7.9.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CE 258/115


Piatok 20. apríla 2012
Hodnotenie šiesteho environmentálneho akčného programu a stanovenie priorít siedmeho environmentálneho akčného programu

P7_TA(2012)0147

Uznesenie Európskeho parlamentu z 20. apríla 2012 o hodnotení šiesteho environmentálneho akčného programu a stanovení priorít siedmeho environmentálneho akčného programu – Lepšie životné prostredie pre lepší život (2011/2194(INI))

2013/C 258 E/16

Európsky parlament,

so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Šiesty akčný program Spoločenstva pre životné prostredie – Záverečné posúdenie (COM(2011)0531),

so zreteľom na články 191 a 192 Zmluvy o fungovaní Európskej únie týkajúce sa zachovania, ochrany a zlepšovania kvality ľudského zdravia a životného prostredia,

so zreteľom na závery Rady pre životné prostredie z 10. októbra 2011 o posúdení šiesteho environmentálneho akčného programu Spoločenstva a ďalšom napredovaní: Smerom k 7. environmentálnemu akčnému programu EÚ,

so zreteľom na správu Európskej environmentálnej agentúry (EEA) o stave a výhľade životného prostredia v Európe za rok 2010 (SOER 2010),

so zreteľom na technickú správu Európskej environmentálnej agentúry (EEA) č. 15/2011 s názvom Odkrytie nákladov v súvislosti so znečistením ovzdušia z priemyselných zariadení v Európe,

so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Európa 2020 – Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (COM(2010)2020),

so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Naše životné poistenie, náš prírodný kapitál: stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020 (COM(2011)0244),

so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Plán prechodu na konkurencieschopné nízkouhlíkové hospodárstvo v roku 2050 (COM(2011)0112),

so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Plán pre Európu efektívne využívajúcu zdroje (COM(2011)0571),

so zreteľom na bielu knihu Komisie Plán jednotného európskeho dopravného priestoru – Vytvorenie konkurencieschopného dopravného systému efektívne využívajúceho zdroje (COM(2011)0144),

so zreteľom na návrh Komisie týkajúci sa viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020 (COM(2011)0398),

so zreteľom na návrhy Komisie týkajúce sa reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (SPRH) a politiky súdržnosti,

so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a stanoviská Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a Výboru pre regionálny rozvoj (A7–0048/2012),

A.

keďže platnosť súčasného šiesteho environmentálneho akčného programu (EAP) končí 22. júla 2012;

B.

keďže 6. EAP poskytol celkový rámec pre politiku v oblasti životného prostredia na jedno desaťročie, počas ktorého sa konsolidovali a podstatným spôsobom doplnili právne predpisy v oblasti životného prostredia, a keďže jeho prijatím v rámci spolurozhodovacieho postupu sa zvýšila jeho legitimita, čo prispelo k vytvoreniu pocitu spoločnej zodpovednosti; keďže však členské štáty a Komisia nie vždy konali v súlade s týmto programom a keďže tento program mal niekoľko nedostatkov, ktorými sa treba zaoberať;

C.

keďže pokrok pri plnení cieľov stanovených v 6. EAP nemal stály charakter a niektoré ciele sa podarilo dosiahnuť (zmena klímy, odpady), avšak iné nie (ovzdušie, životné prostredie v mestách, prírodné zdroje) a splnenie niektorých cieľov závisí od budúceho úsilia v oblasti implementácie (chemické látky, pesticídy, voda), a keďže viaceré výzvy pretrvávajú a na ich riešenie je potrebné ďalšie úsilie;

D.

keďže vykonávanie 6. EAP bolo komplikované nedostatočným plnením environmentálneho acquis v oblastiach kontroly znečistenia ovzdušia, úpravy vody a čistenia odpadovej vody, nakladania s odpadom a ochrany prírody;

E.

keďže cieľ zastaviť pokles biodiverzity do roku 2010 sa pre chýbajúce politické a finančné záväzky nepodarilo dosiahnuť;

F.

keďže v správe o stave a výhľade životného prostredia v Európe za rok 2010 (SOER 2010) sa poukazuje na to, že naďalej pretrvávajú veľké environmentálne problémy, ktoré budú mať značné dôsledky v prípade, ak sa nebudú riešiť;

G.

keďže niektoré aspekty právnych predpisov v oblasti životného prostredia by sa mali prehodnotiť, a to najmä posilnením nezávislosti posudzovania vplyvov na životné prostredie v smernici o posudzovaní vplyvov na životné prostredie;

H.

keďže zhoršovanie životného prostredia – znečisťovanie ovzdušia, hluk, chemické látky, zlá kvalita vody a zhoršovanie ekosystému – je dôležitým faktorom prispievajúcim k zvyšovaniu výskytu chronických chorôb; keďže ambiciózny program EÚ v oblasti ochrany životného prostredia je preto kľúčovou súčasťou účinnej prevencie chorôb a zhoršovania zdravia;

I.

keďže medzi členskými štátmi pretrvávajú zásadné rozdiely, pokiaľ ide o kvalitu životného prostredia a verejné zdravie;

1.

zdôrazňuje, že je naliehavo potrebné čo najskôr prijať 7. EAP, aby bolo možné riešiť budúce problémy v oblasti životného prostredia; vyzýva preto Komisiu, aby bezodkladne predložila návrh týkajúci sa 7. EAP;

2.

domnieva sa, že v novom 7. EAP treba jednoznačným spôsobom uviesť environmentálne výzvy, ktoré stoja pred EÚ, vrátane zrýchľujúcej sa zmeny klímy, zhoršovania ekosystému a nadmerného využívania prírodných zdrojov;

3.

so zreteľom na aktuálne výzvy v oblasti trvalej udržateľnosti, pred ktorými EÚ stojí, zdôrazňuje, že environmentálne akčné programy, ako zastrešujúce nástroje, prispievajú k zabezpečovaniu nevyhnutnej koordinácie rozličných politík Spoločenstva; konkrétne sa domnieva, že v nadchádzajúcom desaťročí bude ešte nevyhnutnejšie riešiť environmentálne otázky súvislejším a integrovanejším spôsobom, v ktorom sa zohľadnia súvislosti medzi týmito otázkami a ktorý bude zameraný na zostávajúce nevyriešené otázky, pretože v opačnom prípade môžu byť spôsobené nenapraviteľné škody;

4.

nazdáva sa, že 7. EAP by mal byť pozitívnym príbehom o prínosoch prísnej environmentálnej politiky v záujme posilnenia verejnej podpory a politickej vôle prijímať opatrenia;

5.

domnieva sa, že v 7. EAP by mali byť stanovené konkrétne ciele na rok 2020, ako aj jasná ambiciózna vízia pre životné prostredie v roku 2050 zameraná na zabezpečenie vysokej kvality života a dobrých životných podmienok pre všetkých v rámci bezpečných environmentálnych obmedzení;

6.

nazdáva sa, že harmonogram pre 7. EAP by mal byť zosúladený s výhľadom viacročného finančného rámca na obdobie po roku 2013 a so stratégiou Európa 2020; zdôrazňuje však, že kľúčové rozhodnutia v iných politických oblastiach so silným vplyvom na životné prostredie budú pravdepodobne prijaté pred schválením 7. EAP;

7.

zdôrazňuje, že 7. EAP by mal poskytnúť správny rámec na zabezpečenie primeraného financovania, a to aj financovania inovácií, výskumu a vývoja, a tiež to, že financovanie cieľov v oblasti životného prostredia v synergickom spojení s LIFE, ako aj plná integrácia ochrany životného prostredia, by mali byť dôležitou súčasťou nasledujúceho viacročného finančného rámca, a tiež reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva, politiky súdržnosti a programu Horizont 2020; predovšetkým sa nazdáva, že EÚ by mala umožniť vytvorenie nových zdrojov financovania pre EAP, napríklad prostredníctvom mobilizácie trhových nástrojov a platieb za ekosystémové služby;

8.

domnieva sa, že 7. EAP by mal byť zastrešujúcim rámcom, ktorý by umožnil zaoberať sa pretrvávajúcimi aj vznikajúcimi výzvami v oblasti životného prostredia a udržateľnosti, a to pri náležitom zohľadnení súčasných i plánovaných opatrení;

9.

domnieva sa, že pre nadchádzajúce desaťročie by mal 7. EAP zabezpečiť, aby boli rozhodnutia EÚ v oblasti životného prostredia dostatočne jasné a predvídateľné pre vnútroštátne aj miestne správne orgány, občanov, podnikateľov a investorov; zastáva názor, že tento zastrešujúci program EÚ by mal vyslať zvyšku sveta silný politický signál a prispieť k vytvoreniu medzinárodnej environmentálnej správy;

10.

vyzýva Komisiu, aby svoj budúci návrh týkajúci sa 7. EAP založila na týchto troch prioritách:

vykonávanie a upevňovanie;

integrácia;

medzinárodný rozmer;

11.

domnieva sa, že mnohé z cieľov uvedené v 6. EAP sú dobre formulované, zároveň si však uvedomuje, že mnohé z nich nie sú ani zďaleka splnené; uvítal by preto, aby bolo viac z týchto cieľov presunutých do siedmeho environmentálneho akčného programu;

12.

rád by zdôraznil, že je dôležité umožniť, aby sa environmentálna politika EÚ riadila zásadou predbežnej opatrnosti;

Vykonávanie a upevňovanie

13.

so znepokojením konštatuje, že vykonávanie environmentálneho acquis je aj naďalej nepostačujúce; domnieva sa, že úplné vykonávanie a presadzovanie kľúčových environmentálnych priorít a priorít súvisiacich politík – zmena klímy, biodiverzita, zdroje, životné prostredie a zdravie, ako aj sociálne politiky a politiky zamestnanosti, energetika, udržateľná doprava, udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka – na všetkých úrovniach a ich ďalšie upevňovanie má rozhodujúci význam; zdôrazňuje preto, že je potrebné mať jasné, konzistentné právne predpisy v oblasti životného prostredia, založené na hodnotení verejných politík a spätnej väzbe;

14.

zdôrazňuje, že plnohodnotné dodržiavanie právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia je skutočnou povinnosťou vyplývajúcou zo zmluvy a kritériom pre využívanie prostriedkov EÚ v členských štátoch;

15.

zdôrazňuje, že je zásadne dôležité informovať občanov o našich environmentálnych politikách s cieľom dosiahnuť, aby úspech týchto politík bol aj ich úspechom; preto požaduje, aby sa v tomto smere v budúcom akčnom programe vyvinulo väčšie úsilie, keďže lepšie životné prostredie pre lepší život nemožno vytvoriť jednostranne zvnútra európskych inštitúcií bez podpory samotnej spoločnosti;

Zmena klímy

16.

zastáva názor, že 7. EAP by mal zabezpečiť plné vykonávanie klimaticko-energetického balíka a zaistiť jeho posilnenie;

17.

domnieva sa, že v 7. EAP by mala byť zohľadnená potreba záväzných cieľov v oblasti energetickej efektívnosti a/alebo úspor energie, keďže sa tým posilní boj proti zmene klímy a podporí ochrana životného prostredia; zdôrazňuje význam pružného rámca Spoločenstva s cieľom zabezpečiť, aby boli v navrhovaných opatreniach v oblasti energetickej efektívnosti v primeranom rozsahu zohľadnené špecifiká každého členského štátu;

18.

zastáva názor, že v rámci 7. EAP by sa mala diskusia posunúť aj za rok 2020 a mali by sa zvážiť strednodobé ciele pre znižovanie emisií, energetickú efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie na rok 2030;

19.

domnieva sa, že 7. EAP by sa mal zaoberať aj emisiami z námornej dopravy a emisiami iných látok ako CO2;

20.

domnieva sa, že 7. EAP by sa mal na základe pripravovanej adaptačnej stratégie EÚ náležite zaoberať otázkou adaptácie na zmenu klímy, pričom by v ňom mali byť zohľadnené rôzne potreby regiónov; vyzýva Komisiu, aby predložila ambiciózny návrh reformy právnych predpisov EÚ týkajúcich sa zdravia rastlín s cieľom bojovať proti šíreniu invazívnych druhov a škodcov, z ktorých niektoré sú dôsledkom zmeny klímy;

21.

uznáva dodatočné prínosy rastúceho objemu výroby energie z obnoviteľných zdrojov z hľadiska znižovania znečistenia a zdravotných dôsledkov, pokiaľ sa tým účinne znižuje výroba energie z neobnoviteľných zdrojov;

22.

odporúča posilnenie podpory poskytovanej regionálnym nízkouhlíkovým stratégiám odolným voči zmene klímy ako aj malým klimatickým projektom, ktoré uskutočňujú MSP, MVO a miestne orgány v rámci podprogramu Ochrana klímy zaradeného do nového programu LIFE, ktorý navrhla Komisia;

Efektívne a trvalo udržateľné využívanie zdrojov

23.

pripomína, že je naliehavo potrebné bezpodmienečne znížiť využívanie zdrojov; žiada Komisiu, aby použila široký výklad pojmu „efektívne využívanie zdrojov“, aby sa vzťahoval na všetky zdroje; poukazuje na to, že medzi tieto zdroje patria napríklad aj prírodné energetické a neenergetické zdroje, ako sú voda, ekosystémy a biodiverzita; žiada Komisiu, aby do oblasti efektívneho využívania zdrojov začlenila aj udržateľnú správu zdrojov a udržateľnosť v oblasti výroby a spotreby;

24.

domnieva sa, že 7. EAP by mal pomáhať pri dosahovaní dlhodobého cieľa, ktorým je znižovanie ekologickej stopy o 50 % počas nasledujúcich 20 rokov; upozorňuje, že nadmerná ekologická stopa EÚ podrýva regionálnu a globálnu perspektívu prirodzených ekosystémov, ktoré môžu ľudstvo dostatočným spôsobom podporovať;

25.

domnieva sa, že do 7. EAP by sa mali v plnej miere zahrnúť ciele Plánu pre Európu efektívne využívajúcu zdroje;

26.

vyzýva Komisiu, aby už začala používať – a zdokonalila – existujúce ukazovatele efektívneho využívania zdrojov, ak sú k dispozícii, a aby bezodkladne stanovila príslušné ciele v úzkej spolupráci s členskými štátmi a všetkými ostatnými zainteresovanými stranami, a aby v prípade potreby čo najskôr vypracovala nové ukazovatele a ciele, ako sa požaduje v uvedenom pláne; vzhľadom na obmedzenia hlavného ukazovateľa produktivity zdrojov vyzýva Komisiu, aby čo najskôr určila ukazovateľ spotreby materiálov podľa prístupu založeného na životnom cykle, ktorý bude zahŕňať skryté toky, t. j. prípadný presun environmentálneho tlaku za hranice EÚ, a nahrádzanie zriedkavých materiálov a závislostí;

27.

zastáva názor, že 7. EAP by mal poskytovať možnosť rozvoja legislatívneho rámca na začleňovanie otázok, akými sú napríklad udržateľná výroba alebo kaskádovité využívanie zdrojov, do príslušných politík, čím sa zabezpečí plné využitie našich vzácnych surovín;

28.

zastáva názor, že 7. EAP by mal obsahovať ciele zamerané na to, aké opatrenia treba prijať v oblasti životného prostredia v mestách, kde žije väčšina európskych občanov, kde sa produkujú viac než dve tretiny emisií CO2, a ktoré majú významný vplyv na životné prostredie, a že by mal poskytovať usmernenia o tom, ako podporovať integrované plánovanie v oblasti životného prostredia, udržateľnej mobility, kvality života a ľudského zdravia v mestách, a to pri zohľadnení zásady subsidiarity;

29.

v záujme realizácie stratégií na znižovanie znečistenia v mestskom prostredí vyzýva Komisiu a členské štáty, aby preskúmali možnosť vytvoriť európsky podporný rámec pre postupnú realizáciu plánov mestskej mobility v európskych mestách, zaviesť postupy a mechanizmy finančnej podpory na európskej úrovni na prípravu auditov mestskej mobility, ako aj plánov mestskej mobility a vypracovať prehľad výsledkov v oblasti európskej mestskej mobility;

30.

domnieva sa, že 7. EAP by mal umožniť dosiahnutie cieľov trvalo udržateľnej a ekologickej spotreby a výroby, ktoré sú stanovené v tomto pláne, v plnom rozsahu, napríklad pokiaľ ide o zelené a trvalo udržateľné verejné obstarávanie v súlade so zásadami transparentnosti a spravodlivej hospodárskej súťaže; požaduje vypracovať produktovú politiku, ktorá bude zameraná na celý životný cyklus produktu a ktorej súčasťou budú aj metódy výroby zohľadňujúce dobré životné podmienky zvierat; vyzýva Komisiu, aby v nadväznosti na finalizáciu harmonizovanej európskej metódy pre výpočet ekologickej stopy výrobku zabezpečila začlenenie dodatočných informácií pre spotrebiteľov o environmentálnom vplyve produktov nad rámec existujúcich systémov (environmentálna značka, energetická značka, označenie organického pôvodu, atď.); vyzýva Komisiu, aby rozšírila pôsobnosť smernice o ekodizajne a aby preskúmala jej uplatňovanie;

31.

zastáva názor, že 7. EAP by mal umožniť tvorbu motivačných systémov na podporu dopytu po recyklovaných materiáloch, najmä v prípade, ak sú súčasťou dokončených výrobkov;

32.

zastáva názor, že 7. EAP by mal zabezpečiť plné uplatňovanie právnych predpisov o odpadoch vrátane dodržania hierarchie spracovania odpadu a zároveň by mal zabezpečiť súlad s inými politikami EÚ; domnieva sa, že tento program by mal stanoviť ambicióznejšie ciele, pokiaľ ide o prevenciu, opakované používanie a recykláciu vrátane cieľa reálne znížiť objem produkovaného odpadu, úplne prestať spaľovať odpad, ktorý je vhodný na recykláciu alebo kompostovanie s ohľadom na hierarchické ustanovenia rámcovej smernice o odpadoch, a prísne zakázať vyvážanie triedeného odpadu na skládky, rovnako ako ciele týkajúce sa referenčných hodnôt pre účinnosť využívania zdrojov a technologickú účinnosť; pripomína, že odpad je tiež zdroj a často ho možno opätovne použiť, čo nám umožňuje zabezpečiť efektívne využívanie zdrojov; vyzýva Komisiu, aby preskúmala, ako zvýšiť účinnosť zberu odpadu zo spotrebných výrobkov, a to rozšírením zásady rozsiahlejšej zodpovednosti výrobcu, ako aj na základe usmernení o riadení systémov opätovného využívania, zberu a recyklácie; zdôrazňuje potrebu investovať do recyklácie surovín a vzácnych zemín, pretože ťažba, rafinácia a recyklácia vzácnych zemín môžu mať v prípade ich neprimeraného riadenia vážne dôsledky pre životné prostredie;

33.

domnieva sa, že ciele v oblasti zberu a separovania odpadu, ktoré už boli stanovené v niekoľkých smerniciach, by sa mali ďalej upresňovať a zameriavať na čo najväčšie a najkvalitnejšie zužitkovanie materiálov v každej z etáp recyklácie (zber, demontáž, predspracovanie a recyklácia/rafinácia);

34.

domnieva sa, že 7. EAP by mal zohľadňoval ustanovenia z nadchádzajúcej koncepcie politiky EÚ v oblasti vodného hospodárstva, a zdôrazňuje hodnotu lepšie koordinovaného prístupu k určovaniu cien vody; vyzýva preto Komisiu, aby uľahčila prístup k riešeniam nedostatku vody, získavania vody a vývoja technológií alternatívneho zavlažovania a aby podporovala optimalizáciu postupného využívania vody odobranej z vodného cyklu vrátane recyklácie vody použitej na poľnohospodárske a priemyselné účely, ak je to vhodné, a prostredníctvom odberu živín a energetického obsahu z odpadových vôd;

35.

vyzýva členské štáty, aby zabezpečili plnohodnotné a účinné vykonanie právnych predpisov o vode, a zastáva názor, že v záujme zabezpečenia dodržania rámcovej smernice o vode a smernice o posudzovaní a riadení povodňových rizík je potrebné vyvinúť opatrenia na obnovu prirodzených brehov riek a opätovné zalesnenie priľahlých oblastí;

36.

naliehavo vyzýva Komisiu, aby do stanovovania cieľov, ktoré by mali zaistiť udržateľnosť využívania pôdy v 7. EAP, zapojila všetky zainteresované subjekty; vyzýva Komisiu, aby vymedzila kritické problémy v oblasti využívania pôdy, ako sú strata poloprirodzených biotopov a nahrádzanie vysoko hodnotného využívania pôdy bioenergetickými plodinami; zdôrazňuje v tejto súvislosti potrebu kritérií trvalej udržateľnosti pre biomasu a biopalivá, v ktorých sa zároveň zohľadní otázka nepriamej zmeny využívania pôdy;

37.

domnieva sa, že 7. EAP musí riešiť dôsledky európskych politík za hranicami EÚ, a preto žiada Komisiu, aby pokračovala v úsilí o zníženie pôdnej stopy EÚ v tretích krajinách, a to najmä riešením nepriamej zmeny využívania pôdy spôsobenej biopalivami a biomasou pre energetiku, a že by mal obsahovať cieľ spočívajúci v tom, aby sa nemenilo využívanie žiadnej pôdy s vysokou environmentálnou hodnotou na nové využitie s cieľom produkovať plodiny pre EÚ;

Biodiverzita a lesné hospodárstvo

38.

zdôrazňuje, že je dôležité konať ihneď, aby sa EÚ vydala správnym smerom a v plnej miere splnila svoj vlastný hlavný cieľ v oblasti biodiverzity do roku 2020, ako aj svoje globálne záväzky v oblasti ochrany biodiverzity, pretože si nemôžeme dovoliť opäť zlyhať, a aby naplánovala dostatočné prostriedky na zachovanie siete Natura 2000; domnieva sa, že ťažkosti pri plnení cieľa stanoveného na rok 2010 svedčia o tom, že je potrebné hĺbkové preskúmanie doteraz uplatňovaných metód; domnieva sa, že sa musia vykonať integrované strategické štúdie vrátane štúdií prvkov, ktoré by mohli mať vplyv na chránené oblasti; domnieva sa, že tieto štúdie by sa mali začleniť do územného plánovania a mali by ich sprevádzať informačné a vzdelávacie kampane o význame miestnych zdrojov a ich zachovania;

39.

domnieva sa, že ciele stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020 vrátane jej cieľov a činností by sa mali v plnej miere zahrnúť do 7. EAP, aby sa zabezpečilo jej plnohodnotné vykonanie; domnieva sa, že v krátkodobom horizonte treba posilniť určité činnosti a jasnejšie začleniť biodiverzitu do všetkých oblastí politiky, a že sú potrebné ďalšie kroky (napríklad opatrenia na obnovu znehodnotených ekosystémov), aby sa skutočne dosiahol cieľ pre rok 2020); zdôrazňuje, že 7. EAP poskytne silný rámec na podporu prijímania potrebných právnych a finančných nástrojov počnúc zaručením financovania siete Natura 2000;

40.

zdôrazňuje význam získavania finančnej podpory EÚ aj vnútroštátnej finančnej podpory zo všetkých možných zdrojov, ako aj význam rozvoja inovatívnych finančných mechanizmov na zabezpečenie primeranej úrovne podpory biodiverzity;

41.

vyzýva Komisiu, aby do konca roku 2012 zverejnila oznámenie o novej európskej stratégii v oblasti lesného hospodárstva a aby navrhla účinné opatrenia zamerané na zlepšenie spolupráce medzi členskými štátmi v oblasti lesného hospodárstva a na podporu racionálneho využívania lesníckych prostriedkov a udržateľného riadenia lesov;

42.

odporúča, aby sa lesom v rámci novej spoločnej poľnohospodárskej politiky venovala väčšia pozornosť prostredníctvom podpory agrolesníctva a politiky rozvoja vidieka založenej na trvalo udržateľnom rozvoji krajiny;

43.

požaduje prijatie nového nariadenia Spoločenstva o predchádzaní požiarom, alebo prinajmenšom navrhuje posilniť spoluprácu medzi členskými štátmi v tejto oblasti;

Kvalita životného prostredia a zdravie

44.

vzhľadom na to, že zlé environmentálne podmienky majú podstatný vplyv na zdravie, čo spôsobuje aj vysoké náklady, zastáva názor, že 7. EAP by mal predovšetkým:

naďalej obsahovať cieľ 6. EAP, aby sa do roku 2020 chemikálie vyrábali a používali len spôsobmi, ktoré nemajú výrazne negatívny vplyv na zdravie a životné prostredie;

riešiť otázku kvality ovzdušia – vrátane kvality ovzdušia vo vnútorných priestoroch – a jej vplyvu na zdravie;

riešiť otázku hluku a jeho vplyvu na zdravie;

zabezpečiť vypracovanie konkrétnych opatrení týkajúcich sa nových zdravotných rizík pre človeka a zvieratá, ktorým sa v súčasnosti nevenuje dostatočná pozornosť, preskúmať na základe vedeckých štúdií a všeobecne platných definícií účinky nových technológií na zdravie ľudí a zvierat, napr. pokiaľ ide o nanomateriály, látky narušujúce činnosť endokrinných disruptorov a kombinované účinky chemických látok;

zahŕňať kroky na ochranu zdravia detí pred znečistením životného prostredia na základe Parmskej deklarácie regionálneho úradu WHO pre Európu o životnom prostredí a zdraví z marca 2010;

byť previazaný s druhým akčným plánom v oblasti životného prostredia a zdravia;

45.

zdôrazňuje, že 7. EAP by mal stanoviť konkrétne ciele, aby zabezpečil, že do roku 2020 prestanú znečistenie a nebezpečné látky ohrozovať zdravie európskych občanov;

46.

domnieva sa že by sa mali v plnej miere zohľadňovať metódy používané pre posudzovanie rizík chemikálií, pričom prioritu by mali mať alternatívy voči testovaniu na zvieratách; domnieva sa tiež, že 7. EAP by mal zabezpečiť prijatie stratégie pre celú EÚ na zníženie počtu zvierat používaných pri testovaní bezpečnosti a zároveň zaručiť vysokú kvalitu života ľudí a zvierat v EÚ;

47.

domnieva sa, že potrebujeme celistvý prístup k zdraviu a životnému prostrediu zameraný na predbežnú opatrnosť a predchádzanie rizikám, ktorý osobitne zohľadní zraniteľné skupiny, ako sú ľudské plody, deti a mladí ľudia;

48.

domnieva sa, že by sa malo vyvinúť úsilie s cieľom zamerať sa na prevenciu, predbežnú opatrnosť a presadzovanie environmentálne šetrných činností na úrovni EÚ, a to v oblasti výskumu, inovácií a vývoja, s cieľom znížiť environmentálnu záťaž chorôb;

49.

domnieva sa, že 7. EAP by sa mal zamerať na riešenie otázky dopravy a mal by podporiť vyššie investície do dopravných systémov šetrných k životnému prostrediu a navrhovať riešenia vysokej dopravnej záťaže, emisií CO2 a mikroskopických častíc;

50.

považuje za dôležité, aby 7. EAP kládol osobitný dôraz na to, aby sa pokračovalo vo vyraďovaní ortuti z používania, a to v rámci EÚ aj za jej hranicami;

Presadzovanie

51.

vyzýva členské štáty, aby zabezpečili plnohodnotné a riadne vykonávanie právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia, ako aj prijatých politík a stratégií, a aby zabezpečili primeranú kapacitu a finančné prostriedky na ich plnohodnotné vykonávanie aj v časoch úspor, keďže nevykonávanie alebo neúplne vykonávanie environmentálnych právnych predpisov EÚ je nielen protiprávne, ale z dlhodobého hľadiska aj pre spoločnosť omnoho nákladnejšie;

52.

považuje za nevyhnutné posilniť sieť Európskej únie pre vykonávanie a presadzovanie práva v oblasti životného prostredia (IMPEL) a naliehavo vyzýva Komisiu, aby poskytla informácie o možných spôsoboch jej posilnenia;

53.

vyzýva Komisiu, aby pred poskytnutím akéhokoľvek financovania systematicky uplatňovala kontroly ex ante týkajúce sa dodržiavania všetkých dôležitých právnych predpisov Spoločenstva, najmä v oblasti politiky súdržnosti;

54.

považuje za dôležité, aby bol 7. EAP vnímaný ako nástroj komunikácie s európskymi občanmi, aby mohol týchto občanov mobilizovať, a to najmä v záujme presadzovania dohodnutých politík v teréne;

55.

vyzýva Komisiu, aby posilnila svoju úlohu „strážkyne zmlúv“ s cieľom zabezpečiť správnu transpozíciu, vykonávanie a presadzovanie právnych predpisov v oblasti životného prostredia všetkými členskými štátmi; odporúča výraznejšie zapájanie miestnych orgánov do celého procesu tvorby environmentálnej politiky s cieľom zlepšiť celkový proces vykonávania právnych predpisov, a to aj zriaďovaním tímov pre transpozíciu environmentálneho práva na regionálnej a miestnej úrovni; vyzýva preto Komisiu, aby preskúmala, akú úlohu by v oblasti transpozície a vykonávania mohla zohrať Európska environmentálna agentúra;

Začleňovanie

56.

zastáva názor, že environmentálne otázky majú čoraz väčší význam v iných sektorových politikách, a preto by sa environmentálna politika mala výraznejšie začleniť do iných oblastí politiky;

57.

vyzýva Komisiu, aby vypracovala ukazovatele, a mohla tak merať pokrok v začleňovaní;

58.

zastáva názor, že ciele Plánu 2050 (Roadmap 2050) sa môžu splniť iba vtedy, ak sa zavedú doplnkové stratégie vrátane hodnotenia poľnohospodárstva, opätovného zalesňovania a zavedenia politických stimulov pre inovácie a rýchle zavedenie využívania slnečnej, geotermálnej a morskej energie;

59.

naliehavo vyzýva Komisiu, aby do návrhu 7. EAP zahrnula súhrnný zoznam všetkých existujúcich cieľov v oblasti životného prostredia pre rôzne oblasti politiky, najmä v oblasti zmeny klímy, biodiverzity, dopravy, energetiky, poľnohospodárstva, rybného hospodárstva a politiky súdržnosti, a aby tieto ciele preskúmala vo vzájomnej spojitosti, a umožnila tak primerané porovnanie a zabezpečila ich súlad;

60.

naliehavo žiada Komisiu, aby v rámci preskúmania smernice o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a smernice 2001/42/ES zabezpečila, aby prispievali k udržateľnému využívaniu pôdy, ktorá je mimoriadne dôležitým zdrojom v EÚ, a aby zároveň rozšírila rozsah posudzovania vplyvov na životné prostredie tak, aby do neho neboli zahrnuté len veľké projekty, ale aj pojem kaskádového využívania zdrojov a analýzy celého životného cyklu, a aby zároveň sprísnila a rozšírila kritériá takéhoto posudzovania;

61.

vyzýva Komisiu, aby navrhla postup zabezpečujúci nestrannosť a nezávislosť posudzovania vplyvov na životné prostredie, a to predovšetkým na základe odstránenia priameho vzťahu medzi tvorcami a posudzovateľmi projektov;

62.

odporúča nájsť spravodlivú rovnováhu medzi potrebou bojovať proti zmene klímy a zastaviť alebo zmierniť stratu biodiverzity a siedmym environmentálnym akčným programom, aby Európska únia mohla dosiahnuť ciele stratégie EÚ 2020 a vyhla sa zbytočným nákladom vyplývajúcim zo zmeny klímy a straty biodiverzity; v tejto súvislosti zdôrazňuje význam politiky súdržnosti po roku 2013;s ohľadom na politiku prevencie zdôrazňuje potrebu chápať náklady ako investície do budúcnosti a do nových pracovných miest a viesť informačné a vzdelávacie kampane, ako aj ďalšie kampane, v záujme zabezpečenia výmeny osvedčených postupov na všetkých úrovniach; zdôrazňuje potrebu lepšie využívať technickú pomoc na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme zvýšenia administratívnej kapacity na miestach, kde je to potrebné; považuje za potrebné, aby výskumné a inovačné ciele skutočne zodpovedali miestnym a regionálnym rozvojovým potrebám;

63.

zastáva názor, že ciele Plánu 2050 (Roadmap 2050) sa môžu dosiahnuť len vtedy, ak sa uskutočnia doplňujúce stratégie vrátane hodnotenia poľnohospodárstva, opätovného zalesňovania a zavedenia politických stimulov pre inovácie a rýchle zavedenie využívania slnečnej, geotermálnej a morskej energie;

64.

zastáva názor, že 7. EAP by mal obsahovať striktný a podrobný plán postupného zrušenia ekologicky škodlivých dotácií, napríklad tých, ktoré majú vplyv na biodiverzitu, do roku 2020 na európskej, ako aj vnútroštátnej úrovni, v súlade so záväzkami z Nagoje;

65.

domnieva sa, že 7. EAP by mal zaistiť začlenenie environmentálnych hľadísk do európskeho semestra nad rámec súčasných hlavných ukazovateľov v oblasti zmeny klímy a energetiky; vyzýva Komisiu, aby predovšetkým začlenila politiky v oblasti efektívneho využívania zdrojov, tak ako sú uvedené v pláne efektívneho využívania zdrojov, a aby prostredníctvom európskeho semestra monitorovala to, aké nadväzujúce opatrenia prijímajú členské štáty;

66.

vyzdvihuje významnú úlohu regionálnych a miestnych orgánov, mimovládnych organizácií, akademickej obce, ako aj občianskej spoločnosti a súkromného sektora, pri presadzovaní a vykonávaní účinnej environmentálnej politiky v celej EÚ;

67.

domnieva sa, že v záujme dosiahnutia zmysluplných výsledkov je nevyhnutné viac podporovať vykonávanie programov na regionálnej a miestnej úrovni a tento proces musí v širšej miere zahŕňať všetky zainteresované strany; žiada, aby sa venovala osobitná pozornosť situácii regiónov a území s osobitnými geografickými charakteristikami, ako sú ostrovy, horské regióny a riedko osídlené oblasti; víta návrh Komisie na posilnenie využívania posudzovania vplyvu na životné prostredie a strategického posudzovania vplyvu na životné prostredie v miestnom a regionálnom rozhodovaní;

68.

podčiarkuje, že 7. EAP by mal umožniť plné vykonávanie Aarhuského dohovoru, najmä pokiaľ ide o prístup k spravodlivosti; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je naliehavo potrebné prijať smernicu o prístupe k spravodlivosti; vyzýva Radu, aby rešpektovala svoje záväzky vyplývajúce z Aarhuského dohovoru a prijala spoločnú pozíciu k príslušnému návrhu Komisie do konca roka 2012;

69.

zastáva názor, že 7. EAP by sa mal zameriavať na podporu vývoja alternatívnych modelov „nad rámec HDP“ slúžiacich na meranie rastu a blahobytu;

70.

vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali ekologické hospodárstvo na celom svete a začleňovali doň environmentálne, sociálne a hospodárske aspekty, napríklad znižovanie chudoby;

71.

zdôrazňuje, aké dôležité je dokazovať občanom EÚ, a to najmä v súčasnej hospodárskej situácii, že ochrana životného prostredia nie je v rozpore s trvalo udržateľným hospodárskym a sociálnym rozvojom; žiada preto, aby sa podporovali úspešné projekty a aby sa informovala verejnosť o tom, že v oblastiach významného prírodného a kultúrneho dedičstva, napríklad v sieti Natura 2000, je možné dosiahnuť hospodársky rozvoj, ktorý neškodí životnému prostrediu;

72.

pripomína, že 7. EAP by mal zaistiť vhodný rámec na zabezpečenie primeraného financovania vrátane finančných prostriedkov pre inovácie, výskum a vývoj;

73.

zastáva názor, že program LIFE+ by mala spravovať Komisia, pričom dôraz by sa mal klásť na projekty v oblasti inovácií a excelentnosti, podporovať by sa mali MSP a inštitúcie v oblasti výskumu a vývoja a uprednostňovať by sa malo udržanie biodiverzity systematickým a uceleným prístupom, ako aj poľnohospodárske technológie zlučiteľné s ochranou pôdy a potravinového reťazca zvieracieho ekosystému; vyjadruje presvedčenie, že program EÚ LIFE+ by sa mal viac propagovať vo všetkých regiónoch Európy, aby sa podnietili inovačné postupy na miestnej úrovni, vďaka čomu by sa zväčšil vplyv a zvýšila sa informovanosť o časti tohto programu týkajúcej sa environmentálnej politiky a riadenia;

74.

vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v rámci nasledujúceho rámcového programu v oblasti výskumu vytvorili program pre výskum a inovácie zameraný na nové materiály a zdroje, ktoré by mohli v budúcnosti nahradiť súčasné suroviny, ktorých zdroje sú nedostatkové;

Medzinárodný rozmer

75.

domnieva sa, že cieľom 7. EAP by malo byť začlenenie environmentálnych hľadísk do všetkých oblastí vonkajších vzťahov EÚ, najmä do rozvojovej pomoci a obchodných dohôd, s cieľom podporovať ochranu životného prostredia v tretích krajinách; nabáda EÚ, aby podporovala spoločné plánovanie výskumu v oblasti životného prostredia so svojimi susedmi;

76.

vyzýva Komisiu, aby do svojho návrhu zahrnula cieľ EÚ plne podporovať činnosť OSN, Svetovej banky a Európskej environmentálnej agentúry v oblasti environmentálneho účtovníctva, aby tak bolo možné svetu poskytnúť harmonizovaný systém environmentálneho účtovníctva; víta záväzky prijaté v rámci stratégie EÚ pre biodiverzitu v oblasti zlepšovania znalosti ekosystémov a ich služieb v rámci EÚ (napríklad v prípade lesov); nabáda členské štáty, aby spoločne využívali informácie o svojich skúsenostiach v oblasti metodík ekosystémového účtovníctva aby si o nich vymieňali názory;

77.

domnieva sa, že 7. EAP by mal zaistiť včasné splnenie medzinárodných záväzkov EÚ, najmä v súvislosti s Rámcovým dohovorom Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC) a Dohovorom o biologickej diverzite (CBD);

78.

naliehavo žiada Komisiu, aby do 7. EAP začlenila výsledok konferencie Rio+20 o zelenom hospodárstve a o posilnení medzinárodnej environmentálnej správy;

*

* *

79.

poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.