9.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/10


Oznámenie o začatí predbežného preskúmania antidumpingových opatrení uplatniteľných na dovoz bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

2012/C 71/07

Európska komisia (ďalej len „Komisia“) sa z vlastnej iniciatívy rozhodla začať predbežné revízne prešetrovanie antidumpingových opatrení uplatniteľných na dovoz bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike podľa článku 11 ods. 3 a článku 13 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“).

1.   Výrobok

Výrobkom, ktorý je predmetom tohto revízneho prešetrovania, sú cestné bicykle a ostatné bicykle (vrátane dodávkových trojkoliek, okrem jednokoliek), bez motora (ďalej len „výrobok, ktorý je predmetom preskúmania“). Výrobok, o ktorom sa v minulosti zistilo, že bol dumpingový (2), je výrobok, ktorý je predmetom preskúmania, s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „príslušná krajina“) v súčasnosti zaradený pod číselný znak KN ex 8712 00 30 a ex 8712 00 70.

2.   Existujúce opatrenia

Nariadením (EHS) č. 2474/93 (3) Rada uložila konečné antidumpingové clo vo výške 30,6 % na dovoz bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike.

Po prešetrovaní zameranom na obchádzanie opatrení v súlade s článkom 13 základného nariadenia bolo toto clo rozšírené nariadením Rady (ES) č. 71/97 (4) na dovoz určitých častí bicyklov s pôvodom v ČĽR. Okrem toho sa rozhodlo, že by mal byť na základe článku 13 ods. 2 základného nariadenia zriadený „systém oslobodenia“. Právny rámec na prevádzku systému oslobodení bol ustanovený nariadením Komisie (ES) č. 88/97 (5). Aby výrobcovia bicyklov v Únii získali oslobodenie od rozšíreného cla, musia dodržať podiel čínskych častí bicyklov v ich výrobe v pomere menšom ako 60 %, alebo aby sa ku všetkým súčastiam vstupujúcim do výroby pridalo viac ako 25 % hodnoty. V súčasnosti sa oslobodenie vzťahuje na viac ako 250 spoločnosti.

Po predbežnom revíznom prešetrovaní podľa článku 11 ods. 3 základného nariadenia sa Rada nariadením (ES) č. 1095/2005 (6) rozhodla zvýšiť platné antidumpingové clo na 48,5 % (ďalej len „doplňujúce predbežné preskúmanie“).

Na základe preskúmania rozšírenia antidumpingového cla uloženého na dovoz bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a na dovoz určitých častí bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike podľa článku 11 ods. 3 a článku 13 ods. 4 základného nariadenia, Rada nariadením (ES) č. 171/2008 (7) rozhodla zachovať opatrenia proti obchádzaniu.

Po revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 základného nariadenia Rada vykonávacím nariadením (EÚ) č. 990/2011 (8) rozhodla, že uvedené opatrenia by sa mali zachovať.

3.   Dôvody preskúmania

Komisia má k dispozícii dostatok dôkazov prima facie o tom, že v prípade dumpingu a ujmy mohlo dôjsť k zmene okolností, na základe ktorých boli uložené existujúce opatrenia a že táto zmena môže byť trvalej povahy.

Z informácii, ktoré má Komisia k dispozícii, najmä vyplýva, že systém vývozných kvót, ktorý sa uplatňuje na výrobcov bicyklov v Čínskej ľudovej republike a ktorý obmedzoval vyvážajúcich výrobcov, pokiaľ ide o udelenie trhovohospodárskeho zaobchádzania v doplňujúcom predbežnom preskúmaní, bol zrušený v januári 2011.

Okrem toho došlo k zmenám v štruktúre výrobného odvetvia Únie. Viacerí výrobcovia Únie najmä zmenili výrobu od kompletných bicyklov na (čiastočné) montážne činnosti použitým dovezených dielov.

Okrem toho, vzhľadom na rozšírenia EÚ v rokoch 2004 a 2007, do odvetvia výroby bicyklov v Únii vstúpil značný počet výrobcov. Viacerí výrobcovia, ktorí boli súčasťou výrobného odvetvia EÚ pred týmito dvoma kolami rozšírenia, presunuli svoje výrobné zariadenia do nových členských štátov alebo v nich zriadili nové zariadenia. Z toho dôvodu sa mohla zmeniť úroveň nákladov odvetvia Únie.

Napokon, súčasná úroveň odstránenia ujmy bola vypočítaná na základe bicyklov vyrobených z ocele. Zdá sa však, že v súčasnosti je väčšina bicyklov vyrobená z hliníkových zliatin. Zdá sa, že tento vývoj má trvalý charakter a z toho dôvodu sa odôvodňuje potreba opätovného prehodnotenia týchto zistení ujmy.

Okrem toho, počet spoločností, na ktoré sa vzťahuje systém oslobodenia, rýchlo narastá bez toho, aby sa systém zmenil od svojho zavedenia v roku 1997. Monitorovací systém dovozu dielov oslobodených od antidumpingových opatrení sa okrem toho stal veľmi zložitým a náročným, čo by mohlo ohroziť jeho účinnosť.

Na základe uvedených skutočnosti sa zdá, že zachovanie opatrení na existujúcej úrovni už možno nie je vhodné na vyrovnanie účinkov poškodzujúceho dumpingu.

4.   Postup

Po porade s poradným výborom Komisia dospela k záveru, že existujú dostatočné dôkazy, ktoré odôvodňujú začatie predbežného revízneho prešetrovania a týmto začína revízne prešetrovanie podľa článku 11 ods. 3 a článku 13 ods. 4 základného nariadenia.

Počas revízneho prešetrovania sa posúdi, či je na vyrovnanie dumpingu zachovanie opatrenia ešte stále potrebné a či je nepravdepodobné, že by ujma pokračovala alebo sa opakovane vyskytovala, ak by sa opatrenie zrušilo alebo zmenilo, alebo či existujúce opatrenie nie je, alebo už nie, je dostatočné na kompenzáciu dumpingu, ktorý spôsobuje ujmu.

Revíznym prešetrovaním sa teda určí, či je potrebné zachovať existujúce opatrenia, ukončiť ich alebo ich zmeniť.

Okrem toho sa revíznym prešetrovaním takisto posúdi systém oslobodenia a jeho fungovanie a určí sa, či je potrebné ho zmeniť.

4.1.    Postup týkajúci sa dumpingu  (9)

Vyvážajúci výrobcovia (10) výrobku, ktorý je predmetom preskúmania, z príslušnej krajiny vrátane tých, ktorí nespolupracovali pri prešetrovaniach, ktoré viedli k zmene a zachovaniu platných opatrení, sa vyzývajú na účasť na tomto revíznom prešetrovaní Komisie.

4.1.1.   Prešetrovanie vyvážajúcich výrobcov

4.1.1.1.   Postup pri výbere vyvážajúcich výrobcov, ktorí budú predmetom prešetrovania v príslušnej krajine

a)   Výber vzorky

Vzhľadom na možný veľký počet vyvážajúcich výrobcov v príslušnej krajine, ktorých sa toto konanie týka, a s cieľom ukončiť revízne prešetrovanie v rámci predpísaných lehôt, Komisia môže obmedziť počet vyvážajúcich výrobcov, ktorí budú predmetom prešetrovania, na primeraný počet výberom do vzorky (tento proces sa takisto označuje ako „výber vzorky“). Výber vzorky sa vykoná v súlade s článkom 17 základného nariadenia.

S cieľom umožniť Komisii, aby rozhodla o potrebe výberu vzorky a v prípade kladného rozhodnutia k nemu pristúpila, sa od všetkých vyvážajúcich výrobcov alebo zástupcov konajúcich v ich mene týmto vyžaduje, aby sa Komisii prihlásili. Tieto strany tak musia urobiť v lehote 15 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je uvedené inak, a poskytnúť Komisii údaje o svojej spoločnosti alebo spoločnostiach, ako sa to vyžaduje v prílohe A k tomuto oznámeniu.

S cieľom získať informácie, ktoré považuje za potrebné na výber vzorky vyvážajúcich výrobcov, Komisia osloví aj orgány príslušnej krajiny a môže osloviť akékoľvek známe združenia vyvážajúcich výrobcov.

Všetky zainteresované strany, ktoré by radi predložili akékoľvek ďalšie relevantné informácie týkajúce sa výberu vzorky, okrem už uvedených požadovaných informácií, musia tak urobiť do 21 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je uvedené inak.

Ak je potrebný výber vzorky, vyvážajúcich výrobcov možno vybrať na základe najväčšieho reprezentatívneho objemu vývozu do Únie, ktorý možno v rámci časovej lehoty, ktorá je k dispozícii, primerane prešetriť. Všetkým známym vyvážajúcim výrobcom, orgánom príslušnej krajiny a združeniam vyvážajúcich výrobcov Komisia oznámi, v prípade potreby prostredníctvom orgánov príslušnej krajiny, spoločnosti, ktoré boli vybrané do vzorky.

Komisia v záujme získania informácií, ktoré považuje za potrebné na prešetrovanie v súvislosti s vyvážajúcimi výrobcami, zašle dotazníky známym vyvážajúcim výrobcom vybraným do vzorky, všetkým známym združeniam vyvážajúcich výrobcov a orgánom príslušnej krajiny.

Pokiaľ nie je uvedené inak, všetci vyvážajúci výrobcovia vybraní do vzorky budú musieť predložiť vyplnený dotazník do 37 dní odo dňa oznámenia o výbere vzorky.

Dotazník bude obsahovať, okrem iného, informácie o štruktúre spoločnosti(-í) vyvážajúceho výrobcu, činnostiach jeho spoločnosti(-í) vo vzťahu k výrobku, ktorý je predmetom preskúmania, o výrobných nákladoch, predaji výrobku, ktorý je predmetom preskúmania, na domácom trhu príslušnej krajiny a o predaji výrobku, ktorý je predmetom preskúmania, do Únie.

Spoločnosti, ktoré súhlasili so svojím prípadným zaradením do vzorky, ale neboli do nej vybrané, sa budú považovať za spolupracujúce (ďalej len „spolupracujúci vyvážajúci výrobcovia nezaradení do vzorky“). Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia uvedené v písmene b), antidumpingové clo, ktoré môže byť uplatnené na dovoz realizovaný spolupracujúcimi vyvážajúcimi výrobcami nezaradenými do vzorky, nepresiahne vážené priemerné dumpingové rozpätie stanovené pre vyvážajúcich výrobcov vo vzorke (11).

b)   Individuálne dumpingové rozpätie pre spoločnosti nezaradené do vzorky

Spolupracujúci vyvážajúci výrobcovia nezaradení do vzorky môžu podľa článku 17 ods. 3 základného nariadenia požiadať, aby Komisia stanovila ich individuálne dumpingové rozpätie (ďalej len „individuálne dumpingové rozpätie“). Vyvážajúci výrobcovia, ktorí majú záujem požiadať o individuálne dumpingové rozpätie, si musia vyžiadať dotazník a iné uplatniteľné formuláre žiadostí a vrátiť ich riadne vyplnené v lehotách stanovených v nasledujúcej vete a v bode 4.1.2.2. Pokiaľ nie je uvedené inak, vyplnený dotazník je potrebné doručiť do 37 dní odo dňa oznámenia o výbere vzorky. Treba zdôrazniť, že na to, aby Komisia mohla určiť individuálne dumpingové rozpätia pre uvedených vyvážajúcich výrobcov v krajine s iným ako trhovým hospodárstvom, je potrebné dokázať, že spĺňajú kritériá na udelenie trhovohospodárskeho zaobchádzania (ďalej len „THZ“) alebo aspoň individuálneho zaobchádzania (ďalej len „IZ“), ako sa uvádza ďalej v bode 4.1.2.2.

Vyvážajúci výrobcovia, ktorí žiadajú o individuálne dumpingové rozpätie, by si však mali byť vedomí toho, že Komisia môže napriek tomu rozhodnúť o tom, že nestanoví ich individuálne dumpingové rozpätie, napríklad v prípade, ak je počet vyvážajúcich výrobcov taký veľký, že takéto stanovenie by predstavovalo príliš veľkú záťaž a bránilo by včasnému ukončeniu revízneho prešetrovania.

4.1.2.   Ďalší postup v súvislosti s vyvážajúcimi výrobcami v príslušnej krajine s iným ako trhovým hospodárstvom

4.1.2.1.   Výber tretej krajiny s trhovým hospodárstvom

S výhradou ustanovení v bode 4.1.2.2 a v súlade s článkom 2 ods. 7 písm. a) základného nariadenia sa v prípade dovozu z príslušnej krajiny normálna hodnota určuje na základe ceny alebo vytvorenej hodnoty v tretej krajine s trhovým hospodárstvom. Na tento účel Komisia vyberie vhodnú tretiu krajinu s trhovým hospodárstvom. Komisia predbežne vybrala Mexiko, ktoré bolo vybrané aj v prešetrovaniach, ktoré viedli k zmene a zachovaniu platných opatrení týkajúcich sa výrobku, ktorý je predmetom preskúmania z príslušnej krajiny. Zainteresované strany sa týmto vyzývajú, aby vyjadrili svoje pripomienky k vhodnosti tohto výberu do 10 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

4.1.2.2.   Zaobchádzanie s vyvážajúcimi výrobcami v príslušnej krajine s iným ako trhovým hospodárstvom

V súlade s článkom 2 ods. 7 písm. b) základného nariadenia individuálni vyvážajúci výrobcovia v príslušnej krajine, ktorí sú toho názoru, že u nich pri výrobe a predaji výrobku, ktorý je predmetom preskúmania, prevládajú podmienky trhového hospodárstva, môžu na tento účel predložiť riadne odôvodnenú žiadosť (ďalej len „žiadosť o THZ“). Trhovohospodárske zaobchádzanie sa prizná, ak sa pri posúdení žiadosti o THZ preukáže, že kritériá stanovené v článku 2 ods. 7 písm. c) základného nariadenia (12) sú splnené. Dumpingové rozpätie vyvážajúcich výrobcov, ktorým bolo priznané THZ, sa vypočíta v maximálnej možnej miere a bez toho, aby tým bolo dotknuté využitie dostupných skutočností podľa článku 18 základného nariadenia, použitím ich vlastnej normálnej hodnoty a vývozných cien v súlade s článkom 2 ods. 7 písm. b) základného nariadenia.

Individuálni vyvážajúci výrobcovia v príslušnej krajine môžu takisto, alebo alternatívne, žiadať o individuálne zaobchádzanie. Na to, aby sa týmto vyvážajúcim výrobcom mohlo priznať IZ, musia poskytnúť dôkazy o tom, že spĺňajú kritériá stanovené v článku 9 ods. 5 základného nariadenia (13). Dumpingové rozpätie pre vyvážajúcich výrobcov, ktorým bolo udelené IZ, sa vypočíta na základe ich vlastných vývozných cien. Normálna hodnota pre vyvážajúcich výrobcov, ktorým bolo udelené IZ, sa určí na základe hodnôt stanovených pre tretiu krajinu s trhovým hospodárstvom vybranú uvedeným spôsobom.

Ďalšie dôležité informácie sa nachádzajú v bode 9 tohto oznámenia.

a)   Trhovohospodárske zaobchádzanie

Komisia pošle formuláre žiadostí o THZ všetkým vyvážajúcim výrobcom v príslušnej krajine vybraným ako súčasť vzorky a spolupracujúcim vyvážajúcim výrobcom nezaradeným do vzorky, ktorí chcú požiadať o individuálne dumpingové rozpätie, všetkým známym združeniam vyvážajúcich výrobcov, ako aj orgánom v príslušnej krajine.

Všetci vyvážajúci výrobcovia žiadajúci o THZ musia predložiť vyplnený formulár žiadosti o THZ do 21 dní odo dňa oznámenia o výbere vzorky alebo rozhodnutia o tom, že sa výber vzorky neuskutoční, pokiaľ nie je uvedené inak.

b)   Individuálne zaobchádzanie

S cieľom požiadať o IZ musia vyvážajúci výrobcovia v príslušnej krajine vybraní do vzorky a spolupracujúci vyvážajúci výrobcovia nezaradení do vzorky, ktorí by radi požiadali o individuálne dumpingové rozpätie, predložiť formulár žiadosti o THZ s riadne vyplnenými bodmi vzťahujúcimi sa na IZ, do 21 dní odo dňa oznámenia o výbere vzorky, pokiaľ nie je uvedené inak.

4.1.3.   Prešetrovanie neprepojených dovozcov  (14)  (15)

Neprepojení dovozcovia výrobku, ktorý je predmetom preskúmania, do Únie z príslušnej krajiny vrátane tých, ktorí nespolupracovali na prešetrovaniach, ktoré viedli k zmene a zachovaniu platných opatrení, sa vyzývajú na účasť na revíznom prešetrovaní Komisie.

Vzhľadom na možný veľký počet neprepojených dovozcov, ktorých sa toto konanie týka, a s cieľom ukončiť revízne prešetrovanie v rámci predpísaných lehôt môže Komisia obmedziť počet prešetrovaných neprepojených dovozcov na primeraný počet výberom vzorky (tento proces sa takisto nazýva „výber vzorky“). Výber vzorky sa vykoná v súlade s článkom 17 základného nariadenia.

S cieľom umožniť Komisii, aby rozhodla o potrebe výberu vzorky a v prípade kladného rozhodnutia k nemu pristúpila, od všetkých neprepojených dovozcov alebo zástupcov konajúcich v ich mene sa týmto vyžaduje, aby sa Komisii prihlásili. Tieto strany tak musia urobiť v lehote 15 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je uvedené inak, a poskytnúť Komisii informácie o svojej spoločnosti alebo spoločnostiach, ako sa to vyžaduje v prílohe B k tomuto oznámeniu.

S cieľom získať informácie, ktoré Komisia považuje za potrebné na výber vzorky neprepojených dovozcov, Komisia môže osloviť aj akékoľvek známe združenia dovozcov.

Všetky zainteresované strany, ktoré by radi predložili akékoľvek ďalšie relevantné informácie týkajúce sa výberu vzorky, okrem už uvedených požadovaných informácií, musia tak urobiť do 21 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je uvedené inak.

Ak je potrebný výber vzorky, dovozcov možno vybrať na základe najväčšieho reprezentatívneho objemu predaja výrobku, ktorý je predmetom preskúmania, v Únii, ktorý možno v rámci časovej lehoty, ktorá je k dispozícii, primerane prešetriť. Všetkým známym neprepojeným dovozcom a združeniam dovozcov Komisia oznámi spoločnosti, ktoré boli vybrané do vzorky.

S cieľom získať informácie, ktoré Komisia považuje za potrebné na účely prešetrovania, Komisia zašle dotazníky neprepojeným dovozcom zaradeným do vzorky a všetkým známym združeniam dovozcov. Tieto strany musia predložiť vyplnený dotazník do 37 dní odo dňa oznámenia o výbere vzorky, pokiaľ nie je uvedené inak. Vyplnený dotazník bude, okrem iného, obsahovať údaje o štruktúre ich spoločnosti(-í), činnostiach spoločnosti(-í) vo vzťahu k výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, a o predaji výrobku, ktorý je predmetom preskúmania.

4.2.    Postup týkajúci sa ujmy  (16) a prešetrovania výrobcov z Únie

Výrobcovia výrobku, ktorý je predmetom preskúmania, z Únie vrátane tých, ktorí nespolupracovali pri prešetrovaniach, ktoré viedli k zmene a zachovaniu platných opatrení, sa vyzývajú, aby sa zúčastnili na revíznom prešetrovaní Komisie.

Vzhľadom na veľký počet výrobcov z Únie, ktorých sa toto konanie týka, a s cieľom ukončiť revízne prešetrovanie v rámci predpísaných lehôt, sa Komisia rozhodla obmedziť počet prešetrovaných výrobcov z Únie na primeraný počet výberom vzorky (tento proces sa takisto nazýva „výber vzorky“). Výber vzorky sa vykonáva v súlade s článkom 17 základného nariadenia.

S cieľom umožniť Komisii rozhodnúť, či je výber vzorky potrebný, a v kladnom prípade k nemu pristúpiť sa od všetkých výrobcov z Únie alebo zástupcov konajúcich v ich mene týmto vyžaduje, aby sa Komisii prihlásili. Tieto strany tak musia urobiť v lehote 15 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je uvedené inak, a poskytnúť Komisii údaje o svojej spoločnosti alebo spoločnostiach, ako sa to vyžaduje v prílohe C k tomuto oznámeniu.

S cieľom získať informácie, ktoré pokladá za nevyhnutné na výber vzorky výrobcov z Únie, Komisia môže takisto osloviť akékoľvek známe združenia výrobcov z Únie.

Všetky zainteresované strany, ktoré by radi predložili akékoľvek ďalšie relevantné informácie týkajúce sa výberu vzorky, okrem už uvedených požadovaných informácií, musia tak urobiť do 21 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je uvedené inak.

Ak je potrebný výber vzorky, výrobcov z Únie možno vybrať na základe najväčšieho reprezentatívneho objemu predaja výrobku, ktorý je predmetom preskúmania, v Únii, ktorý možno v rámci časovej lehoty, ktorá je k dispozícii, primerane prešetriť. Všetkým známym výrobcom z Únie a/alebo združeniam výrobcov z Únie Komisia oznámi spoločnosti, ktoré boli napokon vybrané do vzorky.

Komisia s cieľom získať informácie, ktoré považuje za potrebné na účely svojho prešetrovania, zašle výrobcom z Únie zaradeným do vzorky a akýmkoľvek známym združeniam výrobcov z Únie dotazníky. Tieto strany musia predložiť vyplnený dotazník do 37 dní odo dňa oznámenia o výbere vzorky, pokiaľ nie je uvedené inak. Vyplnený dotazník bude, okrem iného, obsahovať údaje o štruktúre ich spoločnosti(-í), finančnej situácii spoločnosti(-í), činnostiach spoločnosti(-í) vo vzťahu k výrobku, ktorý je predmetom preskúmania, a o výrobných nákladoch a predaji výrobku, ktorý je predmetom preskúmania.

4.3.    Postup posúdenia záujmu Únie

V zmysle článku 21 základného nariadenia sa rozhodne o tom, či by zachovanie, zmena alebo zrušenie antidumpingových opatrení bolo v rozpore so záujmom Únie. Výrobcovia z Únie, dovozcovia a ich zastupujúce združenia, používatelia a ich zastupujúce združenia a organizácie zastupujúce spotrebiteľov sa vyzývajú, aby sa prihlásili do 15 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je uvedené inak. Na to, aby sa mohli organizácie zastupujúce spotrebiteľov zúčastniť na revíznom prešetrovaní, musia v rámci rovnakej lehoty preukázať objektívnu súvislosť medzi ich činnosťami a výrobkom, ktorý je predmetom preskúmania.

Strany, ktoré sa prihlásia v rámci uvedenej lehoty, môžu Komisii poskytnúť informácie týkajúce sa záujmu Únie do 37 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, ak nie je uvedené inak. Tieto informácie môžu byť poskytnuté v ľubovoľnej podobe alebo prostredníctvom vyplnenia dotazníka vyhotoveného Komisiou. V každom prípade sa informácie predložené podľa článku 21 zohľadnia len vtedy, ak budú v čase ich predloženia podložené konkrétnymi dôkazmi.

4.4.    Postup v súvislosti so systémom oslobodenia

Bez toho, aby bol dotknutý výsledok súčasného preskúmania, zainteresované strany sa týmto vyzývajú, aby pripomienkovali fungovanie a možný budúci model systému oslobodenia. Takéto pripomienky by sa mali najmä vzťahovať na prevádzku a riadenie systému oslobodenia v jeho súčasnej podobe. V tejto súvislosti sa v súčasnom preskúmaní zameriava najmä na výzvy, ktorým čelia malé a stredne malé podniky.

Zainteresované strany môžu Komisii doručiť pripomienky týkajúce sa systému oslobodenia do 37 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, ak nie je uvedené inak.

4.5.    Iné písomné podania

S výhradou ustanovení tohto oznámenia sa týmto všetky zainteresované strany vyzývajú, aby oznámili svoje stanoviská, predložili informácie a poskytli podporné dôkazy. Tieto informácie a podporné dôkazy musia byť Komisii doručené do 37 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je uvedené inak.

4.6.    Možnosť vypočutia útvarmi Komisie vykonávajúcimi prešetrovanie

Všetky zainteresované strany môžu požiadať o vypočutie útvarmi Komisie vykonávajúcimi prešetrovanie. Každá žiadosť o vypočutie by mala byť podaná písomne a mali by sa v nej uviesť dôvody žiadosti. Žiadosť o vypočutie vo veciach týkajúcich sa začiatočnej fázy prešetrovania sa musí predložiť do 15 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie. Neskoršie žiadosti o vypočutie by sa mali predložiť v rámci osobitných lehôt stanovených Komisiou pri komunikácii so stranami.

4.7.    Pokyny na predkladanie písomných podaní a zasielanie vyplnených dotazníkov a korešpondencie

Od zainteresovaných strán sa vyžaduje, aby poskytli všetky podania a žiadosti v elektronickom formáte (podania, ktoré nemajú dôverný charakter, e-mailom, dôverné na CD-R/DVD), pričom musia uviesť názov, adresu, e-mailovú adresu, telefónne a faxové číslo. Všetky splnomocnenia, podpísané potvrdenia a všetky ich aktualizácie pripojené k žiadostiam o THZ a IZ alebo k vyplneným dotazníkom sa však podávajú v papierovej forme, t. j. poštou alebo osobne na ďalej uvedenej adrese. Ak zainteresovaná strana nemôže poskytnúť svoje podania a žiadosti v elektronickom formáte, musí o tom bezodkladne informovať Komisiu podľa článku 18 ods. 2 základného nariadenia. Ďalšie informácie týkajúce sa korešpondencie s Komisiou môžu zainteresované strany nájsť na príslušnej internetovej stránke Generálneho riaditeľstva pre obchod: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Adresa Komisie na účely korešpondencie:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22985353

e-mail: TRADE-R546-BICYCLES-A@ec.europa.eu

(pre vývozcov, prepojených dovozcov, združenia a zástupcov v Čínskej ľudovej republike, výrobcov v tretej krajine s trhovým hospodárstvom) a

TRADE-R546-BICYCLES-B@ec.europa.eu

(pre výrobcov z Únie, neprepojených dovozcov, používateľov, spotrebiteľov a združenia v Únii)

5.   Odmietnutie spolupráce

V prípade, že ktorákoľvek zo zainteresovaných strán odmietne sprístupniť potrebné informácie, alebo ich neposkytne v príslušných lehotách alebo významnou mierou bráni v prešetrovaní, je možné v súlade s článkom 18 základného nariadenia dospieť k dočasným alebo konečným zisteniam potvrdzujúcim alebo vyvracajúcim tvrdenia, na základe dostupných skutočností.

Ak sa zistí, že niektorá zainteresovaná strana poskytla nesprávne alebo zavádzajúce informácie, tieto informácie sa nemusia zohľadniť a môžu sa použiť dostupné skutočnosti.

Ak niektorá zo zainteresovaných strán nespolupracuje alebo spolupracuje iba čiastočne a zistenia sú preto založené na dostupných skutočnostiach v súlade s článkom 18 základného nariadenia, výsledok môže byť pre túto stranu menej priaznivý ako v prípade, keby bola spolupracovala.

6.   Úradník pre vypočutie

Zainteresované strany sa môžu obrátiť na úradníka pre vypočutie z Generálneho riaditeľstva pre obchod. Úradník pre vypočutie je kontaktnou osobou medzi zainteresovanými stranami a útvarmi Komisie vykonávajúcimi prešetrovanie. Úradník pre vypočutie skúma žiadosti o nahliadnutie do spisu, spory týkajúce sa dôvernosti dokumentov, žiadosti o predĺženie lehôt a žiadosti tretích strán o vypočutie. Úradník pre vypočutie môže usporiadať vypočutie s jednotlivou zainteresovanou stranou a napomáhať plnému uplatneniu práv zainteresovaných strán na obhajobu.

Žiadosť o vypočutie úradníkom pre vypočutie je potrebné podať písomne a uviesť v nej dôvody žiadosti. Žiadosť o vypočutie vo veciach týkajúcich sa začiatočnej fázy prešetrovania sa musí predložiť do 15 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie. Neskoršie žiadosti o vypočutie je potrebné predložiť v rámci osobitných lehôt stanovených Komisiou pri komunikácii so stranami.

Úradník pre vypočutie takisto poskytne príležitosti na vypočutie, na ktorom sa zúčastnia strany a na ktorom bude možné predniesť rôzne názory a protiargumenty na otázky týkajúce sa okrem iného dumpingu, ujmy, príčinných súvislostí a záujmu Únie.

Ďalšie informácie a kontaktné údaje môžu zainteresované strany nájsť na webových stránkach úradníka pre vypočutie na webovej lokalite Generálneho riaditeľstva pre obchod: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

7.   Harmonogram revízneho prešetrovania

V súlade s článkom 11 ods. 5 základného nariadenia sa revízne prešetrovanie ukončí do 15 mesiacov odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

8.   Spracovanie osobných údajov

So všetkými osobnými údajmi získanými počas tohto revízneho prešetrovania sa bude zaobchádzať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (17).

9.   Dôležité informácie pre vyvážajúcich výrobcov v Čínskej ľudovej republike: dôsledky správy odvolacieho orgánu WTO vo veci ES – antidumpingové opatrenia týkajúce sa spojovacích materiálov (WT/DS397) na spôsob, akým Komisia bude vykonávať toto revízne prešetrovanie

Komisia vyzýva všetkých vyvážajúcich výrobcov z príslušnej krajiny, ktorá sa považuje za krajinu s iným ako trhovým hospodárstvom vzhľadom na ustanovenia článku 2 ods. 7 základného nariadenia, aby sa prihlásili do 15 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, ak majú záujem spolupracovať a získať individuálne antidumpingové clo, aj keď sa domnievajú, že nespĺňajú kritériá na získanie IZ. Komisia ich upozorňuje na nasledujúce skutočnosti (18)

Vo veci ESurčité spojovacie materiály zo železa alebo ocele z Číny (WT/DS397) odvolací orgán WTO, okrem iného zistil, že článok 9 ods. 5 základného nariadenia nie je v súlade s určitými ustanoveniami Antidumpingovej dohody WTO a s článkom XVI:4 Dohody WTO.

Článkom 2 nariadenia Rady (ES) č. 1515/2001 z 23. júla 2001 o opatreniach, ktoré môže prijať Spoločenstvo na základe správy prijatej orgánom na urovnávanie sporov WTO, ktorá sa týka antidumpingových a antidotačných opatrení (19) (ďalej len „splnomocňujúce nariadenie“) sa ustanovuje, že Rada Európskej únie môže, okrem iného, meniť a dopĺňať opatrenia Únie prijaté podľa základného nariadenia, aby sa brali do úvahy právne výklady formulované v správe, ktorú prijal orgán na urovnávanie sporov WTO, pokiaľ ide o nesporné opatrenie, ak sa domnieva, že je to vhodné.

Z tohto dôvodu, ak by malo revízne prešetrovanie, ktoré sa začalo týmto oznámením o začatí preskúmania, viesť k zmene alebo doplneniu platných antidumpingových opatrení, uvedený článok 2 by podľa názoru Komisie predstavoval právny základ na zohľadnenie právnych výkladov vypracovaných odvolacím orgánom v už uvedenom spore. Konkrétnejšie by to znamenalo, že ak sa vyvážajúci výrobca prihlásil v rámci uvedenej stanovenej lehoty a plne spolupracoval pri poskytnutí všetkých príslušných informácií, ale nepožiadal o IZ alebo požiadal a zistilo sa, že nespĺňa kritériá, uvedený článok 2 splnomocňujúceho nariadenia by mohol v riadne odôvodnených prípadoch slúžiť ako právny základ na stanovenie individuálneho cla pre vyvážajúceho výrobcu. Pri preskúmaní tejto otázky bude Komisia brať do úvahy argumentáciu odvolacieho orgánu v uvedenom spore, a najmä prvky prediskutované v bodoch 371 – 384 jeho správy.

Prevádzkovatelia, ktorí získajú individuálne clo na základe tejto časti oznámenia o začatí preskúmania, by si mali byť vedomí, že zistenia môžu viesť k zvýšeniu cla v porovnaní s tým, ktoré by sa uplatňovalo v prípade, že sa nestanovilo individuálne clo.


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Dumping je praktika, pri ktorej sa výrobok predáva na vývoz (ďalej len „príslušný výrobok“) za cenu nižšiu ako je jeho „normálna hodnota“. Za normálnu hodnotu sa zvyčajne považuje porovnateľná cena za „podobný“ výrobok na domácom trhu príslušnej krajiny. Výraz „podobný výrobok“ znamená výrobok, ktorý je vo všetkých ohľadoch ako príslušný výrobok, alebo v prípade, že takýto výrobok neexistuje, výrobok, ktorý sa veľmi podobá na príslušný výrobok.

(3)  Ú. v. ES L 228, 9.9.1993, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 16, 18.1.1997, s. 55.

(5)  Ú. v. ES L 17, 21.1.1997, s. 17.

(6)  Ú. v. EÚ L 183, 14.7.2005, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2008, s. 1.

(8)  Ú. v. EÚ L 261, 6.10.2011, s. 2.

(9)  Porovnaj poznámku pod čiarou 2.

(10)  Vyvážajúci výrobca je akákoľvek spoločnosť v príslušnej krajine, ktorá vyrába a vyváža výrobok, ktorý je predmetom preskúmania, na trh Únie priamo alebo prostredníctvom tretej strany vrátane akýchkoľvek s ňou prepojených spoločností, ktoré sú zapojené do výroby, domáceho predaja alebo vývozu príslušného výrobku.

(11)  Podľa článku 9 ods. 6 základného nariadenia sa do úvahy neberú žiadne nulové rozpätia, rozpätia de minimis ani rozpätia stanovené za okolností uvedených v článku 18 základného nariadenia.

(12)  Vyvážajúci výrobcovia musia preukázať predovšetkým, že: i) obchodné rozhodnutia sa prijímajú a náklady sa stanovujú na základe signálov trhu bez výrazného zasahovania štátu; ii) firmy majú jeden prehľadný súbor základných účtovných záznamov, ktoré sú nezávisle auditované v súlade s medzinárodnými účtovnými štandardmi a ktoré sa používajú na všetky účely; iii) neexistujú výrazné narušenia prenesené z bývalého systému netrhového hospodárstva; iv) zákonmi o konkurze a vlastníctve sa zaručuje právna istota a stabilita a v) prepočty výmenných kurzov sa vykonávajú pri trhových sadzbách.

(13)  Vyvážajúci výrobcovia musia preukázať predovšetkým, že: i) v prípade úplného alebo čiastočného zahraničného vlastníctva podniku alebo spoločného podniku môžu vývozcovia voľne repatriovať kapitál a zisky, ii) vývozné ceny, množstvo a podmienky predaja sú určované slobodne; iii) väčšinový podiel patrí súkromným osobám. Štátni úradníci, ktorí sú členmi správnej rady alebo ktorí zastávajú kľúčové riadiace funkcie, sú buď v menšine, alebo sa musí preukázať, že spoločnosť je napriek tomu dostatočne nezávislá od zasahovania štátu; iv) prepočty výmenných kurzov sa vykonávajú pri trhových sadzbách a v) v prípade poskytnutia rozdielnych colných sadzieb jednotlivým vývozcom nie je zasahovanie štátu také, aby umožňovalo obchádzanie príslušných opatrení.

(14)  Iba dovozcovia neprepojení s vyvážajúcimi výrobcami môžu byť zaradení do vzorky. Dovozcovia, ktorí sú prepojení s vyvážajúcimi výrobcami, musia v súvislosti s týmito vyvážajúcimi výrobcami vyplniť prílohu I k dotazníku. V súlade s článkom 143 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 o vykonávaní Colného kódexu Spoločenstva sa osoby považujú za prepojené len vtedy, ak: a) jedna z nich je predstaviteľom alebo riaditeľom podniku druhej osoby alebo naopak; b) sú právne uznanými spoločníkmi; c) sú zamestnávateľom a zamestnancom; d) akákoľvek osoba vlastní, kontroluje alebo má priamo alebo nepriamo v držbe 5 % alebo viac hodnoty akcií alebo podielov s hlasovacím právom jednej aj druhej osoby; e) jedna z nich priamo alebo nepriamo kontroluje druhú; f) obe sú priamo alebo nepriamo kontrolované treťou osobou; g) obe spoločne priamo alebo nepriamo kontrolujú tretiu osobu; alebo h) sú členmi jednej rodiny. Osoby sa považujú za členov jednej rodiny, len ak majú medzi sebou niektorý z nasledujúcich vzťahov: i) manžel a manželka, ii) rodič a dieťa, iii) brat a sestra (vlastní aj nevlastní súrodenci), iv) starý rodič a vnuk alebo vnučka, v) strýc alebo teta a synovec alebo neter, vi) svokor a svokra a zať alebo nevesta, vii) švagor a švagriná. (Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1). V tomto kontexte „osoba“ znamená akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu.

(15)  Údaje poskytnuté neprepojenými dovozcami môžu byť v rámci tohto prešetrovania použité aj na iné účely ako na stanovenie dumpingu.

(16)  Ujmou sa rozumie značná ujma spôsobená výrobnému odvetviu Únie alebo hrozba značnej ujmy tomuto výrobnému odvetviu alebo značná prekážka pri zakladaní takéhoto výrobného odvetvia.

(17)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(18)  Ak by sa výber vzorky vyvážajúcich výrobcov považoval za potrebný, individuálne antidumpingové clo sa stanoví iba pre tých vyvážajúcich výrobcov, ktorí sú buď i) vybraní do vzorky, alebo ii) pre ktorých bolo určené individuálne dumpingové rozpätie podľa článku 17 ods. 3 základného nariadenia.

(19)  Ú. v. ES L 201, 26.7.2001, s. 10.


PRÍLOHA A

Image

Image


PRÍLOHA B

Image

Image


PRÍLOHA C

Image

Image