52012PC0432

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 850/98 o zachovaní zdrojov rybolovu prostredníctvom technických opatrení na ochranu mláďat morských organizmov /* COM/2012/0432 final - 2012/0208 (COD) */


DÔVODOVÁ SPRÁVA

1.1.        KONTEXT NÁVRHU

V Zmluve o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa rozlišuje medzi právomocami prijímať všeobecne uplatniteľné nelegislatívne akty, ktorými sa dopĺňajú alebo menia a dopĺňajú určité nepodstatné prvky legislatívneho aktu, delegovanými na Komisiu a stanovenými v článku 290 ods. 1 ZFEÚ (delegované akty) a právomocami prijímať jednotné podmienky vykonávania právne záväzných aktov Únie udelenými Komisii a stanovenými v článku 291 ods. 2 ZFEÚ (vykonávacie akty).

Komisia vydala v súvislosti s prijatím nariadenia (EÚ) č. 182/2011 toto vyhlásenie:

„Komisia preskúma všetky platné legislatívne akty, ktoré neboli pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy prispôsobené regulačnému postupu s kontrolou, s cieľom zhodnotiť, či tieto nástroje treba prispôsobiť režimu delegovaných aktov stanovenému v článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Komisia predloží príslušné návrhy čo najskôr, a to najneskôr v lehotách uvedených v orientačnom harmonograme priloženom k tomuto vyhláseniu.“[1]

Vzhľadom na uvedené skutočnosti je nutné, aby sa nariadenie (EÚ) č. 850/98 zosúladilo s novými pravidlami ZFEÚ. Právomoci, ktoré sú v súčasnosti delegované na Komisiu uvedeným nariadením, by sa mali preklasifikovať na delegované a vykonávacie právomoci.

Komisia by preto mala byť splnomocnená prijímať delegované akty, pokiaľ ide o rozdelenie regiónov na zemepisné oblasti, zmeny a doplnenia pravidiel používania kombinácií veľkosti ôk a stanovovanie pravidiel určovania percentuálneho podielu cieľových druhov ulovených viac ako jedným rybárskym plavidlom s cieľom zabezpečiť, aby takéto zloženia úlovkov dodržiavali všetky plavidlá zapojené do rybolovnej operácie. Komisia by mala byť rovnako splnomocnená aj vypracúvať pravidlá týkajúce sa technických opisov a metódy používania povolených zariadení, ktoré možno pripájať k rybárskej sieti a ktoré neprekrývajú ani nezmenšujú skutočný otvor ôk na sieti. Komisia by okrem toho mala byť splnomocnená prijímať opatrenia týkajúce sa podmienok, za ktorých sa určitým plavidlám povoľuje používanie trámových vlečných sietí, metódy merania výkonu motoru a rozmerov výstroja, ako aj opatrenia s okamžitou účinnosťou zamerané na riešenie zmien v stave zachovania zásob rýb.

Komisia by takisto mala byť splnomocnená prijímať vykonávacie akty, pokiaľ ide o technické pravidlá vzťahujúce sa na meranie veľkosti ôk, siete so štvorcovými okami a hrúbky povrazu, technické pravidlá týkajúce sa zostrojenia sieťovín, vytváranie zoznamu zariadení, ktoré môžu prekrývať alebo iným spôsobom zmenšovať skutočný otvor ôk na rybárskej sieti, odovzdávanie zoznamov plavidiel, pre ktoré bolo vydané osobitné povolenie na rybolov pomocou trámových vlečných sietí, technické pravidlá týkajúce sa merania výkonu motora a rozmerov výstroja, opatrenia týkajúce sa povinnosti členských štátov zabezpečiť, aby neboli presahované úrovne rybolovného úsilia, a dočasné opatrenia v prípade, že si zachovanie zásob morských organizmov vyžaduje okamžité konanie.

2.2.        VÝSLEDKY KONZULTÁCIÍ SO ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI A POSÚDENÍ VPLYVU

Konzultácie so zainteresovanými stranami ani posúdenia vplyvu neboli potrebné.

3.3.        PRÁVNE PRVKY NÁVRHU

· Zhrnutie navrhovaného opatrenia

· Hlavným opatrením je určiť právomoci udelené Komisii v nariadení Rady (ES) č. 850/98 a klasifikovať ich ako delegované alebo vykonávacie právomoci.

· Právny základ

Článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

· Zásada subsidiarity

Návrh patrí do výlučnej právomoci Európskej únie.

· Zásada proporcionality

Týmto návrhom sa menia a dopĺňajú opatrenia, ktoré už existujú v nariadení Rady (ES) č. 850/98, a preto nevzniká žiadna obava v súvislosti so zásadou proporcionality.

· Výber nástroja

Navrhovaný nástroj: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady.

Iné prostriedky by neboli primerané z tohto dôvodu: nariadenie sa musí meniť a dopĺňať nariadením.

4.4.        VPLYV NA ROZPOČET

Týmto opatrením Únii nevznikajú žiadne dodatočné výdavky.

2012/0208 (COD)

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 850/98 o zachovaní zdrojov rybolovu prostredníctvom technických opatrení na ochranu mláďat morských organizmov

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru,

v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)(1)   Nariadením Rady (ES) č. 850/98[2] sa Komisii udeľujú právomoci, aby mohla vykonávať niektoré ustanovenia uvedeného nariadenia.

(2)(2)   V dôsledku nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy je potrebné zosúladiť určité právomoci udelené podľa nariadenia (ES) č. 850/98 s článkami 290 a 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

(3)(3)   S cieľom uplatňovať určité ustanovenia nariadenia (ES) č. 850/98 by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej Únie, pokiaľ ide o:

– rozdeľovanie regiónov na zemepisné oblasti,

– zmeny a doplnenia pravidiel týkajúcich sa podmienok používania určitých kombinácií veľkostí ôk,

– prijímanie podrobných pravidiel na určenie percentuálneho podielu cieľových druhov ulovených viac ako jedným rybárskym plavidlom s cieľom zabezpečiť, aby takéto percentuálne podiely dodržiavali všetky plavidlá zapojené do rybolovnej operácie,

– prijímanie pravidiel týkajúcich sa technických opisov a metódy používania povolených zariadení, ktoré možno pripájať k rybárskym sieťam a ktoré neprekrývajú ani nezmenšujú skutočný otvor ôk na sieti,

– podmienky, za ktorých sa plavidlám presahujúcim celkovú dĺžku ôsmich metrov povoľuje používanie trámových vlečných sietí v určitých vodách Únie,

– opatrenia s okamžitou účinnosťou, ktoré sú zamerané na riešenie nečakane nízkeho alebo vysokého prírastku mláďat, zmien v migračných modeloch alebo akýchkoľvek iných zmien stavu zachovania zásob rýb.

(4)(4)   Je mimoriadne dôležité, aby Komisia počas svojich prípravných prác na prijatie delegovaných aktov uskutočnila náležité konzultácie, a to aj na expertnej úrovni.

(5)(5)   Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

(6)(6)   S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania ustanovení nariadenia (ES) č. 850/98 by sa mali Komisii udeliť právomoci, pokiaľ ide o:

– technické pravidlá na meranie veľkosti ôk,

– sieťoviny so štvorcovými okami a hrúbku povrazu,

– technické pravidlá týkajúce sa zostrojenia sieťovín,

– vytváranie zoznamu zariadení, ktoré môžu prekrývať alebo iným spôsobom zmenšovať skutočný otvor ôk na rybárskej sieti,

– odovzdávanie zoznamov plavidiel, pre ktoré boli vydané osobitné povolenia na rybolov pomocou trámových vlečných sietí,

– technické pravidlá týkajúce sa merania výkonu motorov a rozmerov výstroja,

– povinnosť členských štátov zabezpečiť, aby neboli presiahnuté úrovne rybolovného úsilia v určitých oblastiach divízie ICES IXa, a

– dočasné opatrenia, v prípade že si zachovanie zásob morských organizmov vyžaduje okamžité konanie.

(7)(7)   Vykonávacie právomoci udelené Komisii s výnimkou tých, ktoré sa týkajú povinnosti členských štátov zabezpečiť, aby sa nepresahovalo rybolovné úsilie v určitých oblastiach divízie ICES IXa, by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie[3].

(8)(8)   Nariadenie (ES) č. 850/98 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 850/98 sa mení a dopĺňa takto:

(1) V článku 2 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.        Regióny uvedené v odseku 1 možno rozdeliť na zemepisné oblasti, najmä na základe definícií uvedených v odseku 2. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 48a prijať delegované akty týkajúce sa rozdeľovania regiónov na zemepisné oblasti na účely identifikácie zemepisných oblastí, v ktorých sa uplatňujú osobitné technické opatrenia na zachovanie zásob.“

(2) Článok 4 sa mení a dopĺňa takto:

a)         v odseku 4 sa dopĺňa toto písmeno c):

„c)        Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 48a prijať delegované akty s cieľom zmeniť a doplniť prílohu X a prílohu XI na účely zvýšenia ochrany mladých jedincov v rámci zachovania zásob rýb.“;

b)         v odseku 5 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)       Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 48a prijať delegované akty týkajúce sa metódy výpočtu percentuálnych podielov cieľových druhov a ostatných druhov ponechaných na palube, ak boli ulovené pomocou siete alebo sietí vlečených súčasne viac ako jedným rybárskym plavidlom, a metódy overovania s cieľom zabezpečiť, aby všetky rybárske plavidlá zapojené do spoločnej rybolovnej operácie, ktoré si ponechávajú ryby na palube, dodržiavali percentuálne podiely druhov stanovené v prílohách I až V.“;

c)         odsek 6 sa nahrádza takto:

„6.        Technické pravidlá na účely merania veľkosti ôk, ako aj na kontrolné účely sa určia prostredníctvom vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 48 ods. 2.“

(3) V článku 7 sa dopĺňa tento odsek 8:

„8.        Technické pravidlá na účely merania sietí so štvorcovými okami, ako aj na kontrolné účely sa určia prostredníctvom vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 48 ods. 2.“

(4) V článku 8 sa dopĺňa tento odsek 4:

„4.        Technické pravidlá vzťahujúce sa na meranie hrúbky povrazu a na zostrojenie sieťoviny, ako aj na kontrolné účely sa určia prostredníctvom vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 48 ods. 2.“

(5) Článok 16 sa nahrádza takto:

„Článok 16

1.         Zakazuje sa používanie akéhokoľvek zariadenia, ktorým sa prekrývajú alebo iným spôsobom skutočne zmenšujú oká v akejkoľvek časti rybárskej siete.

2.         Odsekom 1 sa nevylučuje používanie určitých zariadení, ktorými sa síce môžu prekrývať alebo iným spôsobom skutočne zmenšovať oká v akejkoľvek časti rybárskej siete, ale ktoré zároveň môžu slúžiť na ochranu alebo posilnenie siete. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 48a prijať delegované akty týkajúce sa technických opisov a metódy používania a pripojenia takýchto zariadení.

3.         Úplný zoznam zariadení, ktoré spĺňajú technické opisy stanovené v súlade s odsekom 2 a ktoré sa môžu pripojiť k rybárskej sieti, sa určí vykonávacími aktmi. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 48 ods. 2.“

(6) Článok 29 sa mení a dopĺňa takto:

a) odsek 6 sa nahrádza takto:

„6.        Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 48a prijať delegované akty týkajúce sa podrobných podmienok uplatňovania kritérií stanovených v odseku 2, na základe ktorých sa plavidlám presahujúcim celkovú dĺžku ôsmich metrov povoľuje používanie vlečných trámových sietí v oblastiach stanovených v odseku 1.“;

b) dopĺňa sa tento odsek 7:

„7.        Komisia prostredníctvom vykonávacieho aktu stanoví operatívne požiadavky na odovzdávanie zoznamov, ktoré majú členské štáty poskytnúť Komisii v zmysle odseku 2 písm. c) prvej zarážky. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 48 ods. 2.“

(7) V článku 29b sa odsek 6 nahrádza takto:

„6.        Členské štáty oznámia Komisii opatrenia, prostredníctvom ktorých budú plniť povinnosť stanovenú v odseku 5. Ak Komisia zistí, že opatrenia členského štátu neplnia túto povinnosť, môže navrhnúť zmeny a doplnenia týchto opatrení. Ak sa Komisia a príslušný členský štát nedohodnú na potrebných opatreniach, Komisia môže stanoviť takéto opatrenia prostredníctvom vykonávacích aktov.“

(8) V článku 34 sa odsek 6 nahrádza takto:

„6.        Technické opatrenia na meranie výkonu motora a rozmerov výstroja sa určia prostredníctvom vykonávacieho aktu. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 48 ods. 2.“

(9) Článok 45 sa nahrádza takto:

„Článok 45

1.         Komisia je splnomocnená stanoviť prostredníctvom delegovaných aktov prijatých v súlade s článkom 48a technické opatrenia na účely zachovania zásob týkajúce sa používania vlečného alebo pevného výstroja, alebo rybolovných činností v určitých oblastiach alebo počas určitých období, a to doplnením alebo odchýlením sa od tohto nariadenia. Tieto opatrenia s okamžitou účinnosťou sú zamerané na riešenie nečakane nízkeho alebo vysokého prírastku mláďat, zmien v migračných modeloch alebo akýchkoľvek iných zmien v stave zachovania zásob rýb.

2.         Pokiaľ si zachovanie zásob morských organizmov vyžaduje okamžité konanie, Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov rozhodnúť o dočasných opatreniach na nápravu situácie. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 48 ods. 3.

3.         Ak je zachovanie určitých druhov alebo rybolovných oblastí vážne ohrozené a ak by akýkoľvek odklad viedol ku škode, ktorá by sa dala ťažko napraviť, členský štát môže prijať vhodné nediskriminačné opatrenia na účely ich zachovania vo vodách patriacich do jeho jurisdikcie.

4.         Opatrenia uvedené v odseku 3 spolu s dôvodovou správou sa oznámia Komisii a ostatným členským štátom, a to hneď po ich prijatí.

Komisia potvrdí v lehote desiatich pracovných dní od prijatia takéhoto oznámenia vhodnosť a nediskriminačný charakter takýchto opatrení, alebo požiada o ich zrušenie alebo zmenu a doplnenia prostredníctvom vykonávacích aktov. Rozhodnutie Komisie sa okamžite oznámi členským štátom.“

(10) V článku 46 sa odsek 4 nahrádza takto:

„4. Na podnet Komisie alebo na požiadanie ktoréhokoľvek členského štátu sa otázka, či vnútroštátne technické opatrenie uplatňované členským štátom spĺňa ustanovenia odseku 1 tohto článku, môže stať predmetom rozhodnutia prijatého Komisiou prostredníctvom vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 48 ods. 2. Ak sa takéto rozhodnutie prijme, uplatní sa tretí a štvrtý pododsek odseku 2.“

(11) Článok 48 sa nahrádza takto:

„Článok 48

1. Komisii pomáha Výbor pre rybolov a akvakultúru zriadený nariadením (ES) č. 2371/2002. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

3. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 8 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 v spojení s jeho článkom 5.“

(12) Vkladá sa tento článok 48a:

„Článok 48a

1.1.        Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

2.2.        Delegovanie právomoci uvedené v článku 2 ods. 3, článku 4 ods. 4 písm. c), článku 4 ods. 5 písm. b), článku 16 ods. 2, článku 29 ods. 6 a článku 45 ods. 1 sa udeľuje na dobu neurčitú.

3.3.        Delegovanie právomocí uvedené v článku 2 ods. 3, článku 4 ods. 4 písm. c), článku 4 ods. 5 písm. b), článku 16 ods. 2, článku 29 ods. 6 a článku 45 ods. 1 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.4.        Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

5.5.        Delegovaný akt prijatý podľa článku 2 ods. 3, článku 4 ods. 4 písm. c), článku 4 ods. 5 písm. b), článku 16 ods. 2, článku 29 ods. 6 a článku 45 ods. 1 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade, alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli

Za Európsky parlament                                 Za Radu

predseda                                                        predseda

[1]               Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 19.

[2]               Ú. v. ES L 125, 27.4.1998, s. 1.

[3]               Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.