9.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/6


Oznámenie určené osobám a subjektom, na ktoré sa vzťahujú obmedzujúce opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2010/656/SZBP a v nariadení Rady (ES) č. 560/2005 o obmedzujúcich opatreniach proti určitým osobám a subjektom na Pobreží Slonoviny

2012/C 71/04

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

Osoby uvedené v prílohe II k rozhodnutiu Rady 2010/656/SZBP (1), ktoré sa vykonáva rozhodnutím Rady 2012/144/SZBP (2), a v prílohe IA k nariadeniu Rady (ES) č. 560/2005 (3), ktoré sa vykonáva vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 193/2012 (4), ktorým sa ukladajú určité obmedzujúce opatrenia proti určitým osobám a subjektom na Pobreží Slonoviny, sa upozorňujú na túto skutočnosť:

Rada Európskej únie stanovila, že osoby, ktoré sú uvedené v prílohách uvedených vyššie, by aj naďalej mali byť zaradené do zoznamu osôb, na ktoré sa vzťahujú obmedzujúce opatrenia ustanovené v rozhodnutí 2010/656/SZBP a v nariadení (ES) č. 560/2005.

Dotknuté osoby sa upozorňujú na možnosť požiadať príslušné orgány dotknutého členského štátu alebo štátov, ktoré sa uvádzajú na webových stránkach v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 560/2005, o povolenie použiť zmrazené finančné prostriedky na základné potreby alebo osobitné platby (pozri článok 3 nariadenia).

Dotknuté osoby môžu spolu s podpornou dokumentáciou predložiť Rade žiadosť o opätovné posúdenie rozhodnutia zaradiť ich na uvedené zoznamy, pričom žiadosť zašlú na túto adresu:

Council of the European Union

General Secretariat

DG K Coordination Unit

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Dotknuté osoby a subjekty sa tiež upozorňujú na možnosť napadnúť rozhodnutie Rady na Všeobecnom súde Európskej únie v súlade s podmienkami ustanovenými v článku 275 ods. 2 a v článku 263 ods. 4 a 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.


(1)  Ú. v. EÚ L 285, 30.10.2010, s. 28.

(2)  Ú. v. EÚ L 71, 9.3.2012, s. 50.

(3)  Ú. v. EÚ L 95, 14.4.2005, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 71, 9.3.2012, s. 5.