14.1.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 12/17


Informácie poskytnuté Európskou komisiou týkajúce sa oznámenia príslušného orgánu, ktoré vykonala Helénska republika podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov

2012/C 12/05

1.

Európska komisia informuje, že Helénska republika v súlade s článkom 10 smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES z 30. mája 1994 o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov oznámila, že príslušným orgánom je riaditeľstvo ropnej politiky generálneho riaditeľstva pre energetiku generálneho sekretariátu pre životné prostredie a zmenu klímy ministerstva životného prostredia, energetiky a zmeny klímy, Mesogion 119, Atény 101 92, Grécko.

2.

So všetkými otázkami týkajúcimi sa tohto oznámenia sa obracajte na Riaditeľstvo ropnej politiky (Directorate of Petroleum Policy), Mesogion 119, Athens 101 92, Greece, Tel. +30 2106969312 a +30 2106969422, Fax +30 2106969034, e-mail: petrelpolit@eka.ypeka.gr