3.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CE 353/195


Utorok 11. septembra 2012
Administratívna spolupráca prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu ***I

P7_TA(2012)0317

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. septembra 2012 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu („nariadenie o IMI“) (COM(2011)0522 – C7-0225/2011 – 2011/0226(COD))

2013/C 353 E/35

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011)0522),

so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0225/2011),

so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 7. decembra 2011 (1),

so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 23. mája 2012, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre vnútorné veci a ochranu spotrebiteľov (A7-0068/2012),

1.

prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.

žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.

poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


(1)  Ú. v. EÚ C 43, 15.2.2012, s. 14.


Utorok 11. septembra 2012
P7_TC1-COD(2011)0226

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 11. septembra 2012 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. …/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu a o zrušení rozhodnutia Komisie 2008/49/ES („nariadenie o IMI“)

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 1024/2012.)