13.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 363/34


Informačné oznámenie podľa článku 10 ods. 3 písm. c) nariadenia Rady (ES) č. 732/2008

Krajiny, ktoré požívajú výhody podľa osobitného stimulačného opatrenia pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných od 1. januára 2012

2011/C 363/06

Nariadenie Rady (ES) č. 732/2008 z 22. júla 2008, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií od 1. januára 2009 (1) (ďalej len „nariadenie“) a ktoré bolo predĺžené nariadením (EÚ) č. 512/2011 (2) zavádza osobitné stimulačné opatrenie pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných (ďalej len „VSP+“). Nariadenie predpokladá podľa článku 9 ods. 1 písm. a) bodu iii) možnosť udeliť VSP+ od 1. januára 2012 tým rozvojovým krajinám, ktoré o to požiadali do 31. októbra 2011.

Komisii bola doručená do 31. októbra 2011 žiadosť Kapverdskej republiky o možnosť požíva výhody osobitného stimulačného opatrenia pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných od 1. januára 2012. Komisia preskúmala žiadosť v súlade s článkom 10 ods. 1 nariadenia a 9. decembra 2011 prijala vykonávacie rozhodnutie Komisie 2011/830 o zvýhodnených krajinách, ktoré sú oprávnené na osobitné stimulačné opatrenie pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných na obdobie od 1. januára 2012, ako je stanovené v nariadení Rady (ES) č. 732/2008 (3), v ktorom sa Kapverdskej republike udeľuje opatrenie VSP+ od 1. januára 2012 do 31. decembra 2013 alebo do dátumu stanoveného v nasledujúcom nariadení, podľa toho, čo skôr nastane.

Podľa článku 9 ods. 3 nariadenia krajiny, ktorým bolo udelené VSP+ na základe rozhodnutia Komisie 2008/938/ES z 9. decembra 2008 o zozname zvýhodnených krajín, ktoré sú oprávnené na osobitné stimulačné opatrenie pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných na obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2011 (4), zmeneného a doplneného rozhodnutím Komisie 2009/454/ES (5), a rozhodnutia Komisie 2010/318/EÚ z 9. júna 2010 o zvýhodnených krajinách, ktoré sú oprávnené na osobitné stimulačné opatrenie pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných na obdobie od 1. júla 2010 do 31. decembra 2011 (6), nemuseli znova predkladať žiadosť o VSP+ podľa článku 9 ods. 1 písm. a) bodu iii) a naďalej požívajú výhody VSP+.


(1)  Ú. v. EÚ L 211, 6.8.2008, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 512/2011 z 11. mája 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 732/2008 z 22. júla 2008, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií na obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2011, (Ú. v. EÚ L 145, 31.5.2011, s. 28).

(3)  Ú. v. EÚ L 329, 13.12.2011, s. 19.

(4)  Ú. v. EÚ L 334, 12.12.2008, s. 90.

(5)  Ú. v. EÚ L 149, 12.6.2009, s. 78.

(6)  Ú. v. EÚ L 142, 10.6.2010, s. 10.