52012DC0429

SPRÁVA KOMISIE o uplatňovaní nariadenia (ES) č. 1049/2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie v roku 2011 /* COM/2012/0429 final */


SPRÁVA KOMISIE

o uplatňovaní nariadenia (ES) č. 1049/2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie v roku 2011

Predslov

Táto správa, ktorá sa vzťahuje na rok 2011, je vypracovaná podľa článku 17 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1049/2011 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie[1] a na základe štatistických údajov, ktoré sú zhrnuté v prílohe.

Tieto štatistické údaje odzrkadľujú počet žiadostí, a nie počet vyžiadaných dokumentov. V praxi sa žiadosti môžu vzťahovať na jeden dokument alebo celý spis, ktorý sa týka určitého konania. Správa nezahŕňa žiadosti o prístup k dokumentom, ktoré boli v čase podania žiadosti verejne dostupné.

1.           Revízia nariadenia (ES) č. 1049/2001

1.1.        Dva rôzne návrhy na zmenu a doplnenie nariadenia (ES) č. 1049/2001, ktoré predložila Európska komisia, sú ešte stále v medziinštitucionálnom pripomienkovom konaní. Prvým z nich je návrh prepracovaného znenia tohto nariadenia, ktoré Komisia predložila 30. apríla 2008 a ktoré obsahuje viacero zásadných zmien a doplnení, pričom sa ozrejmuje výklad tohto nariadenia. Druhým návrhom je návrh, ktorý Komisia predložila 21. marca 2011 s cieľom zmeniť a doplniť nariadenie (ES) č. 1049/2001 tak, aby zodpovedalo formálnym požiadavkám Lisabonskej zmluvy, a to prostredníctvom rozšírenia inštitucionálneho rozsahu pôsobnosti nariadenia na všetky inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Európskej únie, s určitými obmedzeniami, pokiaľ ide o Európsky súdny dvor, Európsku centrálnu banku a Európsku investičnú banku.

1.2.        Európsky parlament prijal stanovisko k obom návrhom v prvom čítaní 15. decembra 2011 a mal k nim 63 pozmeňujúcich návrhov. Dánske predsedníctvo Rady uvažovalo nad rôznymi spôsobmi, ako dosiahnuť v legislatívnom procese pokrok, v záujme dosiahnutia dohody medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou.

2.           Registre a internetové stránky

2.1.        V roku 2011 sa do registra Komisie vložilo 19 956 nových dokumentov (pozri tabuľku v prílohe).

2.2.        V súlade s článkom 17 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1049/2001 Komisia musí vo svojich výročných správach uviesť počet dokumentov, ktorými disponuje a ktoré majú „citlivý“ charakter v zmysle článku 9 ods. 1 nariadenia[2], a preto v registri nie sú uvedené. Verejný register Komisie obsahoval v období do konca roku 2011 dokumenty zo sérií KOM, K, Ú. v., PV a SEK. V roku 2011 Komisia nevytvorila ani nedostala žiadne citlivé dokumenty, ktoré by patrili do niektorej z týchto kategórií dokumentov.

2.3.        V nasledujúcej tabuľke sú uvedené údaje o návštevnosti webovej stránky „Transparentnosť a prístup k dokumentom“, ktorá je dostupná na serveri EUROPA, za rok 2011:

|| Počet návštevníkov || Počet návštev || Počet zobrazených stránok

Spolu || 41 408 || 46 191 || 425 434

Mesačný priemer || 3 451 || 3 849 || 35 453

3.           Spolupráca s ostatnými inštitúciami, ktorých sa nariadenie týka

Medziinštitucionálny výbor ustanovený článkom 15 ods. 2 nariadenia sa v priebehu roka 2011 nezišiel ani raz. Príslušné tri inštitúcie (Európsky parlament, Rada a Komisia) udržiavali pravidelné kontakty na administratívnej úrovni s cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie nariadenia.

4.           Analýza žiadostí o prístup

4.1.        V roku 2011 bolo množstvo príchodzích prvotných žiadostí o prístup celkom stabilné, a to pri veľmi nízkom zvýšení počtu žiadostí (6 447 v roku 2011 v porovnaní so 6 361 v roku 2010), a to popri ešte menšom poklese počtu odpovedí na základe nariadenia (ES) č. 1049/2001 (6 055 v roku 2011 v porovnaní so 6 127 v roku 2010).

4.2.        Pokiaľ ide o prijaté opakované žiadosti, došlo k zníženiu ich počtu o takmer 9 % (v roku 2011 prišlo 165 nových opakovaných žiadostí, pričom v roku 2010 to bolo 181 žiadostí). Celkový počet odpovedí na opakované žiadosti výrazne korešpondoval s počtom prijatých žiadostí (162 uzavretých prípadov v roku 2011, pričom v roku 2010 to bolo 150 prípadov). Z tohto počtu v prípade 144 odpovedí (89 %) išlo o rozhodnutia o opakovaných žiadostiach o prístup k dokumentom na základe nariadenia (ES) č. 1049/2001. Ich počet sa v roku 2011 zvýšil o 18 % v porovnaní s rokom 2010, kedy bolo vydaných 122 takýchto rozhodnutí.

4.3.        V roku 2011 dostalo najväčší počet prvotných žiadostí GR pre dane a colnú úniu (7,80 %), po ňom tesne nasledovalo GR pre hospodársku súťaž so 6,99 % prvotných žiadostí a ďalším bolo GR pre zdravie a ochranu spotrebiteľov so 6,96 %. Tu treba poznamenať, že došlo k nárastu záujmu o prednedávnom reorganizované odvetvia, v prípade ktorých boli dovtedy existujúce dve generálne riaditeľstvá nahradené štyrmi novými generálnymi riaditeľstvami: Generálne riaditeľstvo pre mobilitu a dopravu spolu s GR pre energetiku (v minulosti Generálne riaditeľstvo pre energetiku a dopravu) a GR pre životné prostredie spolu s GR pre oblasť klímy (bývalé GR pre životné prostredie).

Hoci vonkajšie vzťahy EÚ začali patriť do rozsahu pôsobnosti novovytvorenej Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, v roku 2011 sa to v štatistikách Komisie neprejavilo, pretože jej registre naďalej zahŕňali väčšiu časť príslušných žiadostí na základe nariadenia (ES) č. 1049/2011.

4.4.        Najaktívnejšou kategóriou žiadateľov boli opäť členovia akademickej obce, ktorí podali 25,73 % zo všetkých prvotných žiadostí. Po nich nasledovali, tak ako v ostatných rokoch, advokátske kancelárie (11,30 % z celkového počtu žiadostí) a občianska spoločnosť (mimovládne organizácie, záujmové skupiny) s 8,59 % podielom z celkového počtu žiadostí; 34,78 % žiadostí bolo podaných bez uvedenia socioprofesijnej kategórie.

4.5.        Takisto zemepisné rozdelenie prvotných žiadostí zostalo podobné ako v predchádzajúcich rokoch, pričom došlo k miernemu nárastu trvale najväčšieho podielu pripadajúceho na žiadosti prichádzajúce z Belgicka (21,42 %). Takmer rovnaký podiel žiadostí pochádzal z Talianska (12,37 %) a Nemecka (12,27 %). Žiadny ďalší členský štát nepresiahol svojím podielom žiadostí hranicu 10 %, pričom najviac žiadostí prichádzalo z členských štátov s najväčším počtom obyvateľov: Francúzska, Španielska, Spojeného kráľovstva, Holandska a Poľska. Počet žiadostí pochádzajúcich z 12 „nových“ členských štátov je naďalej mierne nižší ako počet žiadostí zo „starých“ členských štátov.

5.           Uplatňovanie výnimiek týkajúcich sa práva na prístup

5.1.        V roku 2011 bol podiel žiadostí, ktoré boli úplne zamietnuté na prvom stupni (12,17 %), takmer rovnaký ako v roku 2010 (12,47 %). Dokumenty boli úplne sprístupnené v štyroch z piatich prípadov (čiže v prípade 80,20 % z celkového počtu žiadostí, pričom v roku 2010 to bolo 82,16 %), pričom podiel dokumentov sprístupnených len čiastočne v porovnaní s ostatnými rokmi mierne vzrástol, a to na 7,63 % (v roku 2010 to bolo 5,37 %).

5.2.        Počet prípadov, v ktorých po opakovanej žiadosti Komisia zmenila stanovisko svojich útvarov a povolila úplný prístup k dokumentom po pôvodnom zamietnutí, zostal vcelku stabilný (v roku 2011 tieto prípady predstavovali podiel 14,58 %, v roku 2010 to bolo 15,57 %). Vyskytlo sa však menej prípadov, keď bolo pôvodné zamietnutie potvrdené v úplnom rozsahu, a podstatne viac prípadov, keď bol po opakovanej žiadosti udelený širší prístup.

5.3.        Aj keď zamietnutia z dôvodu ochrany rozhodovacieho procesu Komisie (článok 4 ods. 3) dosiahli v porovnaní s predchádzajúcim rokom mierne nižší percentuálny podiel na celkovom počte zamietnutí členenom podľa dôvodu zamietnutia (25,73 % v roku 2011 oproti 26,42 % v roku 2010), je tento dôvod prvým z najčastejšie uvádzaných dôvodov, takže teraz vedie pred dôvodom ochrany účelu inšpekcií, vyšetrovania a kontroly (článok 4 ods. 2 tretia zarážka), ktorý zaznamenal pokles o takmer 5 percentuálnych bodov (v roku 2011 bol uvedený v 21,90 % z celkového počtu zamietnutí, v roku 2010 bol jeho podiel 26,63 %).

5.4.        Rastúci trend možno konštatovať v prípade zamietnutí z dôvodu ochrany obchodných záujmov (16,83 % v porovnaní s 11,84 % v roku 2010), ako aj v prípade zamietnutí z dôvodu ochrany medzinárodných vzťahov (12,02 % v porovnaní s 9,83 % v roku 2010).

5.5.        Najčastejšie uvádzaným dôvodom potvrdenia zamietnutia prístupu bol rovnako ako v ostatných rokoch dôvod ochrany účelu vyšetrovania (32,68 % v porovnaní s 32 % v roku 2010).

– Dôvod ochrany rozhodovacieho procesu Komisie bol uvedený v 19,33 % z celkového počtu zamietnutí prístupu (rovnaký podiel bol zaznamenaný aj v roku 2010), avšak tento podiel je kumulovaným výsledkom zvýšenia počtu prípadov, keď rozhodovací proces prebiehal (15,33 % v porovnaní s 11,33 % minulý rok), a súčasným znížením počtu prípadov, v ktorých išlo o stanoviská vypracované pre vnútornú potrebu, keď rozhodnutie už bolo prijaté (4 % v porovnaní s 8 % v roku 2010).

– Významný nárast možno konštatovať v súvislosti s dôvodom ochrany súkromia a nedotknuteľnosti osôb (20,67 % v porovnaní s 9,33 % v roku 2010). Ochrana obchodných záujmov bola na druhej strane uvádzaná trochu zriedkavejšie ako v ostatných rokoch (14,10 % v porovnaní so 16,67 % v roku 2010), a výnimka z dôvodu ochrany súdneho konania a právneho poradenstva dokonca ešte zriedkavejšie (1,33 % v porovnaní s 10 % v minulom roku).

6.           Sťažnosti predložené európskemu ombudsmanovi

6.1.        V roku 2011 ombudsman uzavrel týchto 17 prípadov sťažností proti Komisii týkajúcich sa žiadostí o prístup k dokumentom:

1 prípad uzavretý bez zistenia nesprávneho úradného postupu

1735/2010/MHZ ||

8 prípadov uzavretých s kritickou a/alebo inou poznámkou

56/2007/PB || 3196/2007/(BEH)VL || 1633/2008/DK || 1294/2009/TN

271/2010/GG || 1403/2010/GG || 2073/2010/AN || 339/2011/AN

8 prípadov uzavretých bez pokračovania vo vyšetrovaní

715/2009/ANA || 1861/2009/(JF)AN || 1051/2010/BEH || 1109/2010/VL

1577/2010/GG || 1581/2010/(FS)GG || 2609/2010/BEH || 2691/2010/(VL)GG

6.2.        V priebehu roka ombudsman otvoril 10 nových podnetov, v ktorých prístup k dokumentom predstavoval buď hlavný, alebo vedľajší predmet sťažnosti. To je podstatne menej ako v roku 2010, kedy ombudsman začal konať v prípade 22 podnetov.

7.           Súdne preskúmanie

Tak ako v uplynulých rokoch, aj rok 2011 bol bohatý na novú významnú judikatúru[3].

7.1.        Súdny dvor Európskej únie vyniesol jeden dôležitý rozsudok o odvolaní vo veci My Travel[4]. Súdny dvor posilnil dôkazné bremeno nesené v prípadoch, keď sa zamietnutie opiera o výnimku zameranú na ochranu rozhodovacieho procesu alebo výnimku na ochranu právneho poradenstva v súvislosti s internými dokumentmi týkajúcimi sa nelegislatívnych záležitostí, keď rozhodnutie už bolo prijaté.

7.2.        Pokiaľ ide o Všeobecný súd, vydal 6 rozsudkov týkajúcich sa práva na prístup k dokumentom:

T-362/08 IFAW/Komisia, rozsudok z 13. 1. 2011 || T-250/08, Batchelor/Komisia, rozsudok z 24. 5. 2011 || Spojené veci T-109/05 a T-444/05, Navigazione Libera del Golfo/Komisia, rozsudok z 24. 5. 2011

T-161/04, V. Jordana/Komisia, rozsudok zo 7. 7. 2011 || T-29/08, LPN/Komisia, rozsudok z 9. 9. 2011 || T-437/08 CDC/Komisia, rozsudok z 15. 12. 2011

Súdny dvor v rozsudku vo veci Batchelor a v rozsudku vo veci IFAW II poskytol dôležité ozrejmenia, pokiaľ ide o posudzovanie námietok, ktoré majú členské štáty v súvislosti so sprístupnením dokumentov, ktoré z nich pochádzajú a ktorými disponuje Komisia.

Vo veci Navigazione Libera del Golfo Všeobecný súd zrušil rozhodnutie Komisie, ktoré bolo prijaté pred tým, ako Súdny dvor vyniesol rozsudok vo veci Švédsko/Komisia (IFAW I), a ktorým Komisia bez ďalšieho odôvodnenia odmietla poskytnúť prístup k dokumentu pochádzajúcemu z členského štátu na základe námietky tohto členského štátu.

Súdny dvor vo svojom rozsudku vo veci Jordana ozrejmil, že článok 4 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 1049/2001 je nedeliteľným ustanovením a vyžaduje, aby sa prípadný dosah na súkromie a nedotknuteľnosť jednotlivca vždy skúmal a posúdil v súlade s právnou úpravou Únie týkajúcou sa ochrany osobných údajov, a to najmä s nariadením č. 45/2001.

Vo veci LPN Súdny dvor potvrdil existenciu všeobecnej domnienky, podľa ktorej sprístupnenie dokumentov v rámci konania o porušení pravidiel v zásade narúša ochranu účelu vyšetrovania, ak toto konanie ešte prebieha.

Napokon, v rozsudku o veci CDC Súdny dvor uviedol, že ochrany účelu vyšetrovania sa nemožno dovolávať, ak sa zamieta prístup k zoznamu dokumentov.

Ďalej je potrebné uviesť tri ďalšie prípady, ktoré boli vymazané z registra po tom, ako ich žiadatelia stiahli:

T-88/11 BIA Separations/Komisia || T-14/11 Timab Industries and CFPR/Komisia || T-399/07, Basell Polyolefine/Komisia

7.3.        Súdny dvor sa rozhodol, že v piatich veciach zastaví konanie, a z tohto dôvodu nariadil ich výmaz z registra.

T-411/09, Terezakis/Komisia || T-291/10, A. Martin/Komisia || T-395/10 Stichting Corporate Europe Observatory/Komisia

T-120/10 ClientEarth a i./Komisia || T-449/10 ClientEarth a i./Komisia ||

7.4.        V roku 2011 boli napadnuté rozhodnutia Komisie podľa nariadenia (ES) č. 1049/2001 v 15 nových prípadoch:

T-603/11 Ecologistas en Acción-CODA/Komisia || T-545/11 Stichting Greenpeace Nederland a PAN Europe/Komisia || T-534/11 Schenker/Komisia

T-516/11 MasterCard a i./Komisia || T-480/11 Technion - Israel Institute of Technology and Technion Research & Development/Komisia || T-362/11 Stichting Greenpeace Nederland a PAN Europe/Komisia

T-341/11 Ecologistas en Acción-CODA/Komisia || T-330/11 MasterCard a i./Komisia || T-278/11 ClientEarth a i./Komisia

Case T-211/11 Timab Industries a CFPR/Komisia || T-111/11 ClientEarth/Komisia || T-93/11 Stichting Corporate Europe Observatory/Komisia

T-14/11 Timab Industries a CFPR/Komisia || T-88/11 BIA Separations/Komisia || T-447/11 Catinis/Komisia

7.5.        Proti rozhodnutiam Všeobecného súdu boli na Súdny dvor tiež podané tri nové odvolania.

C-208/11P Internationaler Hilfsfonds/Komisia || C-554/11 P Internationaler Hilfsfonds/Komisia || Vec C-135/11 P IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/Komisia

8.           Záver

Po deviatich rokoch kontinuálneho rastu počtu žiadostí o poskytnutie prístupu adresovaných Komisii zostal tento počet v rokoch 2010 a 2011 nezmenený. S takmer 6 500 žiadosťami ročne Komisia s veľkým odstupom vedie v počte vybavovaných žiadostí o prístup v porovnaní so všetkými ostatnými inštitúciami a orgánmi Európskej únie.

Táto stabilizácia počtu žiadostí je možno náznakom, že právo na prístup k dokumentom dosiahlo medzi európskymi občanmi, organizáciami občianskej spoločnosti a podnikateľskými subjektmi vysoký stupeň spoločenského uznania. V duchu Lisabonskej zmluvy toto spoločenské uznanie vytvára predpoklady pre intenzívnejšiu verejnú diskusiu a užšie zapojenie sa všetkých týchto aktérov do procesu tvorby európskych politík.

Na druhej strane je čoraz menej potrebné podávať žiadosti o poskytnutie prístupu, pretože Komisia postupne zvyšuje objem proaktívne zverejňovaných dokumentov a informácií prostredníctvom ich sprístupnenia vo verejnosti dostupných registroch a na webových stránkach.

Do značnej miery sa podarilo dosiahnuť aktívnu transparentnosť, pokiaľ ide o legislatívnu činnosť. Značná časť žiadostí o poskytnutie prístupu a takmer všetky opakované žiadosti sa týkajú činnosti Komisie v oblasti monitorovania uplatňovania práva EÚ. Tieto žiadosti sa musia riešiť súbežne s príslušnými vyšetrovaniami. V takých prípadoch musí Komisia nájsť správnu rovnováhu medzi zabezpečením transparentnosti jej činností a ochranou ďalších práv chránených právom a judikatúrou európskych súdov.

PRÍLOHA

Štatistické údaje týkajúce sa uplatňovania nariadenia (ES) č. 1049/2001

1.           Počet dokumentov zapísaných do registra

|| KOM || K || Ú. v. || PV || SEK || Spolu

2011 || 2 414 || 14 025 || 131 || 93 || 3 293 || 19 956

Prvotné žiadosti

2.           Počet prijatých a vybavených žiadostí

|| 2009 || 2010 || 2011

Počet prijatých žiadostí || 5 401 || 6 361 || 6 477

Počet poskytnutých odpovedí[5] [6] || 6 636 || 7 148 || 7 075

Odpovede poskytnuté na základe nariadenia (ES) č. 1049/2001 || 5 055 || 6 127 || 6 055

3.           Výsledok

            || 2009 || 2010 || 2011

Počet || % || Počet || % || Počet || %

Prístup povolený || 4 258 || 84,23 || 5 034 || 82,16 || 4 856 || 80,20

Prístup zamietnutý || 589 || 11,65 || 764 || 12,47 || 737 || 12,18

Čiastočný prístup || 208 || 4,11 || 329 || 5,37 || 462 || 7,62

Spolu || 5 055 || 100 || 6 127 || 100 || 6 055 || 100

Opakované žiadosti

4.           Počet prijatých a vybavených žiadostí

|| 2009 || 2010 || 2011

Počet prijatých žiadostí || 140 || 181 || 165

Počet poskytnutých odpovedí || 134 || 152 || 162

Rozhodnutia o opakovaných žiadostiach na základe nariadenia č. 1049/2001 || 120 || 122 || 144

5.           Výsledok

|| 2009 || 2010 || 2011

Počet || % || Počet || % || Počet || %

Potvrdenie || 27 || 22,50 || 61 || 50 || 61 || 42,36

Čiastočná revízia || 33 || 27,50 || 42 || 34,43 || 62 || 43,05

Celková revízia || 60 || 50 || 19 || 15,57 || 21 || 14,58

Spolu || 120 || 100 || 122 || 100 || 144 || 100

(1) Rozdelenie zamietnutí podľa uplatnenej výnimky (%)

6.           Prvotné žiadosti

|| 2009 || 2010 || 2011

Článok 4 ods. 1 písm. a) prvá zarážka – ochrana verejnej bezpečnosti || 1,36 || 1,94 || 2,40

Článok 4 ods. 1 písm. a) druhá zarážka – ochrana obrany a vojenských vecí || 0,54 || 0,14 || 0,39

Článok 4 ods. 1 písm. a) tretia zarážka – ochrana medzinárodných vzťahov || 8,17 || 9,83 || 12,02

Článok 4 ods. 1 písm. a) štvrtá zarážka – ochrana finančnej, menovej alebo hospodárskej politiky || 2,09 || 2,15 || 1,88

Článok 4 ods. 1 písm. b) – ochrana súkromia a bezúhonnosti jednotlivca || 6,99 || 9,76 || 8,90

Článok 4 ods. 2 prvá zarážka – ochrana obchodných záujmov || 13,99 || 11,84 || 16,83

Článok 4 ods. 2 druhá zarážka – ochrana súdneho konania a právneho poradenstva || 9,81 || 7,32 || 6,76

Článok 4 ods. 2 tretia zarážka – ochrana účelu inšpekcií, vyšetrovania a kontroly || 27,61 || 26,63 || 21,90

Článok 4 ods. 3 prvý pododsek – rozhodovací proces, zatiaľ neprijaté rozhodnutie || 17,80 || 16,80 || 17,15

Článok 4 ods. 3 druhý pododsek – rozhodovací proces, už prijaté rozhodnutie: stanoviská pre vnútornú potrebu v rámci rokovaní a predbežných porád || 7,81 || 9,62 || 8,58

Článok 4 ods. 5 – zamietnutie prístupu zo strany členského štátu/tretieho subjektu || 3,81 || 3,94 || 3,18

Spolu || 100 || 100 || 100

7.           Opakované žiadosti

|| 2009 || 2010 || 2011

Článok 4 ods. 1 písm. a) prvá zarážka – ochrana verejnej bezpečnosti || 2,55 || 2,67 || 1,33

Článok 4 ods. 1 písm. a) druhá zarážka – ochrana obrany a vojenských vecí || 0 || 0 || 2,00

Článok 4 ods. 1 písm. a) tretia zarážka – ochrana medzinárodných vzťahov || 4,38 || 6,67 || 4,67

Článok 4 ods. 1 písm. a) štvrtá zarážka – ochrana finančnej, menovej alebo hospodárskej politiky || 3,28 || 3,33 || 3,34

Článok 4 ods. 1 písm. b) – ochrana súkromia a bezúhonnosti jednotlivca || 14,23 || 9,33 || 20,67

Článok 4 ods. 2 prvá zarážka – ochrana obchodných záujmov || 17,52 || 16,67 || 14,66

Článok 4 ods. 2 druhá zarážka – ochrana súdneho konania a právneho poradenstva || 5,47 || 10 || 1,33

Článok 4 ods. 2 tretia zarážka – ochrana účelu inšpekcií, vyšetrovania a kontroly || 25,91 || 32 || 32,68

Článok 4 ods. 3 prvý pododsek – rozhodovací proces, zatiaľ neprijaté rozhodnutie || 12,77 || 11,33 || 15,33

Článok 4 ods. 3 druhý pododsek – rozhodovací proces, už prijaté rozhodnutie: stanoviská pre vnútornú potrebu v rámci rokovaní a predbežných porád || 13,87 || 8 || 4,00

Článok 4 ods. 5 – zamietnutie prístupu zo strany členského štátu || - || - || -

Spolu || 100 || 100 || 100

Rozdelenie žiadostí

8.           Podľa socioprofesijnej kategórie žiadateľov (%)

|| 2009 || 2010 || 2011

Akademická obec || 21,29 || 23,24 || 25,73

Advokáti || 10,24 || 10,69 || 11,30

Občianska spoločnosť (záujmové skupiny, priemysel, MVO atď.) || 9,85 || 8,18 || 8,59

Verejné orgány (okrem inštitúcií EÚ) || 7,33 || 13,56 || 8,20

Ostatné inštitúcie EÚ || 3,77 || 8,32 || 8,15

Novinári || 2,02 || 3,35 || 3,25

Nespresnené || 45,5 || 32,68 || 34,78

Spolu || 100 || 100 || 100

9.           Podľa zemepisného pôvodu (%)

|| 2009 || 2010 || 2011

Belgicko || 18,26 || 17,95 || 21,42

Taliansko || 7,18 || 8,85 || 12,37

Nemecko || 16,61 || 16,62 || 12,27

Francúzsko || 8,01 || 9,05 || 8,90

Spojené kráľovstvo || 6,23 || 7,24 || 8,59

Španielsko || 6,27 || 6,86 || 7,16

Holandsko || 5,45 || 4,43 || 4,18

Poľsko || 2,86 || 2,76 || 2,68

Luxembursko || 1,71 || 1,99 || 2,12

Dánsko || 1,63 || 2,02 || 2,11

Švédsko || 2,13 || 2,18 || 1,81

Fínsko || 0,78 || 0,81 || 1,57

Rakúsko || 1,98 || 2,08 || 1,38

Portugalsko || 1,61 || 1,16 || 1,15

Grécko || 1,06 || 1,22 || 1,10

Írsko || 0,72 || 1,49 || 1,02

Maďarsko || 0,70 || 0,89 || 0,96

Česká republika || 1,11 || 4,23 || 0,93

Bulharsko || 0,56 || 0,69 || 0,93

Rumunsko || 0,93 || 1,11 || 0,87

Slovensko || 0,50 || 0,56 || 0,56

Litva || 0,35 || 0,31 || 0,42

Slovinsko || 0,39 || 0,52 || 0,31

Cyprus || 0,20 || 0,20 || 0,25

Estónsko || 0,17 || 0,09 || 0,19

Lotyšsko || 0,06 || 0,13 || 0,15

Malta || 0,30 || 0,22 || 0,12

Európske štáty mimo EÚ || 0,83 || 0,50 || 0,40

Severná Amerika || 0,37 || 0,11 || 0,23

Austrália a Nový Zéland || 0,07 || 0,09 || 0,03

Afrika || 0,20 || 0,05 || 0,02

Južná Amerika || 0,09 || 0,05 || 0,02

Ázia || 0,19 || 0,04 || 0,06

Nespresnené || 10,57 || 3,49 || 3,73

Spolu || 100 || 100 || 100

10.         Podľa oblasti záujmu (%)

Generálne riaditeľstvo/útvar || 2009 || 2010 || 2011

SG – Generálny sekretariát || 10,10 || 11,64 || 10,12

TAXUD – Dane a colná únia || 6,20 || 5,30 || 7,80

COMP – Hospodárska súťaž || 7,03 || 9,07 || 6,99

SANCO – Zdravie a ochrana spotrebiteľov || 4,69 || 5,44 || 6,96

ENV – Životné prostredie[7] || 8,37 || 4,86 || 6,37

ENER – Energetika || - || 2,91 || 5,86

MARKT – Vnútorný trh a služby || 7,27 || 6,14 || 5,72

ENTR – Podnikanie a priemysel || 4,55 || 4,48 || 4,84

HOME – Vnútorné záležitosti || - || 1,63 || 4,74

TRADE – Obchod || 2,08 || 3,06 || 3,47

DEVCO – Rozvoj a spolupráca – EuropeAid (predtým DEV + AIDCO) || 2,75 || 2,77 || 3,30

MOVE – Mobilita a doprava || - || 3,13 || 3,02

SJ – Právny servis || 1,80 || 2,68 || 2,76

AGRI – Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka || 4,07 || 3,15 || 2,62

JUST – Spravodlivosť (bývalé JLS) [8] || 7,74 || 6,75 || 2,54

RELEX – Vonkajšie vzťahy[9] || 2,25 || 3,29 || 2,39

HR – Ľudské zdroje a bezpečnosť + OIB + OIL – Úrady pre infraštruktúru a logistiku v Bruseli a Luxemburgu + PMO – Úrad pre správu a úhradu individuálnych nárokov || 3,15 || 2,29 || 2,34

REGIO – Regionálna politika || 3,67 || 3,06 || 2,29

CLIMA – Oblasť klímy || - || 1,21 || 2,22

INFSO – Informačná spoločnosť || 2,29 || 1,79 || 1,98

EMPL – Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie || 3,28 || 2,74 || 1,64

ECFIN – Hospodárske a finančné záležitosti || 1,87 || 2,32 || 1,57

RTD – Výskum a inovácia + JRC – Spoločné výskumné centrum || 1,74 || 1,82 || 1,27

COMM – Útvar pre komunikáciu || 0,41 || 0,74 || 1,26

EAC – Vzdelávanie a kultúra || 1,44 || 1,13 || 1,05

ELARG – Rozšírenie || 1,74 || 1,47 || 1,04

BUDG – Rozpočet || 1,07 || 1,24 || 1,02

MARE – Námorné záležitosti a rybné hospodárstvo || 0,79 || 0,66 || 0,95

OP – Úrad pre publikácie || 0,19 || 0,19 || 0,37

ECHO – Humanitárna pomoc a civilná ochrana || 0,24 || 0,28 || 0,33

OLAF – Európsky úrad pre boj proti podvodom || 0,24 || 0,27 || 0,25

EPSO – Európsky úrad pre výber pracovníkov || 0,26 || 0,14 || 0,23

ESTAT – Eurostat || 0,11 || 0,31 || 0,20

DGT – Preklad || 0,13 || 0,36 || 0,14

CAB – Kabinety komisárov || 0,30 || 0,28 || 0,11

BEPA – Kancelária poradcov v oblasti európskej politiky || 0,06 || 0,03 || 0,11

DIGIT – Informatika || 0,07 || 0,09 || 0,09

IAS – Interný audit || 0,02 || 0,09 || 0,05

SCIC – Generálne riaditeľstvo pre tlmočenie || 0,02 || 0,08 || 0,00

TREN[10] || 8,02 || 1,10 || -

Spolu || 100 || 100 || 100

[1]               Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.

[2]               „Citlivými dokumentmi sa rozumejú dokumenty pochádzajúce z orgánov alebo z agentúr nimi založených, z členských štátov, tretích krajín alebo medzinárodných organizácií, ktoré sú v súlade s pravidlami príslušného orgánu klasifikované ako „TRČS SECRET/TOP SECRET“, „SECRET“ alebo „CONFIDENTIEL“ a ktoré chránia základné záujmy Európskej únie alebo jedného alebo viacerých jej členských štátov v oblasti, na ktorú sa vzťahuje článok 4 ods. 1 písm. a), predovšetkým verejnú bezpečnosť, obranu a vojenské veci“ (článok 9 ods. 1).

[3]               Podrobnosti o každom uvedenom prípade nájdete tu: http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en.

[4]               Vec C-506/08 P Švédsko/MyTravel a Komisia, rozsudok z 21.7.2011.

[5]               Jedna žiadosť sa môže týkať viacerých dokumentov, a preto môže mať za následok viacero odpovedí.

[6]               Kategória „Počet poskytnutých odpovedí“ zahŕňa odpovede poskytnuté mimo rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1049/2001, napríklad odpovede poskytnuté na základe nariadenia (ES) č. 45/2001.

[7]               Upozornenie: GR ENV sa v roku 2010 rozdelilo na GR ENV a GR CLIMA.

[8]               Upozornenie: GR JLS sa v roku 2010 rozdelilo na GR JUST a GR HOME.

[9]               Upozornenie: väčšinu činností GR RELEX prevzala od 1. januára 2011 Európska služba pre vonkajšiu činnosť.

[10]             Upozornenie: GR TREN sa v roku 2010 rozdelilo na GR ENER a GR MOVE.