sa vzťahuje trvalé trhové obmedzenie podľa [článku 13 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. …/… o nových psychoaktívnych látkach], členské štáty prijmú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na uplatňovanie tohto rámcového rozhodnutia na predmetné nové psychoaktívne látky do 12 mesiacov po nadobudnutí účinnosti príslušného trvalého trhového obmedzenia. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na toto rámcové rozhodnutie. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

4.       Komisia najneskôr [päť rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a potom raz za päť rokov], posúdi rozsah, v akom členské štáty prijali opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s týmto rámcovým rozhodnutím a uverejní príslušnú správu.“

3.           Dopĺňa sa príloha, ktorá je uvedená v prílohe k tejto smernici.

Článok 2

Transpozícia

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do [12 mesiacov po nadobudnutí účinnosti]. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť [dňom nadobudnutia účinnosti nariadenia (EÚ) č. …/… o nových psychoaktívnych látkach].

Článok 4

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom v súlade so zmluvami.

V Bruseli

za Európsky parlament                                  za Radu

predseda                                                        predseda

PRÍLOHA

Zoznam látok podľa článku 1 ods. 1 písm. b)

a)           P-Metyltioamfetamínu alebo 4- Metyltioamfetamínu, podľa rozhodnutia Rady 1999/615/SVV z 13. septembra 1999 definujúce 4-MTA ako novú syntetickú drogu, ktorá sa má stať predmetom kontrolných opatrení a trestných postihov[10].

b)           paramethoxy-methylamfetamín, alebo N-methyl-1-(4-methoxy-fenyl)-2-aminopropán, podľa rozhodnutia Rady 2002/188/SVV z 28. februára 2002 týkajúceho sa kontrolných opatrení a trestných sankcií vo vzťahu k novej syntetickej droge PMMA[11].

c)           2,5-dimetoxy-4-jódofenetylamín, 2,5-dimetoxy-4-etyltriofenetylamín, 2,5-dimetoxy-4(n)-propyltriofenetylamín a 2,4,5-trimetoxyamfetamín, podľa rozhodnutia Rady 2003/847/SVV z 27. novembra 2003 o kontrolných opatreniach a trestných sankciách s ohľadom na nové syntetické drogy 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 a TMA-2[12].

d)           1-benzylpiperazín alebo 1-benzyl-1,4-diazacyklohexán alebo N-benzylpiperazín alebo benzylpiperazín , podľa rozhodnutia Rady 2008/206/SVV z 3. marca 2008 o definovaní 1-benzylpiperazínu (BZP) ako novej psychoaktívnej látky, ktorá má podliehať kontrolným opatreniam a trestnoprávnym ustanoveniam[13].

e)           4-metylmetkathinón, podľa rozhodnutia Rady 2010/759/EÚ z 2. decembra 2010 o vystavení 4-metylmetkathinónu (mefedrónu) kontrolným opatreniam[14].

f)            4-metylamfetamín, podľa rozhodnutia Rady 2013/129/EÚ zo 7. marca 2013 o podrobení 4-metylamfetamínu kontrolným opatreniam[15].

g)           5-(2-aminopropyl)indol, podľa [rozhodnutia Rady 2013/…/SVV z ... o podrobení 5-(2-aminopropyl)indolu kontrolným opatreniam[16]].

[1]               Jednotný dohovor OSN z roku 1961 o omamných látkach v znení protokolu k nemu z roku 1972, Dohovor OSN z roku 1971 o psychotropných látkach.

[2]               Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA), Výročná správa o stave drogovej problematiky v Európe za rok 2012. http://www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report/2012.

[3]               KOM(2011) 689 v konečnom znení.

[4]               Ú. v. EÚ L 127, 20.5.2005, s. 32.

[5]               Ú. v. EÚ L 335, 11.11.2004, s. 8.

[6]               Ú. v. ES L 167, 25.6.1997, s. 1.

[7]               Ú. v. EÚ L 335, 11.11.2004, s. 8.

[8]               Ú. v. ES L 167, 25.6.1997, s. 1.

[9]               Ú. v. EÚ L 127, 10.5.2005, s. 32.

[10]             Ú. v. ES L 244, 16.9.1999, s. 1.

[11]             Ú. v. ES L 63, 6.3.2002, s. 14.

[12]             Ú. v. EÚ L 321, 6.12.2003, s. 64.

[13]             Ú. v. EÚ L 63, 7.3.2008, s. 45.

[14]             Ú. v. EÚ L 322, 8.12.2010, s. 44.

[15]             Ú. v. EÚ L 72, 15.03.2013, s. 11.

[16]             Ú. v. EÚ L […], […], s. […].