11.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 177/64


Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Nové opatrenia na jednotnom trhu EÚ v oblasti telekomunikácií“, ktoré sa týka týchto dvoch dokumentov: „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú opatrenia týkajúce sa jednotného európskeho trhu s elektronickými komunikáciami a na dosiahnutie prepojeného kontinentu a ktorým sa menia smernice 2002/20/ES, 2002/21/ES a 2002/22/ES a nariadenia (ES) č. 1211/2009 a (EÚ) č. 531/2012“

COM(2013) 627 final – 2013/0309 (COD)

„Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o jednotnom telekomunikačnom trhu“

COM(2013) 634 final

(2014/C 177/12)

Spravodajkyňa: Anna NIETYKSZA

Komisia (23. septembra 2013), Rada (23. septembra 2013) a Európsky parlament (12. septembra 2013) sa podľa článkov 114 a 304 Zmluvy o fungovaní Európskej únie rozhodli prekonzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom

„Nové opatrenia na jednotnom trhu EÚ v oblasti telekomunikácií“ ktoré sa týkajú týchto dvoch dokumentov:

„Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú opatrenia týkajúce sa jednotného európskeho trhu s elektronickými komunikáciami a na dosiahnutie prepojeného kontinentu a ktorým sa menia smernice 2002/20/ES, 2002/21/ES a 2002/22/ES a nariadenia (ES) č. 1211/2009 a (EÚ) č. 531/2012“

COM(2013) 627 final – 2013/0309 (COD)

„Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o jednotnom telekomunikačnom trhu“

COM(2013) 634 final.

Odborná sekcia pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť poverená vypracovaním návrhu stanoviska výboru v danej veci prijala svoje stanovisko 18. decembra 2013.

Európsky hospodársky a sociálny výbor na svojom 495. plenárnom zasadnutí 21. a 22. januára 2014 (schôdza z 21. januára) prijal 152 hlasmi za, pričom 2 členovia hlasovali proti a 5 sa hlasovania zdržali, nasledujúce stanovisko.

1.   Závery a odporúčania

1.1

EHSV podporuje nariadenie, ktoré navrhla Európska komisia, a konkrétne opatrenia, ktoré pomôžu urýchliť vytvorenie jednotného trhu s elektronickými komunikáciami ako základu pre dynamický a udržateľný rast všetkých sektorov hospodárstva ako aj pre vytváranie nových pracovných miest. Zároveň sa tým zaručí vysoká úroveň ochrany spotrebiteľov.

1.2

EHSV sa domnieva, že návrh odstrániť niektoré prekážky, ktoré obmedzujú činnosť európskych poskytovateľov služieb elektronickej komunikácie, prostredníctvom:

zavedenia jednotného európskeho oprávnenia, ktoré by platilo na celom území EÚ,

harmonizácie regulačných podmienok a správy frekvenčného spektra,

uľahčí poskytovanie konkurencieschopných a bezpečných elektronických komunikačných služieb jednotlivcom, podnikom a inštitúciám na celom území EÚ.

1.3

EHSV zdôrazňuje, že Komisia by mala znovu preskúmať začlenenie širokopásmových služieb do rozsahu pôsobnosti ustanovení o univerzálnej službe.

1.4

EHSV zároveň zdôrazňuje, že obmedzením regulačných prekážok sa otvoria trhy menším poskytovateľom elektronických komunikačných služieb. Hlavnou hybnou silou rozvoja poskytovateľov bude:

jednotné oprávnenie,

jednoduchší spôsob investovania do sietí,

možnosť poskytovať cezhraničné služby v každom členskom štáte EÚ,

investičné stimuly.

1.5

EHSV zdôrazňuje, že cieľom nariadení Komisie a všeobecných stimulov je zabrániť ďalšiemu rozdeleniu trhu, ktoré by bránilo rozvoju cezhraničných služieb a oslabilo by postavenie EÚ vo vzťahu k medzinárodným konkurentom.

1.6

EHSV zastáva názor, že prostredníctvom zlepšenia prístupu k vysokorýchlostným sieťam a zníženia nákladov na ich budovanie a využívanie:

sa vytvoria pracovné miesta v európskych spoločnostiach, vrátane MSP a začínajúcich podnikov, ktoré vytvárajú a poskytujú inovatívne produkty a služby na celosvetovom trhu,

sa urýchli rozvoj moderných služieb v oblasti elektronického obchodu a elektronického vzdelávania, ako aj pokrokových verejných služieb, ako sú elektronická verejná správa a elektronické zdravotníctvo,

sa urýchli rozvoj moderných európskych služieb v oblasti cloud computingu, ako sa uvádza v stanovisku výboru „Príprava stratégie EÚ na podporu cloud computingu“ (TEN/494),

sa otvoria obrovské možnosti na vytvorenie nových služieb, ktoré sa budú využívať v oblastiach, kde sa očakáva rýchly rozvoj, ako sú tzv. internet vecí (Internet of Things – IoT) a komunikácia medzi strojmi (machine-to-machine – M2M).

1.7

EHSV uznáva, že harmonizácia regulačných podmienok podnieti investície určené európskym poskytovateľom elektronických komunikačných služieb.

1.8

EHSV podporuje navrhnutú harmonizáciu záruk práv spotrebiteľov a používateľov vrátane snahy:

uľahčiť výber a zmenu poskytovateľa služieb,

znížiť vysoké náklady na mobilné roamingové volania a cezhraničné volania na pevné linky v rámci EÚ (pozri informačnú správu EHSV „Bezodkladné zrušenie poplatkov za roaming“, CES5263-2013, spravodajca: pán Hencks).

1.9

EHSV podporuje harmonizáciu zmluvných podmienok pre koncových používateľov elektronických komunikačných služieb vo všetkých členských štátoch.

1.10

EHSV sa domnieva, že vďaka otvorenému pripojeniu k sieti a možnosti využívať vyspelé elektronické komunikačné služby na celom území EÚ sa zvýši mobilita spotrebiteľov a podnikateľov, a tiež sa uľahčí prístup k dielam európskej kultúry a rozvoj kreatívnych odvetví.

1.11

Je potrebné, aby sa prostredníctvom budúceho nariadenia zabezpečila väčšia finančná a právna bezpečnosť prevádzkovateľov. EHSV zasa odporúča, aby sa v tomto nariadení ustanovila väčšia právna bezpečnosť aj pre koncových používateľov, a to prostredníctvom lepšieho zabezpečenia ich práv.

1.12

EHSV zdôrazňuje význam práva na náležitú ochranu osobných údajov, práva byť zabudnutý a ďalších práv koncových používateľov elektronických komunikačných služieb, ktoré sú zdôraznené v predchádzajúcich stanoviskách EHSV (1).

1.13

EHSV zdôrazňuje, že informačné a komunikačné technológie (IKT) sú zdrojom trvalého hospodárskeho rastu a vo všetkých odvetviach hospodárstva, v ktorých sa používajú, pomáhajú zvýšiť produktivitu o 50 %. Aj keď sa v dôsledku ich používania znižuje počet konkrétnych pracovných miest, za každé dve takto stratené pracovné miesta vzniká päť nových (pozri návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, COM(2013) 627 final –2013/0309 (COD), s. 2). EHSV zdôrazňuje, že je nevyhnutné poskytnúť všetkým občanom vzdelávanie, rekvalifikáciu a celoživotné vzdelávanie, v rámci ktorých sa zavedú nové vzdelávacie mechanizmy.

1.14

EHSV zdôrazňuje, že je nevyhnutné dodržiavať pravidlá hospodárskej súťaže a zaručiť neutralitu siete najmä v súvislosti s poskytovateľmi elektronických komunikačných služieb, ktorí patria do sektora MSP, keďže posilnenie najväčších poskytovateľov elektronických komunikačných služieb a konsolidácia zdrojov rádiových frekvencií môže ohroziť konkurencieschopnosť na trhoch členských štátov.

1.15

Zdá sa, že regulácia produktov virtuálneho prístupu k širokopásmovému pripojeniu je predčasná (druh veľkoobchodného prístupu k širokopásmovým sieťam, ktorý zahŕňa virtuálne prístupové vedenie k akejkoľvek pevnej alebo bezdrôtovej architektúre siete okrem fyzického uvoľneného prístupu k miestnemu účastníckemu vedeniu, spolu so službou prenosu k vymedzenému súboru bodov odovzdania vrátane špecifických prvkov siete, špecifických sieťových funkcií a pomocných systémov IT). EHSV zastáva názor, že by sa malo počkať, kým trh bude regulovať podmienky poskytovania týchto služieb a ceny. Povinnosť poskytovať produkt prepojiteľnosti so zaistenou kvalitou služby (ZKS) by však mala byť regulovaná tak, aby sa medzi veľkými prevádzkovateľmi a menšími poskytovateľmi služieb zo sektora MSP zabezpečila rovnováha z hľadiska zaťaženia.

1.16

EHSV vyjadruje vážne obavy, pokiaľ ide o podrobné riešenia týkajúce sa rádiových miestnych počítačových sietí, najmä možnosť, aby koncoví používatelia sprístupňovali rádiové siete iným neznámym a anonymným používateľom.

1.17

EHSV upozorňuje, že v navrhovanom nariadení sa stanovujú veľmi ambiciózne ciele. Krátky termín na začatie jeho uplatňovania (od 1. júla 2014) si bude vyžadovať veľa úsilia hlavných zainteresovaných strán: Európskej komisie, národných regulačných orgánov pre elektronické komunikácie, orgánov na ochranu hospodárskej súťaže a európskych poskytovateľov elektronických komunikačných služieb.

1.18

Keďže je nevyhnutné koordinovať rozsah a postupy vydávania európskych oprávnení, ako aj vyhradenie a podmienky využívania rádiových frekvencií, EHSV odporúča, aby sa až do prijatia rozhodnutia o vytvorení jednotného európskeho regulátora posilnila úloha orgánu BEREC.

2.   Úvod a kontext

2.1

Silní operátori v Spojených štátoch, Japonsku a Južnej Kórei vložili obrovské investície do infraštruktúry pre vysokorýchlostné širokopásmové pevné aj bezdrôtové pripojenie k internetu. Pre Európsku úniu je nesmierne dôležité udržať si konkurencieschopnosť v oblasti elektronických komunikácií na celosvetovej úrovni.

2.2

Účinné a rýchle širokopásmové pripojenie je mimoriadne dôležité na poskytovanie inovatívnych elektronických komunikačných služieb vrátane služieb založených na cloud computingu. Preto je v strategickom záujme EÚ, aby bol sektor elektronických komunikácií v dobrom stave, aby mala vlastný potenciál umožňujúci poskytovať občanom moderné služby a aby si zachovala značný potenciál na vytváranie zariadení, riešení a služieb v oblasti elektronických komunikácií.

2.3

Digitálne hospodárstvo a jeho produkty majú čoraz väčší podiel na HDP a elektronické komunikačné služby sú kľúčové pre rast produktivity vo všetkých hospodárskych odvetviach – od zdravotnej starostlivosti až po energetiku a verejné služby. Ďalším kľúčovým faktorom rozvoja je možnosť investovať do bezdrôtových sietí (napr. štvrtej generácie mobilnej komunikačnej technológie, ktorá poskytuje prístup k vysokorýchlostnému mobilnému internetu a ďalších generácií) a do vysokorýchlostných pevných sietí (napr. optických sietí FTTH – fiber-to-the-home).

2.4

V záujme vysokej rentabilnosti elektronických komunikačných sietí treba zabezpečiť dostatočne veľký rozsah pôsobnosti. Trh členských štátov EÚ s elektronickými komunikáciami je však v súčasnosti veľmi rozdrobený: pôsobí na ňom vyše 1 000 prevádzkovateľov pevných sietí a niekoľko stoviek mobilných operátorov. Dokonca ani najväčšie skupiny operátorov, ktoré poskytujú svoje služby v jednotlivých krajinách, neponúkajú cezhraničné služby spotrebiteľom a menším koncovým používateľom (cezhraničné služby sa poskytujú len najväčším podnikovým odberateľom). Nijaký prevádzkovateľ nepôsobí na väčšom území než polovica členských štátov. Na trhu so sieťami káblových televízií pôsobí vyše 1 500 prevádzkovateľov, je to teda takisto rozdrobený trh.

2.5

Rozdrobenosť trhu má za následok vysoké ceny, najmä ceny volaní medzi jednotlivými štátmi EÚ (roaming v mobilných sieťach aj medzinárodné volania na pevné linky).

2.6

Rádiové frekvenčné spektrum predstavuje obmedzený zdroj. Efektívnosť jeho využívania má veľký vplyv na realizáciu Digitálnej agendy pre Európu a na podmienky pre poskytovateľov služieb. Podmienky využívania frekvenčného spektra, ako sú pravidlá prideľovania, dĺžka vyhradenia, možnosť „refarmingu“ (zmeny v riadení frekvenčného spektra sa využívajú okrem iného na uspokojenie trhových potrieb alebo efektívnejšie využívanie spektra) a spoločného využívania frekvenčného spektra, sú v jednotlivých členských štátoch v súčasnosti veľmi odlišné. Rozdiely spočívajú v podmienkach prideľovania, lehote viazanosti a možnosti obnovy vyhradenia frekvenčného spektra. Tieto rozdiely spôsobujú, že investície a vytváranie cezhraničných integrovaných bezdrôtových sietí sú problematické.

2.7

Aj keď Európa bola v 90. rokoch svetovým lídrom v oblasti mobilnej telefónie GSM, v súčasnosti zaostáva za uvedenými krajinami v používaní najmodernejších technológií mobilného prenosu.

2.8

V posledných rokoch je miera rozvoja sektora IKT v Európe veľmi nízka (0,3 % ročne), najmä v porovnaní s rastom v USA (15 %) a v ázijských krajinách, ktoré sú lídrami v tejto oblasti (26 %).

2.9

Navrhované zmeny sa týkajú oblastí, ktoré sa riadia právnymi predpismi predstavujúcimi základy regulácie elektronickej komunikácie v EÚ – smerníc 2002/20/ES (smernica o povolení), 2002/21/ES (rámcová smernica), 2002/22/ES (smernica o univerzálnej službe a právach užívateľov), 2002/58/ES (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách), nariadenia (ES) č. 1211/2009 (ktorým sa zriaďuje orgán BEREC), nariadenia (EÚ) č. 531/2012 (o roamingu) a rozhodnutia č. 243/2012/EÚ (program politiky rádiového frekvenčného spektra) (2).

3.   Všeobecný cieľ nariadenia Európskej komisie

3.1

Základným cieľom nariadenia Európskej komisie je vytvoriť jednotný trh s elektronickými komunikáciami, na ktorom:

budú mať občania, inštitúcie a podniky prístup k elektronickým komunikačným službám na celom území EÚ, a to na základe rovnakých podmienok, bez obmedzení a bez dodatočných nákladov,

prevádzkovatelia a poskytovatelia elektronických komunikačných služieb môžu poskytovať tieto služby spotrebiteľom na celom území EÚ za konkurenčných podmienok za hranicami členského štátu EÚ, v ktorom majú hlavné miesto podnikania,

je vytvorený základ digitálnej transformácie, výsledkom ktorej by mala byť obnova a zachovanie hospodárskeho rastu, vyššia konkurencieschopnosť krajín EÚ na celosvetovej úrovni a vytvorenie nových pracovných miest v oblastiach digitálneho hospodárstva, kreatívneho priemyslu a všetkých oblastiach hospodárstva, v ktorých elektronická komunikácia zohráva dôležitú úlohu.

3.2

Európska komisia navrhuje v návrhu nariadenia tieto riešenia:

jednotné oprávnenie EÚ pre európskych poskytovateľov elektronických komunikácií na základe systému jednotného oznámenia v členskom štáte hlavného miesta podnikania poskytovateľa služieb,

harmonizáciu podmienok dostupnosti, podmienok prideľovania frekvenčného spektra a platnosti práv na využívanie frekvenčného spektra,

zavedenie produktov virtuálneho prístupu k širokopásmovému pripojeniu a harmonizovaných produktov elektronickej komunikácie so zaistenou kvalitou služieb,

harmonizáciu pravidiel týkajúcich sa práv koncových používateľov/spotrebiteľov (požiadavka týkajúca sa transparentnosti informácií a zmlúv, presné vymedzenie podmienok uzatvárania a ukončenia zmlúv, neutralita siete, zaistená kvalita služieb, ľahšia zmena prevádzkovateľa a prenesenie čísla),

sankčné právomoci príslušných vnútroštátnych orgánov a pravidlá, pokiaľ ide o právomoc Komisie prijímať delegované alebo vykonávacie akty,

pravidlá týkajúce sa roamingových volaní v mobilných sieťach,

obmedzenie cien volaní na pevné linky v rámci EÚ, ktoré nebudú môcť byť vyššie ako tarify za domáce diaľkové hovory,

stabilnejšiu činnosť orgánu BEREC ako poradného orgánu Európskej komisie v oblasti elektronických komunikácií.

3.3

Ako zdôraznila Európska rada vo svojich záveroch z 24. – 25. októbra 2013, pre hospodársky a sociálny rozvoj členských štátov je nevyhnutné prekonať fragmentáciu trhu s elektronickými komunikáciami, podporiť efektívnu hospodársku súťaž a pritiahnuť súkromné investície prostredníctvom predvídateľného a stabilného právneho rámca, pričom sa zabezpečí vysoká úroveň ochrany spotrebiteľa a harmonizácia podmienok prideľovania frekvenčného spektra (dokument Európskej rady z 25. októbra 2013 (EUCO 169/13, CO EUR 13 CONCL 7), body 5 a 9).

3.4

Vďaka lepšej dostupnosti vysokorýchlostného pripojenia a nižším nákladom na jeho využívanie budú môcť všetci poskytovatelia služieb vrátane európskych firiem zo sektora malých a stredných podnikov vytvárať a ponúkať inovatívne produkty a služby na celosvetovom trhu.

4.   Konkrétne pripomienky k nariadeniu Európskej komisie

4.1   Jednotné oprávnenie EÚ

4.1.1

EHSV sa domnieva, že poskytovaniu cezhraničných služieb v súčasnosti bránia administratívne prekážky vyplývajúce z rozdrobenosti národných systémov vydávania oprávnení, prideľovania frekvenčného spektra, regulácie prístupových produktov a pravidiel týkajúcich sa práv spotrebiteľov.

4.1.2

Operátori využívajú rozdrobenosť trhu na úkor koncových používateľov a poskytujú im drahšie cezhraničné služby.

4.1.3

EHSV zastáva názor, že navrhovaný právny predpis podporí konsolidáciu operátorov a vznik celoeurópskych poskytovateľov elektronických komunikačných služieb. Tento postup je prínosom z hľadiska konkurencieschopnosti hospodárstva členských krajín EÚ na celosvetových trhoch.

4.1.4

Posilnením poskytovateľov elektronických komunikačných služieb a jednotných právnych podmienok sa zvýši investičná atraktívnosť európskych poskytovateľov služieb pre inštitucionálnych finančných investorov vrátane fondov súkromného kapitálu. Prostredníctvom poskytnutia ďalšieho kapitálu operátorom sa zvýšia ich investičné možnosti.

4.1.5

EHSV víta zavedenie jednotného oprávnenia EÚ ako základnú podmienku zlepšenia fungovania systému. Je nevyhnutné jasne vymedziť postupy a zásady spolupráce.

4.1.6

EHSV by privítal, keby sa v návrhu prijala pozícia v prospech jednotného európskeho regulátora, ako výbor navrhuje a presadzuje vo viacerých svojich stanoviskách.

4.2   Koordinácia využívania rádiového frekvenčného spektra

4.2.1

Prostredníctvom harmonizácie správy frekvenčného spektra, založenej na zjednotených podmienkach využívania frekvenčného spektra (pravidlá prideľovania, dĺžka vyhradenia, možnosť refarmingu alebo spoločného využívania frekvenčného spektra) sa uľahčí zavádzanie nových technológií bezdrôtového širokopásmového pripojenia (technológia 4G a ďalšie generácie).

4.2.2

EHSV sa domnieva, že navrhované nariadenie predbieha revíziu účinnosti existujúcich právnych predpisov v súvislosti s roamingom, ktorá je naplánovaná na rok 2016, ako aj rozhodnutia týkajúce sa prideľovania frekvenčných pásiem, ktoré by mala priniesť Svetová rádiokomunikačná konferencia ITU-R (ITU-R – odvetvie rádiovej komunikácie ITU – jedno z troch odvetví (oddelení) Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU), ktorá zodpovedá za rádiovú komunikáciu) v roku 2015 (WRC 2015).

4.3   Európske produkty virtuálneho prístupu

4.3.1

EHSV sa domnieva, že navrhovaná regulácia virtuálneho širokopásmového prístupu prichádza v situácii, keď vládne veľká neistota, pokiaľ ide o reguláciu vysokorýchlostných sietí novej generácie NGN/NGA (Next Generation Networks/Next Generation Access), a existujú rozdiely v regulačnej praxi jednotlivých členských štátov. Pevné regulačné pravidlá, ktoré podnietia prevádzkovateľov investovať do nákladnej infraštruktúry NGN/NGA, sa musia zavádzať veľmi opatrne, keďže regulačná prax v týchto otázkach sa ešte len formuje. Veľkoobchodné produkty sa musia navrhovať s ohľadom na potreby spotrebiteľov na trhoch jednotlivých krajín a nemali by sa vytvárať pre „priemernú európsku krajinu“.

4.4   Produkt prepojiteľnosti so zaistenou kvalitou služby

4.4.1

Zavedenie produktu prepojiteľnosti so zaistenou kvalitou služby (ZKS) môže byť veľmi užitočné na vytváranie a poskytovanie špecializovaných a moderných digitálnych služieb.

4.4.2

EHSV sa domnieva, že je nevyhnutné regulovať povinnosť poskytovať ZKS tak, aby sa medzi veľkými prevádzkovateľmi a menšími poskytovateľmi služieb zo sektora MSP zabezpečila rovnováha z hľadiska zaťaženia.

4.5   Harmonizované práva koncových používateľov

4.5.1

EHSV sa domnieva, že harmonizácia práv koncových používateľov, povinnosť zabezpečiť transparentnosť a pre spotrebiteľa zrozumiteľné informácie o podmienkach, kvalite, právach a tarifách a pravidlá umožňujúce zmenu poskytovateľa služieb prinesú spotrebiteľom elektronických komunikačných služieb množstvo výhod. Posilnia ich postavenie vo vzťahu k poskytovateľom služieb a zmenšia informačnú asymetriu.

4.5.2

EHSV súhlasí s poskytovaním osobitných informácií a so zmluvnými povinnosťami, ktoré zahŕňajú:

poskytovanie služieb pre koncových používateľov so zdravotným postihnutím a podrobných informácií o produktoch a službách,

druhy opatrení, ktoré by poskytovateľ mohol prijať v prípade narušenia bezpečnosti alebo integrity, alebo ohrozenia a poruchovosti,

možnosť koncových používateľov kontrolovať svoju spotrebu elektronických služieb.

4.5.3

EHSV súhlasí s navrhovanou povinnosťou poskytovateľov elektronických služieb šíriť informácie verejného záujmu o:

najčastejšom využití elektronických komunikačných služieb na nezákonné činnosti alebo na šírenie škodlivého obsahu a o právnych následkoch takého konania,

prostriedkoch ochrany proti rizikám z hľadiska osobnej bezpečnosti a nezákonného prístupu k osobným údajom pri používaní elektronických komunikačných služieb.

4.5.4

EHSV však vyjadruje poľutovanie týkajúce sa nejasnej formulácie kapitol IV a V navrhovaného nariadenia, najmä pokiaľ ide o subjektívne faktory, od ktorých naďalej závisia niektoré práva spotrebiteľov; očakávalo, sa, že sa z nich stanú záväzné záruky, a to sa týka najmä článku 23 ods. 3, článkov 27, 28 a 30 návrhu.

4.6   Roaming a medzinárodné volania

4.6.1

Poplatky za roaming európskych mobilných komunikácií sú naďalej príliš vysoké a zďaleka prekračujú poplatky za rovnaké služby v rámci krajiny, hoci podľa Digitálnej agendy pre Európu je hlavným cieľom odstrániť rozdiely medzi poplatkami v rámci krajiny a roamingovými poplatkami, aby sa tak vytvoril vnútorný trh mobilných komunikačných služieb.

4.6.2

Keďže napriek stanoveniu tarifných stropov na úrovni Únie sa priemerné ceny, ktoré uplatňujú operátori, len málo líšia od regulovaných stropov a bránia zdravej konkurencii, Komisia sa cíti povinná navrhnúť v rámci nového legislatívneho balíka zrušenie príplatkov na prijaté roamingové hovory od roku 2014, zatiaľ čo iné poplatky za roaming by mali postupne zaniknúť, čo by malo podporiť hospodársku súťaž medzi operátormi alebo aspoň medzi skupinami operátorov.

4.6.3

EHSV je v zásade za zrušenie všetkých roamingových poplatkov (hlasové služby, SMS, prenos dát), a nielen poplatkov za prijaté hovory. Domnieva sa navyše, že v záujme vytvorenia skutočného európskeho vnútorného trhu mobilných elektronických komunikácií treba tiež preskúmať ceny uplatňované v rámci mobilných komunikácií prechádzajúcich cez EÚ.

4.6.4

Vzhľadom na to, že štrukturálne reformy stanovené v príslušnom nariadení z roku 2012 budú funkčné až od júla 2014, sa však EHSV domnieva, že dátum zrušenia poplatkov za roaming by sa mal stanoviť na základe vyhodnotenia uvedených reforiem po ich úplnom zavedení.

4.6.5

Tento termín by regulačným orgánom umožnil prijať preventívne opatrenia s cieľom zabrániť tomu, aby operátori nekompenzovali pokles príjmov spôsobený zrušením poplatkov za roaming zvýšením národných poplatkov/cien. Každé takéto zvýšenie by poškodilo všetkých spotrebiteľov, a najmä občanov, ktorí sa z osobných dôvodov nepresúvajú mimo krajiny bydliska, a teda nevyužívajú roaming.

4.6.6

EHSV okrem toho navrhuje s cieľom dosiahnuť väčšiu transparentnosť cien a najmä paušálnych ponúk, aby regulačné orgány v spolupráci so spotrebiteľskými organizáciami vypracovali štandardný typ informovania o zložení ceny, aby bolo možné medzi sebou porovnávať rôzne ponuky a aby sa uľahčil výber najvýhodnejšej ekonomickej ponuky.

4.6.7

A napokon, Komisia bude musieť prísne dohliadať na to, aby partnerstvá medzi operátormi, ktoré podporuje, neviedli ku kartelom alebo oligopolom a zneužívaniu dominantného postavenia na trhu, ktoré by z nich vyplynulo.

4.7   Zmena postavenia orgánu BEREC

4.7.1

EHSV sa domnieva, že navrhované zmeny v súvislosti s postavením orgánu BEREC (napr. predseda rady regulačných orgánov bude svoju funkciu zastávať na plný úväzok) sa môžu ukázať ako nepostačujúce vzhľadom na výzvy spojené s konkurencieschopnosťou a nevyhnutnosťou vytvárať investičné stimuly, najmä na podporu širokopásmového pripojenia a sietí NGN/NGA.

V Bruseli 21. januára 2014

Predseda Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

Henri MALOSSE


(1)  Ú. v. EÚ C 271, 19.9.2013, s. 133 – 137, Ú. v. EÚ C 229, 31.7.2012, s. 1 – 6, Ú. v. EÚ C 351, 15.11.2012, s. 31 – 35.

(2)  Ú. v. ES C 123, 25.4.2001, s. 55 – 56, Ú. v. ES C 123, 25.4.2001, s. 56 – 61, Ú. v. ES C 123, 25.4.2001, s. 53 – 54, Ú. v. EÚ C 24, 28.1.2012, s. 131 – 133, Ú. v. EÚ C 133, 9.5.2013, s. 22 – 26.