52011PC0720

Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícií, ktorá má byť prijatá v mene Európskej únie v rámci príslušných zoskupení Svetovej obchodnej organizácie o pristúpení Ruskej federácie do Svetovej obchodnej organizácie /* KOM/2011/0720 v konečnom znení - 2011/0320 (NLE) */


DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. KONTEXT NÁVRHU

Prehľad podmienok pristúpenia Ruskej federácie k WTO

I. ÚVOD

Členovia Svetovej obchodnej organizácie (ďalej len „WTO“) a Ruskej federácie dospeli do záverečnej fázy rokovaní o podmienkach pristúpenia Ruskej federácie k tejto organizácii. Táto skutočnosť je výsledkom rokovaní trvajúcich 18 rokov, ktoré sa začali predložením žiadosti o pristúpenie k WTO v roku 1993 zo strany Ruskej federácie. Pred tým, ako bude môcť EÚ formálne podporiť pristúpenie Ruskej federácie k WTO, je teraz potrebné rozhodnutie Rady, ktorým sa schvália podmienky pristúpenia Ruskej federácie.

Zhrnutie podmienok pristúpenia sa uvádza ďalej.

II. ZHRNUTIE PODMIENOK PRISTÚPENIA RUSKEJ FEDERÁCIE K WTO PODĽA ODVETVÍ

Dovozné clá

Celková priemerná konečná viazaná colná sadzba (ďalej len „FBR“) Ruskej federácie je približne 7,6 %.

Pokiaľ ide o priemyselný tovar, priemerná FBR je 7,9 %, ale v iných odvetviach sa pohybuje od nulového cla pre výrobky týkajúce sa dohody o informačných technológiách (ITA), cez nízke priemerné sadzby týkajúce sa liekov a lekárskych zariadení (4,3 %), poľnohospodárskych zariadení (4,6 %), obuvi (5 %), chemických a stavebných zariadení (5,2 %), až po najvyššie priemerné sadzby týkajúcej sa skla (11,1 %) a keramiky (12,2 %).

V obchodných štatistikách za rok 2010 sa uvádza, že chemické látky, stroje a motorové vozidlá sú tri kľúčové priemyselné odvetvia, ktoré predstavujú viac ako 60 % celkového vývozu EÚ do Ruska. V týchto odvetviach priemerná FBR kolíše od 5,3 % pre chemické látky cez 6,5 % pre stroje a zariadenia až po 9,2 % pre vozidlá a ich súčasti.

Pokiaľ ide o poľnohospodárske výrobky, odhadovaný priemer FBR predstavuje 11,5 % s najvyššími priemernými sadzbami pre ryžu (20 %), mliečne výrobky (14,6 %) a rastlinné oleje (11,4 %).

Z 11 327 položiek colného sadzobníka Ruskej federácie nedosiahne v čase pristúpenia 6 992 položiek svoju FBR, v dôsledku čoho budú mať vykonávacie obdobie. Odo dňa pristúpenia Ruskej federácie k WTO sa najdlhšie vykonávacie obdobia predpokladajú pre vozidlá (7 rokov) a určité chemické a nábytkárske výrobky (6 rokov).

Tieto priemerné úrovne viazaných colných sadzieb sú primerané, najmä v porovnaní so súčasnými viazanými colnými sadzbami alebo dokonca aj v porovnaní s uplatňovanými sadzbami iných krajín BRIC. Napríklad FBR Číny pre priemyselný tovar je 10 % (priemerná uplatňovaná sadzba – 8,7 %), Brazílie – 31,4 % (priemerná uplatňovaná sadzba – 14,1 %) a Indie – 48,5 % (priemerná uplatňovaná sadzba – 10,1 %). V poľnohospodárstve je Čína viazaná odhadovanou priemernou sadzbou 15,6 % a India – 31,8 %.

Vývozné clá

Sadzobník pre tovar Ruskej federácie zahŕňa záväzné vývozné colné koncesie a záväzky so zreteľom na širokú škálu výrobkov, najmä suroviny, vrátane rýb a darov mora, semien, minerálnych a chemických výrobkov, výrobkov z ropy a plynu, kovových rúd a odpadov, plastov, koží a usní, dreva, buničiny, papiera a drahokamov a polodrahokamov.

Služby

Sadzobník osobitných záväzkov v oblasti služieb Ruskej federácie je veľmi uspokojivý a umožňuje európskym dodávateľom služieb výrazné trhové príležitosti. Rusko prijme záväzky týkajúce sa prístupu na trh a záväzky vnútroštátneho zaobchádzania v širokom rozsahu v odvetviach poskytovania služieb, vrátane odborných služieb, počítačových a iných podnikových služieb, stavebných služieb, poštových a doručovateľských služieb, telekomunikačných služieb, služieb spravodajských agentúr, dopravných, distribučných, environmentálnych a finančných služieb (poisťovníctvo, bankovníctvo a služieb spojených s cennými papiermi) a služieb v oblasti cestovného ruchu. Rusko tiež prijalo záväzok týkajúci sa vnútropodnikových preložení fyzických osôb, ktoré poskytujú služby, a príslušných obchodných návštevníkov, vrátane návštevníkov, ktorí zriaďujú obchodnú prítomnosť.

Záväzky podľa protokolu

V záverečnej mnohostrannej fáze procesu pristúpenia sa členovia WTO kolektívne usilovali o zabezpečenie základnej zlučiteľnosti obchodných právnych predpisov, nariadení, administratívnych postupov a inštitúcií s Ruskou federáciou a Colnou úniou (CU) medzi Ruskou federáciou, Kazašskou republikou a Bieloruskou republikou, pričom Rusko prenieslo svoje vnútroštátne regulačné kompetencie na Colnú úniu, s pravidlami a dohodami WTO, čím ustanovila zodpovedajúce záväzky v prístupovom protokole a správe pracovnej skupiny. Tieto záležitosti sú pre EÚ obzvlášť dôležité:

Obchodné práva

Rusko sa zaviazalo uplatňovať všetky zákony, predpisy a iné opatrenia, ktoré ovplyvňujú dovoz alebo vývoz tovaru v zhode s príslušnými ustanoveniami Dohody WTO vrátane Dohody o postupoch udeľovania dovozných licencií a príslušných ustanovení GATT. Najmä pokiaľ ide o reguláciu dovozu alkoholických nápojov, liekov a výrobkov so šifrovacou technológiou, Rusko súhlasilo, že nepotrebuje dovozné licencie ani povolenia k výkonu činnosti. Okrem toho všetky povolenia, predchádzajúce súhlasy a požiadavky na získanie licencie, ktoré nie je možné odôvodniť podľa ustanovení Dohody WTO, sa zrušia a nebudú sa uplatňovať odo dňa pristúpenia Ruska do WTO.

Cenové politiky

Rusko sa zaviazalo uplatňovať všetky existujúce alebo budúce kontroly cien týkajúce sa výrobkov a služieb, ktoré sú v súlade s Dohodou WTO, a potvrdilo, že opatrenia cenovej kontroly sa nebudú používať na účely poskytovania ochrany domácej výroby tovaru alebo na zabránenie vykonávania záväzkov Ruska v oblasti služieb. So zreteľom na uplatnenie všetkých poplatkov za železničnú dopravu sa Rusko zaviazalo poskytnúť nie menej výhodné zaobchádzanie v prípade dovozu a vývozu ako je poskytnuté podobným, priamo konkurujúcim a nahraditeľným výrobkom, ktoré sa prepravujú medzi domácimi lokalitami, nie neskôr ako 1. júna 2013. Pokiaľ ide o zemný plyn, Rusko súhlasilo zaistiť, že výrobcovia a distribútori zemného plynu v Ruskej federácií budú vykonávať svoju činnosť na základe normálnych komerčných zvyklostí a v súvislosti s ich dodávkami priemyselným užívateľom pokryjú ich náklady vrátane investícií a prepravy a budú schopní dosahovať zisk.

Colné režimy a poplatky

Pokiaľ ide o colnú hodnotu, Rusko sa zaviazalo uplatniť svoje zákony, predpisy a postupy v súlade s pravidlami WTO. Rusko by najmä nepoužívalo žiadny spôsob minimálnej hodnoty, ako napríklad referenčné ceny alebo pevný sadzobník pre colné hodnoty tovaru. So zreteľom na určenie osobitných colných kontrol na colné vyhlásenie, vstup alebo výstup určitého tovaru Rusko poskytlo vyčerpávajúci zoznam takých opatrení a prijalo záväzok odstrániť ich odo dňa pristúpenia, ak by boli v rozpore s Dohodou WTO. Rusko sa zaviazalo zaistiť, že úroveň colných poplatkov vrátane poplatkov za colné odbavenie neprekročí cenu poskytnutých služieb. Nakoniec, pokiaľ ide o tranzitné režimy, Rusko uplatní všetky svoje zákony, predpisy ako aj ostatné opatrenia, ktoré upravujú tranzit tovaru (vrátane energie), ako napríklad predpisy a opatrenia upravujúce poplatky za prepravu tovaru prostredníctvom cestného, železničného a vzdušného tranzitu a ostatných nákladov a colných poplatkov zavedených v súvislosti s tranzitom, v súlade s Dohodou WTO.

Technické prekážky obchodu

Rusko sa zaviazalo zaistiť, že všetky technické predpisy, normy a postupy posudzovania zhody uplatňované na území Ruskej federácie budú dodržiavať zásady Dohody WTO o technických prekážkach obchodu vrátane transparentnosti, nediskriminácie a vnútroštátneho zaobchádzania. Všetky opatrenia, ktoré Rusko uplatní v súvislosti s opatreniami technických prekážok obchodu, vrátane opatrení prijatých príslušnými orgánmi Eurázijského hospodárskeho spoločenstva a Colnej únie, budú v súlade s Dohodou WTO.

Sanitárne a fytosanitárne opatrenia (SPS)

Rusko sa zaviazalo vyvinúť a uplatniť všetky opatrenia SPS v súlade s Dohodou WTO odo dňa jeho pristúpenia do WTO. Najmä opatrenia SPS budú uplatnené iba do miery nevyhnutnej na ochranu života alebo zdravia ľudí, zvierat alebo rastlín; budú založené na vedeckých zásadách ako aj hodnotení rizika a podľa možností na medzinárodných normách, usmerneniach a odporúčaniach; nebudú viac reštriktívne pre obchod, ako je potrebné na dosiahnutie primeranej úrovne ochrany uplatnenej v Ruskej federácii; a začlení sa nimi implementácia zásady rovnocennosti.

Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS)

Rusko sa zaviazalo plne uplatniť ustanovenia Dohody WTO TRIPS odo dňa pristúpenia do WTO vrátane ustanovení týkajúcich sa presadzovania a bez prechodného obdobia.

III. ODPORÚČENIE

Komisia predkladá podmienky pristúpenia Ruskej federácie do WTO na schválenie Rade a považuje tieto podmienky za vyrovnaný, ale ambiciózny súbor záväzkov týkajúcich sa otvorenia a regulácie trhu, ktorý prinesie značný úžitok tak Ruskej federácii, ako aj jej obchodným partnerom z WTO.

2011/0320 (NLE)

Návrh

ROZHODNUTIE RADY

o pozícií, ktorá má byť prijatá v mene Európskej únie v rámci príslušných zoskupení Svetovej obchodnej organizácie o pristúpení Ruskej federácie do Svetovej obchodnej organizácie

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 91, článok 100 ods. 2 a článok 207 ods. 4, prvý pododsek v spojení s článkom 218 ods. 9,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1) Vláda Ruskej federácie podala v júni 1993 žiadosť o pristúpenie k Dohode o založení Svetovej obchodnej organizácie (WTO) v súlade s článkom XII uvedenej dohody.

(2) Dňa 16. – 17. júna 1993 bola zriadená pracovná skupina pre pristúpenie Ruskej federácie s cieľom dosiahnuť dohodu o podmienkach pristúpenia prijateľných pre Ruskú federáciu a všetkých členov WTO.

(3) Komisia dohodla v mene Európskej únie celý rad záväzkov týkajúcich sa otvorenia trhu a ostatných regulačných záväzkov zo strany Ruskej federácie, ktoré spĺňajú požiadavky a ciele Európskej únie a sú v súlade s úrovňou rozvoja v Ruskej federácii.

(4) Tieto záväzky sú teraz zapracované do Protokolu o pristúpení Ruskej federácie do WTO.

(5) Očakáva sa, že pristúpenie k WTO pozitívne a trvalo prispeje k procesu hospodárskej reformy a udržateľnému rozvoju v Ruskej federácie.

(6) Protokol o vstupe by sa preto mal schváliť.

(7) V článku XII dohody o založení WTO sa stanovuje, že podmienky vstupu je potrebné schváliť medzi pristupujúcim členom a WTO a že konferencia ministrov WTO schváli podmienky vstupu zo strany WTO. V článku IV.2 dohody o založení WTO sa stanovuje, že v období medzi zasadnutiami konferencie ministrov vykonáva jej funkcie Generálna rada.

(8) V tomto zmysle je potrebné ustanoviť stanovisko, ktoré sa má prijať v menej Únie v rámci príslušných zoskupení Svetovej obchodnej organizácie, či už konferenciou ministrov alebo Generálnou radou WTO,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Jediný článok

1. Stanovisko, ktoré sa má v mene Európskej únie prijať v rámci príslušných zoskupení WTO k pristúpeniu Ruskej federácie do WTO, je pristúpenie schváliť.

2. Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V […]

Za Radu

predseda