11.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CE 380/138


Štvrtok 9. júna 2011
Boj proti korupcii v európskom športe

P7_TA(2011)0273

Vyhlásenie Európskeho parlamentu z 9. júna 2011 o boji proti korupcii v európskom športe

2012/C 380 E/20

Európsky parlament,

so zreteľom na článok 165 ods. 2 siedmu zarážku Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v ktorej sa uvádza, že opatrenia Únie sa zameriavajú na rozvoj európskeho rozmeru v športe podporovaním spravodlivosti a otvorenosti pri športových súťažiach,

so zreteľom na článok 123 rokovacieho poriadku,

A.

keďže uznáva nesmierne významný sociálny a finančný vplyv, ktorý má európsky šport na občanov a podniky Únie,

B.

keďže podľa Bielej knihy o športe (KOM(2007)0391) je potrebné korupčné problémy s európskym rozmerom riešiť na európskej úrovni a Komisia bude aj naďalej monitorovať vykonávanie právnych predpisov Únie týkajúcich sa prania špinavých peňazí v členských štátoch, pokiaľ ide o odvetvie športu,

1.

vyzýva Komisiu, aby spolu s členskými štátmi koordinovala vypracovanie rozsiahlej štúdie o prípadoch korupcie v európskom športe a konzultovala pritom so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami;

2.

vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zdôraznili najmä väzbu medzi organizovanou kriminálnou činnosťou a legálnym a nelegálnym stávkovaním, športovými agentmi, rozhodcami, predstaviteľmi klubov a športovcami a športovkyňami s cieľom vopred dohodnúť výsledky európskych športových zápasov;

3.

vyzýva Komisiu, aby v záujme bezúhonnosti a udržateľného rozvoja európskeho športu ustanovila pravidlá na regulovanie stávkovania na internete prostredníctvom prevádzkovateľov s licenciou a prijala konkrétne opatrenia, ktorými bude bojovať proti dohodám o výsledkoch zápasov a ktorými zabezpečí spravodlivý návrat ku koreňom športu tým, že prizná právo vypisovať stávky usporiadateľom športových súťaží;

4.

poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto vyhlásenie spolu so zoznamom podpísaných poslancov (1) Komisii a parlamentom členských štátov.


(1)  Zoznam podpísaných poslancov je uvedený v prílohe 1 k zápisnici z 9. júna 2011 (P7_PV(2011)06-09(ANN1)).