17.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 369/25


Korigendum k oznámeniu Komisie v rámci implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES zo 17. mája 2006 o strojových zariadeniach a o zmene a doplnení smernice 95/16/ES

( Úradný vestník Európskej únie C 338 z 18. novembra 2011 )

2011/C 369/08

Na strane 22:

namiesto:

„CEN

EN ISO 10218-1:2011

Roboty pre priemyselné prostredie. Bezpečnostné požiadavky. Časť 1: Roboty (ISO 10218-1:2011)

Toto je prvá publikácia

EN ISO 10218-1:2008

Poznámka 2.1

31. 1. 2012“

má byť:

„CEN

EN ISO 10218-1:2011

Roboty pre priemyselné prostredie. Bezpečnostné požiadavky. Časť 1: Roboty (ISO 10218-1:2011)

Toto je prvá publikácia

EN ISO 10218-1:2008

Poznámka 2.1

1. 1. 2013“