3.8.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 228/9


Oznámenie o žiadosti podľa článku 30 smernice 2004/17/ES

Žiadosť predložená obstarávateľom

2011/C 228/09

Dňa 19. júla 2011 Komisia dostala žiadosť podľa článku 30 ods. 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb. Prvým pracovným dňom po doručení žiadosti je 20. júla 2011.

Táto žiadosť, ktorú predložila spoločnosť RWE Gas Storage, s.r.o., sa týka uskladňovania zemného plynu v Českej republike. V uvedenom článku 30 sa ustanovuje, že smernica 2004/17/ES sa neuplatňuje, ak je príslušná činnosť priamo vystavená hospodárskej súťaži na trhoch, na ktoré nie je obmedzený prístup. Tieto podmienky sa posudzujú výlučne podľa smernice 2004/17/ES bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže.

Komisia má prijať rozhodnutie o tejto žiadosti v lehote troch mesiacov od dátumu vyššie uvedeného pracovného dňa. Lehota teda uplynie 20. októbra 2011.

Táto lehota môže byť prípadne predĺžená o tri mesiace. Prípadné predĺženie sa uverejní.

V zmysle článku 30 ods. 6 druhého pododseku sa ďalšie žiadosti týkajúce sa prieskumu a ťažby ropy a zemného plynu v Českej republike, predložené pred uplynutím lehoty stanovenej v súvislosti s touto žiadosťou, nepovažujú za nové konania a vybavujú sa v rámci tejto žiadosti.