22.1.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 22/4


Výňatok z rozhodnutia týkajúceho sa banky Glitnir banki hf. Podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES o reorganizácii a likvidácii úverových inštitúcií

2011/C 22/03

Dňa 22. novembra 2010 okresný súd v Reykjavíku rozhodol, že banka Glitnir banki hf., reg. č. 550500-3530, Sóltún 26, Reykjavík (ďalej len „banka“) bude predmetom likvidačného konania v súlade so všeobecnými pravidlami oddielu B kapitoly XII zákona č. 161/2002, ale s výhradou bodov 3 a 4 prechodného ustanovenia V toho istého zákona a s právnym účinkom vyplývajúcim z bodu 2 rovnakého ustanovenia zmeneného a doplneného článkom 2 zákona č. 132/2010. Dňa 8. októbra 2008 islandský Orgán finančného dohľadu (FME) prebral právomoci valného zhromaždenia akcionárov a vymenoval výbor na riešenie problémov banky. Podľa oprávnenia na základe zákona č. 129/2008 (porovnaj zákon č. 21/1991) sa banke na základe rozhodnutia okresného súdu z 24. novembra 2008 povolilo moratórium. Odvtedy bolo toto moratórium predĺžené trikrát, naposledy 13. augusta 2010 s platnosťou do 24. novembra 2010. Ďalšie predĺženie zákon nepovoľuje.

Zákonom č. 44/2009, ktorý vstúpil do platnosti 22. apríla 2009, sa zmenila povaha a podstata moratória, ktoré sa môže povoliť finančnému podniku. Podľa bodu 2 prechodného ustanovenia II zákona č. 44/2009 (prechodné ustanovenie V zákona č. 161/2002) sa ustanovenia prvého odseku článku 101, článku 102 a článkov 103 a 103a zákona č. 161/2002 zmeneného a doplneného článkom 5 a článkami 6 až 8 zákona č. 44/2009 vzťahujú na moratórium rovnako, ako keby bola banka ku dňu vstupu zákona do platnosti na základe súdneho rozhodnutia v likvidačnom konaní. Ustanovilo sa však, že likvidačné konanie by malo byť, pokiaľ bolo schválené, označené ako moratórium. V zákone č. 44/2009 sa okrem toho ustanovilo, že po uplynutí takéhoto moratória by sa mal podnik automaticky a bez toho, aby bolo potrebné osobitné súdne rozhodnutie, považovať za podnik v likvidačnom konaní podľa všeobecných pravidiel. Rozhodnutím okresného súdu v Reykjavíku bola pre banku 12. mája 2009 vymenovaná likvidačná rada.

Bola uverejnená výzva pre veriteľov, aby prihlásili pohľadávky a lehota na prihlásenie pohľadávok bola stanovená do 26. novembra 2009. Okrem tejto výzvy oznámenie obsahovalo aj časové lehoty, ktoré sa majú dodržať. Konali sa už tri stretnutia o prihlásených pohľadávkach a ďalšie je naplánované na 14. apríla 2011. Očakáva sa, že na tomto stretnutí likvidačná rada predstaví rozhodnutia o uznaní pohľadávok voči banke.

Zákonom č. 132/2010, ktorý vstúpil do platnosti 17. novembra 2010, sa zákon č. 161/2002 zmenil a doplnil v tom zmysle, že pred uplynutím povoleného moratória podniku môže jeho výbor na riešenie problémov spolu s likvidačnou radou požiadať súd, aby rozhodol o začatí likvidačného konania podniku podľa všeobecných pravidiel, ak súd posúdi, že boli splnené podstatné požiadavky článku 101 ods. 2 bodu 3 uvedeného zákona. Ak súd tejto žiadosti vyhovie, opatrenia prijaté počas moratória podniku od vstupu zákona č. 44/2009 do platnosti, zostávajú nedotknuté.

Výbor na riešenie problémov a likvidačná rada predložili žiadosť o takéto rozhodnutie a 22. novembra 2010 bolo na základe uvedeného zákona zmeneného a doplneného zákonom č. 132/2010 vyhlásené rozhodnutie súdu. Súd rozhodol, že podmienky zákona na vydanie rozhodnutia o likvidačnom konaní boli splnené.

Aktíva banky predstavujú približne 783 miliárd ISK (na základe súčasných odhadov splatenia pohľadávok a výmenného kurzu ISK k 30. septembru 2010) a jej záväzky predstavujú približne 2 838 miliárd ISK. Banka je teda podľa posúdenia súdu v situácii platobnej neschopnosti a jej platobné ťažkosti pravdepodobne nie sú prechodnej povahy (pozri článok 101 odsek 2 bod 3 zákona č. 161/2002).

V rozhodnutí súdu sa okrem toho potvrdzuje, že v súlade so zákonom naďalej platia opatrenia prijaté v priebehu moratória podniku po vstupe zákona č. 44/2009 do platnosti, čo znamená, že vymenovanie výboru na riešenie problémov banky a likvidačnej rady ostáva platné. To isté sa vzťahuje aj na všetky opatrenia prijaté na základe článkov 101 až 103 a 103a zákona č. 161/2002 (pozri prechodné ustanovenie V bod 2 toho istého zákona). Rozhodnutie takisto potvrdzuje, že dátum vstupu zákona č. 44/2009 do platnosti, t. j. 22. apríla 2009, sa má naďalej používať ako dátum na stanovenie poradia pohľadávok a ostatných právnych účinkov, ktoré sa určujú podľa dátumu vyhlásenia rozhodnutia o likvidačnom konaní.

Reykjavík, 30. novembra 2010

Likvidačná rada banky Glitnir banki hf.

Steinunn H. GUðBJARTSDÓTTIR, zástupkyňa najvyššieho súdu

Páll EIRÍKSSON, zástupca okresného súdu

Výbor na riešenie problémov banky Glitnir banki hf.

Árni TÓMASSON

Heimir HARALDSSON

Thórdís BJARNADÓTTIR, zástupca najvyššieho súdu