13.9.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 277/23


Stanovisko Výboru regiónov „Finančné nástroje EÚ v oblasti vnútorných vecí“

2012/C 277/05

VÝBOR REGIÓNOV

víta krok k dosiahnutiu skutočného priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti prostredníctvom rozpočtových návrhov, ktoré uznávajú dôležitosť zabezpečenia zdrojov potrebných pre rozpočet v oblasti prisťahovalectva, udeľovania azylu a bezpečnosti;

potvrdzuje dôležitosť navrhovaných zmien pre miestne a regionálne orgány, keďže majú priamy dopad na ich povinnosti a každodenný život ľudí žijúcich v Európskej únii;

zdôrazňuje, že je dôležité reagovať na otázky bezpečnosti vyplývajúce zo zvýšenej celosvetovej mobility, a to v kontexte univerzálnej ochrany základných práv a slobôd;

víta zameranie sa na flexibilitu a dosahovanie výsledkov, pričom poukazuje na to, že si to vyžaduje dobré plánovanie a tiež zapojenie a zodpovednosť všetkých zainteresovaných strán. Zdôrazňuje preto, že je potrebné zaangažovať miestne a regionálne orgány a ostatné zainteresované strany, akými sú špecializované medzinárodné organizácie, občianska spoločnosť a samotní príjemcovia, a to už od fázy plánovania, nakoľko práve oni často implementujú programy a projekty;

je presvedčený, že navrhované reformy vo veľkej miere zlepšujú prístup k financovaniu. Podporuje však ďalší rozvoj mechanizmov na šírenie informácií o možnostiach financovania. Vo väčších krajinách by miestne a regionálne orgány mohli organizovať odborné konzultácie na regionálnej a miestnej úrovni, aby sa na nich mohli zúčastniť aj tie organizácie a zainteresované strany, ktoré pôsobia ďalej od veľkých miest.

Spravodajca

Samuel AZZOPARDI (MT/EĽS), primátor mesta Victoria, Gozo

Referenčné dokumenty

 

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Budovanie otvorenej a bezpečnej Európy: rozpočet pre oblasť vnútorných záležitostí na obdobie rokov 2014 – 2020

COM(2011) 749 final

 

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ako súčasť Fondu pre vnútornú bezpečnosť zriaďuje nástroj pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz

COM(2011) 750 final

 

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl a migráciu

COM(2011) 751 final

 

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Fonde pre azyl a migráciu a o nástroji pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia

COM(2011) 752 final

 

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ako súčasť Fondu pre vnútornú bezpečnosť zriaďuje nástroj pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia

COM(2011) 753 final

I.   POLITICKÉ ODPORÚČANIA

VÝBOR REGIÓNOV

Všeobecné hodnotenie

1.

víta krok k dosiahnutiu skutočného priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti prostredníctvom rozpočtových návrhov, ktoré uznávajú dôležitosť zabezpečenia zdrojov potrebných pre rozpočet v oblasti prisťahovalectva, udeľovania azylu a bezpečnosti (1);

2.

podporuje zjednodušenie existujúcich nástrojov ich zlúčením do 2 fondov;

3.

potvrdzuje dôležitosť navrhovaných zmien pre miestne a regionálne orgány, keďže majú priamy dopad na ich povinnosti a každodenný život ľudí žijúcich v Európskej únii;

4.

zdôrazňuje, že je dôležité reagovať na otázky bezpečnosti vyplývajúce zo zvýšenej celosvetovej mobility, a to v kontexte univerzálnej ochrany základných práv a slobôd;

5.

podčiarkuje, že sa to dá dosiahnuť prostredníctvom implementácie koherentných nástrojov v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, na základe rešpektovania ľudských práv, solidarity a zodpovednosti a so zvláštnou pozornosťou venovanou rodovej rovnosti a zákazu diskriminácie (2);

6.

je presvedčený, že je potrebné dosiahnuť rovnováhu medzi bezpečnosťou a časťami výdavkov, ktoré súvisia s hranicami, a výdavkov v takých oblastiach, ako je integrácia migrantov a podmienky prijímania žiadateľov o azyl;

7.

podporuje zostavenie rozpočtu založeného na potrebách, ktorý pomáha pri vytváraní súčinnosti medzi finančnými nástrojmi EÚ, hlavne medzi štrukturálnymi fondmi a fondmi v oblasti vnútorných vecí. Rozpočet Únie by mal svojimi zdrojmi primerane prispievať do oblasti vnútorných vecí, a to prostredníctvom štrukturálnych fondov a tiež prostredníctvom špecializovaných nástrojov v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti;

8.

poukazuje na to, že zrušenie možnosti komplementárneho využívania iných nástrojov Únie a Spoločenstva v dôsledku zrušenia rozhodnutia Rady 2007/125/SVV značne obmedzuje požadovanú flexibilitu pri využívaní finančných nástrojov a ohrozuje bezproblémový ďalší rozvoj cezhraničných regionálnych projektov v oblasti vnútornej bezpečnosti, ktoré boli doteraz financované v rámci cieľa 3 z EFRR. Vyslovuje sa preto za zachovanie komplementárnosti nástrojov Spoločenstva;

9.

poukazuje na to, že v rámci fungovania rozpočtu a finančných nástrojov je potrebné zabezpečiť určitý stupeň flexibility, aby bolo možné vykonať skutočnú strednodobú revíziu v súlade so stanovenými politickými prioritami, pričom zdôrazňuje, že takáto flexibilita musí byť vypracovaná tak, aby nenarúšala spravodlivé prideľovanie zdrojov;

10.

víta prisťahovaleckú politiku, ktorá začína v krajinách pôvodu a zohľadňuje potreby európskeho trhu práce a demografické zmeny, čo vedie k systému, ktorý je výhodný pre všetky strany, vrátane krajín pôvodu, ktoré tak často profitujú z platieb z EÚ (3);

11.

zdôrazňuje potrebu silnej spolupráce na úrovni EÚ s cieľom dosiahnuť lepšiu koordináciu medzi členskými štátmi s ohľadom na riadenie vonkajších hraníc Únie a tiež zdôrazňuje potrebu prechodu smerom k spoločnému európskemu azylovému systému;

12.

zdôrazňuje potrebu transparentnosti pri využívaní rozpočtu s návrhmi, projektmi a viditeľne dosiahnutými výsledkami, ktoré sú pre bežného občana ľahko dostupné a pochopiteľné;

O programovaní a riadení fondov

13.

víta zameranie sa na flexibilitu a dosahovanie výsledkov, pričom poukazuje na to, že si to vyžaduje dobré plánovanie a tiež zapojenie a zodpovednosť všetkých zainteresovaných strán. Zdôrazňuje preto, že je potrebné zaangažovať miestne a regionálne orgány a ostatné zainteresované strany, akými sú špecializované medzinárodné organizácie, občianska spoločnosť a samotní príjemcovia, a to už od fázy plánovania, nakoľko práve oni často implementujú programy a projekty;

14.

vyzdvihuje potrebu nezávislého monitorovania a vyhodnocovania, aby bolo možné zabezpečiť efektívne využívanie fondov a silné riadenie zo strany implementačných organizácií. Môže ísť o stimul smerom k zlepšeniu fungovania inštitúcií. Kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele sa musia vybrať za účasti všetkých zainteresovaných strán. Výbor poukazuje na to, že určité kvalitatívne ukazovatele môžu byť efektívne a nákladovo účinné. Výbor tiež požaduje lepší dohľad Európskej komisie a Európskeho parlamentu nad fondmi, aby sa tak pomohla zabezpečiť nezávislá zložka monitorovania a vyhodnocovania;

Prístup k financovaniu

15.

je presvedčený, že navrhované reformy vo veľkej miere zlepšujú prístup k financovaniu. Podporuje však ďalší rozvoj mechanizmov na šírenie informácií o možnostiach financovania. Vo väčších krajinách by miestne a regionálne orgány mohli organizovať odborné konzultácie na regionálnej a miestnej úrovni, aby sa na nich mohli zúčastniť aj tie organizácie a zainteresované strany, ktoré pôsobia ďalej od veľkých miest;

Prideľovanie zdrojov

16.

poukazuje na to, že spolu s pozitívnymi aspektmi, ktoré prináša zjednodušenie a flexibilita, navrhované reformy prinášajú tiež neistotu vo vzťahu k rozdeľovaniu zdrojov medzi rôznymi odvetviami a tematickými otázkami. Preto zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa finančné prostriedky prideľovali na základe potrieb tak, že sa bude vychádzať z dôkladnej analýzy potrieb a priority sa stanovia podľa prístupu založeného na právach. To je možné dosiahnuť prostredníctvom mechanizmov a záruk zavedených s cieľom zabezpečiť efektívne stanovovanie priorít, vrátane účasti miestnych a regionálnych orgánov a iných zainteresovaných strán pri vypracovávaní vnútroštátnych stratégií;

17.

vyzdvihuje potrebu rovnomerného rozdeľovania finančných prostriedkov podľa inštitucionálnej kapacity a návrhov projektov namiesto toho, aby sa finančné prostriedky poskytovali len niekoľkým príjemcom;

18.

je presvedčený, že v prípade nedostatku finančných prostriedkov by sa mali uprednostniť finančné prostriedky určené na ochranu základných práv a slobôd ľudí, vrátane tých, ktoré sa týkajú základnej životnej úrovne, rodovo špecifických otázok a práva na azyl, spolu so zdrojmi na budovanie kapacít miestnych a regionálnych orgánov, aby bolo možné riadiť migračné toky;

Povinné zapojenie zainteresovaných strán

19.

zdôrazňuje dôležitosť participatívneho prístupu pri dosahovaní účinných výsledkov a podporuje návrhy, ktoré zaväzujú členské štáty k tomu, aby vytvárali partnerstvá so všetkými príslušnými verejnými orgánmi a zainteresovanými stranami, vrátane občianskej spoločnosti a medzinárodných organizácií s cieľom rozvíjať, realizovať a monitorovať vnútroštátne programy;

20.

nalieha preto, aby sa posilnilo partnerstvo zainteresovaných strán a aby sa stalo povinným. Upozorňuje na to, že zásada uvedená v návrhu nariadenia, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia (4), nemusí v súčasnosti stanovovať účasť dostatočne zaväzujúcim spôsobom. Zatiaľ čo mechanizmy koordinácie sú záväzné, v ostatných oblastiach zostáva veľký priestor na voľnú úvahu o tom, či sa zmysluplné partnerstvo nadviaže alebo nie;

21.

poukazuje na to, že nemusí byť vhodné nominovať jeden zodpovedný orgán pre všetky opatrenia podporované fondmi, a to aj napriek zjednodušeniu, ktoré by sa tým dosiahlo. Aby bolo možné zabezpečiť spravodlivosť v rámci rozhodovania, je potrebné zaviesť transparentnosť, kontrolu a vyváženosť. Obáva sa, že môžu vyvstať právne otázky, ktoré delegovanému orgánu neumožnia pracovať pod dohľadom vnútroštátneho zodpovedného orgánu, a preto navrhuje, aby boli právne predpisy dostatočne flexibilné na to, aby sa zohľadnili všetky zavedené vnútroštátne pravidlá v EÚ, pričom nesmie dôjsť k tomu, aby boli členské štáty nútené zmeniť svoje ústavné systémy, ak je možné dosiahnuť ciele aj na základe partnerského prístupu;

Spoločný európsky azylový systém

22.

víta kroky smerom k „spoločnému európskemu azylovému systému“ a zároveň zdôrazňuje, že jeho cieľom musí byť dosiahnutie štandardov lepších systémov a štruktúr a nesmie viesť k všeobecnému zníženiu kvality na úroveň slabších systémov;

23.

rád by si ujasnil, či EASO bude využívať len tie finančné prostriedky, ktoré mu boli priamo pridelené, alebo či bude mať prístup aj k fondom v oblasti vnútorných vecí;

Prijímanie a integrácia osôb s medzinárodnou ochranou a štátnych príslušníkov tretích krajín

24.

súhlasne berie na vedomie, že sa potvrdila dôležitosť miestnych a regionálnych orgánov v oblasti prijímania a azylových systémov a tiež pri integrácii štátnych príslušníkov tretích krajín a legálnych migrantov;

25.

oceňuje myšlienku zamerania sa na najzraniteľnejšie skupiny, vrátane obetí obchodovania s ľuďmi;

26.

podčiarkuje, že integrácia sa musí zamerať na dlhodobé trvalo udržateľné opatrenia, pričom treba mať na pamäti, že integrácia je dvojsmerný proces, v rámci ktorého sa opatrenia môžu zamerať na hostiteľské komunity a komunity migrantov;

27.

navrhuje, aby fondy v oblasti vnútorných vecí podporovali aj opatrenia, ktoré odporúča Európska komisia, ktorá v druhej európskej agende v oblasti integrácie (5) uznáva prístup viacúrovňového riadenia;

28.

poukazuje na to, že Európsky súd pre ľudské práva a orgány zaoberajúce sa ľudskými právami skúmajú administratívne postupy zaistenia v EÚ, a zdôrazňuje, že financovanie projektov zameraných na zadržiavanie ľudí musí zabezpečiť, aby takéto zaistenie bolo v súlade s právnymi predpismi EÚ a rozhodnutiami Európskeho súdu pre ľudské práva;

29.

zdôrazňuje, že rodinní príslušníci, ktorí využívajú medzinárodnú ochranu v rôznych členských štátoch, by mali mať možnosť žiť spolu a využívať ochranu v tom istom členskom štáte;

Spoločná zodpovednosť a premiestňovanie v rámci EÚ

30.

zdôrazňuje, že pohraničným regiónom Európy musí byť poskytnutá primeranejšia podpora, pokiaľ ide o poskytovanie azylu a migráciu, zvlášť v čase konkrétnych problémov (6);

31.

zdôrazňuje, že kritériá a mechanizmy premiestňovania nesmú mať diskriminačný charakter a musia sa zameriavať na tých najzraniteľnejších, a zároveň je potrebné myslieť na otázky spojené s trhom práce v EÚ, osobitne s ohľadom na osoby, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú v oblastiach, v ktorých je prístup k trhu práce obmedzený. Nemali by sa zameriavať na uprednostňovanie tých, ktorí majú vysoké zručnosti a ktorí sú už integrovaní do spoločnosti hostiteľskej krajiny;

32.

poukazuje na to, že miestne a regionálne orgány majú dobrú pozíciu na to, aby sa zapojili do vypracovávania takýchto mechanizmov (7);

33.

je toho názoru, že solidarita pri podporovaní zaťažených krajín by mala byť podmienená situáciou v oblasti ľudských práv a rešpektovaním štandardov EÚ v oblasti prijímania, čím sa poskytnú stimuly pre zlepšenie;

Program EÚ pre presídľovanie

34.

víta vypracovanie programu EÚ pre presídľovanie a podporuje stanovenie jasného rámca, ktorý má byť vypracovaný na základe partnerstva medzi EASO, UNHCR a mimovládnymi organizáciami, pričom by sa mali brať do úvahy osvedčené postupy v iných častiach sveta. EÚ by mala ísť príkladom a snažiť sa identifikovať a zabezpečiť ochranu pre tých, na ktorých medzinárodné spoločenstvo najviac zabúda;

35.

vyzdvihuje potrebu stimulov a informácií o výhodách v záujme zvýšenia počtu miest, ktoré členské štáty poskytnú na účely presídľovania;

36.

zdôrazňuje, že je potrebné zachovať jasný rozdiel medzi presídľovaním z tretích krajín a premiestňovaním v rámci EÚ a tiež medzi počtami osôb, ktoré sa majú na tieto dva programy prideliť;

Asistovaný dobrovoľný návrat

37.

opätovne potvrdzuje, že programy by v zásade mali fungovať na čisto dobrovoľnom základe a v súlade s cieľmi rozvojovej spolupráce, čo by malo vyústiť do dlhodobej sociálnej integrácie dotknutých osôb (8). Návrat musí byť realizovateľný a musí zabezpečiť, že sa nebude iniciovať žiaden nový projekt migrácie (9). To je možné dosiahnuť prostredníctvom partnerstiev so špecializovanými medzinárodnými organizáciami, ako napríklad IOM;

38.

poukazuje na to, že stratégie úspešných návratov nie je možné dostatočne merať len na základe kvantitatívneho ukazovateľa počtu navrátilcov. Ako ukazovateľ by bolo možné zvoliť počet navrátilcov v pomere k počtu prípadov a zároveň by sa mali zohľadniť dlhodobé kvalitatívne faktory;

Stratégia vnútornej bezpečnosti

39.

zdôrazňuje svoju nevyhnutnú účasť v procese zlepšovania vnútornej bezpečnosti Európy a potrebu budovať kapacity miestnych a regionálnych orgánov;

40.

zdôrazňuje, že pri financovaní zo strany ISF (Fond pre vnútornú bezpečnosť) je potrebné myslieť na nevyhnutnosť investovania do ďalšieho výskumu a realizácie inovácií a výmeny informácií v oblastiach ako je počítačová bezpečnosť, súdna analýza, ochrana dôležitej infraštruktúry a bezpečnosť miest, a že Európska komisia tento proces presadzuje v súlade so zvýšenou potrebou riešiť stále konkrétnejšie a zložitejšie problémy;

41.

opätovne zdôrazňuje dôležitosť zapojenia miestnych a regionálnych orgánov do policajnej a bezpečnostnej spolupráce, k čomu môže dôjsť prostredníctvom odborného vzdelávania, výmeny osvedčených postupov a programov prevencie a tiež prostredníctvom vypracovania spoločných nástrojov a systémov IT, ako aj lepšej komunikácie;

Boj proti terorizmu a organizovanému zločinu

42.

odporúča posilniť súčasné siete miestnych a regionálnych orgánov, ktoré by sa mali využívať v každom členskom štáte, alebo v prípade potreby vytvoriť nové siete, aby sa uľahčila výmena osvedčených postupov týkajúcich sa sociálnej integrácie, profesijného vzdelávania a pochopenia násilného extrémizmu, ktorý pochádza z miestnych častí a susedstiev. Tým by sa mohla podporiť činnosť, ktorú vyvíja nedávno vytvorená európska sieť proti radikalizácii;

43.

navrhuje, aby súčasťou financovania na základe ISF bola aj verejná konzultácia na miestnej úrovni v členských štátoch a aby sa oslovili aj tí, ktorí sa cítia byť vyčlenení zo spoločnosti. To môže pomôcť k mnohostrannému pochopeniu miestnych skúseností a koncepcií terorizmu a motivácií k extrémizmu;

44.

vyzdvihuje dôležitosť zvýšenej kontroly bankových a podnikových praktík s cieľom identifikovať a zamerať sa na financovanie terorizmu a organizovaného zločinu prostredníctvom prania špinavých peňazí a prepájania trestnej činnosti s podnikmi s legitímnym cieľom;

45.

rovnako pripomína dôležitosť zhabania majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti, čo je nepochybne dôležitou cestou boja proti akémukoľvek trestnému činu, a preto víta skutočnosť, že Európska komisia navrhla právne predpisy, ktoré majú posilniť právny rámec EÚ vo vzťahu k zhabaniu majetku (10);

46.

poukazuje na to, že hoci verejno-súkromné partnerstvá by mohli mať pozitívne účinky, malo by sa predísť privatizácii bezpečnosti;

Kontrola hraníc a záchranná činnosť

47.

zdôrazňuje potrebu primeraného financovania kontroly hraníc (11). Zároveň je toho názoru, že pokiaľ ide o riešenie nepravidelnej migrácie, je otázne, či veľké investície do hraničnej kontroly sú tým najefektívnejším a najúčinnejším spôsobom realizovania dlhodobej a zmysluplnej zmeny;

48.

vyzdvihuje potrebu nezávislého monitorovania opatrení na hraniciach zo strany organizácie, akou je UNHCR, aby bolo možné zabezpečiť rešpektovanie základných ľudských práv, vrátane rodovej rovnosti;

49.

zdôrazňuje, že venovanie pozornosti ľudskému životu by malo mať prednosť pred všetkými ostatnými otázkami, a požaduje lepšiu spoluprácu a rozdelenie zodpovednosti medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o zachránené osoby, aby sa tak poskytli stimuly pre záchranu. Domnieva sa, že automatické rozdeľovanie zodpovednosti by mohlo pomôcť zachrániť mnoho životov na mori;

Reagovanie na núdzové situácie

50.

víta zmeny zamerané na rýchlejšiu reakciu na núdzové situácie;

51.

naliehavo vyzýva Komisiu, aby sa zaviazala k plánovaniu a rozvoju cezhraničných operácií, ktorých súčasťou je aktívna účasť pohraničných regiónov. To umožní regiónom podeliť sa o svoje skúsenosti v oblasti civilnej ochrany a poskytne to pevný operačný základ, na ktorom bude možné budovať európsku jednotku rýchleho zásahu v núdzových situáciách;

52.

vyzýva Komisiu, aby prevzala úlohu väčšieho priameho riadenia v núdzových situáciách, aby sa zachovala úroveň dohľadu a pomoci vo vzťahu k cezhraničnej koordinácii;

53.

podporuje členské štáty, aby vytvorili multidisciplinárne tímy pre rýchlu reakciu v núdzových situáciách, predovšetkým vtedy, keď sú súčasťou núdzovej situácie zložky ako zmiešaný tok migrácie, pri ktorých sú odborné znalosti v oblasti azylového práva a ľudských práv rozhodujúce;

54.

poukazuje na to, že niektoré núdzové situácie môžu byť dlhodobejšie a že finančné prostriedky na núdzové situácie musia byť dostupné počas trvania danej núdzovej situácie;

Vonkajšie aspekty riadenia migrácie

55.

víta koherentnejší prístup k vnútorným a vonkajším aspektom riadenia migrácie a vnútornej bezpečnosti a poukazuje na to, že spolupráca a dialóg s tretími krajinami sú potrebné na riešenie nepravidelnej migrácie a zameranie sa na legálnu migráciu;

56.

poukazuje na to, že miestne a regionálne orgány, ktoré sa nachádzajú najbližšie k tretím krajinám alebo ktoré majú s týmito krajinami najsilnejšie vzťahy, môžu poskytnúť dôležité kontakty pre spoluprácu EÚ s týmito krajinami, čo značnou mierou prispeje k zlepšovaniu vzťahov a životných podmienok v mestách a regiónoch pôvodu a tranzitu (12). Prostredníctvom spolupráce s miestnymi a regionálnymi orgánmi v krajinách, ktorých sa týka rozšírenie, a v susedných krajinách (napr. pracovné skupiny a zmiešané poradné výbory, CORLEAP, ARLEM) má VR dobrú príležitosť propagovať ciele fondov za hranicami EÚ;

57.

nevidí jasnú hranicu medzi rozvojovými a nerozvojovými aktivitami s ohľadom na tretie krajiny a požaduje koherentnosť a koordináciu medzi projektmi financovanými zo zdrojov pomoci a rozvojových zdrojov a projektmi v oblasti vnútorných vecí, a to v duchu solidarity a spoločnej zodpovednosti s tretími krajinami;

58.

požaduje záruky, aby členské štáty nemohli sledovať svoje vlastné vnútroštátne záujmy prostredníctvom vonkajšieho aspektu fondov v oblasti vnútorných vecí a tiež požaduje mechanizmy na zabezpečenie transparentnosti v rámci dvojstrannej spolupráce medzi členskými štátmi a tretími krajinami.

II.   ODPORÚČANÉ ZMENY A DOPLNENIA

COM(2011) 750 final

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ako súčasť Fondu pre vnútornú bezpečnosť zriaďuje nástroj pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz

Pozmeňovací návrh 1

Článok 3

Zmeniť odsek 2 písm. b)

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

(b)

podpora riadenia hraníc na účely zabezpečenia vysokej úrovne ochrany vonkajších hraníc na jednej strane a na účely hladkého prechodu cez vonkajšie hranice v súlade so schengenským acquis na strane druhej.

(b)

podpora riadenia hraníc na účely zabezpečenia vysokej úrovne ochrany vonkajších hraníc na jednej strane a na účely hladkého prechodu cez vonkajšie hranice v súlade so schengenským acquis na strane druhej.

Dosiahnutie tohto cieľa sa hodnotí vzhľadom na také ukazovatele, ako je okrem iného vývoj zariadení na kontrolu hraníc a zachytávanie nelegálnych štátnych príslušníkov tretích krajín na vonkajších hraniciach v súlade s rizikom príslušného úseku vonkajších hraníc.

Dosiahnutie tohto cieľa sa hodnotí vzhľadom na také ukazovatele, ako je okrem iného vývoj zariadení na kontrolu hraníc zachytávanie nelegálnych štátnych príslušníkov tretích krajín na vonkajších hraniciach v súlade s rizikom príslušného úseku vonkajších hraníc.

Zdôvodnenie

Pozri bod 5. Orgány, ktoré riešia zmiešané migračné toky, potrebujú mať určitú úroveň vedomostí o práve na azyl, aby mohli toto právo vykonávať.

Pozmeňovací návrh 2

Článok 3

Vložiť odsek 2 písm. c)

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

 

Zdôvodnenie

Pozri bod 48.

Pozmeňovací návrh 3

Článok 3

Zmeniť odsek 3 písm. f)

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

(f)

posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi uskutočňovanej v tretích krajinách v súvislosti s pohybom štátnych príslušníkov tretích krajín smerom na územie členských štátov, ako aj spolupráce s tretími krajinami v tejto súvislosti.

(f)

posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi uskutočňovanej v tretích krajinách v súvislosti s pohybom štátnych príslušníkov tretích krajín smerom na územie členských štátov, ako aj spolupráce s tretími krajinami v tejto súvislosti.

Zdôvodnenie

Pozri bod 55.

Pozmeňovací návrh 4

Článok 3

Vložiť odsek 3 písm. g)

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

 

Zdôvodnenie

Pozri bod 47.

Pozmeňovací návrh 5

Článok 4

Vložiť odsek 1 písm. f)

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

 

Zdôvodnenie

Pozri bod 48.

Pozmeňovací návrh 6

Článok 4

Vložiť odsek 1 písm. g)

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

 

Zdôvodnenie

Pozri bod 47 a bod 48.

Pozmeňovací návrh 7

Článok 4

Vložiť odsek 1 písm. h)

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

 

Zdôvodnenie

Pozri bod 5.

Pozmeňovací návrh 8

Článok 9

Zmeniť odsek 2 písm. b)

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

(b)

podporu a rozšírenie existujúcej kapacity na vnútroštátnej úrovni v oblasti riadenia vonkajších hraníc, a to okrem iného pri zohľadnení nového technologického vývoja a/alebo štandardov v súvislosti s riadením migračných tokov;

(b)

podporu a rozšírenie existujúcej kapacity na vnútroštátnej úrovni v oblasti riadenia vonkajších hraníc, a to okrem iného pri zohľadnení nového technologického vývoja a/alebo štandardov v súvislosti s riadením migračných tokov;

Zdôvodnenie

Pozri bod 5.

Pozmeňovací návrh 9

Článok 13

Zmeniť odsek 2 písm. g)

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

(g)

posilnenie schopnosti európskych sietí propagovať, podporovať a ďalej rozvíjať politiky a ciele Únie;

(g)

posilnenie schopnosti európskych sietí propagovať, podporovať a ďalej rozvíjať politiky a ciele Únie;

Zdôvodnenie

Pozri bod 3 a bod 55.

COM(2011) 751 final

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl a migráciu

Pozmeňovací návrh 1

Článok 3

Zmeniť odsek 2 písm. c)

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

(c)

podpora spravodlivých a účinných stratégií návratu v členských štátoch s dôrazom na udržateľnosť návratu a účinné opätovné prijatie v krajinách pôvodu;

(c)

podpora spravodlivých a účinných stratégií návratu v členských štátoch s dôrazom na udržateľnosť návratu a účinné opätovné prijatie v krajinách pôvodu;

dosiahnutie tohto cieľa sa meria ukazovateľmi, kam patrí okrem iného počet navrátilcov;

dosiahnutie tohto cieľa sa meria ukazovateľmi, kam patrí okrem iného počet navrátilcov;

Zdôvodnenie

Pozri bod 37.

Pozmeňovací návrh 2

Článok 5

Zmeniť odsek 1 písm. e)

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

(e)

informácie pre miestne spoločenstvá, ako aj odborná príprava zamestnancov miestnych orgánov, ktorí budú komunikovať s prijatými osobami;

(e)

informácie pre miestne spoločenstvá, ako aj odborná príprava zamestnancov miestnych orgánov, ktorí budú komunikovať s prijatými osobami;

Zdôvodnenie

Subjekty občianskej spoločnosti často realizujú integračné projekty.

Pozmeňovací návrh 3

Článok 5

Vložiť odsek 1 písm. g)

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

 

Zdôvodnenie

Pozri bod 28.

Pozmeňovací návrh 4

Článok 6

Zmeniť písm. b)

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

(b)

opatrenia, ktoré priamo prispievajú k hodnoteniu azylových politík, ako napríklad vnútroštátne posúdenia vplyvu, prieskumy medzi cieľovými skupinami, rozvoj ukazovateľov a referenčné porovnávanie.

(b)

opatrenia, ktoré priamo prispievajú k hodnoteniu azylových politík, ako napríklad vnútroštátne posúdenia vplyvu, prieskumy medzi cieľovými skupinami, rozvoj ukazovateľov a referenčné porovnávanie.

Zdôvodnenie

Pozri bod 13.

Pozmeňovací návrh 5

Článok 7

Vložiť písm. h)

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

 

Zdôvodnenie

Pozri bod 30.

Pozmeňovací návrh 6

Článok 8

Zmeniť písm. a)

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

(a)

informačné balíky a kampane na zvýšenie informovanosti, a to aj prostredníctvom ľahko použiteľnej komunikačnej a informačnej technológie a internetových stránok;

(a)

informačné balíky kampane na zvýšenie informovanosti, a to aj prostredníctvom ľahko použiteľnej komunikačnej a informačnej technológie a internetových stránok;

Zdôvodnenie

Pozri bod 25.

Pozmeňovací návrh 7

Článok 9

Zmeniť odsek 1

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

1.   V rámci osobitného cieľa vymedzeného v článku 3 ods. 2 písm. b) sa oprávnené opatrenia budú uskutočňovať v rámci súdržných stratégií, ktoré budú vykonávať mimovládne organizácie, miestne a/alebo regionálne orgány a ktoré budú špecificky vytvorené na integráciu osôb uvedených v článku 4 ods. 1 písm. a) až g) podľa vhodnosti na miestnej a/alebo regionálnej úrovni. V tomto kontexte budú oprávnené opatrenia predovšetkým zahŕňať:

1.   V rámci osobitného cieľa vymedzeného v článku 3 ods. 2 písm. b) sa oprávnené opatrenia budú uskutočňovať v rámci súdržných stratégií, ktoré budú vykonávať mimovládne organizácie, miestne a/alebo regionálne orgány a ktoré budú špecificky vytvorené na integráciu osôb uvedených v článku 4 ods. 1 písm. a) až g) podľa vhodnosti na miestnej a/alebo regionálnej úrovni. V tomto kontexte budú oprávnené opatrenia predovšetkým zahŕňať:

Zdôvodnenie

Pozri bod 25.

Pozmeňovací návrh 8

Článok 9

Zmeniť odsek 1 písm. a)

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

(a)

vypracovanie a rozvoj integračných stratégií vrátane analýzy potrieb, zlepšenie ukazovateľov a hodnotenia;

(a)

vypracovanie a rozvoj integračných stratégií vrátane analýzy potrieb, zlepšeni ukazovateľov a hodnotenia;

Zdôvodnenie

Pozri bod 18 a bod 23.

Pozmeňovací návrh 9

Článok 9

Vložiť odsek 1 písm. i)

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

 

Zdôvodnenie

Pozri bod 26.

Pozmeňovací návrh 10

Článok 9

Vložiť odsek 1 písm. j)

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

 

Zdôvodnenie

Pozri bod 26.

Pozmeňovací návrh 11

Článok 10

Vložiť písm. f)

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

 

Zdôvodnenie

Pozri bod 46 a bod 54.

Pozmeňovací návrh 12

Článok 11

Zmeniť písm. a)

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

(a)

vytvorenie a zlepšenie infraštruktúry ubytovania alebo služieb a podmienky prijímania alebo zaistenia;

(a)

vytvorenie a zlepšenie infraštruktúry ubytovania alebo služieb a podmienky prijímania alebo zaistenia;

Zdôvodnenie

Pozri bod 27.

Pozmeňovací návrh 13

Článok 12

Zmeniť písm. b)

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

(b)

opatrenia na asistované dobrovoľné návraty vrátane zdravotných prehliadok a zdravotnej pomoci, zabezpečenia cesty, finančných príspevkov, poradenstva a pomoci pred návratom a po ňom;

(b)

opatrenia na asistované dobrovoľné návraty vrátane zdravotných prehliadok a zdravotnej pomoci, zabezpečenia cesty, finančných príspevkov, poradenstva a pomoci pred návratom a po ňom;

Zdôvodnenie

Pozri bod 36 a bod 37.

Pozmeňovací návrh 14

Článok 13

Zmeniť písm. a)

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

(a)

podpora a posilnenie operačnej spolupráce medzi útvarmi členských štátov pre návrat vrátane spolupráce s konzulárnymi orgánmi a imigračnými úradmi tretích krajín;

(a)

podpora a posilnenie operačnej spolupráce medzi útvarmi členských štátov pre návrat vrátane spolupráce s konzulárnymi orgánmi a imigračnými úradmi tretích krajín;

Zdôvodnenie

Pozri bod 36.

Pozmeňovací návrh 15

Článok 17

Zmeniť odsek 4

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

4.   Do spoločných priorít Únie v oblasti presídľovania budú v každom prípade zahrnuté tieto zraniteľné skupiny, v prípade ktorých bude nárok na jednorazovú platbu, ako je uvedené v odseku 2:

ženy a deti v nebezpečenstve,

maloleté deti bez sprievodu

osoby so zdravotnými potrebami, ktoré možno riešiť len prostredníctvom presídlenia,

osoby, ktoré potrebujú núdzové presídlenie alebo naliehavé presídlenie z právnych dôvodov alebo z dôvodov fyzickej ochrany.

4.   Do spoločných priorít Únie v oblasti presídľovania budú v každom prípade zahrnuté tieto zraniteľné skupiny, v prípade ktorých bude nárok na jednorazovú platbu, ako je uvedené v odseku 2:

ženy a deti v nebezpečenstve,

maloleté deti bez sprievodu

osoby so zdravotnými potrebami, ktoré možno riešiť len prostredníctvom presídlenia,

osoby, ktoré potrebujú núdzové presídlenie alebo naliehavé presídlenie z právnych dôvodov alebo z dôvodov fyzickej ochrany.

Zdôvodnenie

Pozri bod 33. Uprednostňovanie osôb so psychickými potrebami je osvedčeným postupom, ktorý uplatňuje UNHCR aj iné organizácie.

Pozmeňovací návrh 16

Článok 18

Vložiť odsek 5

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

 

   

Zdôvodnenie

Pozri bod 32.

Pozmeňovací návrh 17

Článok 18

Vložiť odsek 6

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

 

   

Zdôvodnenie

Pozri bod 30.

Pozmeňovací návrh 18

Článok 19

Zmeniť odsek 1

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

1.   S cieľom prideliť sumu uvedenú v článku 15 ods. 1 písm. c) Komisia do 31. mája 2017 posúdi potreby členských štátov, pokiaľ ide o ich azylové systémy a systémy prijímania, ich situáciu týkajúcu sa migračných tokov v období 2014 až 2016 a očakávaný vývoj.

1.   S cieľom prideliť sumu uvedenú v článku 15 ods. 1 písm. c) Komisia do 31. mája 2017 posúdi potreby členských štátov, pokiaľ ide o ich azylové systémy a systémy prijímania, ich situáciu týkajúcu sa migračných tokov v období 2014 až 2016 a očakávaný vývoj.

Zdôvodnenie

Situácia v oblasti migrácie sa môže zo dňa na deň zmeniť a systém by mal byť dostatočne flexibilný na to, aby tieto zmeny zvládol.

Pozmeňovací návrh 19

Článok 22

Zmeniť odsek 1

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

1.   Fond bude poskytovať finančnú pomoc na riešenie naliehavých a špecifických potrieb v prípade núdzovej situácie.

1.   Fond bude poskytovať finančnú pomoc na riešenie naliehavých a špecifických potrieb v prípade núdzovej situácie.

Zdôvodnenie

Pozri bod 53.

Pozmeňovací návrh 20

Článok 23

Zmeniť odsek 2 písm. a)

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

(a)

slúžiť ako poradný zbor Únie v oblasti migrácie a azylu prostredníctvom koordinácie a spolupráce na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie s predstaviteľmi členských štátov, akademickej obce, občianskej spoločnosti, odborných centier a ďalších subjektov Únie/medzinárodných subjektov;

(a)

slúžiť ako poradný zbor Únie v oblasti migrácie a azylu prostredníctvom koordinácie a spolupráce na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie s predstaviteľmi členských štátov, akademickej obce, občianskej spoločnosti, odborných centier a ďalších subjektov Únie/medzinárodných subjektov;

Zdôvodnenie

Pozri bod 15.

Pozmeňovací návrh 21

Článok 23

Zmeniť odsek 5 písm. c)

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

(c)

národných kontaktných miest určených členskými štátmi, pričom každé pozostáva prinajmenšom z troch odborníkov, ktorí majú spoločne odborné znalosti v oblasti azylu a migrácie zahŕňajúce aspekty tvorby politiky, právnych predpisov, výskumu a štatistiky a ktorí koordinujú a poskytujú vnútroštátne príspevky na činnosti uvedené v článku 19 ods. 1, aby boli zabezpečené príspevky od všetkých príslušných zainteresovaných strán;

(c)

národných kontaktných miest určených členskými štátmi, pričom každé pozostáva prinajmenšom z troch odborníkov, ktorí majú spoločne odborné znalosti v oblasti azylu a migrácie zahŕňajúce aspekty tvorby politiky, právnych predpisov, výskumu a štatistiky a ktorí koordinujú a poskytujú vnútroštátne príspevky na činnosti uvedené v článku 19 ods. 1, aby boli zabezpečené príspevky od všetkých príslušných zainteresovaných strán;

Zdôvodnenie

Pozri bod 13. Pomohlo by to zvýšiť transparentnosť mechanizmov.

COM(2011) 752 final

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Fonde pre azyl a migráciu a o nástroji pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia

Pozmeňovací návrh 1

Článok 4

Zmeniť

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

Opatrenia financované na základe osobitných nariadení sú v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Opatrenia financované na základe osobitných nariadení sú v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi,.

Zdôvodnenie

Judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva je súčasťou práva EÚ, no členské štáty občas nezavedú závery z takýchto rozhodnutí do praxe. Je užitočné poukázať na ich význam.

Pozmeňovací návrh 2

Článok 8

Vložiť odsek 5

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

 

   

Zdôvodnenie

Pozri bod 53.

Pozmeňovací návrh 3

Článok 12

Zmeniť odsek 1

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

Každý členský štát nadviaže v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi a postupmi partnerstvo s príslušnými orgánmi a subjektmi s cieľom vypracovania a vykonávania národných programov.

Každý členský štát nadviaže v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi a postupmi partnerstvo s príslušnými orgánmi a subjektmi s cieľom vypracovania a vykonávania národných programov.

K týmto orgánom a subjektom patria príslušné regionálne, miestne, mestské a iné verejné orgány, prípadne medzinárodné organizácie a subjekty zastupujúce občiansku spoločnosť, napríklad mimovládne organizácie alebo sociálni partneri.

K týmto orgánom a subjektom patria príslušné regionálne, miestne, mestské a iné verejné orgány, medzinárodné organizácie a subjekty zastupujúce občiansku spoločnosť, napríklad mimovládne organizácie alebo sociálni partneri.

Zdôvodnenie

Výrazom „príslušné“ v protiklade k výrazu „prípadne“ sa odstraňuje prvok voľnej úvahy, ktorý by mohol viesť k nejednoznačnosti. Príspevok cieľových skupín je základom programovania EÚ.

Pozmeňovací návrh 4

Článok 12

Zmeniť odsek 4

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

4.   Každý členský štát zriadi monitorovací výbor na podporu vykonávania národných programov.

4.   Každý členský štát zriadi monitorovací výbor na podporu vykonávania národných programov.

Zdôvodnenie

Pozri bod 13. Viedlo by to k väčšej transparentnosti a vyhli by sme sa možným konfliktom záujmu.

Pozmeňovací návrh 5

Článok 12

Zmeniť odsek 5

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

5.   Komisia sa môže na činnosti monitorovacieho výboru podieľať vo funkcii poradcu.

5.   Komisia sa na činnosti monitorovacieho výboru vo funkcii poradcu.

Zdôvodnenie

Zapojenie Komisie je veľmi dôležité a nemalo by sa ponechávať na voľnú úvahu.

Pozmeňovací návrh 6

Článok 14

Vložiť odsek 5 písm. g)

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

 

Zdôvodnenie

Pozri bod 18 a bod 19.

Pozmeňovací návrh 7

Článok 20

Zmeniť odsek 2 písm. c)

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

(c)

výdavky súvisiace s hodnotením opatrení alebo projektov;

(c)

výdavky súvisiace s hodnotením opatrení alebo projektov;

Zdôvodnenie

Pozri bod 18 a bod 19. Príslušné zainteresované strany majú dobré predpoklady na to, aby posúdili realizáciu projektu.

Pozmeňovací návrh 8

Článok 23

Zmeniť odsek 1 písm. b)

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

(b)

akreditovaný zodpovedný orgán: verejný orgán členského štátu, ktorý má výlučnú zodpovednosť za správne riadenie a kontrolu národného programu a ktorý zabezpečuje celú komunikáciu s Komisiou;

(b)

akreditovaný zodpovedný orgán: verejný orgán členského štátu, ktorý má výlučnú zodpovednosť za správne riadenie a kontrolu národného programu a zabezpečuje celú komunikáciu s Komisiou;

Zdôvodnenie

Pozri bod 18 a bod 19.

Pozmeňovací návrh 9

Článok 25

Vložiť odsek 5 písm. d)

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

 

Zdôvodnenie

Pozri bod 18 a bod 19. Príslušné zainteresované strany majú dobré predpoklady na to, aby posúdili realizáciu projektu.

Pozmeňovací návrh 10

Článok 48

Zmeniť odsek 1 písm. b)

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

(b)

informovanie potenciálnych príjemcov o možnostiach financovania v rámci národných programov;

(b)

informovanie potenciálnych príjemcov o možnostiach financovania v rámci národných programov;

Zdôvodnenie

Pozri bod 14.

Pozmeňovací návrh 11

Článok 50

Vložiť odsek 7

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

 

   

Zdôvodnenie

Pozri bod 18 a bod 19.

Pozmeňovací návrh 12

Článok 51

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

2.   Členské štáty zabezpečia, aby sa zaviedli postupy v oblasti tvorby a zhromažďovania údajov, ktoré sú potrebné na účely hodnotenia, vrátane údajov súvisiacich so spoločnými ukazovateľmi a ukazovateľmi špecifickými pre jednotlivé programy.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby sa zaviedli postupy v oblasti tvorby a zhromažďovania údajov, ktoré sú potrebné na účely hodnotenia, vrátane údajov súvisiacich so spoločnými ukazovateľmi a ukazovateľmi špecifickými pre jednotlivé programy.

Zdôvodnenie

Pozri bod 13.

Pozmeňovací návrh 13

Článok 55

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

1.   Komisii pomáha spoločný výbor pre azyl, migráciu a bezpečnosť zriadený týmto nariadením. Tento výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

1.   Komisii pomáha spoločný výbor pre azyl, migráciu a bezpečnosť zriadený týmto nariadením. Tento výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Zdôvodnenie

Pozri bod 18 a bod 19.

COM(2011) 753 final

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ako súčasť Fondu pre vnútornú bezpečnosť zriaďuje nástroj pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia

Pozmeňovací návrh 1

Článok 3

Zmeniť odsek 2 písm. a)

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

(a)

predchádzanie a boj proti cezhraničnej závažnej a organizovanej trestnej činnosti vrátane terorizmu a posilnenie koordinácie a spolupráce orgánov presadzovania práva členských štátov a príslušných tretích krajín.

(a)

predchádzanie a boj proti cezhraničnej závažnej a organizovanej trestnej činnosti vrátane terorizmu a posilnenie koordinácie a spolupráce orgánov presadzovania práva členských štátov a príslušných tretích krajín.

Zdôvodnenie

Pozri bod 41 a bod 55.

Pozmeňovací návrh 2

Článok 3

Zmeniť odsek 3 písm. a)

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

(a)

opatrení (metodík, nástrojov, štruktúr) na posilnenie kapacity členských štátov predchádzať a bojovať proti cezhraničnej závažnej a organizovanej trestnej činnosti vrátane terorizmu, najmä prostredníctvom partnerstiev verejného a súkromného sektora, výmeny informácií a najlepších postupov, prístupu k údajom, interoperabilných technológií, porovnateľných štatistík, aplikovanej kriminológie, komunikácie s verejnosťou a zvyšovania povedomia;

(a)

opatrení (metodík, nástrojov, štruktúr) na posilnenie kapacity členských štátov predchádzať a bojovať proti cezhraničnej závažnej a organizovanej trestnej činnosti vrátane terorizmu, najmä prostredníctvom partnerstiev verejného a súkromného sektora, výmeny informácií a najlepších postupov, prístupu k údajom, interoperabilných technológií, porovnateľných štatistík, aplikovanej kriminológie, komunikácie s verejnosťou a zvyšovania povedomia;

Zdôvodnenie

Pozri body 38, 39, 40, 41, 43 a 44.

Pozmeňovací návrh 3

Článok 4

Zmeniť odsek 1 písm. a)

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

(a)

opatrenia, ktoré zlepšujú policajnú spoluprácu a koordináciu medzi orgánmi presadzovania práva, vrátane spoločných vyšetrovacích tímov a iných foriem cezhraničných spoločných operácií, prístupu k informáciám a výmeny informácií a interoperabilných technológií;

(a)

opatrenia, ktoré zlepšujú policajnú spoluprácu a koordináciu medzi orgánmi presadzovania práva, vrátane spoločných vyšetrovacích tímov a iných foriem cezhraničných spoločných operácií, prístupu k informáciám a výmeny informácií a interoperabilných technológií;

Zdôvodnenie

Pozri bod 38 a bod 40.

Pozmeňovací návrh 4

Článok 4

Vložiť odsek 1 písm. h)

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

 

Zdôvodnenie

Pozri bod 42.

Pozmeňovací návrh 5

Článok 4

Vložiť odsek 1 písm. i)

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

 

Zdôvodnenie

Pozri bod 41.

Pozmeňovací návrh 6

Článok 6

Zmeniť odsek 1

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

1.   Národný program, ktorý sa má vypracovať na základe tohto nástroja, a program, ktorý sa má vypracovať na základe nariadenia (EÚ) č. XXX/2012/EÚ, ktorým sa ako súčasť Fondu pre vnútornú bezpečnosť zriaďuje nástroj pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz, vypracujú spoločne členské štáty a predložia ich Komisii ako jeden jednotný národný program pre fond v súlade s článkom 14 nariadenia (EÚ) č. XXX/2012 [horizontálne nariadenie].

1.   Národný program, ktorý sa má vypracovať na základe tohto nástroja, a program, ktorý sa má vypracovať na základe nariadenia (EÚ) č. XXX/2012/EÚ, ktorým sa ako súčasť Fondu pre vnútornú bezpečnosť zriaďuje nástroj pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz, vypracujú spoločne členské štáty a predložia ich Komisii ako jeden jednotný národný program pre fond v súlade s článkom 14 nariadenia (EÚ) č. XXX/2012 [horizontálne nariadenie].

Zdôvodnenie

Pozri bod 18 a bod 19.

Pozmeňovací návrh 7

Článok 14a

Vložiť nový bod

Text navrhnutý Komisiou

Pozmeňovací návrh VR

 

   

   

Zdôvodnenie

Na podporu cezhraničných policajných opatrení bolo až doteraz možné využívať program ISEC (program Komisie na predchádzanie trestnej činnosti a boj proti nej) alebo financovanie z EFRR v rámci cieľa 3 (zásada komplementárnosti, článok 11 rozhodnutia Rady 2007/125/SVV). Zatiaľ čo opatrenia v rámci programu ISEC boli financované centrálne Úniou, prostriedky v prípade podpory v rámci cieľa 3 boli spravované decentralizovane. Článkom 14 návrhu nariadenia o Fonde pre vnútornú bezpečnosť (ISF) sa má v budúcom finančnom období zrušiť rozhodnutie Rady z roku 2007, čím sa zruší aj zásada komplementárnosti nástrojov Spoločenstva. Nebude tak existovať možnosť voľby medzi ISF a podporou v rámci cieľa 3. Nemali by sme sa však vzdávať výhod flexibilného využívania rôznych finančných nástrojov. Ak má odstránenie komplementárnosti slúžiť na zabránenie dvojitému financovaniu, dá sa to dostatočne zohľadniť pri vykonávaní podpory. Navrhuje sa preto zakotviť zásadu komplementárnosti a ochrannú klauzulu podľa článku 11 ods. 3 ISEC v novom článku 14a nariadenia o Fonde pre vnútornú bezpečnosť.

V Bruseli 18. júla 2012

Predsedníčka Výboru regiónov

Mercedes BRESSO


(1)  CdR 201/2009, bod 1.

(2)  CdR 201/2009, body 8 a 9.

(3)  CdR 170/2010, bod 43.

(4)  COM(2011) 752 final.

(5)  Oznámenie Komisie – Európska agenda v oblasti integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín, COM(2011) 455 final.

(6)  CdR 170/2010, bod 41 a 42.

(7)  CdR 201/2009, bod 92.

(8)  CdR 170/2010, bod 48.

(9)  CdR 201/2009, bod 87.

(10)  COM(2012) 85 final.

(11)  CdR 210/2008, bod 30.

(12)  CdR 201/2009, body 76 a 77.