19.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 212/20


Oznámenie určené osobám, skupinám a subjektom uvedeným na zozname ustanovenom v článku 2 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 2580/2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti terorizmu

[pozri prílohu k nariadeniu Rady (EÚ) č. 687/2011]

2011/C 212/09

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

Nasledujúce informácie sú určené osobám, skupinám a subjektom uvedeným v nariadení Rady (EÚ) č. 687/2011 z 18. júla 2011 (1).

Rada Európskej únie rozhodla, že dôvody zaradenia týchto osôb, skupín a subjektov na uvedený zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa vzťahujú obmedzujúce opatrenia ustanovené nariadením Rady (ES) č. 2580/2001 z 27. decembra 2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti terorizmu (2) stále existujú. V dôsledku toho sa Rada rozhodla uvedené osoby, skupiny a subjekty na danom zozname ponechať.

Nariadením Rady (ES) č. 2580/2001 z 27. decembra 2001 sa ustanovuje zmrazenie všetkých finančných prostriedkov, ostatných finančných aktív a hospodárskych zdrojov, ktoré patria dotknutým osobám, skupinám a subjektom, a zákaz priameho či nepriameho sprístupňovania akýchkoľvek finančných prostriedkov, ostatných finančných aktív a hospodárskych zdrojov týmto osobám, skupinám a subjektom.

Dotknuté osoby, skupiny a subjekty sa upozorňujú na možnosť podať príslušným orgánom príslušných členských štátov uvedených v prílohe k predmetnému nariadeniu žiadosť s cieľom získať povolenie použiť zmrazené finančné prostriedky na základné potreby alebo konkrétne platby v súlade s článkom 5 ods. 2 uvedeného nariadenia. Aktualizovaný zoznam príslušných orgánov je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

http://ec.europa.eu/comm/external_relations/cfsp/sanctions/measures.htm

Dotknuté osoby, skupiny a subjekty môžu podať žiadosť s cieľom získať odôvodnené stanovisko Rady k ich ponechaniu na uvedenom zozname (pokiaľ im takéto odôvodnené stanovisko už nebolo oznámené) na túto adresu:

Council of the European Union

(Attn: CP 931 designations)

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Dotknuté osoby, skupiny a subjekty môžu kedykoľvek predložiť Rade na uvedenú adresu žiadosť – so všetkými sprievodnými dokladmi – o opätovné zváženie rozhodnutia zaradiť ich na uvedené zoznamy alebo ich na týchto zoznamoch ponechať. Takéto žiadosti sa po doručení posúdia. V tejto súvislosti sa dotknuté osoby, skupiny a subjekty upozorňujú na pravidelnú revíziu tohto zoznamu, ktorú Rada vykonáva podľa článku 1 ods. 6 spoločnej pozície 2001/931/SZBP. Aby sa Rada mohla žiadosťami zaoberať pri najbližšej revízii, mali by sa predložiť do dvoch mesiacov odo dňa uverejnenia tohto oznámenia.

Dotknuté osoby, skupiny a subjekty sa upozorňujú aj na možnosť podať žalobu voči nariadeniu Rady na Všeobecnom súde Európskej únie v súlade s podmienkami ustanovenými v článku 263 ods. 4 a 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.


(1)  Ú. v. ES L 188, 19.7.2001, s. 2.

(2)  Ú. v. ES L 344, 28.12.2001, s. 70.