22.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 216/17


Oznámenie Komisie o orgáne, ktorý je oprávnený vydávať osvedčenia o pôvode podľa nariadenia (ES) č. 620/2009

2011/C 216/05

Nariadením Rady (ES) č. 617/2009 z 13. júla 2009, uverejneným v Úradnom vestníku Európskej únie L 182 z 15. júla 2009, sa otvorila colná kvóta na dovoz vysokokvalitného hovädzieho mäsa.

V článku 7 nariadenia Komisie (ES) č. 620/2009 z 13. júla 2009 sa uvádza, že prepustenie výrobkov dovezených v rámci tejto kvóty do voľného obehu je podmienené predložením osvedčenia o pôvode.

V rámci uvedeného nariadenia je oprávnený vydávať osvedčenia o pôvode tento orgán:

Ministry of Agriculture and Forestry (Ministerstvo poľnohospodárstva a lesného hospodárstva)

Pastoral House

25 The Terrace

Wellington

NEW ZEALAND

Poštová adresa

Ministry of Agriculture and Forestry

PO Box 2526

Wellington 6140

NEW ZEALAND

Tel. +64 48940100

Fax +64 48940720

e-mail: nzfsa.info@maf.govt.nz

Internet: http://www.maf.govt.nz