28.1.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 26/3


Návrhy právnych predpisov prijaté Komisiou

2011/C 26/04

Dokument

Časť

Dátum

Názov

KOM(2009) 297

 

29.7.2009

Návrh rozhodnutia Rady o podpise dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a vládou Japonska v mene Európskeho spoločenstva

KOM(2009) 298

 

29.7.2009

Návrh rozhodnutia Rady o uzatvorení dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a vládou Japonska v mene Európskeho spoločenstva

KOM(2009) 338

 

8.7.2009

Návrh rámcového rozhodnutia Rady o práve na tlmočenie a preklad v trestnom konaní

KOM(2009) 345

 

13.7.2009

Návrh rozhodnutia Rady o postupe týkajúcom sa odchýlok od pravidiel pôvodu ustanovených v protokoloch o pôvode pripojených k dohodám o hospodárskom partnerstve so štátmi AKT

KOM(2009) 357

 

14.7.2009

Návrh rozhodnutia Rady o uzatvorení dohody v podobe protokolu, ktorou sa zriaďuje mechanizmus urovnávania sporov uplatniteľný na spory podľa ustanovení o obchode euro-stredozemskej dohody o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Tuniskou republikou na strane druhej

KOM(2009) 361

 

16.7.2009

Návrh nariadenia Rady o oznamovaní investičných projektov v oblasti energetickej infraštruktúry v rámci Európskeho spoločenstva Komisii a o zrušení nariadenia (ES) č. 736/96

KOM(2009) 362

 

13.7.2009

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokiaľ ide o kapitálové požiadavky na obchodnú knihu a na resekuritizácie a preverovanie politík odmeňovania orgánmi dohľadu

KOM(2009) 363

 

16.7.2009

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu, ktorým sa zrušuje smernica 2004/67/ES

KOM(2009) 364

 

16.7.2009

Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa Spolkovej republike Nemecko povoľuje naďalej uplatňovať opatrenie odchyľujúce sa od článku 168 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

KOM(2009) 366

 

15.7.2009

Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti

KOM(2009) 367

 

16.7.2009

Návrh rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má zaujať vo Výbore pre spoluprácu zriadenom Dohodou o spolupráci a colnej únii medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Sanmarínskou republikou na účely prijatia súhrnného rozhodnutia

KOM(2009) 371

 

16.7.2009

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii

KOM(2009) 375

 

17.7.2009

Návrh nariadenia Rady, ktorým sa zrušujú niektoré zastarané akty Rady

KOM(2009) 377

 

22.7.2009

Návrh nariadenia Rady, ktorým sa zrušujú určité zastarané akty Rady v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky

KOM(2009) 381

 

22.7.2009

Návrh rozhodnutia Rady o stanovisku, ktoré majú prijať Spoločenstvá a ich členské štáty v rámci Rady pre spoluprácu ustanovenej Dohodou o partnerstve a spolupráci zakladajúcou partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej, pokiaľ ide o prijatie odporúčania týkajúceho sa vykonávania programu pridruženia EÚ – Ukrajina a prijatie rozhodnutia o zriadení Spoločného výboru.

KOM(2009) 386

 

20.7.2009

Návrh rozhodnutia Rady o ustanovení pozície Spoločenstva v Organizácii pre rybolov v severozápadnom Atlantiku

KOM(2009) 389R

 

28.7.2009

Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa zrušujú dohody medzi Európskym spoločenstvom uhlia a ocele a Švajčiarskou konfederáciou

KOM(2009) 391

 

27.7.2009

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o základných usmerneniach Spoločenstva pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete

KOM(2009) 392

 

28.7.2009

Návrh rozhodnutia Rady o pozícii, ktorú má Spoločenstvo zaujať k rozhodnutiu spoločného výboru o schválení autentickosti bulharského a rumunského znenia Dohody medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej o voľnom pohybe osôb

KOM(2009) 393

 

29.7.2009

Návrh nariadenia Rady, ktorým sa zavádzajú určité osobitné reštriktívne opatrenia zamerané proti určitým fyzickým a právnickým osobám, subjektom a orgánom vzhľadom na situáciu v Somálsku

KOM(2009) 395

 

29.7.2009

Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 314/2004 o určitých reštriktívnych opatreniach voči Zimbabwe

KOM(2009) 396

 

27.7.2009

Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1890/2005, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých spojovacích materiálov z ušľachtilej ocele a ich častí s pôvodom inter alia vo Vietname

KOM(2009) 399

 

29.7.2009

Návrh nariadenia Rady, ktorým sa ustanovuje dlhodobý plán pre zásobu sardely v Biskajskom zálive a na ňu zameraný rybolov

KOM(2009) 410

 

30.7.2009

Návrh smernice Rady, ktorou sa vykonáva revidovaná Rámcová dohoda o rodičovskej dovolenke uzavretá BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a ETUC a zrušuje smernica 96/34/ES

KOM(2009) 411

 

3.8.2009

Návrh rozhodnutia Rady o podpísaní dohody medzi Európskym spoločenstvom a Brazílskou federatívnou republikou o určitých aspektoch leteckých služieb

KOM(2009) 412

 

3.8.2009

Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí dohody medzi Európskym spoločenstvom a Brazílskou federatívnou republikou o určitých aspektoch leteckých služieb

KOM(2009) 413

 

31.7.2009

Návrh rozhodnutia Rady o pozícii Spoločenstva k rozhodnutiu Spoločného výboru zriadeného podľa Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o spolupráci v oblasti štatistiky, ktorým sa mení a dopĺňa príloha B k dohode

KOM(2009) 414

 

5.8.2009

Návrh rozhodnutia Rady o pozícii Spoločenstva, pokiaľ ide o rokovací poriadok Výboru pre DHP zriadeného dočasnou Dohodou o hospodárskom partnerstve medzi Pobrežím Slonoviny na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej

KOM(2009) 417

 

4.8.2009

Návrh nariadenia Rady, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých rúrových a potrubných tvaroviek zo železa alebo ocele s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Thajsku a tvaroviek zasielaných z Taiwanu, či už deklarovaných ako výrobok s pôvodom na Taiwane, alebo nie, a ktorým sa ruší oslobodenie udelené spoločnostiam Chup Hsin Enterprise Co. Ltd. a Nian Hong Pipe Fittings Co. Ltd.

KOM(2009) 418

 

5.8.2009

Návrh rozhodnutia Rady o pozícii Spoločenstva týkajúcej sa rokovacieho poriadku na urovnávanie sporov a kódexu správania pre rozhodcov ustanovených dohodou o hospodárskom partnerstve medzi štátmi CARIFORUM-u na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na druhej strane

Tieto dokumenty sú dostupné na stránke EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu