9.3.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 71/3


Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 ZFEÚ

Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky

(Text s významom pre EHP)

2012/C 71/03

Dátum prijatia rozhodnutia

12.10.2011

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.33023 (11/NN)

Členský štát

Írsko

Región

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Restructuring of Quinn Insurance Ltd through the contribution of the Insurance Compensation Fund

Právny základ

Insurance Act 1964

Druh opatrenia

Individuálna pomoc

Účel

Pomoc na nápravu závažnej poruchy fungovania hospodárstva

Forma pomoci

Priama dotácia

Rozpočet

Celková výška plánovanej pomoci 738 mil. EUR

Intenzita

Trvanie

Sektory hospodárstva

Finančné sprostredkovanie

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Insurance Compensation Fund

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sk.htm

Dátum prijatia rozhodnutia

26.1.2012

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.33314 (11/N)

Členský štát

Španielsko

Región

Cataluña

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Subvenciones para la producción de largometrajes cinematográficos que tengan méritos artísticos y culturales

Právny základ

Resolución CLT/876/2011, de 4 de abril, de convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la producción de largometrajes cinematográficos que tengan méritos artísticos y culturales.

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Kultúra

Forma pomoci

Priama dotácia

Rozpočet

 

Ročné plánované výdavky 1 mil. EUR

 

Celková výška plánovanej pomoci 6 mil. EUR

Intenzita

20 %

Trvanie

13.4.2011 – 31.12.2016

Sektory hospodárstva

Média

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

ICIC

Rambla Santa Mónica, 8

08002 Barcelona

ESPAÑA

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sk.htm

Dátum prijatia rozhodnutia

20.12.2011

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.33422 (11/N)

Členský štát

Poľsko

Región

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Przedłużenie programu gwarancji kontraktów eksportowych

Právny základ

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych

2.

Uchwała nr 111/2006 Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad działalności Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna w zakresie gwarantowanych przez Skarb Państwa gwarancji ubezpieczeniowych dotyczących kontraktu eksportowego oraz zasad ustalania wynagrodzeń z tytułu udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Vývoz a internacionalizácia

Forma pomoci

Garancia

Rozpočet

Bude stanovený v zákone o štátnom rozpočte.

Intenzita

Trvanie

1.1.2012 – 31.12.2016

Sektory hospodárstva

Všetky odvetvia

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

KUKE SA

ul. Sienna 39

00-121 Warszawa

POLSKA/POLAND

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sk.htm