52013PC0501

Návrh NARIADENIE RADY o spoločnom podniku ECSEL /* COM/2013/0501 final - 2013/0234 (NLE) */


DÔVODOVÁ SPRÁVA

1.           KONTEXT NÁVRHU

· Všeobecné súvislosti

Európska únia (EÚ) musí prijať opatrenia, ktoré jej umožnia vymaniť sa z hospodárskej a finančnej krízy a nájsť cestu k udržateľnému rastu.

Jedným z cieľov programu Horizont 2020[1], programu Európskej únie pre výskum a inovácie na roky 2014 – 2020, je posilnenie európskeho priemyslu prostredníctvom akcií na podporu výskumu a inovácií v celom rade priemyselných odvetví.

Ciele vedúceho postavenia v pilieri Podporné a priemyselné technológie programu Horizont 2020 sa zameriavajú konkrétne na posilnenie priemyselnej konkurencieschopnosti v takých kľúčových technológiách, ako sú napr. IKT. Mikroelektronika a nanoelektronika a inteligentné zabudované komponenty a systémy sú prioritné oblasti vymedzené v rámci témy IKT v programe Horizont 2020.

V snahe lepšie zosúladiť podporu EÚ výskumu a inováciám s priemyselnými cieľmi a prilákať viac priemyselných investícií do Európy Horizont 2020 umožňuje zriaďovanie verejno-súkromných partnerstiev v kľúčových oblastiach, kde by výskum a inovácie mohli prispieť k širším cieľom Európy v oblasti konkurencieschopnosti a pomôcť pri riešení spoločenských výzev.

Tento nový návrh verejno-súkromného partnerstva (PPP) sa týka spoločného podniku v oblasti elektronických komponentov a systémov. Spoločný podnik ECSEL (Elektronické komponenty a systémy pre vedúce postavenie Európy) nahrádza predchádzajúce spoločné podniky ENIAC[2] v oblasti nanoelektroniky a ARTEMIS[3] v oblasti zabudovaných systémov vytvorené v rámci siedmeho rámcového programu[4]. Predkladá sa v rámci viacročného finančného rámca[5], návrhu Komisie pre program Horizont 2020, oznámenia Komisie „Partnerstvo v oblasti výskumu a inovácií“[6], hlavnej iniciatívy Inovácia v Únii[7], oznámenia Komisie o kľúčových podporných technológiách[8] „Európska stratégia pre kľúčové podporné technológie – cesta k rastu a zamestnanosti“ a oznámenia Komisie „Európska stratégia pre mikroelektronické a nanoelektronické komponenty a systémy“[9]. Návrh je takisto v súlade s oznámením Komisie „Verejno-súkromné partnerstvo v programe Horizont 2020: výkonný nástroj na dosiahnutie inovácií a rastu v Európe“[10].

· Dôvody a ciele spoločného podniku v oblasti elektronických komponentov a systémov

Nielenže ide o významné priemyselné odvetvie s celosvetovým obratom vyšším ako 1000 miliárd EUR, ale elektronické komponenty a zabudované systémy stoja väčšinou pri zrode nárastu produktivity v celom hospodárstve a zohrávajú kľúčovú úlohu pri riešení spoločenských problémov. Napriek silnému zastúpeniu na významných vertikálnych trhoch (automobilový, s energiami, platobných systémov atď.) priemyselné odvetvie elektronických komponentov a systémov v Európe stojí pred veľkými výzvami, ktoré budú mať vplyv na celé hospodárstvo.

Konkrétne Európa čelí dvom hlavným výzvam v oblasti elektronických komponentov a systémov. Jednou z nich je kontrola nad kľúčovými prvkami hodnotového reťazca (t. j. návrhom, výrobou a integrovaním do konečných výrobkov), ktoré sú nevyhnutné na zaručenie udržateľnosti vytvárania hodnôt elektronickým odvetvím v Európe, ako aj konkurencieschopnosti mnohých ďalších európskych priemyselných odvetví (výroba automobilov, energetika, zdravotníctvo, web atd.). Druhou je preklenutie rozsiahlych medzier v inovačných reťazcoch, aby sa špičkový výskum lepšie premieňal na obchodné úspechy.

Pri riešení uvedených problémov sa Európa musí vyrovnať s dravou globálnou hospodárskou súťažou, klesajúcimi podielmi na trhoch svojich priemyselných odvetví, vysokými nákladmi na výskum a vývoj a rýchlym technologickým vývojom.

V týchto súvislostiach cieľom spoločného podniku v oblasti elektronických komponentov a systémov je:

· zaručenie bezpečnosti dodávok kľúčových technológií podporujúcich inovácie vo všetkých hlavných odvetviach hospodárstva a toho, že Európa dokáže využiť tieto technológie čo najlepšie na všeobecné podnietenie hospodárskeho rastu,

· podpora politík EÚ, životného prostredia a priemyselnej konkurencieschopnosti, ako je zakotvené v stratégii Európa 2020: stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu,

· prekonávanie prekážok brániacich efektívnemu výskumu a inováciám v tejto oblasti vrátane vysokých rizík, vysokých nákladov na výskum a vývoj a zlyhaní trhu. Na pritiahnutie súkromných investícií je potrebná verejná podpora,

· zosúladenie stratégií s členskými štátmi s cieľom prilákať súkromné investície a prispieť k zdravému stavu verejným financiám zamedzením zbytočnej duplicity a rozdrobenosti a uľahčením účasti aktérov zapojených do výskumu a inovácií,

· vyvíjanie tlaku na priemysel, aby stanovil dlhodobý strategický program výskumu a inovácií, vytváral potrebné kritické množstvo, vyvolával súkromné investície, uľahčoval využívanie znalostí, obmedzoval riziká, znížoval náklady a skracoval čas uvedenia na trh.

Konkrétne ciele tohto nového spoločného podniku sú najmä:

· udržiavať a zvyšovať v Európe spôsobilosť vyrábať polovodiče a inteligentné systémy vrátane vedúceho postavenia vo výrobných zariadeniach a spracovaní materiálov,

· zabezpečiť vedúcu pozíciu v oblasti navrhovania a systémového inžinierstva vrátane zabudovaných technológií,

· zabezpečiť všetkým zainteresovaným stranám prístup k infraštruktúre svetovej úrovne na navrhovanie a výrobu elektronických komponentov a zabudovaných inteligentných systémov,

· podporovať rozvoj ekosystémov so zapojením inovatívnych MSP, posilniť existujúce klastre a starať sa o vytváranie nových klastrov v nových sľubných oblastiach.

· Vychádzanie z doterajších skúseností

Navrhovaný spoločný podnik vychádza z úspechov predchádzajúcich spoločných podnikov (ENIAC a ARTEMIS) v rámci siedmeho rámcového programu. Cieľom obidvoch spoločných podnikov je vytvoriť celoeurópsky program výskumu a vývoja v oblasti nanoelektroniky a zabudovaných systémov so stimulom pre priemysel, členské štáty a Európsku úniu, aby sa zosúladili stratégie a zvýšili investície. Spoločné podniky poskytli významnú príležitosť na spoluprácu v celej Európe, vytvorenie kritickej masy a vyvolanie investícií. Okrem toho preukázali, že môžu úspešne hrať úlohu poctivého sprostredkovateľa a byť katalyzátorom ambicióznych projektov zvyšujúcich zapojenie šampiónov súkromného sektora v rámci, v ktorom vnútroštátne a európske verejné orgány môžu podporovať témy vysokej strategickej hodnoty. Túto schopnosť presvedčivo preukázal úspech spoločného podniku ENIAC skokovým rozbehnutím vykonávania odporúčaní pre kľúčové podporné technológie v nanoelektronike a prvým uvedením rozsiahlych pilotných projektov v inováciách spoločného podniku ARTEMIS. V období 2008 – 2012 zrealizovalo približne 2000 účastníkov, z ktorých viac ako 500 boli MSP, celkové investície do výskumu, vývoja a inovácií v hodnote 2,8 mld. EUR.

Na týchto spoločných podnikoch sa zúčastňoval súkromný sektor, vnútroštátne orgány a európske inštitúcie. Jedna dôležitá výzva tohto trojstranného zoskupenia spočívala v zosúladení postupov a obsahu s očakávaniami a postupmi zúčastnených členských štátov.

V prvom a druhom priebežnom hodnotení spoločných podnikov ARTEMIS a ENIAC sa dôrazne odporúčalo pokračovať s podobnou iniciatívou v rámci programu Horizont 2020 vzhľadom na to, že žiadna jednotlivá organizácia ani členský štát by neboli schopní riešiť všetky problémy tohto odvetvia. Preto sa koordinovaná akcia na európskej úrovni považuje za najvhodnejšiu cestu vpred.

Skúsenosti so súčasným modelom ukazujú, že umožňoval dosiahnuť ciele, i keď so strmšou krivkou učenia sa, než sa očakávalo, počas ktorej bolo treba vybudovať dôveru a praktické pracovné postupy.

Okrem uvedených úspechov je potrebné uviesť niektoré zistenia týkajúce sa súčasného fungovania:

· Chýba synchronizácia medzi rôznymi vnútroštátnymi postupmi (pre uzatváranie zmlúv, ako aj platby), čo vytvára prieťahy pri realizácii projektov.

· Povinnosť účastníkov uzavrieť dve dohody o grantoch vychádzajúce z rôznych pravidiel (spoločného podniku a vnútroštátnu) predstavuje administratívnu záťaž.

· Rozdielne vnútroštátne pravidlá majú vplyv na spôsob vytvárania konzorcií.

· Pevná spojitosť medzi záväzkami EÚ a vnútroštátnymi záväzkami (pomer príspevkov ČŠ/EÚ určený nariadením Rady ako 1,8) bráni plneniu rozpočtu.

· Požiadavky rámcového nariadenia o rozpočtových pravidlách pre decentralizované agentúry významne obmedzujú limitované zdroje spoločného podniku.

Tieto ťažkosti proces nezabrzdili, ale vyžadovali trvalé úsilie všetkých zúčastnených strán na zabezpečenie fungovania systému. Budúcej iniciatíve veľmi prospeje zjednodušený prevádzkový model v súlade s celkovým cieľom zjednodušenia v rámci programu Horizont 2020. Návrh nového spoločného podniku obsahuje ustanovenia, ktorých cieľom je zjednodušenie a flexibilita operácií.

2.           VÝSLEDKY KONZULTÁCIÍ SO ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI A POSÚDENÍ VPLYVU

· Výsledky konzultácií

Zainteresované strany považujú existujúce dva spoločné podniky v oblasti IKT za veľký prínos. Verejná konzultácia ukázala, že spoločné podniky pomohli riešiť kľúčové úzke miesta v ich oblasti pôsobnosti a prispeli k zvýšeniu európskej konkurencieschopnosti.

Na existujúcich spoločných podnikoch ENIAC a ARTEMIS sa podieľajú zainteresované strany z oblasti priemyslu (veľké, ako aj malé a stredné podniky) a výskumu (výskumné organizácie a organizácie na šírenie poznatkov) z celej Európy. Členské štáty sa priamo zúčastňujú na riadiacich štruktúrach a prispievajú finančne. Priemysel a výskum sú zastúpené prostredníctvom priemyselných združení AENEAS a ARTEMIS-IA.

Konzultácie ukázali, že všetci aktéri sú motivovaní a oddaní myšlienke spoločných technologických iniciatív (STI). Podľa priemyselných kruhov pomohli STI v spájaní relevantných zainteresovaných strán a uľahčili spoluprácu pri realizácii strategických programov výskumu. STI združujú súkromné zdroje a verejné finančné prostriedky z členských štátov a Európskej únie.

Pri nových STI všetky zainteresované strany výrazne podporujú tieto dva hlavné ciele:

· dosiahnutie kritického množstva združovaním verejných a súkromných zdrojov a

· poskytovanie verejnej podpory veľkým demonštračným projektom a pilotným projektom.

Má sa podporovať spolupráca pri inováciách naprieč hodnotovými reťazcami v celej Európe a bližšie k trhu. Zahrnuté majú byť navrhovanie zložitých elektronických komponentov a systémov, ako aj výroba a technologický rozvoj.

Členské štáty trvajú na čo najefektívnejšom vynakladaní verejných finančných prostriedkov v záujme ich národného priemyslu a výskumnej obce. Všetky zúčastnené členské štáty uznávajú význam silného priemyselného odvetvia elektronických komponentov a systémov pre ich národné hospodárstvo. Členské štáty sú ochotné zvážiť účasť v tripartitnom modeli, keď úroveň financovania vyžaduje združovanie zdrojov a hlbšie zosúladenie stratégií na regionálnej úrovni, vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ.

Niektoré členské štáty vidia ťažkosti, pred ktorými v súčasnosti stoja účastníci, najmä v dôsledku uplatňovania vnútroštátnych kritérií oprávnenosti a nedostatočnej synchronizácie a zosúladenia vnútroštátnych podmienok uzatvárania zmlúv a financovania. Rozdiely vo vnútroštátnych dohodách vytvárajú rozdielne podmienky účasti a vedú k určitej nehospodárnosti. Zainteresované strany hlásili tieto ťažkosti v súvislosti s tripartitným modelom pre spoločné technologické iniciatívy.

Pre malé a stredné podniky je jednoduchosť účasti mimoriadne dôležitá. Ich rozhodné uprednostňovanie adresnejšej podpory je názor, ktorý zastávajú zúčastnené členské štáty.

Mnohé zainteresované strany rovnako zdôraznili potrebu viacročných finančných výhľadov z členských štátov pre operácie spoločného podniku.

Tieto rôzne názory boli zohľadnené pri navrhovaní novej STI pre elektronické komponenty a systémy, aj keď spôsob práce spoločného podniku ako jednotné kontaktné miesto nepodporovali všetky členské štáty rovnako.

· Posúdenie vplyvu

Komisia vykonala posúdenie vplyvu navrhovaného nariadenia, ktoré je priložené k tomuto návrhu.

3.           PRÁVNE PRVKY NÁVRHU

· Zhrnutie navrhovanej akcie

Návrh pozostáva z nariadenia Rady o zriadení spoločného podniku ECSEL a vymedzenia jeho cieľov, právneho postavenia, prevádzkových pravidiel a stanov na obdobie 2014 – 2024 (do roku 2020 pre finančné programovanie). Spoločné podniky ENIAC pre oblasť nanoelektroniky a ARTEMIS pre oblasť zabudovaných počítačových systémov boli zriadené nariadeniami Rady (ES) č. 72/2008 a č. 74/2008 z 20. decembra 2007. Po nadobudnutí účinnosti nového spoločného podniku budú zrušené.

· Právny základ

Právnym základom tohto návrhu je článok 187 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Uplatňujú sa pravidlá účasti a šírenia v programe Horizont 2020. Vzhľadom na špecifickú operačnú potrebu tejto iniciatívy je však potrebná výnimka z týchto pravidiel. Táto špecifická výnimka však v tomto štádiu netvorí súčasť tohto návrhu, aby sa ňou neovplyvňovali medziinštitucionálne diskusie týkajúce sa vhodného právneho základu/procedurálnych modalít prijatia, ktoré sa očakáva v kontexte legislatívnych činností súvisiacich s Komisiou predloženým návrhom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá účasti a šírenia v programe Horizont 2020 (KOM(2011) 0810 - 2011/0399 (COD). Táto špecifická výnimka sa uvedie neskôr, s prihliadnutím na výsledok spomínaných diskusií.

Uplatniteľnosť pravidiel štátnej pomoci vyžaduje výnimku z nariadenia EÚ č. ... [pravidlá účasti a šírenia v programe Horizont 2020], pokiaľ ide o jednotnú mieru financovania na jednotlivé akcie. V dôsledku spolufinancovania členskými štátmi na pomoc z verejných prostriedkov poskytovanú spoločným podnikom sa vzťahujú pravidlá štátnej pomoci s ich špecifickými ustanoveniami o intenzitách pomoci v závislosti od druhu účastníkov a druhu činností.

· Zásada subsidiarity

Zásada subsidiarity sa uplatňuje, pokiaľ návrh nepatrí do výhradnej právomoci Únie.

Ciele návrhu nemožno dostatočne dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov z nasledujúcich dôvodov.

· Rozsiahle výzvy, pred ktorými stojí európsky priemysel a európske hospodárstvo, si vyžadujú výrazné investície, ktoré predstavujú významné úsilie presahujúce možnosti akéhokoľvek jednotlivého členského štátu. Výsledkom je, že jednotlivé členské štáty bez ohľadu na veľkosť svojho hospodárstva, váhajú so zapojením sa do výskumu a inovácií alebo zdržiavajú investície, ktoré sú zásadné na pritiahnutie ďalších súkromných investícií a budovanie európskej spôsobilosti inovovať a súťažiť. Spájaním zdrojov z regionálnej, vnútroštátnej a únijnej úrovne Európa môže rýchlo reagovať na dopyt po vysokých investíciách a predvídať ho, o čom svedčí výzva na predkladanie návrhov v súvislosti so STI ENIAC z roku 2012. Táto výzva podporovala rad pilotných výrobných liniek v kľúčových oblastiach priemyselných odvetví v Európe.

· Európa má vysokokvalitné špecializované technologické a priemyselné klastre v mikroelektronických a nanoelektronických komponentoch a inteligentných a zabudovaných systémoch. Inovácie a konkurencieschopné výrobky a služby sú v rastúcej miere výsledkom multidisciplinárneho výskumu a inovačných aktivít a aliancií a partnerstiev v celom hodnotovom reťazci od vývoja polovodičov po zabudovaný softvér a sieťové aplikácie. Ak sa na úrovni EÚ nezačne žiadna nová iniciatíva, zvýši sa úroveň rozdrobenosti výskumného a inovačného prostredia v Európe. Bez sústredeného a súvislého programu by vklad Európy do oblasti elektronických komponentov a systémov pozostával z radu roztrúsených a neštruktúrovaných miestnych snáh. Pokrok bude brzdiť nedostatočná koordinácia cieľov výskumu a vývoja v priemysle, duplicita úsilia, zbytočná byrokracia a neoptimálne využívanie obmedzených prostriedkov na financovanie výskumu. Preto akcia jednotlivých členských štátov nestačí na zvládnutie výzev, pred ktorými stojí priemyselné odvetvie elektronických komponentov a systémov. Žiaden jednotlivý vnútroštátny mechanizmus nedokáže zhromaždiť všetky potrebné odborné znalosti a finančné prostriedky na získanie silného postavenia na celosvetovom konkurenčnom trhu.

Akcia na úrovni EÚ lepšie dosiahne požadované ciele z viacerých dôvodov. Európske verejno-súkromné partnerstvo zmobilizuje finančné a technické prostriedky, ktoré sú nevyhnutné na zvládnutie zložitosti zrýchľujúceho sa tempa inovácií v tejto oblasti. Zlepší sústredenie sa na európske, vnútroštátne a priemyselné priority. Skombinuje silné stránky nadnárodných a európskych programov. Prijatie zjednodušeného spôsobu práce by malo umožniť skrátenie obdobia po grant a zabrániť ďalšej administratívnej záťaži účastníkov.

Návrh preto spĺňa zásadu subsidiarity.

· Zásada proporcionality

V súlade so zásadou proporcionality ustanovenia tohto nariadenia neprekračujú rámec nevyhnutný na dosiahnutie ich cieľov.

Návrh spĺňa zásadu proporcionality z týchto dôvodov: Navrhovaný spoločný podnik je jedinou jednoduchou možnosťou, ktorá prekonáva obmedzenia a spĺňa požiadavky na dosiahnutie cieľov akcie. Ide o štruktúru s dlhou trvácnosťou, ktorá má právnu subjektivitu a zabezpečuje jasný právny rámec spolupráce a účasti aktérov zapojených do výskumu a inovácií, vnútroštátnych orgánov a EÚ vo verejno-súkromnom partnerstve. Účasť všetkých zainteresovaných strán má rozhodujúci význam. Keďže iniciatíva sa zameriava na priemyselné ciele veľkého významu pre konkurencieschopnosť ekonomiky, účasť priemyslu je rozhodujúca pre formovanie priorít výskumu a politík pre inovácie. Zapojenie členských štátov je potrebné na mobilizovanie vnútroštátneho financovania, ktoré tvorí prevažnú časť verejných výdavkov na výskum a vývoj v tejto oblasti. A napokon, EÚ má kľúčovú úlohu pri poháňaní integračného procesu, vyvažovaní rôznych záujmov partnerov a primeranom monitorovaní využitia jej finančného príspevku.

Navrhovaná akcia dosiahne potrebnú integráciu na úrovni EÚ a zároveň poskytne flexibilitu účasti jednotlivých členských štátov. Právomoc rozhodovať o použití vnútroštátnych finančných príspevkov je zachovaná na vnútroštátnej úrovni. Spoločný podnik vytvorí štíhlu štruktúru rozhodovania a finančných a administratívnych operácií. Z hľadiska nákladov bude mimoriadne efektívny, keďže jeho administratívne náklady sa očakávajú na úrovni okolo 3 % celkového príspevku EÚ na výskumné a inovačné činnosti, ktoré začne vykonávať spoločný podnik.

· Výber nástroja

Navrhovaný nástroj: nariadenie

Iné prostriedky by neboli primerané z týchto dôvodov: na vytvorenie spoločného podniku s účasťou Európskej únie sa vyžaduje nariadenie Rady.

4.           VPLYV NA ROZPOČET

Rozpočtový odhad, na ktorý má prispieť GR pre komunikačné siete, obsah a technológie zo svojho rozpočtu na vedúce postavenie v podporných a priemyselných technológiách, naznačuje maximálne výdavky EÚ vo výške 1 215 255 000 [11] [12] (s EZVO) počas celého trvania spoločného podniku ECSEL (do roku 2024), ktoré bude potrebné zaviazať do 31. decembra 2020, keď sa končí rozpočet programu Horizont 2020, a vyplatiť do 31. decembra 2024.

5.           NEPOVINNÉ PRVKY

· Zjednodušenie

Na riešenie praktických ťažkostí účastníkov s existujúcimi spoločnými podnikmi, ako sú rozmanitosť vnútroštátnych predpisov a postupov spôsobujúcich významné rozdiely v zaobchádzaní s jednotlivými účastníkmi, sa navrhuje zjednodušený prevádzkový model. Navrhuje sa, aby nový spoločný podnik mohol konať za členské štáty pri uzatváraní dohôd o grante/platbách namiesto štátnej správy, rovnako ako v prípade príspevku EÚ. To umožní spoločnému podniku konať ako jednotné kontaktné miesto a zabezpečí všetkým účastníkom synchronizáciu financovania. Takisto sa navrhuje harmonizovať mieru financovania z verejných prostriedkov (z EÚ a vnútroštátnych zdrojov) pre všetkých účastníkov.

· Európsky záujem

Špičkový priemysel elektronických komponentov a systémov v Európe je silným európskym záujmom, pretože dodá podporné elektronické technológie, ktoré pomôžu inováciám vo veľmi širokej škále podnikov v celom hospodárstve od automobilového a leteckého priemyslu po energetiku, zdravotnícke zariadenia, domáce spotrebiče a všetky typy priemyselných výrobných procesov. V tomto ohľade budú ciele a rozsah pôsobnosti spoločného podniku ECSEL presne vymedzovať sledované technologické smery a hospodárske ciele, ktoré sa majú dosiahnuť, otvorené a spravodlivé kritériá výberu pre účastníkov, zapojenie priemyslu do investícií a vytvárania pracovných miest a príslušné spôsoby spravovania a realizácie. Pomoc z verejných prostriedkov poskytovaná na činnosti spoločného podniku ECSEL zlepší situáciu Európskej únie vzhľadom na výskum a inovácie v medzinárodných súvislostiach. Prinesie úžitok celému hodnotovému reťazcu priemyslu elektronických komponentov a systémov v Európe, vrátane mnohých MSP, ako aj hospodárskych subjektov v širšom rozsahu prostredníctvom vytvoreného rozptylu. Komisia môže zvážiť po notifikácii príslušného členského štátu alebo skupiny členských štátov, či sa iniciatívy spoločného podniku ECSEL kvalifikujú na významné projekty spoločného európskeho záujmu za predpokladu, že sú splnené všetky relevantné podmienky.

2013/0234 (NLE)

Návrh

NARIADENIE RADY

o spoločnom podniku ECSEL

(Text s významom pre EHP)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 187 a prvý odsek článku 188,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [13],

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru,[14],

keďže:

(1)       Verejno-súkromné partnerstvá vo forme spoločných technologických iniciatív boli pôvodne ustanovené v rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES z 18. decembra 2006 o siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) [15].

(2)       Rozhodnutie Rady 2006/971/ES z 19. decembra 2006 o osobitnom programe Spolupráca, ktorým sa vykonáva siedmy rámcový program Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) [16] identifikovalo ako príjemcov podpory konkrétne verejno-súkromné partnerstvá vrátane verejno-súkromných partnerstiev v konkrétnych oblastiach spoločných technologických iniciatív ENIAC a ARTEMIS

(3)       Stratégia Európa 2020[17] zdôrazňuje potrebu vytvoriť priaznivé podmienky pre investície do znalostí a inovácií na dosiahnutie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu v Únii. Tak Európsky parlament, ako aj Rada odsúhlasili túto stratégiu.

(4)       Cieľom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. …/2013 z … 2013, ktorým sa zriaďuje rámcový program pre výskum a inovácie (2014 – 2020) – Horizont 2020[18], je dosiahnuť väčší vplyv na výskum a inovácie spojením rámcového programu Horizont 2020 a prostriedkov zo súkromného sektora do verejno-súkromných partnerstiev v kľúčových oblastiach, kde výskum a inovácie môžu prispieť k širším cieľom Únie v oblasti konkurencieschopnosti a pomôcť pri riešení spoločenských výzev. Zapojenie Únie do týchto partnerstiev môže mať formu finančných príspevkov spoločným podnikom zriadeným na základe článku 187 Zmluvy o fungovaní Európskej únie podľa rozhodnutia č. 1982/2006/ES.

(5)       V súlade s rozhodnutím Rady (EÚ) č. [...]/2013 z [...] 2013, ktorým sa zriaďuje osobitný program na vykonávanie programu Horizont 2020 (2014 – 2020)[19] by sa ďalšia podpora mala poskytovať spoločným podnikom zriadeným podľa rozhodnutia č. 1982/2006/ES za podmienok špecifikovaných v rozhodnutí (EÚ) č. [...]/2013. Priorita Vedúce postavenie v priemysle sa zameriava na dve konkrétne línie činnosti v rámci oblasti Informačné a komunikačné technológie: „mikroelektronika a nanoelektronika“ a „nová generácia komponentov a systémov, inžinierstvo vyspelých a inteligentných zabudovaných komponentov a systémov“. Zabudované počítačové systémy (ARTEMIS) a nanoelektronika (ENIAC) sa majú zlúčiť do jednej iniciatívy.

(6)       Oznámenie Komisie Európska stratégia pre kľúčové podporné technológie – cesta k rastu a zamestnanosti[20] identifikuje kľúčové podporné technológie (ďalej len „KPT“), ktoré zahŕňajú mikroelektroniku a nanoelektroniku ako nenahraditeľné zdroje inovácií. V súčasnosti existuje priepasť medzi tvorbou základných poznatkov a ich následnou komercializáciou v podobe tovaru a služieb Je to potrebné riešiť okrem iného prostredníctvom sústredeného úsilia zameraného na pilotné výrobné linky a inovačné pilotné projekty vrátane projektov väčšieho rozsahu, aby sa získala validácia technológie a produktu v priemyselných podmienkach a dosiahla väčšia integrácia a vzájomné obohacovanie medzi rôznymi KPT.

(7)       Podľa oznámenia Komisie „Európska stratégia pre mikroelektronické a nanoelektronické komponenty a systémy“[21] mikroelektronické a nanoelektronické komponenty a systémy posilňujú inovácie a konkurencieschopnosť všetkých hlavných hospodárskych odvetví. Dôležitosť tejto oblasti a problémy, s ktorými sa stretávajú zainteresované strany v Únii, si vyžadujú naliehavú akciu, aby v inovačnom a hodnotovom reťazci Európy nezostalo žiadne slabé ohnivko. Preto sa navrhuje vytvoriť na úrovni Únie mechanizmus na spájanie a sústredenie podpory členských štátov, Európskej únie a súkromného sektora poskytovanej výskumu a inováciám v elektronických komponentoch a systémoch.

(8)       Vzhľadom na znovuzískanie vedúceho postavenia v ekosystéme nanoelektroniky v Európe navrhli zainteresované strany z priemyslu a výskumu strategický program výskumu a inovácií s celkovým rozsahom investícií 100 miliárd EUR do roku 2020 s cieľom zvýšiť celosvetové príjmy Európy z nanoelektroniky o viac ako 200 miliárd EUR ročne a vytvoriť ďalších 250 000 priamych a vyvolaných pracovných miest v Európe.

(9)       Pojem „elektronické komponenty a systémy“ zahŕňa oblasti mikroelektroniky a nanoelektroniky, zabudovaných/kyber-fyzických a inteligentných integrovaných systémov a aplikácií.

(10)     Spoločné podniky ENIAC a ARTEMIS zriadené nariadením Rady (ES) č. 72/2008 z 20. decembra 2007[22] úspešne splnili plán výskumu posilňujúci príslušné oblasti nanoelektroniky, v ktorých Európa zlepšila svoju konkurencieschopnosť vyvolaním investícií do prioritných tém a zapojením celého ekosystému.

(11)     Spoločný podnik ARTEMIS zriadený nariadením Rady (ES) č. 74/2008 z 20. decembra 2007 o zriadení spoločného podniku ARTEMIS, ktorým sa vykonáva spoločná technologická iniciatíva pre vstavané počítačové systémy[23] úspešne preukázal svoju strategickú polohu, ktorá spája usmerňovanie zhora nadol s vymedzením technických otázok na riešenie zdola nahor a priťahuje projekty s výsledkami priameho významu pre priemysel.

(12)     Priebežné hodnotenia spoločných podnikov ENIAC a ARTEMIS ukázali, že sú užitočné a prispôsobené nástroje na spájanie síl a že majú významný vplyv na svoje oblasti pôsobnosti. Oblasti výskumu pokryté spoločnými podnikmi ENIAC a ARTEMIS sa majú preto naďalej podporovať, aby sa ďalej zvyšovala konkurencieschopnosť odvetvia elektronických komponentov a systémov v Európe a sústredilo úsilie na súbor strategických činností spoločne odsúhlasených medzi súkromnými a verejnými zainteresovanými stranami zapojenými do týchto iniciatív.

(13)     Pokračujúca podpora výskumnýmch programov nanoelektroniky a zabudovaných počítačových systémov má vychádzať zo skúseností získaných z operácií spoločných podnikov ENIAC a ARTEMIS vrátane výsledkov ich priebežných hodnotení, odporúčaní zainteresovaných strán a potreby dosahovať účinnú koordináciu a súčinnosť zdrojov.

(14)     Existuje zvýšená interakcia medzi zainteresovanými stranami európskych technologických platforiem ARTEMIS, ENIAC, a EPoSS (Európska technologická platforma na integráciu inteligentných systémov), ako je podrobne uvedené v ich strategickom programe výskumu a inovácií na vysokej úrovni priemyslu IKT komponentov a systémov vydanom v roku 2012. Na to, aby sa najlepšie zachytili synergie vyplývajúce z týchto interakcií a budovalo sa na nich, je potrebné zriadiť jediný spoločný podnik (ďalej „spoločný podnik ECSEL“) zahŕňajúci elektronické komponenty a systémy vrátane predchádzajúcich aktivít spoločných podnikov ENIAC a ARTEMIS a využívania štruktúry a pravidiel vo väčšej miere prispôsobených na daný účel s cieľom zvýšiť hospodárnosť a zabezpečiť zjednodušenie. Na tento účel má spoločný podnik ECSEL prijať rozpočtové pravidlá špecifické pre jeho potreby v súlade s článkom 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie[24].

(15)     Realizácia strategického programu výskumu a inovácií na vysokej úrovni predloženého zainteresovanými stranami z priemyslu sa opiera o viaceré zdroje podpory: vnútroštátne, regionálne a medzivládne programy, rámcový program Únie a spoločnú technologickú iniciatívu vo forme verejno-súkromného partnerstva.

(16)     Verejno-súkromné partnerstvo v oblasti elektronických komponentov a systémov má spájať finančné a technické prostriedky, ktoré sú nevyhnutné na zvládnutie zložitosti zrýchľujúceho sa tempa inovácií v tejto oblasti. Preto majú byť členmi spoločného podniku ECSEL Únia, členské štáty a krajiny, pridružené k rámcovému programu Horizont 2020 (ďalej len „pridružené krajiny“) na základe dobrovoľnosti, a združenia ako súkromní členovia zastupujúci podniky, ktoré ich tvoria, a iné organizácie pôsobiace v oblasti elektronických komponentov a systémov v Európe. Spoločný podnik ECSEL má byť otvorený pre nových členov.

(17)     Spoločný podnik ECSEL sa má zaoberať jasne vymedzenými témami, ktoré by umožnili európskemu priemyslu ako celku navrhovať, vyrábať a používať najinovatívnejšie technológie v oblasti elektronických komponentov a systémov. Na udržanie výskumných skupín a európskych priemyselných odvetví na vrchole vo vysoko konkurenčnom medzinárodnom kontexte, zaručenie rýchleho a širokého celoeurópskeho priemyselného využitia technologického vedúceho postavenia, ktoré prinesie účinky presahovania dôležité pre spoločnosť, spoločné znášanie rizika a spojenie síl pri zlaďovaní stratégií a investícií v duchu spoločného európskeho záujmu je potrebná štruktúrovaná a koordinovaná finančná podpora na európskej úrovni. Komisia môže zvážiť po notifikácii príslušného členského štátu alebo skupiny členských štátov, či sa iniciatívy spoločného podniku ECSEL kvalifikujú akovýznamné projekty spoločného európskeho záujmu, za predpokladu, že sú splnené všetky relevantné podmienky.

(18)     Súkromné združenia AENEAS, ARTEMISIA a EPoSS vyjadrili písomne svoj súhlas s pokračovaním výskumných a inovačných činností v oblasti spoločného podniku ECSEL v rámci štruktúry dobre prispôsobenej povahe verejno-súkromného partnerstva. Je vhodné, aby súkromné združenia prijali stanovy uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu prostredníctvom listu o schválení.

(19)     Na dosiahnutie svojich cieľov má spoločný podnik ECSEL poskytovať finančnú podporu hlavne vo forme grantov účastníkom po otvorených a súťažných výzvach na predloženie návrhov. Takáto finančná podpora musí byť zacielená na dokázané zlyhania trhu, ktoré bránia rozvoju daného programu a musia mať stimulačný účinok, ktorý mení správanie príjemcu.

(20)     V snahe zachovania rovnakých podmienok pre všetky hospodárske subjekty pôsobiace na vnútornom trhu finančné prostriedky poskytnuté rámcovým programom Únie sa majú navrhnúť v súlade s pravidlami štátnej pomoci tak, aby sa zaručila efektívnosť verejných výdavkov a predchádzalo sa takým narušeniam trhu, ako sú napríklad vytláčanie súkromného financovania, vytváranie neúčinných trhových štruktúr alebo ochrana nevýkonných podnikov.

(21)     Účasť na nepriamych akciách financovaných spoločným podnikom ECSEL má byť v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../ 2013 z ... 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá účasti a šírenia v programe Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inovácie (2014 – 2020) [25].

(22)     Finančný príspevok Únie sa má spravovať v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia a s príslušnými pravidlami nepriameho hospodárenia ustanovenými v nariadení (EÚ, Euratom) č. 966/2012 a v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 1268/2012 z 29. októbra 2012 o pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012[26].

(23)     Audity príjemcov finančných prostriedkov Únie podľa tohto nariadenia majú byť vykonávané spôsobom znižujúcim administratívnu záťaž v súlade s nariadením (EÚ) č. [...] /2013 [rámcový program Horizont 2020].

(24)     Finančné záujmy Únie a ostatných členov spoločného podniku ECSEL majú byť chránené úmernými opatreniami počas celého výdavkového cyklu vrátane predchádzania, odhaľovania a vyšetrovania nezrovnalostí, spätného získavania stratených, neoprávnene vyplatených alebo nesprávne použitých finančných prostriedkov a tam, kde to je primerané, administratívnych a finančných sankcií v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 966/2012.

(25)     Vnútorný audítor Komisie by mal mať vo vzťahu k spoločnému podniku ECSEL rovnaké právomoci, aké má vo vzťahu ku Komisii.

(26)     V súlade s článkom 287 ods. 1 zmluvy môžu zakladajúce listiny orgánov, úradov alebo agentúr zriadených Úniou vylúčiť účty všetkých príjmov a výdavkov takýchto orgánov, úradov alebo agentúr z preskúmania Dvorom audítorov. V súlade s článkom 60 ods. 5 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 účty orgánov podľa článku 209 uvedeného nariadenia skúma nezávislý audítorsky orgán, ktorý vydá okrem iného stanovisko o spoľahlivosti účtov a zákonnosti a správnosti príslušných transakcií. Zamedzenie dvojitého preskúmania účtov odôvodňuje vylúčenie účtov spoločného podniku ECSEL z preskúmania Dvorom audítorov.

(27)     Ciele spoločného podniku ECSEL na posilnenie priemyselného výskumu a inovácií v celej Únii nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, a preto z dôvodu zamedzenia duplicity, zachovania kritického množstva a zaručenia využívania verejného financovania optimálnym spôsobom, ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie v súlade so zásadami subsidiarity a proporcionality ustanovenými v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. Toto nariadenie sa obmedzuje na minimum potrebné na dosiahnutie týchto cieľov a neprekračuje rámec nevyhnutný na tento účel.

(28)     Spoločné podniky ENIAC a ARTEMIS boli zriadené na obdobie do 31. decembra 2017. Prechod zo spoločných podnikov ENIAC a ARTEMIS na spoločný podnik ECSEL má byť zosúladený a zosynchronizovaný s prechodom zo siedmeho rámcového programu na rámcový program Horizont 2020, aby sa zaručilo optimálne využitie finančných prostriedkov dostupných na výskum. V záujme právnej istoty a jasnosti sa preto majú zrušiť nariadenia Rady (ES) č. 72/2008 a č. 74/2008 a majú sa ustanoviť prechodné ustanovenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1 Zriadenie

1.           Na vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy „Elektronické komponenty a systémy pre vedúce postavenie Európy“ je zriadený v zmysle článku 187 Zmluvy o fungovaní Európskej únii na obdobie do 31. decembra 2024 spoločný podnik (ďalej „spoločný podnik ECSEL“).

2.           Spoločný podnik ECSEL nahrádza spoločné podniky ENIAC a ARTEMIS pôvodne zriadené nariadeniami (ES) č. 72/2008 a č. 74/2008 a stáva sa ich nástupcom.

3.           Spoločný podnik ECSEL predstavuje orgán poverený vykonávaním verejno-súkromného partnerstva uvedeného v článku 209 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012.

4.           Spoločný podnik ECSEL má právnu subjektivitu. Vo všetkých členských štátoch Európskej únie má čo najširšiu právnu spôsobilosť priznanú právnickým osobám podľa právnych predpisov uvedených členských štátov. Môže najmä nadobúdať hnuteľný a nehnuteľný majetok, môže ním disponovať a môže byť účastníkom súdneho konania.

5.           Sídlom spoločného podniku ECSEL je Brusel v Belgicku.

6.           Stanovy spoločného podniku ECSEL sú uvedené v prílohe.

Článok 2 Cieľ

1.           Cieľom spoločného podniku ECSEL je:

a)      prispievať k vykonávaniu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. ... z ... 2013, ktorým sa zriaďuje Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inovácie (2014 – 2020) a najmä časti ... rozhodnutia Rady č. .../2013/EÚ z ... 2013, ktorým sa zriaďuje osobitný program na vykonávanie programu Horizont 2020 (2014 – 2020);

b)      prispievať k rozvoju silného priemyslu elektronických komponentov a systémov s globálnou konkurencieschopnosťou v Únii;

c)      zabezpečiť dostupnosť elektronických komponentov a systémov pre kľúčové trhy a na riešenie spoločenských problémov s cieľom udržať Európu na čele technologického vývoja, a takto preklenúť priepasť medzi výskumom a využívaním, posilniť inovačné schopnosti a vytvárať rast hospodárstva a zamestnanosti v Únii;

d)      zosúladiť stratégie s členskými štátmi s cieľom prilákať súkromné investície a prispievať k efektívnosti podpory z verejných prostriedkov zamedzením zbytočnej duplicity a rozdrobenosti úsilia a uľahčením účasti pre aktérov zapojených do výskumu a inovácií;

e)      udržiavať a zvyšovať v Európe spôsobilosť vyrábať polovodiče a inteligentné systémy vrátane vedúceho postavenia vo výrobných zariadeniach a spracovaní materiálov;

f)       zabezpečiť dominantnú pozíciu v oblasti navrhovania a systémového inžinierstva, vrátane zabudovaných technológií;

g)      zabezpečiť prístup všetkým zainteresovaným stranám k infraštruktúre svetovej úrovne na navrhovanie a výrobu elektronických komponentov a zabudovaných/kyber-fyzických systémov;

h)      vybudovať dynamický ekosystém zahŕňajúci inovatívne malé a stredné podniky (MSP) posilňujúci existujúce klastre a podporujúci vytváranie nových klastrov v nových sľubných oblastiach.

2.           Rozsah práce spoločného podniku ECSEL bude vychádzať z výsledkov získaných spoločnými podnikmi ENIAC a ARTEMIS a európskou technologickou platformou EPoSS. Podporí nový vývoj a synergie medzi týmito hlavnými oblasťami:

a)      navrhovanie technológií, procesu a integrácie, vybavenie, materiály a výroba pre mikroelektroniku a nanoelektroniku, pričom sa zameriava na miniaturizáciu, diverzifikáciu a diferenciáciu, heterogénnu integráciu;

b)      postupy, metódy, nástroje a platformy, referenčné návrhy a architektúry, pre softvér a/alebo zabudované/kyber-fyzické systémy s náročným riadením, riešenie bezšvovej konektivity a interoperability, funkčná bezpečnosť, vysoká dostupnosť a bezpečnosť pre profesionálne a spotrebiteľské typové aplikácie a súvisiace služby;

c)      multidisciplinárne prístupy pre inteligentné systémy podporované vývojom holistického navrhovania a vyspelou výrobou na realizáciu sebestačných a adaptabilných inteligentných systémov so sofistikovanými rozhraniami a ponukou komplexných funkcií postavených napríklad na bezšvovej integrácii snímania, spúšťania, spracovania, zásobovania energiou a zosieťovania.

Článok 3 Finančný príspevok Únie

1.           Maximálny príspevok Únie, vrátane rozpočtových prostriedkov EZVO, spoločnému podniku ECSEL na pokrytie administratívnych nákladov a operačných nákladov je 1 215 255 000 EUR. Príspevok sa vypláca z rozpočtových prostriedkov všeobecného rozpočtu Únie pridelených na špecifický program na vykonávanie rámcového programu Horizont 2020 (2014 – 2020). Plnenie rozpočtu v súvislosti s príspevkom Únie je zverené spoločnému podniku ECSEL, ktorý koná ako orgán uvedený v príslušných ustanoveniach článku 209 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 v súlade s článkom 58 ods. 1 písm. c) bod (iv) a článkami 60 a 61 uvedeného nariadenia.

2.           Mechanizmy pre finančný príspevok Únie sa ustanovia v dohode o delegovaní a dohodách o ročnom prevode finančných prostriedkov, ktoré sa uzavrú medzi Komisiou v mene Únie a spoločným podnikom ECSEL.

3.           Dohoda o delegovaní uvedená v odseku 2 rieši prvky uvedené v článku 58 ods. 3 a článkoch 60 a 61 nariadenia (ES, Euratom) č. 966/2012 a v článku 40 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1268/2012, ako aj okrem iného:

a)      požiadavky na príspevok spoločného podniku ECSEL týkajúce sa príslušných výkonnostných ukazovateľov uvedených v prílohe II k rozhodnutiu č ... / EÚ [osobitný program na vykonávanie rámcového programu Horizont 2020];

b)      požiadavky na príspevok spoločnému podniku ECSEL v súvislosti s monitorovaním uvedeným v prílohe III k rozhodnutiu č. .../EÚ [osobitný program na vykonávanie rámcového programu Horizont 2020];

c)      konkrétne výkonnostné ukazovatele vzťahujúce sa na fungovaniu spoločného podniku ECSEL;

d)      dohody týkajúce sa poskytovania údajov potrebných na zabezpečenie toho, aby Komisia bola schopná splniť svoje povinnosti v oblasti šírenia a výkazníctva uvedené v článku 22 nariadenia (EU) č. …/2013 [rámcový program Horizont 2020];

e)      využívanie ľudských zdrojov a zmeny v tejto oblasti, najmä nábor podľa funkčnej skupiny, triedy a kategórie, reklasifikačné činnosti a akékoľvek zmeny počtu zamestnancov.

Článok 4 Príspevky členov iných ako Únia

1.           Členské štáty ECSEL finančne prispejú na prevádzkové náklady spoločného podniku ECSEL aspoň 1 200 000 000 EUR počas obdobia vymedzeného v článku 1.

2.           Súkromní členovia prispejú, alebo zariadia, aby subjekty, ktoré ich tvoria, prispeli na spoločnéý podnik ECSEL vo výške najmenej 1 700 000 000 EUR v období vymedzenom v článku 1.

3.           Príspevky uvádzané v odsekoch 1 a 2 sa skladajú z príspevkov na spoločný podnik ECSEL stanovených v klauzule 16 ods. 2, klauzule 16 ods. 3 písm. b) a klauzule 16 ods. 3 písm. c) stanov.

4.           Členovia spoločného podniku ECSEL iní ako Únia oznamujú každý rok do 31. januára správnej rade hodnotu príspevkov uvádzaných v odsekoch 1 a 2 poskytnutých v každom z predchádzajúcich finančných rokov.

5.           Na účely určenia hodnoty príspevkov uvedených v klauzule 16 ods. 3 písm. c) sa náklady zisťujú podľa bežnej účtovnej praxe príslušných subjektov, s prihliadnutím na uplatniteľné normy účtovníctva krajiny, v ktorej má sídlo príslušný subjekt, a v súlade s príslušnými ustanoveniami medzinárodných účtovných štandardov/medzinárodných štandardov finančného výkazníctva. Náklady certifikuje nezávislý externý audítor vymenovaný príslušným subjektom. Určenie hodnoty príspevkov overuje spoločný podnik ECSEL. V prípade pretrvávajúcich nejasností môže spoločný podnik ECSEL vykonať jeho audit.

6.           Komisia sa môže zapojiť do nápravných opatrení a prípadne ukončiť, úmerne znížiť alebo pozastaviť finančný príspevok Únie spoločnému podniku ECSEL alebo iniciovať proces zrušenia uvedený v klauzule 26 ods. 2 stanov, ak jeho členovia alebo subjekty, ktoré ich tvoria, neprispievajú, prispievajú iba čiastočne alebo prispievajú neskoro, pokiaľ ide o príspevky uvedené v odsekoch 1 a 2.

Článok 5 Rozpočtové pravidlá

Spoločný podnik ECSEL prijme svoje osobitné rozpočtové pravidlá v súlade s článkom 209 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 a nariadenia (EÚ) č ... [delegované nariadenie o modelovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre PPP].

Článok 6 Zamestnanci

1.           Pre zamestnancov spoločného podniku ECSEL platí Služobný poriadok úradníkov a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie ustanovené v nariadení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68[27]a pravidlá prijaté na základe dohody medzi inštitúciami Únie o nadobudnutí účinnosti takýchto aktov.

2.           Vo vzťahu k zamestnancom spoločného podniku ECSEL vykonáva správna rada právomoci prepožičané služobným poriadkom menovaciemu orgánu a podmienkami zamestnávania ostatných zamestnancov orgánu splnomocnenému uzatvárať pracovné zmluvy (ďalej len "právomoci menovacieho orgánu").

Správna rada v súlade s článkom 110 služobného poriadku prijme rozhodnutie na základe článku 2 ods. 1 služobného poriadku a článku 6 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov o prenesení príslušných právomocí menovacieho orgánu na výkonného riaditeľa a o vymedzení podmienok, za ktorých môže byť toto prenesenie právomocí pozastavené. Výkonný riaditeľ je oprávnený ďalej delegovať tieto svoje právomoci.

Vo výnimočných prípadoch môže správna rada rozhodnúť dočasne pozastaviť prenesenie právomoci menovacieho orgánu na výkonného riaditeľa a takých právomocí, ktoré tento delegoval ďalej, a vykonávať ich sama alebo ich delegovať na niektorého svojho člena alebo zamestnanca spoločného podniku ECSEL iného ako výkonný riaditeľ.

3.           Správna rada prijme v súlade s článkom 110 služobného poriadku primerané vykonávacie pravidlá na nadobudnutie účinnosti služobného poriadku a podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov .

4.           Personálne zabezpečenie určí plán personálneho zabezpečenia spoločného podniku ECSEL s uvedením počtu dočasných pracovných miest podľa funkčnej skupiny a triedy, ako aj počtu zmluvných zamestnancov vyjadreného v ekvivalentoch plného pracovného úväzku v súlade s ročným rozpočtom.

5.           Personál spoločného podniku ECSEL tvoria dočasní zamestnanci a zmluvní zamestnanci.

6.           Všetky personálne náklady znáša spoločný podnik ECSEL.

Článok 7 Vyslaní národní experti a stážisti

1.           Spoločný podnik ECSEL môže využiť vyslaných národných expertov a stážistov, ktorí nie sú zamestnancami spoločného podniku ECSEL. Počet vyslaných národných expertov vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku sa priráta k počtu zamestnancov tak, ako je uvedené v článku 6 ods. 4 v súlade s ročným rozpočtom.

2.           Správna rada prijme rozhodnutie, ktorým sa ustanovujú pravidlá vysielania národných expertov do spoločného podniku ECSEL a o využívaní stážistov.

Článok 8 Výsady a imunity

Protokol o výsadách a imunitách Európskej únie platí pre spoločný podnik ECSEL a jeho zamestnancov.

Článok 9 Právna zodpovednosť spoločného podniku ECSEL

1.           Zmluvná zodpovednosť spoločného podniku ECSEL sa riadi príslušnými zmluvnými ustanoveniami a právnymi predpismi platnými pre príslušnú dohodu, rozhodnutie alebo zmluvu.

2.           V prípade nezmluvnej zodpovednosti spoločný podnik ECSEL v súlade so všeobecnými zásadami spoločnými pre zákony členských štátov nahradí akékoľvek škody spôsobené jeho zamestnancami pri vykonávaní svojich povinností.

3.           Každá platba spoločného podniku ECSEL v súvislosti so zodpovednosťou uvedenou v odseku 1 a 2 a náklady a výdavky, ktoré vznikli v tejto súvislosti, sa považujú za výdavky spoločného podniku ECSEL a hradia sa z prostriedkov spoločného podniku ECSEL .

4.           Za plnenie svojich povinností zodpovedá výlučne spoločný podnik ECSEL.

Článok 10 Príslušnosť Súdneho dvora a platné právo

1.           Súdny dvor je príslušným súdom za podmienok ustanovených v zmluve rovnako ako v nasledujúcich prípadoch:

a)      v akomkoľvek spore medzi členmi spoločného podniku ECSEL, ktorý súvisí s predmetom tohto nariadenia;

b)      podľa akejkoľvek rozhodcovskej doložky obsiahnutej v dohodách, rozhodnutiach a v zmluvách uzatvorených spoločným podnikom ECSEL;

c)      v sporoch týkajúcich sa náhrady škody spôsobenej zamestnancami spoločného podniku ECSEL pri výkone ich povinností;

d)      v akomkoľvek spore medzi spoločným podnikom ECSEL a jeho zamestnancami v rámci rozsahu a podmienok služobného poriadku úradníkov a podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie.

2.           V súvislosti s akoukoľvek vecou týkajúcej sa pridruženej krajiny platia osobitné ustanovenia príslušných dohôd.

3.           V súvislosti s akoukoľvek vecou, ktorá nie je predmetom tohto nariadenia alebo právnych predpisov Únie, platia právne predpisy štátu, v ktorom je sídlo spoločného podniku ECSEL.

Článok 11 Hodnotenie

1.           Komisia vykoná do 31. decembra 2017 priebežné hodnotenie spoločného podniku ECSEL, v rámci ktorého posúdi najmä úroveň účasti na nepriamych akciách a úroveň príspevkov na tieto akcie súkromných členov a subjektov, ktoré ich tvoria, ako aj iných právnych subjektov. Komisia oznámi závery tohto hodnotenia a svoje pripomienky Európskemu parlamentu a Rade do 30. júna 2018.

2.           Na základe záverov priebežného hodnotenia uvedeného v odseku 1 môže Komisia konať v súlade s článkom 4 ods. 6 alebo prijať akékoľvek iné primerané opatrenie.

3.           Do šiestich mesiacov po zrušení spoločného podniku ECSEL ale najneskôr do dvoch rokov od začiatku procesu zrušenia uvedeného v klauzule 26 stanov, Komisia vykoná záverečné hodnotenie spoločného podniku ECSEL. Výsledky tohto záverečného hodnotenia sa predložia Európskemu parlamentu a Rade.

Článok 12 Absolutórium

1.           Absolutórium na plnenie rozpočtu v súvislosti s príspevkom Únie spoločnému podniku ECSEL je súčasťou absolutória udeľovaného Európskym parlamentom na základe odporúčania Rady Komisii v súlade s postupom uvedeným v článku 319 zmluvy.

2.           Spoločný podnik ECSEL plne spolupracuje s inštitúciami zúčastnenými na postupe udeľovania absolutória a poskytne všetky potrebné dodatočné informácie. V tejto súvislosti môže byť požadované jeho zastúpenie pri rokovaniach s príslušnými inštitúciami alebo orgánmi a pomoc povoľujúcemu úradníkovi Komisie vymenovanému delegovaním.

Článok 13 Ex post audity

1.           Ex-post audity výdavkov na nepriame akcie vykonáva spoločný podnik ECSEL v súlade s článkom 23 nariadenia (EÚ) č. ... [rámcový program Horizont 2020] ako súčasť nepriamych akcií rámcového programu Horizont 2020.

2.           Na zabezpečenie konzistentnosti môže Komisia rozhodnúť o vykonaní auditov uvedených v odseku 1.

Článok 14 Ochrana finančných záujmov Únie

1.           Bez toho, aby bola dotknutá klauzula 22 ods. 4 stanov, poskytne spoločný podnik ECSEL pracovníkom Komisie a iným osobám, ktoré poverila, rovnako ako Dvoru audítorov prístup do svojich areálov a priestorov a ku všetkým informáciám, vrátane informácií v elektronickej podobe, ktoré sú potrebné na vykonávanie ich auditov.

2.           Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) môže vykonávať vyšetrovania, vrátane kontrol a inšpekcií na mieste, v súlade s ustanoveniami a postupmi ustanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 z 25. mája 1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF)[28] a nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi[29] na účely zistenia, či v súvislosti s dohodou, rozhodnutím, alebo zmluvou financovanými podľa tohto nariadenia nedošlo k podvodu, korupcii alebo akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie.

3.           Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1 a 2, dohody, rozhodnutia a zmluvy vyplývajúce z vykonávania tohto nariadenia obsahujú ustanovenia, ktoré výslovne splnomocňujú Komisiu, spoločný podnik ECSEL, Dvor audítorov a úrad OLAF na vykonávanie takýchto auditov a vyšetrovaní podľa ich príslušných právomocí.

4.           Spoločný podnik ECSEL zabezpečí, aby finančné záujmy jeho členov boli primerane chránené vykonávaním alebo zadávaním primeraných interných a externých kontrol.

5.           Spoločný podnik ECSEL pristúpi k Medziinštitucionálnej dohode zo 25. mája 1999 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou, ktorá sa týka vnútorných vyšetrovaní úradom OLAF[30]. Spoločný podnik ECSEL prijme opatrenia potrebné na uľahčenie vnútorných vyšetrovaní vykonávaných úradom OLAF.

Článok 15 Dôvernosť

Bez toho, aby bol dotknutý článok 16, spoločný podnik ECSEL zabezpečí ochranu citlivých informácií, ktorých zverejnenie by mohlo poškodiť záujmy jeho členov alebo účastníkov na činnostiach spoločného podniku ECSEL.

Článok 16 Transparentnosť

1.           Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie[31] sa vzťahuje na dokumenty, ktoré má v držbe spoločný podnik ECSEL.

2.           Správna rada spoločného podniku ECSEL môže prijať praktické opatrenia na vykonávanie nariadenia (ES) č. 1049/2001.

3.           Bez toho, aby bol dotknutý článok 10, môžu rozhodnutia prijaté spoločným podnikom ECSEL podľa článku 8 nariadenia (ES) č. 1049/2001 predstavovať predmet sťažnosti podanej ombudsmanovi za podmienok ustanovených v článku 228 zmluvy.

Článok 17 Pravidlá účasti a šírenia

Nariadenie (EÚ) č. ... [pravidlá účasti a šírenia v programe Horizont 2020] platí pre akcie financované spoločným podnikom ECSEL. V súlade s uvedeným nariadením sa spoločný podnik ECSEL považuje za orgán pre financovanie a poskytuje finančnú podporu na nepriame akcie, ako je ustanovené v klauzule 1 písm. a) stanov.

Článok 18 Podpora poskytnutá hostiteľským štátom

Medzi spoločným podnikom ECSEL a štátom, v ktorom sa nachádza jeho sídlo, sa môže uzavrieť administratívna dohoda o výsadách a imunitách a inej podpore poskytovanej týmto štátom spoločnému podniku ECSEL.

Článok 19 Ustanovenia o zrušení a prechodné ustanovenia

1.           Týmto sa zrušuje nariadenie (ES) č. 72/2008 a nariadenie (ES) č. 74/2008 s účinnosťou odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

2.           Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, akcie iniciované podľa nariadení (ES) č. 72/2008 a 74/2008 vrátane ročných vykonávacích plánov prijatých podľa týchto nariadení sa naďalej riadia týmito nariadeniami až do ich ukončenia.

3.           Okrem príspevkov uvedených v článku 3 ods. 1 a článku 4 ods. 2 sa vyplatia na administratívne náklady spoločného podniku ECSEL počas obdobia 2014 – 2017 pre dokončenie akcií začatých v rámci nariadenia (ES) č. 72/2008 a č 74/2008 tieto príspevky: 2 050 000 EUR z Únie, 1 430 000 EUR od združenia AENEAS a 975 000 EUR od združenia ARTEMISIA.

Priebežné hodnotenie uvedené v článku 11 ods. 1 obsahuje záverečné hodnotenie spoločných podnikov ENIAC a ARTEMIS podľa nariadení (ES) č. 72/2008 a č. 74/2008.

4.           Výkonný riaditeľ vymenovaný na základe nariadenia (ES) č. 72/2008 je pre zvyšok funkčného obdobia preradený na funkciou výkonného riaditeľa spoločného podniku ECSEL, ako je ustanovené v tomto nariadení, s účinnosťou odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Ostatné podmienky zmluvy výkonného riaditeľa zostávajú nezmenené.

5.           Ak bol výkonný riaditeľ vymenovaný v súlade s odsekom 4 vo svojom prvom funkčnom období, vymenuje sa na zvyšok funkčného obdobia s možnosťou predĺženia funkčného obdobia až na 4 roky v súlade s klauzulou 8 ods. 4 stanov. Ak bol výkonný riaditeľ vymenovaný v súlade s odsekom 4 v svojom druhom funkčnom období, možnosť predĺženia neexistuje. Výkonný riaditeľ, ktorého funkčné obdobie bolo predĺžené, sa nesmie zúčastniť na inom výberovom konaní na to isté miesto na konci celkového obdobia.

6.           Pracovná zmluva výkonného riaditeľa vymenovaného na základe nariadenia (ES) č. 74/2008 sa končí pred nadobudnutím platnosti tohto nariadenia.

7.           Bez toho, aby boli dotknuté odseky 4 a 5, toto nariadením nemá vplyv na práva a povinnosti zamestnancov zamestnaných podľa nariadení (ES) č. 72/2008 a č. 74/2008. Ich zmluvy môžu byť obnovené podľa tohto nariadenia v súlade so služobným poriadkom a podmienkami zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie a v súlade s rozpočtovými obmedzeniami spoločného podniku ECSEL.

8.           Výkonný riaditeľ spoločného podniku ECSEL zvolá prvé zasadnutie správnej rady a rady verejných orgánov.

9.           Pokiaľ nie je dohodnuté inak medzi členmi spoločného podniku ENIAC a spoločného podniku ARTEMIS podľa nariadení (ES) č. 72/2008 a č. 74/2008, všetky práva a povinnosti, vrátane majetku, pohľadávok a záväzkov členov spoločných podnikov podľa uvedených nariadení sa prevedú na členov spoločného podniku ECSEL v súlade s týmto nariadením.

10.         Akékoľvek nevyužité rozpočtové prostriedky podľa nariadení (ES) č. 72/2008 a č. 74/2008 sa prevedú do spoločného podniku ECSEL. Akákoľvek suma splatná združením AENEAS a združením ARTEMISIA na administratívne rozpočtové prostriedky spoločných podnikov ENIAC a ARTEMIS v období 2008 – 2013 sa prevedie na spoločný podnik ECSEL podľa dojednaní, ktoré sa dohodnú s Komisiou.

Článok 20 Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli

                                                                       za Radu

                                                                       predseda

PRÍLOHA STANOVY SPOLOČNÉHO PODNIKU ECSEL

1 – Úlohy

Spoločný podnik ECSEL vykonáva tieto úlohy:

a)           finančne podporovať nepriame akcie vo výskume a inováciách predovšetkým vo forme grantov;

b)           zabezpečiť udržateľné hospodárenie spoločného podniku ECSEL;

c)           rozvíjať úzku spoluprácu a zabezpečovať koordináciu s európskymi (najmä Horizont 2020), vnútroštátnymi a nadnárodnými činnosťami, orgánmi a zainteresovanými stranami s cieľom podporovať plodné inovatívne prostredie v Európe, vytvárať synergie a zlepšovať využívanie výsledkov výskumu a inovácií v oblasti elektronických komponentov a systémov;

d)           definovať a vykonávať akékoľvek potrebné úpravy viacročného strategického plánu;

e)           vypracovať a realizovať plány práce na vykonávanie viacročného strategického plánu;

f)            iniciovať výzvy na predkladanie návrhov, hodnotiť návrhy a prideľovať finančné prostriedky na nepriame akcie v rámci dostupných finančných prostriedkov;

g)           zverejňovať informácie o nepriamych akciách;

h)           sledovať vykonávanie nepriamych akcií a riadiť grantové dohody alebo rozhodnutia;

i)            sledovať celkový pokrok pri dosahovaní cieľa spoločného podniku ECSEL;

j)            úlohy týkajúce sa informovania, komunikovania, využívania a šírenia pri uplatnení mutatis mutandis ustanovení článku 22 nariadenia (EÚ) č. .../2013 [rámcový program Horizont 2020];

k)           akékoľvek iné úlohy potrebné na dosiahnutie cieľov ustanovených v článku 2.

2 – Členovia

1.           Členmi spoločného podniku ECSEL sú:

a)      Únia zastúpená Komisiou,

b)      [Rakúsko, Belgicko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo], a

c)      po prijatí týchto stanov prostredníctvom listu o schválení [združenie AENEAS, združenie registrované podľa francúzskeho práva (registračné č. 20070039) so sídlom v Paríži (Francúzsko), združenie ARTEMISIA, združenie registrované podľa holandského práva (registračné č. 17201341), so sídlom v Eindhovene (Holandsko), združenie EPoSS, združenie zaregistrovaná podľa zákona ... (registračné č. ...) so sídlom v ... (...)].

2.           Krajiny, ktoré sú členmi spoločného podniku ECSEL, sa ďalej označujú ako členské štáty ECSEL. Každý členský štát ECSEL vymenuje svojich zástupcov v orgánoch spoločného podniku ECSEL a určí vnútroštátny subjekt alebo subjekty zodpovedné za plnenie jeho povinností v súvislosti s činnosťami spoločného podniku ECSEL.

3.           Členské štáty ECSEL spolu s Komisiou sa ďalej označujú ako verejné orgány spoločného podniku ECSEL.

4.           Súkromné združenia sa ďalej označujú ako súkromní členovia spoločného podniku ECSEL.

3 – Zmeny členstva

1.           Členské štáty Únie alebo pridružené krajiny, ktoré nie sú uvedené v klauzule 2 ods. 1 písm. b), sa stávajú členmi spoločného podniku ECSEL po oznámení svojho písomného prijatia týchto stanov a akýchkoľvek ďalších ustanovení, ktorými sa riadi fungovanie spoločného podniku ECSEL, správnej rade.

2.           Za predpokladu, že prispejú k financovaniu uvedenému v klauzule 16 ods. 4 na dosiahnutie cieľov spoločného podniku ECSEL uvedených v článku 2 a prijmú tieto stanovy, môžu nasledujúce subjekty požiadať o členstvo v spoločnom podniku ECSEL:

a)      akákoľvek iná krajina než krajiny uvedené v odseku 1 uskutočňujúca výskumné a inovačné politiky alebo programy v oblasti elektronických komponentov a systémov;

b)      akýkoľvek iný právny subjekt, ktorý priamo alebo nepriamo podporuje výskum a inovácie v niektorom členskom štáte alebo pridruženej krajine.

3.           Každá žiadosť o členstvo v spoločnom podniku ECSEL sa v súlade s odsekom 2 adresuje správnej rade. Správna rada posúdi žiadosť s prihliadnutím na význam a potenciálnu pridanú hodnotu uchádzača pre dosiahnutie cieľov spoločného podniku ECSEL. Potom rozhodne o žiadosti.

4.           Ktorýkoľvek člen môže ukončiť svoje členstvo v spoločnom podniku ECSEL. Takéto ukončenie nadobúda účinnosť a stane sa neodvolateľným šesť mesiacov po oznámení ostatným členom. Následne je bývalý člen zbavený všetkých povinností okrem tých, ktoré pred oznámením ukončenia členstva spoločný podnik ECSEL schválil alebo mu vznikli.

5.           Členstvo v spoločnom podniku ECSEL sa nesmie preniesť na tretiu stranu bez predchádzajúceho súhlasu správnej rady.

6.           Spoločný podnik ECSEL uverejní na svojej webovej stránke ihneď po každej zmene členstva na základe tejto klauzuly aktualizovaný zoznam členov spoločného podniku ECSEL spolu s dátumom účinnosti tejto zmeny.

4 – Organizácia spoločného podniku ECSEL

Orgány spoločného podniku ECSEL sú:

a)           správna rada;

b)           výkonný riaditeľ;

c)           rada verejných orgánov;

d)           rada súkromných členov.

5 – Zloženie správnej rady

Správna rada pozostáva zo zástupcov členov spoločného podniku ECSEL.

Každý člen spoločného podniku ECSEL vymenuje svojich zástupcov a vedúceho delegáta, ktorý majú hlasovacie práva člena správnej rady.

6 – Činnosť správnej rady

1.           Hlasovacie práva sú rozdelené takto: 1/3 pre súkromných členov kolektívne, 1/3 pre Komisiu a 1/3 pre členské štáty ECSEL kolektívne. Členovia vynaložia maximálne úsilie na dosiahnutie konsenzu. Ak sa konsenzus nedosiahne, správna rada prijíma svoje rozhodnutia najmenej 75 % väčšinou všetkých hlasov vrátane hlasov neprítomných členov.

V prvých dvoch rozpočtových rokoch sa hlasovacie práva členských štátov ECSEL rozdelia takto: jedno percento každému členskému štátu ECSEL a zvyšné percento rozdelené každoročne medzi členské štáty ECSEL úmerne k ich skutočným finančným príspevkom za posledné dva roky, vrátane ich príspevkov spoločným podnikom ENIAC a ARTEMIS. V nasledujúcich rokoch je rozdelenie hlasovacích práv členských štátov ECSEL určované každoročne úmerne k finančným prostriedkom, ktoré skutočne zaviazali na nepriame akcie v posledných dvoch rozpočtových rokoch.

Hlasovacie práva súkromných členov sa rovnomerne rozdelia medzi súkromné združenia, ak rada súkromných členov nerozhodne inak.

Hlasovacie práva každého nového člena spoločného podniku ECSEL, ktorý nie je členským štátom alebo pridruženou krajinou, určí správna rada pred vstupom člena do spoločného podniku ECSEL.

2.           Správna rada zvolí svojho predsedu/predsedníčku na obdobie aspoň jedného roka.

3.           Riadne zasadnutia správnej rady sa konajú najmenej dvakrát do roka. Je možné zvolať mimoriadne zasadnutia na žiadosť Komisie alebo väčšiny zástupcov členských štátov ECSEL alebo väčšiny súkromných členov alebo na žiadosť predsedu/predsedníčky alebo na žiadosť výkonného riaditeľa v súlade s klauzulou 16 ods. 5. Zasadnutia správnej rady zvoláva jej predseda/predsedníčka a zvyčajne sa konajú v sídle spoločného podniku ECSEL.

Správna rada je uznášaniaschopná, keď je prítomná Komisia, súkromní členovia a vedúci delegáti najmenej troch členských štátov ECSEL.

Výkonný riaditeľ má právo zúčastniť sa na rokovaní, ale nemá hlasovacie právo.

Správna rada môže v jednotlivých prípadoch prizvať iné osoby, najmä zástupcov regionálnych úradov EÚ, ako pozorovateľov.

Zástupcovia členov spoločného podniku ECSEL nie sú osobne zodpovední za činy, ktoré vykonali z titulu svojej funkcie zástupcu v správnej rade.

Správna rada prijme vlastný rokovací poriadok.

7 – Úlohy správnej rady

1.           Správna rada nesie celkovú zodpovednosť za strategickú orientáciu a operácie spoločného podniku ECSEL a dohliada na vykonávanie jeho činností.

2.           Správna rada plní najmä tieto úlohy:

a)      posudzuje, prijíma alebo zamieta žiadosti o nové členstvo v súlade s klauzulou 3 ods. 3;

b)      rozhoduje o ukončení členstva v spoločnom podniku ECSEL ktoréhokoľvek člena, ktorý si neplní svoje povinnosti;

c)      prijíma rozpočtové pravidlá spoločného podniku ECSEL v súlade s článkom 5;

d)      prijíma ročný rozpočet spoločného podniku ECSEL vrátane plánu personálneho zabezpečenia s uvedením počtu dočasných pracovných miest podľa funkčnej skupiny a triedy, počtu zmluvných zamestnancov a vyslaných národných expertov vyjadreného v ekvivalentoch plného pracovného úväzku;

e)      vykonáva právomoci menovacieho orgánu voči zamestnancom v súlade s článkom 6 ods. 2;

f)       vymenúva, odvoláva, predlžuje funkčné obdobie výkonného riaditeľa, usmerňuje ho a sleduje jeho výkon;

g)      schvaľuje organizačnú štruktúru programovej kancelárie uvedenej v klauzule 9 ods. 5 na základe odporúčania výkonného riaditeľa;

h)      prijíma viacročný strategický plán uvedený v klauzule 21 ods. 1;

i)       prijíma plán práce a odhady súvisiacich výdavkov uvedené v klauzule 21 ods. 2;

j)       schvaľuje ročnú účtovnú uzávierku,

k)      schvaľuje výročnú správu o činnosti vrátane súvisiacich výdavkov uvedených v klauzule 22 ods. 1;

l)       zabezpečuje podľa vhodnosti zriadenie útvaru vnútorného auditu spoločného podniku ECSEL;

m)     formuluje komunikačnú politiku spoločného podniku ECSEL na základe odporúčaní výkonného riaditeľa;

n)      kde to je primerané, ustanoví vykonávacie predpisy podľa článku 6 ods. 3;

o)      kde to je primerané, ustanoví pravidlá vysielania národných expertov do spoločného podniku ECSEL a o využívaní stážistov v súlade s článkom 7 ods. 2;

p)      kde to je primerané, zriadi okrem orgánov spoločného podniku ECSEL poradné skupiny;

q)      kde to je primerané, predloží Komisii každú požiadavku na zmenu tohto nariadenia navrhnutú ktorýmkoľvek členom spoločného podniku ECSEL;

r)       zodpovedá za akúkoľvek úlohu, ktorá nie je konkrétne pridelená niektorému z orgánov spoločného podniku ECSEL; môže prideliť takéto úlohy jednému z týchto orgánov.

8 – Vymenovanie, odvolanie alebo predĺženie funkčného obdobia výkonného riaditeľa

1.           Správna rada vymenúva výkonného riaditeľa zo zoznamu kandidátov navrhnutých Komisiou po otvorenom a transparentnom výberovom konaní. Komisia primerane zapojí zastúpenie ostatných členov spoločného podniku ECSEL do výberového konania.

V predvýberovej fáze výberového konania sa najmä zaručí primerané zastúpenie ostatných členov spoločného podniku ECSEL. Na tento účel členské štáty ECSEL a súkromní členovia vymenujú vo vzájomnej dohode zástupcu, ako aj pozorovateľa v mene správnej rady.

2.           Výkonný riaditeľ je súčasťou personálneho zabezpečenia a je zamestnaný ako dočasný zamestnanec spoločného podniku ECSEL podľa písm. a) článku 2 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Únie.

Na účely uzavretia zmluvy výkonného riaditeľa zastupuje spoločný podnik ECSEL predseda správnej rady.

3.           Funkčné obdobie výkonného riaditeľa sú tri roky. Na konci tohto obdobia Komisia v spojení so zástupcami členských štátov spoločného podniku ECSEL a v prípade vhodnosti súkromných členov posúdi výkon výkonného riaditeľa a budúce úlohy a problémy spoločného podniku ECSEL.

4.           Správna rada, konajúc na základe návrhu Komisie, ktorý sa opiera o posúdenie uvedené v odseku 3, môže jedenkrát predĺžiť funkčné obdobie výkonného riaditeľa najviac o štyri roky.

5.           Výkonný riaditeľ, ktorého funkčné obdobie bolo predĺžené, sa nesmie zúčastniť na inom výberovom konaní na to isté miesto na konci celkového obdobia.

6.           Výkonný riaditeľ môže byť odvolaný iba na základe rozhodnutia správnej rady, ktorá koná na návrh Komisie v prípade potreby v spojení so zástupcami členských štátov spoločného podniku ECSEL a súkromných členov.

9 – Úlohy výkonného riaditeľa

1.           Výkonný riaditeľ je najvyšším výkonným pracovníkom zodpovedným za každodenné riadenie spoločného podniku ECSEL v súlade s rozhodnutiami správnej rady.

2.           Výkonný riaditeľ je štatutárom spoločného podniku ECSEL. Zodpovedá sa správnej rade.

3.           Výkonný riaditeľ plní rozpočet spoločného podniku ECSEL.

4.           Výkonný riaditeľ vykonáva nezávislým spôsobom najmä tieto úlohy:

a)      zjednotiť a predložiť na schválenie správnej rade návrh viacročného strategického plánu zloženého z viacročného strategického programu výskumu a inovácií podľa návrhu rady súkromných členov a z viacročných finančných výhľadov získaných od verejných orgánov;

b)      pripraviť a predložiť na prijatie správnej rade návrh ročného rozpočtu, vrátane súvisiaceho plánu personálneho zabezpečenia s uvedením počtu dočasných pracovných miest podľa funkčnej skupiny a triedy, ako aj počtu zmluvných zamestnancov a vyslaných národných expertov vyjadreného v ekvivalentoch plného pracovného úväzku;

c)      vypracovať a predložiť na schválenie správnej rade návrh plánu práce s opisom rozsahu výzev na predloženie návrhov potrebných na vykonávanie plánu výskumných a inovačných činností podľa návrhu rady súkromných členov a odhady súvisiacich výdavkov podľa návrhu verejných orgánov;

d)      predložiť na schválenie správnej rade ročnú uzávierku;

e)      vypracovať a predložiť na schválenie správnej rade ročnú správu o činnosti vrátane súvisiacich výdavkov;

f)       podpisovať individuálne dohody o grante alebo rozhodnutia;

g)      podpisovať verejné zákazky;

h)      realizovať komunikačnú politiku spoločného podniku ECSEL;

i)       organizovať a riadiť operácie a zamestnancov spoločného podniku ECSEL a dohliadať na ne v rámci obmedzení delegácie správnou radou, ako je ustanovené v článku 6 ods. 2 tohto nariadenia;

j)       zriadiť a zabezpečiť fungovanie účinného a hospodárneho systému vnútornej kontroly a hlásenie akejkoľvek významnej zmeny správnej rade;

k)      zabezpečiť vykonávanie posudzovania rizika a riadenie rizika;

l)       prijímať akékoľvek ďalšie opatrenia potrebné na posúdenie pokroku spoločného podniku ECSEL pri dosahovaní jeho cieľov, ako je uvedené v článku 2;

m)     vykonávať akékoľvek ďalšie úlohy zverené výkonnému riaditeľovi alebo mu delegované správnou radou.

5.           Výkonný riaditeľ vytvorí v rámci svojej zodpovednosti programovú kanceláriu na vykonávanie všetkých podporných úloh vyplývajúcich z tohto nariadenia. Programovú kanceláriu tvoria zamestnanci spoločného podniku ECSEL a plní najmä tieto úlohy:

a)      poskytovať podporu pri vytváraní a riadení vhodného účtovného systému v súlade s rozpočtovými pravidlami spoločného podniku ECSEL a jeho riadení;

b)      riadiť výzvy na predkladanie návrhov podľa plánu práce a spravovať grantové dohody alebo rozhodnutia;

c)      poskytovať členom a ostatným orgánom spoločného podniku ECSEL všetky príslušné informácie a podporu potrebnú na plnenie ich povinnosti, ako aj reagovať na ich špecifické žiadosti;

d)      konať ako sekretariát orgánov spoločného podniku ECSEL a poskytovať podporu akýmkoľvek poradným skupinám, ktoré zriadi správna rada.

10 – Zloženie rady verejných orgánov

Rada verejných orgánov pozostáva zo zástupcov verejných orgánov spoločného podniku ECSEL.

Každý verejný orgán vymenuje svojich zástupcov a vedúceho delegáta, ktorí majú právo hlasovať v rade verejných orgánov.

11 – Činnosť rady verejných orgánov

1.           Hlasovacie práva v rade verejných orgánov sa každoročne prideľujú verejným orgán v pomere k ich finančnému príspevku na činnosti spoločného podniku ECSEL pre príslušný rok v súlade s klauzulou 18 ods. 4 a s hornou hranicou 50 % celkových hlasovacích práv v rade verejných orgánov pre ktoréhokoľvek člena.

Ak menej ako tri členské štáty ECSEL oznámili výkonnému riaditeľovi svoje finančné príspevky podľa klauzuly 18 ods. 4, Komisia má 50 % hlasovacích práv a zvyšných 50 % sa rovnomerne rozdelí medzi členské štáty ECSEL.

Verejné orgány vynaložia maximálne úsilie na dosiahnutie konsenzu. Ak sa konsenzus nedosiahne, rada verejných orgánov prijíma svoje rozhodnutia najmenej 75 % väčšinou všetkých hlasov, vrátane hlasov neprítomných členských štátov ECSEL.

Každý verejný orgán má právo veta vo všetkých otázkach týkajúcich sa použitia jeho vlastného príspevku do spoločného podniku ECSEL.

2.           Rada verejných orgánov zvolí svojho predsedu/predsedníčku na obdobie aspoň jedného roka.

3.           Riadne zasadnutia rady verejných orgánov sa konajú najmenej dvakrát do roka. Na žiadosť Komisie alebo väčšiny zástupcov členských štátov ECSEL alebo na žiadosť predsedu/predsedníčky je možné zvolať mimoriadne zasadnutie. Zasadnutia rady verejných orgánov zvoláva jej predseda/predsedníčka a normálne sa konajú v sídle spoločného podniku ECSEL.

Rada verejných orgánov je uznášaniaschopná, keď je prítomná Komisia a vedúci delegáti najmenej troch členských štátov ECSEL.

Výkonný riaditeľ má právo zúčastniť sa na rokovaní, ale nemá hlasovacie právo.

Akýkoľvek členský štát alebo pridružená krajina, ktoré nie sú členom spoločného podniku ECSEL, sa môžu zúčastňovať na zasadnutiach rady verejných orgánov ako pozorovatelia. Pozorovatelia dostanú všetky príslušné dokumenty a môžu poskytovať poradenstvo k akýmkoľvek rozhodnutiam prijatým radou verejných orgánov.

Rada verejných orgánov môže v prípade potreby vymenovať pracovné skupiny s celkovou koordináciou jedným alebo viacerými verejnými orgánmi.

Rada verejných orgánov prijme vlastný rokovací poriadok.

12 – Úlohy rady verejných orgánov

Rada verejných orgánov:

a)           zabezpečuje, aby sa pri prideľovaní verejných finančných prostriedkov účastníkom nepriamych akcií riadne uplatňovali zásady spravodlivosti a transparentnosti;

b)           schvaľuje pravidlá postupu pre výzvy na predkladanie návrhov a pre hodnotenie, výber a monitorovanie nepriamych akcií;

c)           schvaľuje vyhlasovanie výzev na predkladanie návrhov v súlade s plánom práce;

d)           vypracúva poradie návrhov na základe kritérií výberu a kritérií na vyhodnotenie ponúk a zváženia ich prínosu k dosahovaniu cieľov výzvy a synergie s vnútroštátnymi prioritami;

e)           rozhoduje o prideľovaní verejných finančných prostriedkov vybraným návrhom do sumy dostupných rozpočtov s prihliadnutím na verifikácie vykonávané v súlade s klauzulou 18 ods. 5. Toto rozhodnutie je záväzné pre členské štáty ECSEL bez akéhokoľvek ďalšieho procesu hodnotenia či výberu.

13 – Zloženie rady súkromných členov

Rada súkromných členov sa skladá zo zástupcov súkromných členov spoločného podniku ECSEL.

Každý súkromný člen vymenuje svojich zástupcov a vedúceho delegáta, ktorí majú právo hlasovať v rade súkromných členov.

14 – Činnosť rady súkromných členov

1.           Rada súkromných členov zasadá najmenej dva razy do roka.

2.           Rada súkromných členov môže v prípade potreby vymenovať pracovné skupiny pod celkovou koordináciou jedného alebo viacerých členov.

3.           Rada súkromných členov si zvolí svojho predsedu/svoju predsedníčku.

4.           Rada súkromných členov prijme vlastný rokovací poriadok.

15 – Úlohy rady súkromných členov

Rada súkromných členov:

a)           vypracuje a pravidelne aktualizuje návrh viacročného strategického programu výskumu a inovácií uvedený v klauzule 21 ods. 1 na dosiahnutie cieľov spoločného podniku ECSEL uvedených v článku 2;

b)           každý rok vypracúva návrh výskumných a inovačných činností na budúci rok ako základ pre výzvy na predkladanie návrhov uvedený v klauzule 21 ods. 2;

c)           predkladá výkonnému riaditeľovi návrh viacročného strategického programu výskumu a inovácií a každoročný návrh plánu výskumných a inovačných činností v lehotách určených správnou radou;

d)           organizuje poradné fórum zainteresovaných strán, ktoré je otvorené pre všetky verejné a súkromné zainteresované strany, ktoré majú záujem o oblasť elektronických komponentov a systémov, aby ich informovala o návrhu viacročného strategického programu výskumu a inovácií a návrhu plánu výskumných a inovačných činností na daný rok a získala spätnú väzbu.

16 – Zdroje financovania

1.           Spoločný podnik ECSEL je spoločne financovanými svojimi členmi prostredníctvom finančných príspevkov platených v splátkach a vecných príspevkov pozostávajúcich z nákladov vynaložených súkromnými členmi alebo subjektmi, ktoré ich tvoria, na vykonávanie nepriamych akcií, ktoré im spoločný podnik ECSEL nepreplatil.

2.           Administratívne náklady spoločného podniku ECSEL neprekročia sumu 39 420 000 EUR a sú kryté prostredníctvom finančných príspevkov uvedených v článku 3 ods. 1 na príspevok Únie až do sumy 15 255 000 EUR, v článku 4 ods. 2 na príspevok súkromných členov až do výšky 19 710 000 EUR a v článku 19 ods. 2 na dokončenie akcií začatých v rámci nariadenia č. 72/2008 a č. 74/2008. Ak sa časť príspevku na administratívne náklady nevyčerpá, môže byť k dispozícii na pokrytie operačných nákladov spoločného podniku ECSEL.

3.           Operačné náklady spoločného podniku ECSEL sa hradia prostredníctvom:

a)      finančného príspevku Únie;

b)      finančných príspevkov od členských štátov ECSEL.

c)      vecných príspevkov súkromných členov alebo subjektov, ktoré ich tvoria, pozostávajúcich z nimi vynaložených nákladov na vykonávanie nepriamych akcií, od ktorých sa odpočítajú príspevky spoločného podniku ECSEL, členských štátov ECSEL a akékoľvek ďalšie príspevky Únie na tieto náklady.

4.           Zdroje spoločného podniku ECSEL zahrnuté do jeho rozpočtu pozostávajú z týchto príspevkov:

a)      finančné príspevky členov na administratívne náklady;

b)      finančné príspevky členov na operačné náklady, vrátane príspevkov členských štátov ECSEL, ktoré poverili spoločný podnik ECSEL v súlade s klauzulou 17 ods. 1;

c)      príjem vytvorený spoločným podnikom ECSEL;

d)      akékoľvek iné finančné príspevky, zdroje a príjmy.

Všetky úroky z príspevkov zaplatených spoločnému podniku ECSEL sa považujú za jeho príjem.

5.           Ak by niektorý člen spoločného podniku ECSEL neplnil svoje záväzky týkajúce sa dohodnutého finančného príspevku, výkonný riaditeľ mu to písomne oznámi a určí primeranú lehotu na splnenie záväzku. Ak situácia nebola v tejto lehote napravená, výkonný riaditeľ zvolá zasadnutie správnej rady, aby rozhodla, či sa členstvo neplniaceho člena zruší alebo sa prijmú iné opatrenia, až kým nesplní svoje záväzky.

6.           Všetky zdroje a činnosti spoločného podniku ECSEL sú určené na dosiahnutie cieľov uvedených v článku 2.

7.           Spoločný podnik ECSEL vlastní všetok majetok ním vytvorený alebo naň prevedený na dosiahnutie jeho cieľov uvedených v článku 2.

8.           Okrem prípadu zrušenia spoločného podniku ECSEL podľa článku 26 sa prebytok príjmov oproti výdavkom nevypláca členom spoločného podniku ECSEL.

17 – Príspevky členských štátov ECSEL

1.           Členské štáty ECSEL môžu zveriť spoločnému podniku ECSEL realizáciu svojich príspevkov účastníkom nepriamych akcií prostredníctvom grantových dohôd s účastníkmi uzavretých spoločným podnikom ECSEL. Členské štáty ECSEL môžu tiež zveriť spoločnému podniku ECSEL vyplácanie ich príspevkov účastníkom alebo samé uskutočňovať platby na základe verifikácií vykonaných spoločným podnikom ECSEL.

2.           Keď členský štát ECSEL nepoverí spoločný podnik ECSEL tak, ako sa uvádza v prvom odseku, prijme všetky potrebné opatrenia na uzatvorenie vlastných grantových dohôd v podobnom časovom rámci ako grantové dohody spoločného podniku ECSEL, a to takým spôsobom, že úplne spĺňajú podmienky oprávnenosti nákladov podľa vymedzenia v nariadení (EÚ) č. ... [Pravidlá účasti a šírenia v programe Horizont 2020]. Verifikáciu oprávnenosti nákladov uskutočňovanú spoločným podnikom, ako je uvedené v klauzule 18 ods. 7, môže použiť členský štát ECSEL ako súčasť vlastného platobného procesu.

3.           Dohody o spolupráci členských štátov ECSEL a spoločného podniku ECSEL sa zriadia prostredníctvom administratívneho dojednania uzavretého medzi subjektmi určenými členskými štátmi ECSEL na tento účel a spoločným podnikom ECSEL.

4.           Keď členské štáty ECSEL uskutočnia zverenie spoločnému podniku ECSEL v súlade s prvým odsekom, administratívne dojednania uvedené v odseku 3 sa doplnia každoročnými dohodami medzi subjektmi určenými členskými štátmi ECSEL na tento účel a spoločným podnikom ECSEL, ktoré ustanovujú podmienky finančného príspevku členských štátov ECSEL spoločnému podniku ECSEL.

5.           Členské štáty, pridružené krajiny a tretie krajiny, ktoré nie sú členmi spoločného podniku ECSEL, môžu uzavrieť podobné dojednania so spoločným podnikom ECSEL.

18 – Financovanie nepriamych akcií

1.           Spoločný podnik ECSEL podporuje nepriame akcie prostredníctvom otvorených a súťažných výzev na predkladanie návrhov a prideľovania verejných finančných prostriedkov v rámci dostupných rozpočtov. Žiadna verejná podpora poskytnutá v rámci tejto iniciatívy nemá vplyv na procesné a hmotné pravidlá štátnej pomoci.

2.           Finančný príspevok verejných orgánov je príspevok uvedený v klauzule 16 ods. 3 písm. a) a v klauzule 16 ods. 3 písm. b) uvoľňovaný ako preplácanie oprávnených nákladov účastníkom nepriamych akcií. Celkový príspevok z verejných prostriedkov na danú akciu neprevýši limity predvídané v nariadení (EÚ) č. ... [Pravidlá účasti a šírenia v programe Horizont 2020].

3.           Kritériá oprávnenosti pre financovanie z Únie sú ustanovené v nariadení (EÚ) č. ... [Pravidlá účasti a šírenia v programe Horizont 2020].

Špecifické kritériá oprávnenosti pre financovanie z členských štátov ECSEL môžu určiť príslušné vnútroštátne financujúce orgány a uvádzajú sa v pracovnom pláne.

4.           Verejné orgány oznámia výkonnému riaditeľovi svoje finančné záväzky rezervované na každú výzvu na predkladanie návrhov, ktorá sa má zaradiť do pracovného plánu, a kde to je uplatniteľné, v súlade s klauzulou 17 ods. 1 včas na prípravu návrhu rozpočtu spoločného podniku ECSEL so zohľadnením rozsahu výskumných a inovačných činností v pláne práce.

5.           Výkonný riaditeľ verifikuje oprávnenosť uchádzačov o prostriedky z Únie a členské štáty ECSEL verifikujú oprávnenosť svojich uchádzačov na základe všetkých vopred určených vnútroštátnych kritérií financovania a výsledky oznamujú výkonnému riaditeľovi.

6.           Výkonný riaditeľ vypracuje na základe verifikácií ustanovených v odseku 5 navrhovaný zoznam nepriamych akcií, ktoré majú byť zachované na financovanie v členení podľa uchádzačov, a oznámi ho rade verejných orgánov, ktorá rozhodne o maximálnom prídele verejného financovania v súlade s klauzulou 12 písm. e) a poverí výkonného riaditeľa uzatvorením dohôd s príslušnými účastníkmi.

7.           Spoločný podnik ECSEL prijme všetky nevyhnutné opatrenia, vrátane verifikácie oprávnenosti nákladov, na uvoľnenie verejných prostriedkov príslušným účastníkom v súlade s dojednaniami uvedenými v klauzule 17 ods. 3 a 4.

8.           Členské štáty ECSEL nevyžadujú dodatočné technické monitorovanie a výkazy iné než tie, ktoré požaduje spoločný podnik ECSEL.

19 .– Finančné záväzky

Finančné záväzky spoločného podniku ECSEL neprevýšia sumu dostupných finančných zdrojov alebo sumu zaviazanú členmi na jeho rozpočet.

20 – Rozpočtový rok

Rozpočtový rok začína 1. januárom a končí 31. decembrom.

21 – Prevádzkové a finančné plánovanie

1.           Viacročný strategický plán spresňuje stratégiu a plány na dosiahnutie cieľov spoločného podniku ECSEL uvedené v článku 2 v podobe viacročného strategického programu výskumu a inovácií predloženého radou súkromných členov a viacročných finančných výhľadov získaných od verejných orgánov. Má určovať priority výskumu a inovácií pre vývoj a prijatie kľúčových kompetencií pre elektronické komponenty a systémy v rôznych aplikačných oblastiach na posilnenie európskej konkurencieschopnosti a pomoc pri vytváraní nových trhov a spoločenských aplikácií. Má sa pravidelne prehodnocovať v súlade s vývojom potrieb priemyslu v Európe.

2.           Výkonný riaditeľ predkladá správnej rade na schválenie návrh ročného alebo viacročného plánu práce, ktorý obsahuje plán výskumných a inovačných činností, administratívnych činností a odhady súvisiacich výdavkov.

3.           Plán práce sa prijme do konca roka predchádzajúceho jeho realizáciu. Plán práce je verejne dostupný.

4.           Výkonný riaditeľ pripravuje návrh ročného rozpočtu na nasledujúci rok a predkladá ho správnej rade na schválenie.

5.           Ročný rozpočet pre príslušný rok prijme správna rada do konca predchádzajúceho roka.

6.           Ročný rozpočet je upravený tak, aby zohľadňoval sumu príspevku Únie uvedenú v rozpočte Únie.

22 – Prevádzkové a finančné výkazníctvo

1.           Výkonný riaditeľ každý rok informuje správnu radu o plnení svojich povinností v súlade s rozpočtovými pravidlami spoločného podniku ECSEL.

Výkonný riaditeľ predloží správnej rade každý rok do 15. februára na schválenie výročnú správu o činnosti venovanú pokroku dosiahnutému spoločným podnikom ECSEL počas predchádzajúceho kalendárneho roka najmä vo vzťahu k plánu práce na ten rok. Táto správa okrem iného obsahuje informácie o:

a)      výskume, inováciách a iných vykonávaných akciách a súvisiacich výdavkoch;

b)      predložených návrhoch v členení podľa typu účastníkov vrátane MSP a podľa krajín;

c)      návrhoch vybraných na financovanie v členení podľa typu účastníkov vrátane MSP a podľa krajín, a s uvedením príspevkov spoločného podniku ECSEL a členských štátov ECSEL jednotlivým účastníkom a na jednotlivé nepriame akcie.

2.           Po schválení správnou radou sa výročná správa o činnosti sprístupní verejnosti.

3.           Spoločný podnik ECSEL každoročne informuje Komisiu v súlade s článkom 60 ods. 5 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012.

4.           Účty spoločného podniku ECSEL kontroluje nezávislý audítorský subjekt v súlade s ustanovením článku 60 ods. 5 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012.

Účty spoločného podniku ECSEL nepodliehajú preskúmaniu Dvorom audítorov.

23 – Vnútorný audit

Vnútorný audítor Komisie má vo vzťahu k spoločnému podniku ECSEL rovnaké právomoci, aké má vo vzťahu ku Komisii.

24 – Zodpovednosť členov a poistenie

1.           Finančná zodpovednosť členov spoločného podniku ECSEL za dlhy spoločného podniku ECSEL je obmedzená výškou ich príspevkov, ktoré už poskytli.

2.           Spoločný podnik ECSEL uzatvorí a udržiava primerané poistenie.

25 – Konflikt záujmov

1.           Spoločný podnik ECSEL, jeho orgány a zamestnanci sa pri výkone svojej činnosti vyhýbajú akémukoľvek konfliktu záujmov.

2.           Správna rada spoločného podniku ECSEL môže prijať pravidlá predchádzania a riadenia konfliktu záujmov svojich členov, orgánov a zamestnancov. V týchto pravidlách musia byť opatrenia na zabránenie konfliktu záujmov zástupcov členov spoločného podniku ECSEL, ktorí sú v správnej rade alebo v rade verejných orgánov.

26 – Zrušenie

1.           Spoločný podnik ECSEL sa na konci obdobia ustanoveného v článku 1 zruší.

2.           Proces zrušenia sa spustí automaticky, ak Komisia alebo všetci súkromní členovia vystúpia zo spoločného podniku ECSEL.

3.           Na účely vykonávania postupu zrušenia spoločného podniku ECSEL vymenuje správna rada jedného alebo viacerých likvidátorov, ktorí spĺňajú rozhodnutia správnej rady.

4.           Keď sa zruší spoločný podnik ECSEL, jeho aktíva sa použijú na krytie záväzkov a výdavkov súvisiacich s jeho zrušením. Prípadný prebytok sa rozdelí medzi členov v čase zrušenia úmerne k ich finančnému príspevku do spoločného podniku ECSEL Akýkoľvek takýto rozdelený prebytok patriaci Únii sa vráti do rozpočtu Únie.

5.           Na zaručenie primeraného riadenia akejkoľvek uzavretej dohody alebo rozhodnutia prijatého spoločným podnikom ECSEL, ako aj akýchkoľvek verejných zákaziek s trvaním dlhším, než je trvanie spoločného podniku ECSEL, sa vytvorí ad hoc postup.

LEGISLATÍVNY FINANČNÝ VÝKAZ

1.           RÁMEC NÁVRHU/INICIATÍVY

              1.1.    Názov návrhu/iniciatívy

              1.2     Príslušné oblasti politiky v rámci ABM/ABB

              1.3.    Druh návrhu/iniciatívy

              1.4.    Ciele

              1.5.    Dôvody návrhu/iniciatívy

              1.6.    Trvanie a finančný vplyv

              1.7.    Plánovaný spôsob hospodárenia

2.           OPATRENIA V OBLASTI RIADENIA

              2.1.    Opatrenia týkajúce sa kontroly a predkladania správ

              2.2.    Systémy riadenia a kontroly

              2.3.    Opatrenia na predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam

3.           ODHADOVANÝ FINANČNÝ VPLYV NÁVRHU/INICIATÍVY

              3.1.    Príslušné okruhy viacročného finančného rámca a rozpočtové riadky výdavkov

              3.2.    Odhadovaný vplyv na výdavky

              3.2.1. Zhrnutie odhadovaného vplyvu na výdavky

              3.2.2. Odhadovaný vplyv na operačné rozpočtové prostriedky

              3.2.3. Odhadovaný vplyv na administratívne rozpočtové prostriedky

              3.2.4. Súlad s platným viacročným finančným rámcom

              3.2.5. Účasť tretích strán na financovaní

              3.3.    Odhadovaný vplyv na príjmy

LEGISLATÍVNY FINANČNÝ VÝKAZ

1.           RÁMEC NÁVRHU/INICIATÍVY

1.1.        Názov návrhu/iniciatívy

Nariadenie Rady o spoločnom podniku ECSEL

1.2.        Príslušné oblasti politiky v rámci ABM/ABB[32]

Oblasť politiky: Horizont 2020 – Rámcový program pre výskum a inovácie (2014 – 2020)

Činnosť: Horizont 2020: výskum a inovácie súvisiace s komunikačnými sieťami, obsahom a technológiou

1.3.        Druh návrhu/iniciatívy

¨Návrh/iniciatíva sa týka novej akcie

¨Návrh/iniciatíva sa týka novej akcie, ktorá nadväzuje na pilotný projekt/prípravnú akciu[33]

¨Návrh/iniciatíva sa týka predĺženia trvania existujúcej akcie

þNávrh/iniciatíva sa týka akcie presmerovanej na novú akciu

1.4.        Ciele

1.4.1.     Viacročné strategické ciele Komisie, ktoré sú predmetom návrhu/iniciatívy

EÚ 2020 Stratégia rastu – prispieť k dosiahnutiu cieľa investícií do výskumu a inovácií na úrovni 3 % HDP EÚ

Únia inovácií – sústrediť finančné nástroje EÚ na priority Únie inovácií

Digitálna agenda pre Európu – prispievať k Pilieru V výskum a inovácie v oblasti IKT, akcie 50 (vyvolanie vyšších súkromných investícií pre výskum a inovácie v oblasti IKT) a 51 (posilnenie koordinácie a združovania zdrojov)

1.4.2.     Konkrétne ciele a príslušné činnosti v rámci ABM/ABB

Konkrétny cieľ č.

1. Vedúce postavenie v podporných a priemyselných technológiách

Príslušné činnosti v rámci ABM/ABB

Vedúce postavenie v informačných a komunikačných technológiách

1.4.3.     Očakávané výsledky a vplyv

Hospodársky vplyv:

•        Konkurencieschopnosť – zvýšenie a sústredenie rozsahu investícií mobilizovaním zdrojov zo súkromných a verejných prostriedkov, spolupráca pozdĺž inovačných a hodnotových reťazcov a spojenie technológií s inováciami.

•        Výskum a inovácie – súčinnosť medzi priemyselnými a národnými prioritami, excelentnosť, znižovanie duplicity úsilia a rozdrobenosti.

•        Zainteresované strany – združujúce široké spektrum hodnotových reťazcov: priemysel – poskytovatelia technológie a používatelia, vrátane malých a stredných podnikov, výskumné organizácie a organizácie na šírenie poznatkov, EÚ, členské štáty a regióny.

Spoločenský vplyv:

•        Zamestnanosť – vytváranie vysoko kvalifikovaných a technických pracovných miest umožňujúcich rast v mnohých hospodárskych odvetviach vďaka ich inovácii a produktivite;

•        Riešenie spoločenských problémov v oblastiach dôležitých pre európskych občanov (napr. doprava, zdravotníctvo, energetika) nevyhnutné pre tieto spoločenské hnacie sily.

Vplyv na životné prostredie:

•        Zníženie spotreby energie

•        Riadenie využívania materiálnych zdrojov

1.4.4.     Ukazovatele výsledkov a vplyvu

Ukazovatele výsledkov a vplyvu určené v programe Horizont 2020 – Rámcový program pre výskum a inovácie v osobitnom cieli „Vedúce postavenie v podporných a priemyselných technológiách“ sa sledujú a každoročne hlásia Komisii.

Okrem toho sa použijú tieto osobitné ukazovatele na meranie pokroku pri dosahovaní cieľov spoločného podniku ECSEL:

Ciele || KPI || Metrika (merané počas obdobia 2014 – 2024)

Štruktúrovať a realizovať excelentný multidisciplinárny výskum || Inovatívne a najnovšie projekty || Ø Kvalita výsledkov napr. meraná počtom publikácií preskúmaných partnermi Ø Inovatívny výskum a inovácie, najmenej 2 patenty na 10 miliónov EUR financovania Ø Počet a vplyv prelomových technológií

Zosúladiť stratégie || SPVI s prioritami || Ø Záväzok od všetkých členov SP Ø Sústredenie SPVI úmerné dostupnému rozpočtu

Mobilizovať a združovať zdroje || Plnenie rozpočtu || Ø Finančné záväzky všetkých členov SP Ø Príspevok smerujúci k cieľu 3 % na výskum a inovácie

Zachovať a zvyšovať výrobu v EÚ || Vytvorenie pracovných miest v elektronickom priemysle Nárast výrobných závodov v Európe || Ø Počet priamych a vyvolaných pracovných miest v Európe – pokrok smerom k vytvoreniu 250 000 vyvolaných pracovných miest Ø Počet najnovších podnikov na výrobu polovodičov meraný veľkosťou technologických uzlov a dosiek

Vedúce postavenie vo vybavení a materiáloch (EaV) || Strategická spolupráca v EaV otázkach || Ø Poradie a podiel na trhu/objem európskych dodávateľov EaV

Podpora vysokým úrovniam pripravenosti technológie || Rozsah a vplyv projektov || Ø Počet nových/modernizovaných pilotných liniek v Európe – aspoň 3 za rok Ø Počet demonštrátorov integrovaných riešení – aspoň 3 za rok Ø Prístup a využívanie aktérmi, ktorí nerealizujú pilotné projekty priamo/nie sú demonštrátormi

Dostupnosť elektronických komponentov || Zavádzanie nových technológií európskymi aplikačnými odvetviami || Ø Podiel/objem európskeho trhu pre nové riešenia

Vedúce postavenie v systémovom inžinierstve || Strategická spolupráca v otázkach zabudovaných a inteligentných systémov || Ø Poradie a podiel na trhu/objem európskych dodávateľov elektronických systémov

Na meranie výkonu spoločného podniku ECSEL budú použité tieto osobitné ukazovatele:

Ciele || KPI || Metrika (merané počas obdobia 2014 – 2024)

Určenie strategického programu výskumu a inovácií || SPVI || Ø Prijatie SPVI všetkými kľúčovými aktérmi Ø Jasnosť a sústredenosť, ako sú vnímané zainteresovanými stranami

Hospodárna realizácia programu || operácie SP || Ø Obdobie do grantov (od ukončenia výzvy po podpísanie grantu) <270 dní Ø Obdobie do platby < 90 dní Ø Činnosti šírenia Ø Výsledky projektu

Súčinnosť pre využívanie výsledkov a posilnenie rastu malých a stredných podnikov || Absorpcia výsledkov projektu priemyslom || Ø Počet odštiepených subjektov Ø Rast MSP z hľadiska obratu a zamestnanosti

Uľahčenie účasti na projektoch s výrazným európskym rozmerom || Zjednodušené pravidlá účasti || Ø Miera účasti priemyslu a MSP – MSP ≥ 30 % Ø Zníženie administratívnych režijných nákladov

Prístup k infraštruktúre navrhovania a výroby || Dostupnosť najnovšej infraštruktúry a otvorený prístup k nej || Ø Prístup malých a stredných podnikov vrátane systémových integrátorov a ich využitie nimi

Spolupráca a koordinácia zainteresovaných strán || Partnerstvá || Ø Zloženie konzorcia – vznik strategických aliancií

Zachovanie ľudských zručností || Odbornosť dostupná v Európe || Ø Dostupnosť študijných programov/kurzov a efektívne zavádzanie odbornej prípravy v súlade s potrebami priemyslu

1.5.        Dôvody návrhu/iniciatívy

1.5.1.     Potreby, ktoré sa majú uspokojiť v krátkodobom alebo dlhodobom horizonte

Európa čelí dvom hlavným výzvam v oblasti elektronických komponentov a systémov:

•        Potreba ovládať kľúčové prvky hodnotového reťazca, t. j. návrh komponentov a systémov, výroba komponentov a integrácia elektronických komponentov do konečných výrobkov. Hodnotový reťazec elektroniky nekončí na úrovni výroby elektroniky, ale pokrýva celý používateľský priemysel od automobilového po letecký priemysel až po služby na webe. Každý z jeho prvkov je nevyhnutný pre zabezpečenie udržateľnosti vytvárania hodnôt elektronickým priemyslom v Európe. Najmä ak Európa stratí svoju výrobnú kapacitu elektroniky, môže sa presunúť mimo Európu nielen relevantný dodávateľský reťazec a navrhovanie, ale bude vážne oslabená konkurencieschopnosť celej hospodárskej štruktúry, ktorá závisí od elektroniky.

•        Druhá výzva súvisí so zlepšením hospodárnosti európskeho inovačného reťazca, ako je zdôraznené v správe KPT, ktorá zistila „údolie smrti“ medzi tvorbou základných poznatkov a následnou komercializáciou týchto poznatkov vo forme predajných výrobkov. Preto je potrebné posilniť kroky k inováciám a priemyselnej výrobe, aby podniky a občania ťažili zo špičkových technológií.

Na zabezpečenie kontroly hodnotového reťazca a zlepšenie svojho inovačného systému sa musí Európa vyrovnať s týmito problémami:

•        dravá globálna hospodárska súťaž a meniace sa podnikateľské modely;

•        klesajúce podiely na trhu;

•        vysoké náklady výskumu a inovácií a rozdrobený európsky priestor a

•        rýchle tempo inovácií.

1.5.2.     Prínos zapojenia Európskej únie

Finančná podpora navzájom spolupracujúceho výskumu a inovácií s účasťou priemyslu a akademickej obce v celej Európe je potrebná, aby:

•        sa zachovali európske verejné výskumné tímy na čele elektronického priemyslu a zabezpečilo rýchle a široké priemyselné využitie technologického vedúceho postavenia v celej Európe,

•        sa znášali náklady na riziko spojené s odvetvím elektronických súčiastok a systémov pri vyvíjaní technológie a jej širokom využití vzhľadom k obrovskému rozptylovému účinku na rast a zamestnanosť v hospodárstve a vplyv na riešenie budúcich spoločenských výzev.

•        sa spájali sily. Členské štáty majú pri podporovaní svojho priemyslu vlastné priority, avšak úroveň podpory potrebná pre toto odvetvie prekračuje ich individuálne zdroje. Fragmentácia zvyčajne vedie k duplicite úsilia vo výskume a inováciách. Okrem toho v Európe existuje len niekoľko popredných svetových klastrov s významnou priemyselnou činnosťou v oblasti elektronických súčiastok a zabudovaných systémov. Preto musia EÚ hráči spojiť svoje sily. Lepšia spolupráca založená na spolupracujúcich používateľských spoločnostiach a poskytovateľov technológií urýchľuje inovácie výrobkov na oboch stranách tým, že koordinuje obchodné zameranie, zatiaľ čo výskumné projektové klastre poskytujú regionálnu podpornú sieť pre malé a stredné podniky prostredníctvom spolupráce medzi akademickou obcou a priemyslom veľkých výrobcov pôvodného zariadenia.

•        posilnili existujúce európske klastre v elektronických komponentoch a aktívne podporovali tvorbu nových klastrov tak, aby sa Európa dostala na porovnateľnú úroveň s ostatnými svetovými hráčmi. Je potrebné prijať opatrenia na európskej úrovni na združovanie zdrojov a spájanie aktérov, aby sa vytvoril správny rozsah a prostriedky na posilnenie priemyslu. Táto podpora musí zabezpečiť udržateľné a primerané riešenie pre Európu, ktoré jej unožní čeliť medzinárodnej konkurencii. Táto akcia pomôže pri využívaní existujúcich a budúcich platforiem zameraných na zlepšenie prostredia pre aktérov v priemysle, vrátane malých a stredných podnikov a koncových používateľov, a na posilnenie ich medzinárodnej konkurencieschopnosti.

•        sa štruktúroval a koordinoval výskum a inovácie v Európe s cieľom zaručiť, aby v budúcnosti v Európe bola vytvorená výrobná základňa a aby európski aktéri, vrátane používateľov, mali prístup k najnovšiemu technologickému vývoju a infraštruktúram. Na dosiahnutie tohto cieľa je nevyhnutné účinne vyvolať verejné financovanie na európskej a vnútroštátnej úrovni.

1.5.3.     Poznatky získané z podobných skúseností v minulosti

Súčasné SP ENIAC a ARTEMIS poskytli významnú príležitosť na spoluprácu v celej Európe, vytvorenie kritickej masy a vyvolanie investícií. Prvé priebežné hodnotenie dôrazne odporučilo pokračovať s podobnou iniciatívou v rámci programu Horizont 2020 vzhľadom na to, že žiadna organizácia alebo členský štát by sám nebol schopný riešiť všetky problémy tohto odvetvia. Preto sa koordinovaná akcia na európskej úrovni považuje za najprimeranejší prístup.

Spoločné podniky preukázali, že môžu úspešne hrať úlohu poctivého sprostredkovateľa, katalyzátora stimulujúceho ambiciózne projekty a zvyšujúceho zapojenie šampiónov súkromného sektora, pričom poskytujú rámec, v ktorom vnútroštátne a európske verejné orgány môžu podporovať strategicky relevantné témy. Túto schopnosť presvedčivo preukázal úspech spoločného podniku ENIAC skokovým rozbehnutím vykonávania odporúčaní pre kľúčové podporné technológie v nanoelektronike a prvým uvedením rozsiahlych pilotných projektov v inováciách spoločného podniku ARTEMIS v rámci ich výzev na predloženie návrhov v roku 2012.

V súvislosti s tripartitnou konštrukciou oboch SP jednou z vážnych výzev je zosúladenie obsahu a postupov s očakávaniami a postupmi zúčastnených členských štátov. Práve ony umožňujú výzvy na predkladanie návrhov tým, že vopred zaviažu svoje finančné príspevky a určia vnútroštátne podmienky oprávnenosti a miery financovania.

Skúsenosti so súčasným modelom ukazujú, že viedol k dosahovaniu cieľov, i keď so strmšou ako očakávanou krivkou učenia sa v dôsledku dlhej fázy, počas ktorej bolo treba vybudovať dôveru a praktické pracovné postupy.

Okrem uvedených úspechov je potrebné uviesť niektoré zistenia týkajúce sa súčasného fungovania:

•        Chýba synchronizácia medzi rôznymi vnútroštátnymi postupmi (pre uzatváranie zmlúv, ako aj platby), čo vytvára prieťahy pri realizácii projektov.

•        Povinnosť účastníkov uzavrieť dve dohody o grante (spoločného podniku + vnútroštátnu) predstavuje administratívnu záťaž.

•        Rozdielne vnútroštátne predpisy ovplyvňujú spôsob vytvárania konzorcií.

•        Vnútroštátne záväzky sa často upravujú smerom nahor, ako aj nadol po tom, ako sú známe výsledky výzev na predloženie návrhov.

•        Pevná spojitosť medzi záväzkami EÚ a vnútroštátnymi záväzkami (pomer ČŠ/EÚ 1,8) bránila plneniu rozpočtu, keď bola nízka vnútroštátna účasť alebo keď sa vnútroštátna miera financovania odchyľovala od predpokladaného pomeru 1/3 (SP) – 2/3(vnútrošnátny), ako tomu bolo v prípade pilotných liniek.

•        Požiadavky rámcového nariadenia o rozpočtových pravidlách platného pre decentralizované agentúry kladú významné obmedzenia na ohraničené zdroje spoločného podniku.

Tieto ťažkosti proces nezabrzdili, ale vyžadovali trvalé úsilie všetkých zúčastnených strán na zabezpečenie fungovania systému. Akýmkoľvek podobným budúcim iniciatívam by veľmi prospel zjednodušený prevádzkový model, čo by bolo aj v súlade s celkovým cieľom programu Horizont 2020.

1.5.4.     Zlučiteľnosť a možná synergia s inými vhodnými finančnými nástrojmi

Táto iniciatíva má za cieľ rozvíjať súčinnosť s doplnkovými mechanizmami financovania, vrátane politiky Európskej komisie v oblasti inteligentnej špecializácie zameranej na posilnenie a podporovanie existujúcich a nových vedeckých a technických klastrov v regiónoch Európskej únie.

Rozsah pôsobnosti tejto iniciatívy takisto dopĺňa činnosti plánované v rámci vedúceho postavenia v priemysle programu Horizont 2020, kde sa bude podporovať vyspelejší, dlhodobejší výskum.

1.6.        Trvanie a finančný vplyv

þ Návrh/iniciatíva s obmedzeným trvaním

– þ  Návrh/iniciatíva s účinnosťou od [1. 1.] 2014 do 31. 12. 2024

– þ  Finančný vplyv od roku 2014 do roku 2020 pre viazané rozpočtové prostriedky a od roku 2014 do roku 2024 pre rozpočtové prostriedky na platby

¨ Návrh/iniciatíva s neobmedzeným trvaním

– Počiatočná fáza vykonávania bude trvať od RRRR do RRRR,

– a potom bude vykonávanie pokračovať v plnom rozsahu.

1.7.        Plánovaný spôsob hospodárenia

Od rozpočtu na rok 2014

¨ Priame hospodárenie Komisiou prostredníctvom:

– ¨  výkonných agentúr

– ¨ Zdieľané hospodárenie s členskými štátmi:

– þ Nepriame hospodárenie s delegovaním úloh súvisiacich s plnením rozpočtu na:

– ¨  medzinárodné organizácie a ich agentúry (uveďte);

– ¨  Európska investičná banka;

– þ  orgány uvedené v článku 209 nariadenia o rozpočtových pravidlách;

– ¨  verejnoprávne subjekty;

– ¨  súkromnoprávne subjekty poverené vykonávaním verejnej služby, ak poskytujú dostatočné finančné záruky;

– ¨  subjekty riadiace sa súkromným právom členského štátu, ktorým bolo zverené vykonávanie verejno-súkromného partnerstva a ktoré poskytujú dostatočné finančné záruky;

– ¨osoby, ktorým bola zverená realizácia osobitných akcií v SZBP podľa hlavy V Zmluvy o Európskej únii a určené v príslušnom základnom akte.

Pripomienky

Členské štáty spolufinancujú nepriame akcie.

2.           OPATRENIA V OBLASTI RIADENIA

2.1.        Opatrenia týkajúce sa kontroly a predkladania správ

Komisia vykoná do 31. decembra 2017 priebežné hodnotenie spoločného podniku a oznámi závery tohto hodnotenia spolu so svojimi pripomienkami Európskemu parlamentu a Rade do 30. júna 2018.

Do šiestich mesiacov po zrušení spoločného podniku, ale najneskôr do dvoch rokov od rozhodnutia o zrušení, vykoná Komisia záverečné hodnotenie spoločného podniku. Výsledky záverečného hodnotenia sa predložia Európskemu parlamentu a Rade.

Výkonný riaditeľ predloží správnej rade každý rok do 15. februára na schválenie návrh výročnej správy o činnosti venovanej pokroku dosiahnutému spoločným podnikom počas predchádzajúceho kalendárneho roka najmä vo vzťahu k plánu práce na ten rok. Správa bude obsahovať informácie o uskutočnenom výskume, inováciách a iných akciách a súvisiacich výdavkoch; predložené návrhy v členení podľa typu účastníkov, vrátane MSP, a podľa krajín; nepriame akcie vybrané na financovanie v členení podľa typu účastníkov, vrátane MSP, a podľa krajín, a s uvedením príspevkov spoločného podniku jednotlivým účastníkom a na jednotlivé akcie.

2.2.        Systém riadenia a kontroly

2.2.1.     Zistené riziká

Hlavné zistené riziko sú chybné platby výdavkov účastníkom. Vzhľadom na veľkosť spoločného podniku je 1 % chybovosť realistický cieľ.

Osobitné riziko konfliktu záujmov obsiahnuté v podstate verejno-súkromného partnerstva je riešené jasnom deľbou rozhodovacích právomocí medzi správnu radu – určovanie stratégie a plánov práce (so zapojením priemyslu) – a radou verejných orgánov – určovanie podmienok pre výzvy na predkladanie návrhov a rozhodovanie o prideľovaní verejných prostriedkov (bez zapojenia priemyslu).

2.2.2.     Plánované metódy kontroly

Vnútorný audítor Komisie má vo vzťahu k spoločnému podniku rovnaké právomoci, aké má vo vzťahu ku Komisii. Navyše správna rada môže v prípade vhodnosti zriadiť útvar vnútorného auditu spoločného podniku. Náklady útvaru vnútorného auditu (očakáva sa, že budú menej ako pol milióna EUR pre spoločný podnik počas jeho trvania) v pomere k celkovým platbám spracovávaných spoločným podnikom (chybovosť 1 % na 1,2 miliardy EUR predstavuje 12 miliónov EUR) budú úsporné riešenie.

V súlade s článkom 60 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012, bude spoločný podnik dodržiavať zásady riadneho finančného hospodárenia, transparentnosti a nediskriminácie a zaručí úroveň ochrany finančných záujmov svojich členov zodpovedajúcu požiadavkám tohto nariadenia.

Ex-post audity výdavkov na nepriame akcie sa budú vykonávať v súlade s rámcovým programom Horizont 2020 ako súčasť nepriamych akcií rámcového programu Horizont 2020.

Na ochranu finančných záujmov Únie bude Komisia v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách dohliadať na činnosti spoločného podniku, najmä vykonávaním auditov a hodnotení realizácie programu, uplatňovať postupy skúmania a schvaľovania účtov a vylúči z financovania EÚ uvoľnenie výdavkov uskutočnených v rozpore s platnými pravidlami. Môže tiež pozastaviť a prerušiť platby.

2.3.        Opatrenia na predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam

Komisia alebo jej zástupcovia a Dvor audítorov majú právomoc vykonať audit na základe dokumentov a na mieste u všetkých príjemcov grantu, dodávateľov a subdodávateľov, ktorí dostávajú finančné prostriedky EÚ.

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) môže vykonávať kontroly a inšpekcie na mieste hospodárskych subjektov priamo alebo nepriamo dotknutých takýmto financovaním v súlade s postupmi ustanovenými v nariadení (Euratom, ES) č. 2185/96 na účely zistenia, či nedošlo k podvodu, korupcii alebo akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy EÚ v súvislosti s grantovou dohodou alebo grantovým rozhodnutím alebo zmluvou týkajúcou sa financovania z prostriedkov EÚ.

Bez toho, aby boli dotknuté uvedené skutočnosti, grantové dohody a grantové rozhodnutia a zmluvy vyplývajúce z vykonávania tohto nariadenia výslovne splnomocňujú Komisiu, Dvor audítorov a úrad OLAF na vykonávanie takýchto auditov a kontrol a inšpekcií na mieste.

3.           ODHADOVANÝ FINANČNÝ VPLYV NÁVRHU/INICIATÍVY

3.1         Príslušné okruhy viacročného finančného rámca a rozpočtové riadky výdavkov

· Požadované nové rozpočtové riadky

V poradí, v akom za sebou nasledujú okruhy viacročného finančného rámca a rozpočtové riadky.

Okruh viacročného finančného rámca || Rozpočtový riadok || Druh výdavkov || Príspevok

Počet 09 04 02 01 – materský riadok || DRP/NRP || krajín EZVO || kandidátskych krajín || tretích krajín || v zmysle článku 18 ods. 1 písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách

1a Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť || 09 04 07 21 Vedúce postavenie v priemysle – STI ECSEL || DRP || ÁNO || ÁNO || NIE || ÁNO

3.2.        Odhadovaný vplyv na výdavky

3.2.1.     Zhrnutie odhadovaného vplyvu na výdavky

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

Okruh viacročného finančného rámca: || 1a || Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť

spoločný podnik ECSEL[34][35] || || || Rok 2014 || Rok 2015 || Rok 2016 || Rok 2017 || Rok 2018 || Rok 2019 || Rok 2020[36] || Rok 2021 || Rok 2022 || Rok 2023 || Rok 2024 || SPOLU

Hlava 1 || Záväzky || (1) || 0,310 || 0,310 || 0,550 || 0,715 || 1,210 || 1,210 || 4,350 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 8,655

Platby || (2) || 0,310 || 0,310 || 0,550 || 0,715 || 1,210 || 1,210 || 1,170 || 1,170 || 0,970 || 0,670 || 0,370 || 8,655

Hlava 2 || Záväzky || (1a) || 0,500 || 0,500 || 0,500 || 0,700 || 0,800 || 0,800 || 2,800 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 6,600

Platby || (2a) || 0,500 || 0,500 || 0,500 || 0,700 || 0,800 || 0,800 || 0,800 || 0,600 || 0,600 || 0,500 || 0,300 || 6,600

Hlava 3 || Záväzky || (3a) || 135,000 || 145,000 || 160,000 || 175,000 || 185,000 || 195,000 || 205,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 1200,000

|| Platby || (3b) || 33,750 || 70,000 || 116,750 || 140,750 || 166,000 || 178,000 || 189,000 || 145,750 || 99,500 || 40,000 || 20,500 || 1200,000

SPOLU rozpočtové prostriedky pre spoločný podnik ECSEL || Záväzky || =1+1a +3a || 135,810 || 145,810 || 161,050 || 176,415 || 187,010 || 197,010 || 212,150 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 1215,255

Platby || =2+2a +3b || 34,560 || 70,810 || 117,800 || 142,165 || 168,010 || 180,010 || 190,970 || 147,520 || 101,070 || 41,170 || 21,170 || 1215,255

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

GR pre komunikačné siete, obsah a technológie || || Rok 2014 || Rok 2015 || Rok 2016 || Rok 2017 || Rok 2018 || Rok 2019 || Rok 2020 || Rok 2021 || Rok 2022 || Rok 2023 || Rok 2024 || SPOLU

ŸĽudské zdroje (2 EPPČ ÚRADN., 1 EPPČ ZMLUV, ZAM.) [37] || 0,332 || 0,332 || 0,332 || 0,332 || 0,332 || 0,332 || 0,332 || || || || || 2,324

ŸIné administratívne výdavky || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || 0

SPOLU GR pre komunikačné siete, obsah a technológie || Rozpočtové prostriedky || 0,332 || 0,332 || 0,332 || 0,332 || 0,332 || 0,332 || 0,332 || || || || || 2,324

Okruh viacročného finančného rámca || 5 || Administratívne výdavky

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

GR pre komunikačné siete, obsah a technológie || || Rok 2014 || Rok 2015 || Rok 2016 || Rok 2017 || Rok 2018 || Rok 2019 || Rok 2020 || Rok 2021 || Rok 2022 || Rok 2023 || Rok 2024 || SPOLU

Ÿ Ľudské zdroje (2 EPPČ ÚRADN., 1 EPPČ ZMLUV, ZAM.) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

ŸIné administratívne výdavky || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

SPOLU GR pre komunikačné siete, obsah a technológie || Rozpočtové prostriedky || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

SPOLU rozpočtové prostriedky v OKRUHU 5 viacročného finančného rámca || (Záväzky spolu = Platby spolu) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

|| || || Rok 2014 || Rok 2015 || Rok 2016 || Rok 2017 || Rok 2018 || Rok 2019 || Rok 2020 || Rok 2021 || Rok 2022 || Rok 2023 || Rok 2024 || SPOLU

SPOLU rozpočtové prostriedky OKRUHOV 1 až 5 viacročného finančného rámca || Záväzky || 136,142 || 146,142 || 161,382 || 176,747 || 187,342 || 197,342 || 212,482 || || || || || 1217,579

Platby || 34,892 || 71,142 || 118,132 || 142,497 || 168,342 || 180,342 || 191,302 || 147,520 || 101,070 || 41,170 || 21,170 || 1217,579

3.2.2.     Odhadovaný vplyv na rozpočtové prostriedky spoločného podniku ECSEL

– ¨  Návrh/iniciatíva si nevyžaduje použitie operačných rozpočtových prostriedkov

– þ  Návrh/iniciatíva si vyžaduje použitie operačných rozpočtových prostriedkov, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Viazané rozpočtové prostriedky v mil. EUR

Uveďte ciele a výstupy ò || || || Rok 2014 || Rok 2015 || Rok 2016 || Rok 2017 || Rok 2018 || Rok 2019 || Rok 2020 || Roky 2021 – 2024 || SPOLU

|| VÝSTUPY

Typ || Priemerné náklady[38] || Počet || Náklady || Počet || Náklady || Počet || Náklady || Počet || Náklady || Počet || Náklady || Počet || Náklady || Počet || Náklady || Počet || Náklady || Celkový počet || Spolu náklady

KONKRÉTNY CIEĽ Č. 1 Vedúce postavenie v podporných a priemyselných technológiách || || || || || || || || || || || || || || || || ||

– Výstup[39] || výskumné a inovačné akcie spoločného podniku ECSEL || 15 || 9 || 135 || 10 || 145 || 11 || 160 || 11 || 175 || 12 || 185 || 13 || 195 || 14 || 205 || 0 || 0 || 80 || 1200

SPOLU NÁKLADY || 9 || 135 || 10 || 145 || 11 || 160 || 11 || 175 || 12 || 185 || 13 || 195 || 14 || 205 || 0 || 0 || 80 || 1200

3.2.3.     Odhadovaný vplyv na ľudské zdroje spoločného podniku ECSEL

3.2.3.1.  Zhrnutie

– ¨  Návrh/iniciatíva si nevyžaduje použitie administratívnych rozpočtových prostriedkov

– þ  Návrh/iniciatíva si vyžaduje použitie administratívnych rozpočtových prostriedkov, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Personálne obsadenie (počet osôb / EPPČ)[40]

|| Rok 2014 || Rok 2015 || Rok 2016 || Rok 2017 || Rok 2018 || Rok 2019 || Rok 2020 || Rok 2021 || Rok 2022 || Rok 2023 || Rok 2024 || SPOLU

Úradníci (triedy AD) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Úradníci (triedy AST) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Zmluvní zamestnanci || 13 || 13 || 12 || 11 || 11 || 11 || 11 || 11 || 9 || 6 || 3 || 111

Dočasní zamestnanci (triedy AD) || 14 || 14 || 13 || 12 || 12 || 12 || 12 || 12 || 10 || 7 || 4 || 122

Vyslaní národní experti || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 6

SPOLU || 28 || 28 || 26 || 24 || 24 || 24 || 23 || 23 || 19 || 13 || 7 || 239

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

Úradníci (triedy AD) || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000

Úradníci (triedy AST) || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000

Zmluvní zamestnanci || 0,910 || 0,910 || 0,840 || 0,770 || 0,770 || 0,770 || 0,770 || 0,770 || 0,630 || 0,420 || 0,210 || 7,770

Dočasní zamestnanci (triedy AD) || 1,834 || 1,834 || 1,703 || 1,572 || 1,572 || 1,572 || 1,572 || 1,572 || 1,310 || 0,917 || 0,524 || 15,982

Vyslaní národní experti || 0,078 || 0,078 || 0,078 || 0,078 || 0,078 || 0,078 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,468

SPOLU || 2,822 || 2,822 || 2,621 || 2,420 || 2,420 || 2,420 || 2,342 || 2,342 || 1,940 || 1,337 || 0,734 || 24,220

Pracovné zmluvy sú prevzaté zo súčasných spoločných podnikov ARTEMIS a ENIAC. Ich zmluvy sú platné od prvého dňa nového spoločného podniku.

3.2.3.2.  Odhadované potreby ľudských zdrojov materského GR

– ¨  Návrh/iniciatíva si nevyžaduje použitie ľudských zdrojov

– þ  Návrh/iniciatíva si vyžaduje použitie ľudských zdrojov, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

|| Rok 2014 || Rok 2015 || Rok 2016 || Rok 2017 || Rok 2018 || Rok 2019 || Rok 2020 || Roky 2021 – 2024* || Spolu

|| ŸPlán pracovných miest (úradníci a dočasní zamestnanci) ||

XX 01 01 01 (ústredie a zastúpenia Komisie) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

XX 01 01 02 (delegácie) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

09 01 05 01 (nepriamy výskum) || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || p. m. || 14

10 01 05 01 (priamy výskum) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| || || || || || || || ||

|| ŸExterní zamestnanci (ekvivalent plného pracovného času): EPPČ)[41] ||

XX 01 02 01 (ZZ, VNE, DAZ z celkového finančného krytia) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

XX 01 02 02 (ZZ, MZ, DAZ a PED v delegáciách) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

XX 01 04 rr[42] || – ústredie[43] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

– delegácie || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

09 01 05 02 (ZZ, VNE, DAZ – nepriamy výskum) || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || p. m. || 7

10 01 05 02 (ZZ, VNE, DAZ – priamy výskum) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Iné rozpočtové riadky (uveďte) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

SPOLU || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || p. m. || 21

*Počty zamestnancov po roku 2020 sa rozhodnú neskôr.

Odhady sa zaokrúhľujú na celé čísla (alebo najviac na jedno desatinné miesto)

XX predstavuje oblasť politiky alebo rozpočtovú hlavu.

Potreby ľudských zdrojov budú pokryté úradníkmi GR, ktorí už boli pridelení na riadenie akcie a/alebo boli interne prerozdelení v rámci GR, a v prípade potreby budú doplnené zdrojmi, ktoré sa môžu prideliť riadiacemu GR v rámci ročného postupu prideľovania zdrojov v závislosti od rozpočtových obmedzení.

Opis úloh, ktoré sa majú vykonať:

Úradníci a dočasní zamestnanci || Členstvo v správnych orgánoch a monitorovanie/výkazy činnosti

Externí zamestnanci || Podpora úradníkom;

3.2.3.3.  Odhadované potreby ľudských zdrojov pre spoločný podnik ECSEL[44]

– ¨  Návrh/iniciatíva si nevyžaduje použitie ľudských zdrojov

– þ  Návrh/iniciatíva si vyžaduje použitie ľudských zdrojov, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

– a. Odhadované potreby ľudských zdrojov, ktoré majú byť financované z rozpočtových prostriedkov v rámci viacročného finančného rámca 2014 – 2020

|| Rok 2014 || Rok 2015 || Rok 2016 || Rok 2017 || Rok 2018 || Rok 2019 || Rok 2020 || Rok 2021 || Rok 2022 || Rok 2023 || Rok 2024 || Spolu

|| ŸPlán pracovných miest (úradníci a dočasní zamestnanci) ||

09 04 07 21(subjekt PPP) || || || || || || || || || || || ||

Úradníci (triedy AD) || 6 || 6 || 7 || 9 || 12 || 12 || 12 || 12 || 10 || 7 || 4 || 97

Úradníci (triedy AST) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| ŸExterní zamestnanci (ekvivalent plného pracovného času: EPPČ)[45] ||

09 04 07 21 (subjekt PPP) || || || || || || || || || || || ||

ZZ || 8 || 8 || 8 || 8 || 11 || 11 || 11 || 11 || 9 || 6 || 3 || 94

VNE || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 6

DAZ || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

SPOLU || 15 || 15 || 16 || 18 || 24 || 24 || 23 || 23 || 19 || 13 || 7 || 197

|| || || || || || || || || || || ||

Odhady sa zaokrúhľujú na celé čísla (alebo najviac na jedno desatinné miesto)

Opis úloh, ktoré sa majú vykonať:

Úradníci a dočasní zamestnanci || Programové a administratívne riadenie

Externí zamestnanci || Podpora dočasným zamestnancom

– b.p.m – Ľudské zdroje financované z rozpočtových prostriedkov v rámci viacročného finančného rámca 2007 – 2013 (pre informáciu)

|| Rok 2014 || Rok 2015 || Rok 2016 || Rok 2017 || Spolu

ŸPlán pracovných miest (úradníci a dočasní zamestnanci) ||

09 04 01 03 (Spoločný podnik ARTEMIS)[46] || || || || ||

Úradníci (triedy AD) || 8 || 8 || 6 || 3 || 25

Úradníci (triedy AST) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

ŸExterní zamestnanci (ekvivalent plného pracovného času: EPPČ) ||

09 04 01 03 (Spoločný podnik ARTEMIS)8 || || || || ||

ZZ || 5 || 5 || 4 || 3 || 17

VNE || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

DAZ || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

SPOLU || 13 || 13 || 10 || 6 || 42

Odhady sa zaokrúhľujú na celé čísla (alebo najviac na jedno desatinné miesto)

c. Zlúčený prehľad ľudských zdrojov v písmenách a) a b)

|| Rok 2014 || Rok 2015 || Rok 2016 || Rok 2017 || Rok 2018 || Rok 2019 || Rok 2020 || Rok 2021 || Rok 2022 || Rok 2023 || Rok 2024 || Spolu

|| ŸPlán pracovných miest (úradníci a dočasní zamestnanci) ||

09 04 07 21(subjekt PPP) || 14 || 14 || 13 || 12 || 12 || 12 || 12 || 12 || 10 || 7 || 4 || 122

Úradníci (triedy AD) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Úradníci (triedy AST) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| ŸExterní zamestnanci (ekvivalent plného pracovného času: EPPČ)[47] ||

09 04 07 21 (subjekt PPP) || 13 || 13 || 12 || 11 || 11 || 11 || 11 || 11 || 9 || 6 || 3 || 111

ZZ || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

VNE || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 6

DAZ || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

SPOLU || 28 || 28 || 26 || 24 || 24 || 24 || 23 || 23 || 19 || 13 || 7 || 239

|| || || || || || || || || || || ||

d. Príspevok na prevádzkové náklady na utlmovanie subjektu PPP v rámci viacročného finančného rámca na roky 2007 – 2013

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

|| Rok 2014 || Rok 2015 || Rok 2016 || Rok 2017 || Spolu[48]

Príspevok v hotovosti z EÚ[49] || 0,600 || 0,600 || 0,550 || 0,300 || 2,050

Príspevok v hotovosti od tretích strán – združenie AENEAS || 0,500 || 0,500 || 0,300 || 0,130 || 1,430

Príspevok v hotovosti od tretích strán – ARTEMISIA || 0,300 || 0,300 || 0,210 || 0,165 || 0,975

SPOLU || 1,400 || 1,400 || 1,060 || 0,595 || 4,455

Príspevky združení AENEAS a ARTEMISIA pozostávajú zo súm, ktoré dlhujú za svoj príspevok na prevádzkové náklady spoločných podnikov ENIAC a ARTEMIS, aby sa rešpektovali dohody uzavreté s Komisiou podľa nasledujúceho riešenia rozdelenia prevádzkových nákladov:

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

2008 – 2013 || spoločný podnik ARTEMIS || spoločný podnik ENIAC

Celkové prevádzkové náklady || EK || ARTEMISIA || Celkové prevádzkové náklady || EK || AENEAS

Skutočné príspevky na konci roka 2013 || 8,664 || 3,864 || 4,800 || 9,255 || 4,514 || 4,741

Prepočítané príspevky na realizáciu členenia 2/3 (priemysel) – 1/3 (ES) || 2,889 || 5,775 || 3,084 || 6,171

Rozdiel (upravený – skutočný) || || – 0,975 || 0,975 || || – 1,430 || 1,430

Sumy dlžné Komisii sa vyrovnajú počas obdobia 2014 – 2017 znižovaním príspevkov Komisie podľa rozpisu v bode 3.2.1.

3.2.4.     Súlad s platným viacročným finančným rámcom

– þ  Návrh/iniciatíva je v súlade s platným viacročným finančným rámcom.

– ¨  Návrh/iniciatíva si vyžaduje zmenu v plánovaní príslušného okruhu vo viacročnom finančnom rámci.

– ¨  Návrh/iniciatíva si vyžaduje, aby sa použil nástroj flexibility alebo aby sa uskutočnila revízia viacročného finančného rámca.

3.2.5.     Príspevky od tretích strán

– Návrh/iniciatíva zahŕňa spolufinancovanie tretími stranami, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Rozpočtové prostriedky v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

|| Rok 2014 || Rok 2015 || Rok 2016 || Rok 2017 || Rok 2018 || Rok 2019 || Rok 2020 || Rok 2021 || Rok 2022 || Rok 2023 || Rok 2024 || Spolu

Súkromní členovia – príspevok v hotovosti na administratívne náklady[50] || 2,210 || 2,210 || 2,110 || 2,010 || 2,010 || 2,010 || 1,970 || 1,770 || 1,570 || 1,170 || 0,670 || 19,710

Členské štáty ECSEL – príspevok v hotovosti na operačné náklady[51] || 135,000 || 145,000 || 160,000 || 175,000 || 185,000 || 195,000 || 205,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 0,000 || 1200,000

SPOLU spolufinancované rozpočtové prostriedky || 137,210 || 147,210 || 162,110 || 177,010 || 187,010 || 197,010 || 206,970 || 1,770 || 1,570 || 1,170 || 0,670 || 1219,710

Celkové príspevky súkromných členov sa ustanovujú v článku 4 ods. 2 nariadenia Rady o spoločnom podniku ECSEL.

3.3         Odhadovaný vplyv na príjmy

– þ  Návrh/iniciatíva nemá finančný vplyv na príjem.

– ¨  Návrh/iniciatíva má finančný vplyv na príjmy, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

– ¨         na vlastné zdroje

– ¨         na rôzne príjmy

[1]               KOM(2011) 809 v konečnom znení z 30. 11. 2011.

[2]               Nariadenie (ES) č. 72/2008 zo 4.2.2008, Ú. v. EÚ L 30/21.

[3]               Nariadenie (ES) č. 74/2008 zo 4.2.2008, Ú. v. EÚ L 30/52.

[4]               Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES z 18.12.2006.

[5]               [Odkaz na VFR].

[6]               KOM(2011) 572 v konečnom znení z 21. 9. 2011.

[7]               KOM(2010) 546 v konečnom znení zo 6. 10. 2010.

[8]               COM(2012) 341 v konečnom znení z 26. 6. 2012.

[9]               COM(2013) 298 v konečnom znení z 23. 5. 2013.

[10]             COM(2013) … [oznámenie o verejno-súkromnom partnerstve v Horizonte 2020].

[11]             V bežných cenách.

[12]             Táto suma je orientačná a bude závisieť na konečnej sume pre GR CONNECT v rámci uvedeného problému.

[13]               Ú. v. EÚ C [stanovisko EP], s. .

[14]               Ú. v. EÚ C [stanovisko EHSV], s. .

[15]               Ú. v. EÚ L 412, 30.12.2006, s. 1.

[16]               Ú. v. EÚ L 400, 30.12.2006, s. 86.

[17]               KOM (2010) 2020 v konečnom znení.

[18]               Ú. v. EÚ [RP H2020].

[19]               Ú. v. EÚ [H2020 RP].

[20]               COM(2012) 341, 26.6.2012.

[21]               COM(2013) 298, 23.5.2013.

[22]             Ú. v. EÚ L 30, 4.2.2008, s. 21.

[23]             Ú. v. EÚ L 30, 4.2.2008, s. 52.

[24]             Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

[25]             Ú. v. EÚ [H2020 pravidlá účasti a šírenia].

[26]             Ú. v. EÚ L 362, 31.12.2012, s. 1.

[27]             Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1.

[28]             Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 1.

[29]             Ú. v. ES L 292, 15.11.1996 s. 2 – 5.

[30]             Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 15.

[31]             Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.

[32]               ABM: Riadenie podľa činnosti – ABB Zostavovanie rozpočtu podľa činnosti.

[33]               Podľa článku 54 ods. 2 písm. a) alebo b) nariadenia o rozpočtových pravidlách.

[34]               Sumy v hlavách 1 a 2 predstavujú príspevok EÚ (50 %) na administratívne náklady spoločného podniku ECSEL. Zvyšných 50 % prispievajú súkromní členovia, ako je uvedené v bode 3.2.5. V období 2014 – 2017 príspevky na utlmovanie subjektu PPP v rámci viacročného finančného rámca 2007 – 2012, ako sa uvádza v bode 3.2.3.3 písm. d, sa prirátajú k údajom za to isté obdobie v hlave 1 tabuľky. Administratívne náklady sú určené na základe skúseností so spoločnými podnikmi ENIAC a ARTEMIS a s prihliadnutím na úspory vyplývajúce z nadbytočných funkcií. Obdobie rokov 2021 – 2024 je útlmová fáza bez začínania nových akcií.

[35]               Rozpočtové prostriedky na platby pre hlavy 1 a 2 vychádzajú z ročnej spotreby všetkých súvisiacich rozpočtových prostriedkov na záväzky, zatiaľ čo pre hlavu 3 sú určené podľa zvyčajne 3-ročného platobného kalendára projektu v členení 50 % na predbežné financovanie (polovica vynaložená v roku výzvy a druhá polovica v roku nasledujúcom po výzve), 30 % na priebežnú platbu v druhom roku po výzve, 10 % na priebežnú platbu v treťom roku po výzve a 10 % na záverečnú platbu vo štvrtom rok po výzve.

[36]               Hlavy 1 a 2 pre rok 2020 obsahujú záväzky na tento rok (1,170 + 0,800) a predzásobenie záväzkov na zostávajúce roky SP v období 2021 – 2024, t. j. 1,170 + 0,600 na 2021, 0,970 + 0,600 na 2022, 0,670 + 0,500 na 2023 a 0,370 + 0,300 na 2024.

[37]               Počet zamestnancov na obdobie po roku 2020 sa rozhodne neskôr. EPPČ náklady sú určené na základe priemerných ročných nákladov na AD (131 000 EUR) a AST (70 000 EUR) zamestnancov.

[38]               Priemerné náklady sú suma príspevku EÚ na financovanie výstupov.

[39]               Výstupy spoločného podniku ECSEL sú výskumné a inovačné projekty spolufinancované EÚ a zúčastnenými členskými štátmi. Počet výstupov za rok je zaokrúhlené číslo na odhadovanie počtu projektov podporovaných s uvedenými nákladmi.

[40]               V prípade subjektov PPP na základe článku 209 nariadenia o rozpočtových pravidlách je táto tabuľka uvedená len pre informačné účely.

[41]               ZZ = zmluvný zamestnanec; MZ = miestny zamestnanec; VNE = vyslaný národný expert; DAZ = dočasný agentúrny zamestnanec.

[42]               Čiastkový strop pre externých zamestnancov financovaných z operačných rozpočtových prostriedkov (pôvodné rozpočtové riadky „BA“).

[43]               Hlavne pre štrukturálne fondy, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európsky fond pre rybné hospodárstvo (EFRH).

[44]               V prípade subjektov PPP na základe článku 209 nariadenia o rozpočtových pravidlách je táto časť uvedená len pre informačné účely.

[45]               ZZ = zmluvný zamestnanec; MZ = miestny zamestnanec; VNE = vyslaný národný expert; DAZ = dočasný agentúrny zamestnanec.

[46]               Ľudské zdroje sú spolufinancované z príspevkov združení ARTEMISIA a AENEAS (pozri písmeno d nižšie).

[47]               ZZ = zmluvný zamestnanec; MZ = miestny zamestnanec; VNE = vyslaný národný expert; DAZ = dočasný agentúrny zamestnanec.

[48]               Celkový príspevok EÚ v hotovosti je rovnaký ako suma predzásobená v rozpočte na rok 2013 na dokončenie činností subjektu za obdobie 2007 – 2013.

[49]             Zodpovedajúci rozpočtový riadok je 09 04 01 03.

[50]               Príspevky AENEAS a ARTEMISIA na obdobie 2014-2017 podľa rozpisu v bode 3.2.3.3 písm. d) nie sú zahrnuté do týchto súm.

[51]               Odhad kolektívnych národných príspevkov je rádovo rovnaký ako celkový príspevok EÚ.