52011PC0608

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (na obdobie rokov 2014 – 2020) /* KOM/2011/0608 v konečnom znení - 2011/0269 (COD) */


{SEC(2011)1130 final}

{SEC(2011)1131 final}

DÔVODOVÁ SPRÁVA

1.           KONTEXT NÁVRHU

· Všeobecný kontext

Komisia vo svojom oznámení pod názvom „Rozpočet stratégie Európa 2020“[1] podčiarkla potrebu efektívneho riešenia viacerých problémov, ktoré predstavujú vážne ohrozenie pre sociálnu súdržnosť a konkurencieschopnosť. Medzi tieto naliehavé problémy patria najmä: nedostatočná úroveň kvalifikácií, slabá účinnosť politiky aktívneho trhu práce, ako aj vzdelávacích systémov, sociálne vylúčenie marginalizovaných skupín a nízka pracovná mobilita.

V tejto súvislosti sa uznáva, že v období viacročného finančného rámca (VFR) na obdobie rokov 2014 – 2020 je potrebné poskytovať osobitnú jednorazovú podporu pracovníkom, ktorí boli prepustení z dôvodu hlavných štrukturálnych zmien vyvolaných narastajúcou globalizáciou produkcie a usporiadaním obchodu. Tak, ako počas programového obdobia na roky 2007 – 2013, by sa táto špecifická podpora mala poskytovať prostredníctvom Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (European Globalisation Adjustment Fund, EGF), jedného z osobitných platných nástrojov, ktorého využitie nemá vplyv na stropy výdavkov VFR.

V tom istom odporúčaní Komisia uviedla, že prostredníctvom EGF by Únia mala byť schopná poskytovať pomoc aj v prípadoch rozsiahleho prepúšťania v dôsledku vážneho narušenia miestneho, regionálneho alebo celoštátneho hospodárstva spôsobeného nečakanou krízou. Rozsah pôsobnosti EGF sa ďalej rozšíri tak, aby poskytoval prechodnú podporu poľnohospodárom, ktorým uľahčí prispôsobiť sa novej trhovej situácii vyplývajúcej zo skutočnosti, že Únia uzavrela obchodné dohody, ktoré sa týkajú poľnohospodárskych produktov.

· Dôvody a ciele návrhu

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) bol pôvodne založený nariadením (ES) č. 1927/2006[2] na obdobie programového obdobia 2007 – 2013, aby poskytoval Únii nástroj, ktorým môže preukázať solidaritu a poskytovať podporu pracovníkom prepusteným v dôsledku vážnych zmien v štruktúre svetového obchodu spôsobených globalizáciou v prípade, že tieto zmeny budú mať výrazný nepriaznivý dosah na regionálnu alebo miestnu politiku.  Spolufinancovaním aktívnych opatrení v oblasti trhu práce chce EGF uľahčiť pracovníkom v oblastiach, sektoroch, na územiach alebo trhoch práce, ktoré utrpeli šok vyvolaným závažným narušením hospodárstva, opätovný vstup do zamestnania.

Vzhľadom na rozsah a rýchly vývoj finančnej a hospodárskej krízy v roku 2008 Komisia vo svojom Pláne hospodárskej obnovy Európy[3] naplánovala revíziu nariadenia (ES) č. 1927/2006. Okrem niekoľkých trvalých zmien na základe prvých rokov vykonávania EGF bolo hlavným cieľom tejto revízie[4] rozšíriť rozsah pôsobnosti EGF od 1. mája 2009, aby Únia mohla preukazovať solidaritu a poskytovať podporu pracovníkom prepusteným v priamom dôsledku finančnej a hospodárskej krízy a zvýšiť mieru spolufinancovania z 50 na 65 %, čím sa zníži zaťaženie pre členské štáty. Vzhľadom na súčasnú ekonomickú situáciu a potrebu fiškálnej konsolidácie Komisia navrhla[5], aby sa dočasná krízová výnimka predĺžila do 31. decembra 2013, t. j. do konca obdobia vykonávania nariadenia (ES) č. 1927/2006.

Hlavným cieľom tohto návrhu je zabezpečiť, aby EGF naďalej fungoval aj v ďalšom programovom období v súlade so základnými zásadami stanovenými pre VFR na obdobie rokov 2014 – 2020, v ktorom sa takisto rozšírila oblasť pôsobnosti EGF na poľnohospodárov.

V súlade s hlavným cieľom nariadenia (ES) č. 1927/2006 sa návrh zameriava na preukázanie solidarity na úrovni Únie s prepustenými pracovníkmi, ktorých zasiahli výnimočné okolnosti, a na poskytovanie podpory v záujme ich rýchleho opätovného začlenenia do zamestnania v súlade s cieľmi stratégie Európa 2020.

EGF bude poskytovať podporu najmä v prípadoch, kedy pracovníci boli prepustení v dôsledku hlavných štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu v súlade s pôvodným rozsahom pôsobnosti EGF, ako je stanovené v článku 1 nariadenia (ES) č. 1927/2006. EGF bude môcť konať aj v prípade nečkanej krízy, ktorá vedie k vážnemu narušeniu miestneho, regionálneho alebo celoštátneho hospodárstva. Takéto nečakané krízy by mohli zahŕňať napríklad väčšiu recesiu u dôležitých obchodných partnerov, zrútenie finančného systému, ktoré sa dá porovnať so situáciou v roku 2008, vážny problém s dodávaním energie alebo primárnych komodít, prírodnú katastrofu atď. EGF bude takisto k dispozícii, aby pomáhal poľnohospodárom prispôsobiť sa novej trhovej situácii, ktorá vznikla na základe obchodnej dohody, ako je dohoda o poľnohospodárskych produktoch uzavretá Úniou. Príklady takýchto možných nastávajúcich obchodných dohôd sú dohody, o ktorých sa rokuje s krajinami Mercosur, alebo v kontexte Svetovej obchodnej organizácie sú to dohody v rámci rozvojového programu z Dauhy.

S cieľom zabezpečiť, aby bol EGF aj naďalej platným nástrojom na európskej úrovni, možno ho využiť v situácii, keď miera prepúšťania dosiahne minimálnu prahovú hodnotu. Zo skúseností s fungovaním nariadenia (ES) č. 1927/2006 vyplýva, že prahová hodnota predstavujúca 500 prepustených pracovníkov za dané referenčné obdobie je prijateľná, najmä vzhľadom na to, že na malých trhoch práce alebo za výnimočných okolností je možné predkladať žiadosti pri nižšom počte prepustených pracovníkov.

V prípade poľnohospodárskeho sektora by sa využívanie pomoci EGF realizovalo na základe iných okolností. Informácia ex-ante o sektoroch a/alebo produktoch, ktoré môžu byť zasiahnuté zvýšenou mierou dovozu, ako priamy dôsledok obchodných dohôd, sa poskytne v analýze, ktorú vykonajú oddelenia komisie zodpovedné za obchodné rokovania. Po parafovaní dohody oddelenia Komisie ďalej kontrolujú príslušné sektory alebo produkty, v prípade ktorých sa očakáva značný nárast dovozu do Únie a výrazný pokles cien, a posúdia ich pravdepodobný dosah na príjmy v danom sektore. Na tomto základe by Komisia určila poľnohospodárske sektory alebo produkty a v prípade potreby regióny, ktoré sú oprávnené na možnú podporu EGF. Členské štáty by mali možnosť predložiť žiadosti o príspevok EGF za predpokladu, že môžu dokázať, že oprávnené sektory zaznamenávajú značné obchodné straty, že sú zasiahnutí poľnohospodári pôsobiaci v týchto sektoroch, ktorí budú predmetom žiadosti.

S cieľom zabezpečiť, aby podpora EGF bola prístupná pracovníkom nezávisle od ich pracovnej zmluvy alebo pracovného pomeru, pojem „pracovník“ sa rozširuje tak, aby zahŕňal nielen pracovníkov s pracovnými zmluvami na dobu neurčitú, ako sa uvádza v nariadení č. 1927/2006, ale aj pracovníkov so zmluvou na dobu určitú, dočasných agentúrnych pracovníkov a vlastníkov-manažérov mikropodnikov, malých a stredných podnikov a samostatne zárobkovo činné osoby (vrátane poľnohospodárov).

Keďže prístup k EGF je podmienený tým, že pracovníci musia byť prepustení, alebo v prípade farmárov upravujú časť svojej činnosti, na ktorú sa vzťahuje príslušná obchodná dohoda, návrh zahŕňa osobitné ustanovenia o tom, ako by sa prepúšťanie malo počítať na každého pracovníka.

Cieľom EGF je prispievať k plneniu cieľov v oblasti rastu a zamestnanosti v rámci stratégie Európa 2020. Preto sa sústreďuje na aktívne opatrenia trhu práce, ktorých cieľom je rýchle opätovné začlenenie prepustených pracovníkov do stabilného zamestnania. Rovnako, ako v nariadení (ES) č. 1927/2006, aj v tomto návrhu sa stanovuje finančný príspevok EGF na balík aktívnych opatrení v oblasti trhu práce. Nemôže prispievať na financovanie pasívnych opatrení, keďže také opatrenia nie sú kompatibilné s cieľmi stratégie Európa 2020 zameranými na rast a zamestnanosť. Dávky možno zahrnúť len vtedy, ak sú určené ako podnet k uľahčeniu účasti prepustených pracovníkov na aktívnych opatreniach politiky trhu práce. S cieľom zabezpečiť primeranú rovnováhu medzi skutočne aktívnymi opatreniami politiky trhu práce a „aktivovanými“ dávkami musí byť podiel dávok v koordinovanom balíku aktívnych opatrení trhu práce obmedzený.

V prípade poľnohospodárov vrátane všetkých členov domácnosti farmy, ktorí sú v poľnohospodárstve aktívni, by sa opatrenia sústredili na vhodnú odbornú prípravu a zručnosti a využitie poradenských služieb, ktoré im umožnia upraviť svoje činnosti vrátane vykonávania nových činností v rámci/alebo mimo sektora poľnohospodárstva, a ktoré pomôžu v obmedzenej miere podporiť počiatočné investície do zmeny činností alebo ich prispôsobeniu novej realite, čím im pomôžu stať sa štrukturálne konkurencieschopnejšími a zabezpečiť si živobytie. Podpora sa môže poskytnúť aj pre činnosti zamerané na spoluprácu s cieľom vytvoriť nové trhové možnosti pre malých poľnohospodárov.

EGF sa nezahŕňa do VFR kvôli nepredvídateľnému a naliehavému charakteru okolností, za ktorých sa uplatňuje. Jeho efektivita však bola oslabená v dôsledku dlhého trvania a procedurálnych požiadaviek rozhodovacieho procesu. Najväčšie možné skrátenie obdobia medzi podaním žiadosti o podporu EGF dátumom platby, ako aj zjednodušenie postupov by malo byť spoločným záujmom všetkých zainteresovaných strán v procese EGF: Členské štáty by sa mali snažiť predložiť úplnú žiadosť čo najskôr, hneď ako budú splnené príslušné kritériá; Komisia by mala krátko po predložení úplnej žiadosti posúdiť oprávnenosť a urobiť záver a rozpočtový orgán by mal rýchlo rozhodnúť o uvoľnení prostriedkov zo zdrojov EGF. S cieľom pokryť potreby, ktoré vznikajú na začiatku roka, bude Komisia v rámci ročného rozpočtového postupu naďalej navrhovať minimálnu sumu v platobných rozpočtových prostriedkoch v príslušnom rozpočtovom riadku.

Vzhľadom na nepredvídateľný charakter potrieb, ktoré vzniknú pri podpore z fondu, je potrebné rezervovať časť ročnej maximálnej sumy na žiadosti, ktorým sa udelia finančné príspevky, každoročne po 1. septembri. V prípade, že potreby podpory z fondu prekročia sumu, ktorá zostáva k dispozícii, v návrhoch Komisie sa odrazí podiel stanovený na podporu poľnohospodárskeho sektora počas trvania VFR.

Pomoc od EGF sa bude dopĺňať úsilie členských štátov na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni. Z dôvodu riadneho finančného hospodárenia EGF nemôže nahradiť opatrenia, na ktoré sa už vzťahujú fondy a programy Únie zahrnuté vo viacročnom finančnom rámci. Takisto nemôže finančný príspevok EGF nahradiť opatrenia, za ktoré sú podľa vnútroštátnych právnych predpisov a kolektívnych zmlúv zodpovedné podniky.

Rozpočtový proces v návrhu vyplýva priamo z bodu 13 návrhu Medziinštitucionálnej dohody[6]. Vždy, keď je to možné, proces sa skráti a zefektívni.

Vzhľadom na skutočnosť, že opatrenia spolufinancované z EGF sa vykonávajú pomocou zdieľaného hospodárenia s členskými štátmi, zostane platobný mechanizmus pre finančný príspevok v súlade s mechanizmami, ktoré sa uplatňujú na tento spôsob hospodárenia s rozpočtom Únie. Zároveň by finančné opatrenia mali odrážať rozsah opatrení, ktoré majú vykonať členské štáty, ako navrhujú vo svojich žiadostiach.

Miera spolufinancovania sa bude upravovať, s 50 % príspevkom na náklady balíka a na jeho vykonávanie ako norma, a s možnosťou zvýšiť túto mieru na 65 % v prípade žiadostí predložených tými členskými štátmi na území, na území ktorých je aspoň jeden región úrovne NUTS II oprávnený v rámci cieľa štrukturálnych fondov „Konvergencia“. Účelom tejto úpravy je zabezpečiť, aby vyjadrenie solidarity Únie s pracovníkmi v týchto členských štátoch a regiónoch nebrzdil nedostatok zdrojov členských štátov na spolufinancovanie, ako bolo uznané vyššími mierami spolufinancovania stanovenými v rámci štrukturálnych fondov. Komisia sa pri posudzovaní takýchto žiadostí rozhodne, či je vyššia miera spolufinancovania v osobitnom prípade, navrhnutom členským štátom, opodstatnená.

Jedna z kľúčových myšlienok na obdobie rokov 2014 – 2020 je tá, že výdavky na úrovni Únie by mali byť zamerané na výsledky, čím by sa zabezpečilo, že výstup a dosah výdavkov umožnia stratégii Európa 2020 napredovať a dosahovať jej ciele. Vo viacročnom finančnom rámci sa pre výdavky súvisiace s EGF stanoví cieľ, že aspoň 50 % pracovníkov, ktorí dostanú pomoc od EGF, by si malo po 12 mesiacoch nájsť novú a stabilnú prácu. Aby Komisia mohla monitorovať, či je úsilie členských štátov na dosiahnutie tohto cieľa úspešné, členské štáty predkladajú po 15 mesiacoch priebežnú správu o využívaní podpory EGF. V rámci toho istého prístupu zameraného na výsledky návrh umožňuje členským štátom pod podmienkou schválenia Komisiou meniť a dopĺňať plánované aktívne opatrenia trhu práce, ak sa v priebehu 24 mesačného vykonávania stanú iné opatrenia vhodnejšie na dosiahnutie vyššej miery opätovného začlenenia.

· Platné predpisy v oblasti návrhu

Ako sa uvádza v oznámení[7] o viacročnom finančnom rámci, štrukturálne fondy, ktoré zahŕňajú Európsky sociálny fond (ESF) a Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), budú poskytovať financovanie štrukturálnych opatrení v záujme hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti. Toto financovanie sa bude sústrediť na kľúčové priority stratégie Európa 2020, ako je podpora zamestnanosti, investície do zručností, vzdelania a celoživotného vzdelávania, sociálne začlenenie a boj proti chudobe, ako aj na zlepšenie inštitucionálnych kapacít a efektívnej verejnej správy. ESF ako aj EFRR pozostávajú z viacročných programov na podporu dlhodobých strategických cieľov, najmä predvídanie a riadenie zmien a reštrukturalizácie. EGF bol, naopak, zriadený, aby poskytoval podporu za výnimočných okolností a mimo viacročného programového rámca.

Ako sa uvádza v tom istom oznámení, spoločná poľnohospodárska politika (SPP) si zachová svoju súčasnú dvojpilierovú štruktúru a bude naďalej poskytovať priamu podporu poľnohospodárom a podporovať trhové opatrenia v plnej miere financované z rozpočtu Únie. Takisto bude naďalej poskytovať verejné statky v oblasti životného prostredia, zlepšovať konkurencieschopnosť poľnohospodárskeho a lesníckeho sektora a podporovať diverzifikáciu hospodárskej činnosti a kvalitu života vo vidieckych oblastiach v rámci svojho druhého piliera, a najmä v rámci podpory poskytovanej Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka (EPFRV). Rovnako, ako štrukturálne fondy, aj EPFRV pozostáva z viacročných programov na podporu dlhodobých strategických cieľov.

EGF bol, naopak, zriadený, aby poskytoval solidaritu zo strany Európskej únie pomocou časovo obmedzenej podpory pre pracovníkov, ktorí sú prepustení a pre poľnohospodárov, ktorí potrebujú zmeniť alebo upraviť svoje predchádzajúce poľnohospodárske činnosti, za výnimočných okolností a mimo viacročného programového rámca.

S cieľom podporiť efektívne využívanie nástrojov hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti Únie sa bude výber nástroja zakladať na posúdení toho, či je prepúšťanie spôsobené štrukturálnymi faktormi alebo dočasným zhoršením situácie v zamestnanosti spôsobeným faktormi vymedzenými v uvedenom nariadení.

· Súlad s ostatnými politikami a cieľmi Únie

EGF prispieva k plneniu cieľov stratégie Európa 2020, ktorá by Únii mala umožniť, aby z krízy vyšla silnejšia a aby nasmerovala svoje hospodárstvo k inteligentnému, udržateľnému a inkluzívnemu rastu, ktorý sa vyznačuje vysokou mierou zamestnanosti, produktivity a sociálnej súdržnosti. V oznámení[8] „Európa 2020 – Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu“ Komisia vyzdvihuje úlohu EGF v rámci hlavnej iniciatívy „Priemyselná politika vo veku globalizácie“, najmä pokiaľ ide o rýchly presun zručností smerom k novým sektorom a trhom s vysokým rastom.

· Dosah na základné práva

Návrh nemá žiadny dosah na základné práva.

2.           VÝSLEDKY KONZULTÁCIÍ SO ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI A POSÚDENIE VPLYVU

· Konzultácie so zainteresovanými stranami

V dňoch 25. – 26. januára 2011[9] a 8. marca 2011[10] sa konali dve konferencie, na ktorých sa diskutovalo o budúcnosti EGF.

Pomocou dvoch dotazníkov zaslaných odborníkom z členských krajín 26. augusta 2010 a 12. októbra 2010, ktoré sa týkali budúcnosti EFG, a európskym organizáciám sociálnych partnerov 2. februára 2011, boli zozbierané dôkazy[11] o prijatí EFG. Odpoveď zaslalo 25 členských štátov; z organizácií sociálnych partnerov odpovedalo relatívne málo, no tieto organizácie preukázali aktívnu účasť na konferenciách. S odborníkmi z členských štátov sa ďalej konzultovalo na odbornom stretnutí 29. – 30. septembra 2010 v Porte[12] a 9. marca 2011 v Bruseli[13]. Hlavným výstupom týchto konzultácii bola veľká podpora nástroja rýchleho krízového zásahu v prípade rozsiahleho prepúšťania. Napriek tomu bola veľká kritika zo strany všetkých zúčastnených adresovaná komplexnosti postupu a pomalému charakteru súčasného procesu rozhodovania.

· Zber a využitie expertízy

Externá expertíza nebola potrebná.

· Posúdenie vplyvu

Posúdenie vplyvu EGF je zhrnuté v posúdení vplyvu[14] finančných nástrojov Generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie, t. j. Európskeho sociálneho fondu (ESF), Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF), programu PROGRESS, EURES a mikrofinancovania v rámci programu PROGRESS.

V posúdení vplyvu sa uvažovalo o troch možnosti pre EGF:

– Možnosť 1 – zachovanie súčasného stavu, t. j. EGF pokračuje bez svojho vlastného rozpočtu. Po prijatí každej žiadosti musí rozpočtový orgán rozhodnúť o tom, či sa v danom prípade udelí podpora. Hlavnou nevýhodou je dlhé oneskorenie spôsobené administratívnymi postupmi súvisiacimi s procesom rozhodovania. Hlavnými výhodami sú flexibilita nástroja, najmä vzhľadom na nepredvídateľný charakter výdavkov, zvýšené povedomie Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o hromadné prepúšťanie, značná viditeľnosť každej žiadosti, ako aj samotného EGF.

– Možnosť 2 – začlenenie opatrení EGF do ESF. Hlavnou nevýhodou tejto možnosti je potreba jasného prideľovania rozpočtových prostriedkov počas programového obdobia napriek „nenaplánovateľnej“ povahe hromadného prepúšťania, možný konflikt s kritériami všeobecného prideľovania prostriedkov používaných v rámci politiky súdržnosti a zníženie politickej viditeľnosti podpory Únie, keďže rozpočtový orgán by nebol zapojený. K hlavnými výhodám tejto možnosti patrí väčšia súdržnosť a komplementárnosť s ESF, skrátenie procesu rozhodovania a zjednodušenie a zefektívnenie aplikácií EGF, keďže EGF by mohol využívať štruktúry, postupy a systémy kontroly ESF, ako aj zjednodušenie ESF v oblastiach, ako sú oprávnené náklady.

– Možnosť 3 – EGF ako samostatný fond s vlastným prideľovaním rozpočtových prostriedkov. Hlavou nevýhodou je strata rozpočtovej flexibility, keďže by sa pre variabilnú štruktúru výdavkov vyhradila fixná výška výdavkov, mechanizmus poskytovania pomoci (negatívny vplyv na mechanizmus poskytovania pomoci v porovnaní s možnosťou 2, keďže EGF by nevyužíval štruktúry, postupy a zjednodušenie ESF) a nakoniec riziko prekrývania sa s ESF. Hlavnou výhodou je vysoký stupeň viditeľnosti Európskej solidarity.

Z posúdenia vyplýva, že vzhľadom na rýchlosť podpory z EGF sa uprednostňujú možnosti 2 a 3. Tieto možnosti však zahŕňajú väčšie riziko zníženej efektívnosti z dôvodu nevyužitia pridelených zdrojov. Zapojenie tvorcov politík do možnosti 1 je zárukou najvyššieho stupňa verejného záväzku Únie voči prepusteným pracovníkom z hľadiska zabezpečenia ich blahobytu. Preto sa uprednostňuje možnosť 1, keďže ponúka potrebnú flexibilitu, aby sa mohli efektívne využívať zdroje bez toho, aby mali vplyv na viacročný finančný rámec. Poskytuje priestor na ďalšie zjednodušovanie mechanizmu poskytovania pomoci a tým zlepšuje efektivitu pomoci poskytovanej prepusteným pracovníkom a poľnohospodárom, ktorí sú zasiahnutí globalizáciou.

Pokiaľ ide o finančný režim, tento návrh je založený na možnosti 1, t. j. na osobitnom nástroji, ktorý funguje mimo viacročného finančného rámca. Špecifický obsah ustanovení, a najmä úprava pravidiel EGF tak, aby sa vzťahovali na poľnohospodárov, bola ďalej posudzovaná v hodnotení ex-ante, ktoré je priložené k tomuto návrhu.

V hodnotení ex-ante[15] sa uvažovalo o troch možnostiach:

– Možnosť – bez zmeny politiky, t. j. EGF naďalej funguje podľa svojich súčasných pravidiel zmenených a doplnených „krízovou výnimkou“ a súborom oprávnených činností;

– Možnosť 2 – rozšírenie oprávnenej populácie, t. j. EGF naďalej funguje podľa svojich súčasných pravidiel zmenených a doplnených „krízovou výnimkou“ a súborom oprávnených činností, ako v možnosti 1, no jeho kritéria zásahu sú rozšírené o dočasných agentúrnych pracovníkov a pracovníkov, ktorí majú zmluvy na dobu určitú;

– Možnosť 3 – ďalšie rozšírenie oprávnenej populácie a súboru oprávnených činností, t. j. EGF rozširuje možnosť 2 tak, že do oprávnenej populácie zahŕňa vlastníkov-manažérov mikropodnikov, malých a stredných podnikov, a samostatne zárobkovo činné osoby (vrátane poľnohospodárov), a zároveň rozširuje súbor oprávnených činností tak, aby zohľadnil osobitné požiadavky vlastníkov-manažérov.

Na základe hodnotenia výhod a nevýhod uvedených troch možností tento návrh rozširuje podporu na tú časť pracovnej sily, ktorá bola negatívne zasiahnutá globalizáciou hospodárskych činností, náhlymi krízovými stavmi alebo obchodnými dohodami, a to buď ako trvalí alebo dočasní pracovníci alebo ako manažéri alebo samostatne zárobkovo činné osoby.

3.           PRÁVNE PRVKY NÁVRHU

· Zhrnutie navrhovaných opatrení

Cieľom toho návrhu je zabezpečiť, aby EGF fungoval aj v ďalšom programovom období v súlade so základnými zásadami stanovenými vo viacročnom finančnom rámci na obdobie rokov 2014 – 2020. EGF by mal umožniť Únii, aby preukázala solidaritu na svojej úrovni a poskytla pomoc pracovníkom, ktorí boli prepustení v dôsledku obchodnej globalizácie, v dôsledku neočakávanej krízy alebo v dôsledku obchodných dohôd, ktoré zasiahli sektor poľnohospodárstva.

· Právny základ

Zmluva o fungovaní Európskej únie, a najmä jej článok 175 tretí odsek a články 42 a 43.

V článku 173 ods. 3 sa Európskemu parlamentu a Rade umožňuje, aby v prípade, že sa preukáže, že bez toho, aby boli dotknuté opatrenia prijaté v rámci iných politík Únie, sú mimo štrukturálneho fondu a spoločnej poľnohospodárskej politiky nevyhnutné aj iné osobitné opatrenia, prijať opatrenia v súlade s riadnym legislatívnym postupom po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

Pokiaľ ide o ustanovenia v tomto nariadení súvisiace s podporou aktívnych poľnohospodárov, pomoc EGF možno pokladať za pomoc poľnohospodárskym činnostiam a za opatrenie prijaté v záujme vyjadriť cieľ poľnohospodárskej politiky Únie. Preto články 42 a 43 Zmluvy o fungovaní Európskej únie predstavujú vhodný právny základ pre opatrenia zamerané na poľnohospodárov.

· Zásada subsidiarity

Zásada subsidiarity sa uplatňuje vtedy, ak návrh nespadá do výlučnej právomoci Únie.

Cieľ, ktorým je preukázať solidaritu na úrovni Únie za výnimočných okolností tej časti pracovnej sily, ktorá bola negatívne ovplyvnená globalizáciou, náhlou krízou alebo obchodnými dohodami, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov. Možno ho lepšie dosiahnuť na úrovni Únie zohľadnením skutočnosti, že EGF je vyjadrením solidarity vo všetkých členských štátoch. Mobilizácia finančného príspevku z EGF si bude vyžadovať dohodu oboch zložiek rozpočtového orgánu, čím sa vyjadrí solidarita tak na úrovni Únie, ako aj členských štátov. Takto prispeje návrh k väčšiemu zhmotneniu cieľa, ktorým je preukázanie solidarity Únie za výnimočných okolností v prospech zasiahnutej časti pracovnej sily, ako aj občanov Únie vo všeobecnosti.

· Zásada proporcionality

V súlade so zásadou proporcionality ustanovenia tohto návrhu nepresahujú to, čo je potrebné na dosiahnutie jeho cieľov. Povinnosti uložené členským štátom odrážajú potrebu pomôcť zasiahnutej pracovnej sile, aby sa prispôsobila meniacim sa okolnostiam a aby sa rýchlo opätovne začlenila do zamestnania. Administratívna záťaž Únie a vnútroštátnych orgánov sa obmedzuje na to, čo je pre Komisiu potrebné na vykonávanie svojej úlohy v rámci plnenia rozpočtu Únie. Keďže finančný príspevok sa poskytuje členskému štátu v zmysle zásady zdieľaného hospodárenia, od daného členského štátu sa bude vyžadovať, aby podal správu o tom, ako finančný príspevok využil.

· Výber nástroja

Navrhovaný nástroj: nariadenie.

Iné prostriedky by neboli vhodné z týchto dôvodov: Cieľ preukázať solidaritu na úrovni Únie možno dosiahnuť len pomocou priamo uplatniteľného právneho nástroja.

4.           VPLYV NA ROZPOČET

EGF je jedným z osobitných nástrojov, ktorý nie je zahrnutý do viacročného finančného rámca, s maximálnou sumou 3 miliardy EUR od januára 2014 do 31. decembra 2020, zatiaľ čo suma na podporu poľnohospodárskeho sektora neprekročí 2,5 miliárd EUR (ceny v roku 2011).

Jeho fungovanie podlieha ustanoveniam bodu 13 návrhu Medziinštitucionálnej dohody[16] medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o spolupráci v oblasti rozpočtu a riadnom finančnom hospodárení.

Nesmie prekročiť maximálnu ročnú sumu 429 miliónov EUR.

5.           VOLITEĽNÉ PRVKY

2011/0269 (COD)

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (na obdobie rokov 2014 – 2020)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 175 tretí odsek, ako aj články 42 a 43,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru[17],

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov[18],

v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1) Dňa 26. marca 2010 Európska Rada odsúhlasila návrh Komisie zrealizovať novú stratégiu Európa 2020. Jednou z troch priorít stratégie Európa 2020 je inkluzívny rast pomocou posilnenia úlohy občanov prostredníctvom vysokej miery zamestnanosti, investovania do zručností, boja s chudobou a modernizácie trhov práce, systémov vzdelávania a sociálnej ochrany s cieľom pomôcť ľuďom predvídať a riadiť zmeny a vytvárať súdržnú spoločnosť.

(2) Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) bol zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii[19] na trvanie finančného rámca od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013, aby umožnil Únii preukázať solidaritu pracovníkom, ktorí boli prepustení z dôvodu vážnych zmien v štruktúre svetového obchodu v dôsledku globalizácie, a poskytnúť im podporu pri rýchlom opätovnom začlenení sa do zamestnania. Tento počiatočný cieľ EGF zostáva platný.

(3) Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov pod názvom „Rozpočet stratégie Európa 2020“[20] uznáva úlohu EGF ako flexibilného fondu, ktorého cieľ je podporiť pracovníkov, ktorí stratili prácu, a pomôcť im čo najskôr nájsť ďalšiu prácu. Únia by mala počas trvania viacročného finančného rámca od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020 naďalej poskytovať špecifickú jednorazovú podporu s cieľom uľahčiť prepusteným pracovníkom opätovné začlenenie do zamestnania v takých oblastiach, sektoroch a na takých územiach alebo trhoch práce, ktoré utrpeli šok vyvolaným závažným narušením hospodárstva. Vzhľadom na jeho cieľ, ktorým je poskytnúť podporu v naliehavých situáciách a za nečakaných okolností, by EGF mal zostať mimo viacročného finančného rámca.

(4) Rozsah pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1927/2006 sa rozšíril v roku 2009 nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 546/2009[21] ako súčasť Plánu hospodárskej obnovy Európy s cieľom zahrnúť pracovníkov prepustených v dôsledku globálnej finančnej a hospodárskej krízy. S cieľom umožniť EGF, aby zasiahol v budúcich krízových situáciách, by mal jeho rozsah pôsobnosti zahŕňať aj prepúšťanie vyplývajúce zo závažného narušenia hospodárstva, ak je spôsobené nečakanou krízou, ktorú možno porovnať s finančnou a hospodárskou krízou, ktorá zasiahla hospodárstvo v roku 2008.

(5) V súlade s oznámením „Rozpočet stratégie Európa 2020“ by sa mal rozsah pôsobnosti EGF rozšíriť tak, aby umožnil poľnohospodárom prispôsobiť sa novej trhovej situácii vyplývajúcej z medzinárodných obchodných dohôd v sektore poľnohospodárstva, ktorá viedla k zmene alebo výraznej úprave poľnohospodárskych činností dotknutých poľnohospodárov s cieľom pomôcť im stať sa štrukturálne konkurencieschopnejšími alebo im uľahčiť prechod na nepoľnohospodárske činnosti.

(6) S cieľom zachovať európsky charakter EGF mala by žiadosť o podporu mala podať vtedy, keď počet prepustených pracovníkov dosiahne minimálnu prahovú hodnotu. Na malých trhoch práce, ako sú malé členské štáty alebo vzdialené regióny, ako aj za výnimočných okolností, sa žiadosti môžu predkladať aj v prípade nižšieho počtu prepustených pracovníkov. Pokiaľ ide o poľnohospodárov, Komisia by mala stanoviť potrebné kritériá v súvislosti s dôsledkami každej obchodnej dohody.

(7) Prepustení pracovníci by mali mať rovnaký prístup k EGF nezávisle od typu ich pracovnej zmluvy alebo pracovného pomeru. Preto by sa za pracovníkov na účely tohto nariadenia mali pokladať prepustení pracovníci so zmluvou na dobu neurčitú a dočasní agentúrni pracovníci, ako aj vlastníci-manažéri mikropodnikov, malých a stredných podnikov a samostatne zárobkovo činné osoby, ktorí ukončujú svoju činnosť, a poľnohospodári, ktorí menia alebo prispôsobujú svoju činnosť novej situácii na trhu podľa obchodných dohôd.

(8) Pokiaľ ide o poľnohospodárov, rozsah pôsobnosti EGF by mal zahŕňať aj príjemcov, na ktorých sa vzťahujú bilaterálne zmluvy uzavreté Úniou v súlade s článkom XXIV Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) alebo s dohodami uzavretými v rámci Svetovej obchodnej organizácie. Patria sem poľnohospodári, ktorí menia alebo upravujú svoje predchádzajúce poľnohospodárske činnosti počas obdobia, ktoré začína parafovaním takýchto obchodných dohôd, a končí tri roky po ich úplnom vykonávaní.

(9) Finančné príspevky od EGF by mali byť zamerané najmä na aktívne opatrenia trhu práce, ktorých cieľom je rýchle opätovné začlenenie prepustených pracovníkov na trhu práce, a to buď v rámci alebo mimo ich pôvodného sektora činnosti vrátane sektora poľnohospodárstva. Preto by sa zahrnutie peňažných dávok do koordinovaného súboru personalizovaných služieb malo obmedziť.

(10) Pri vypracúvaní koordinovaného balíka aktívnych opatrení politiky trhu práce by členské štáty mali uprednostniť opatrenia, ktoré významnou mierou prispejú k zamestnateľnosti prepustených pracovníkov. Členské štáty by mali vyvíjať snahu smerom k opätovnému začleneniu do zamestnania alebo k novým činnostiam v prípade aspoň 50 % dotknutých pracovníkov do 12 mesiacov od dátumu žiadosti.

(11) S cieľom efektívne a rýchlo podporiť prepustených pracovníkov by členské štáty mali vynaložiť maximálne úsilie na predloženie úplných žiadostí. Predkladanie dodatočných informácií by malo byť výnimočné a časovo obmedzené.

(12) V súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia by finančné príspevky EGF nemali nahrádzať podporné opatrenia, ktoré sú pre prepustených pracovníkov dostupné zo štrukturálnych fondov Únie alebo iných politík alebo programov Únie.

(13) Pri informačných a komunikačných činnostiach by sa mali zahrnúť osobitné ustanovenia o prípadoch využitia EGF a ich výsledkoch. Navyše, na zabezpečenie efektívnejšej informovanosti verejnosti a k posilneniu súčinnosti medzi komunikačnými činnosťami vykonávanými z iniciatívy Komisie prispievajú zdroje pridelené na komunikačné činnosti v zmysle tohto nariadenia takisto k informovanosti o politických prioritách Únie za predpokladu, že súvisia so všeobecnými cieľmi tohto nariadenia.

(14) S cieľom zabezpečiť, aby vyjadreniu solidarity Únie s pracovníkmi nebránil nedostatok zdrojov na financovanie zo strany členských štátov, by sa mala upraviť miera spolufinancovania, a to tak, že maximálny 50 % príspevok na náklady balíka a jeho vykonávanie by mal predstavovať normu s možnosťou zvýšiť túto mieru na 65 % v prípade žiadostí predložených uvedenými členskými štátmi na území, na území ktorých je aspoň jeden región úrovne NUTS II oprávnený v rámci cieľa štrukturálnych fondov „Konvergencia“.

(15) Aby sa uľahčilo vykonávanie tohto nariadenia, výdavky by mali byť oprávnené buď od dátumu, kedy členskému štátu vzniknú administratívne výdavky na využívanie EGF, alebo od dátumu, kedy členský štát začne poskytovať personalizované služby, alebo, v prípade poľnohospodárov, od dátumu stanoveného v akte Komisie v súlade s článkom 4 ods. 3.

(16) S cieľom pokryť potreby, ktoré vznikajú počas posledných mesiacov každého roka, je potrebné zabezpečiť, aby k 1. septembru zostala k dispozícii aspoň jedna štvrtina maximálnej ročnej sumy zo zdrojov EGF. Finančné príspevky poskytované počas zostávajúcej časti roka by sa mali prideľovať s ohľadom na celkový strop stanovený vo viacročnom finančnom rámci pre podporu poľnohospodárom.

(17) Rozpočtový rámec EGF sa stanovuje v Medziinštitucionálnej dohode medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou z […………..] o spolupráci v oblasti rozpočtu a riadnom finančnom hospodárení[22] (ďalej len „Medziinštitucionálna dohoda“).

(18) V záujme prepustených pracovníkov by členské štáty a inštitúcie Únie zapojené do procesu rozhodovania o EGF mali vynaložiť maximálne úsilie na skrátenie obdobia spracovania žiadostí a zjednodušenie postupov.

(19) Aby Komisia mohla nepretržite monitorovať výsledky dosiahnuté s pomocou EGF, členské štáty by mali predložiť priebežné a záverečné správy o využívaní EGF.

(20) Členské štáty by mali zostať zodpovedné za využívanie finančného príspevku, ako aj za riadenie a kontrolu činností, ktoré Únia finančne podporuje, v súlade s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“)[23]. Členské štáty by mali odôvodniť použitie finančného príspevku prijatého z EGF.

(21) Keďže ciele tohto nariadenia nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, a z dôvodu rozsahu a dôsledkov navrhovaných opatrení ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku neprekračuje toto nariadenie rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1 Ciele

Týmto nariadením sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) na obdobie viacročného finančného rámca od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020.

Cieľom EGF je prispievať k hospodárskemu rastu a zamestnanosti v Únii tým, že umožní Únii preukázať solidaritu s pracovníkmi, ktorí boli prepustení z dôvodu vážnych zmien v štruktúre svetového obchodu v dôsledku globalizácie, obchodných zmlúv vzťahujúcich sa poľnohospodárstvo alebo nečakanej krízy, a poskytnúť im podporu pri rýchlom opätovnom začlenení sa do zamestnania alebo pri zmene alebo úprave svojich poľnohospodárskych činností.

Cieľom činností, na ktoré sa vzťahujú finančné príspevky fondu podľa článku 2 písm. a) a b), je zabezpečiť, aby si minimálne 50 % pracovníkov zapojených do týchto činností našlo stabilné zamestnanie do jedného roka od predloženia žiadosti.

Článok 2 Rozsah pôsobnosti

Toto nariadenie sa uplatňuje na žiadosti členských štátov o finančné príspevky, ktoré sa majú poskytnúť:

(a) pracovníkom, ktorí boli prepustení z dôvodu vážnych zmien v štruktúre svetového obchodu v dôsledku globalizácie, ktorá sa prejavila najmä podstatným nárastom dovozu do Únie, rýchlym znižovaním trhového podielu Únie v danom sektore alebo premiestnením činností do nečlenských štátov, pokiaľ takéto prepúšťanie má výrazný nepriaznivý dosah na miestne, regionálne alebo celoštátne hospodárstvo;

(b) pracovníkom prepusteným z dôvodu vážneho narušenia miestneho, regionálneho alebo celoštátneho hospodárstva spôsobeného nečakanou krízou za predpokladu, že medzi prepúšťaním a uvedenou krízou možno nájsť preukázateľnú súvislosť;

(c) pracovníkom, ktorí menia alebo upravujú svoje poľnohospodárske činnosti počas obdobia začínajúceho parafovaním obchodnej dohody Úniou, ktorá obsahuje opatrenia na liberalizáciu obchodu pre príslušný poľnohospodársky sektor, a končiaceho tri roky po úplnom vykonaní uvedených opatrení, a za predpokladu, že uvedené opatrenia v oblasti obchodu povedú k podstatnému zvýšeniu dovozu poľnohospodárskeho produktu alebo produktov do Únie, ktorý sprevádza výrazný pokles cien takýchto produktov na úrovni Únie alebo prípadne na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni.

Článok 3 Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmu pracovník:

(d) „pracovník“ sú pracovníci so zmluvou na dobu neurčitú, ktorých pracovná zmluva alebo pracovný pomer je v súlade s článkom 4; alebo

(e) „pracovník“ znamená pracovníci na dobu určitú, ako sa vymedzuje v smernici 1999/70/ES[24], ktorých pracovná zmluva alebo pracovný pomer je v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. a) alebo b), a končí a neobnovuje sa v rámci obdobia stanoveného v uvedenom bode článku 4; alebo

(f) „pracovník“ znamená dočasní agentúrni pracovníci, ako sa vymedzuje v článku 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/104/ES[25], ktorých užívateľský podnik je podnik v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. a) alebo b), a ktorých pridelenie do užívateľského podniku končí a neobnovuje sa v priebehu obdobia stanoveného v uvedenom bode článku 4; alebo

(g) „pracovník“ znamená vlastníci-manažéri mikropodnikov, malých alebo stredných podnikov a samostatne zárobkovo činné osoby (vrátane poľnohospodárov), ako aj všetci členovia domácnosti, ktorí sú v podniku aktívni, za predpokladu, že ak ide o poľnohospodárov, ich výstup z produkcie už bol ovplyvnený príslušnou obchodnou dohodou predtým, ako sa vykonali opatrenia týkajúce sa osobitného sektora.

Článok 4 Kritériá zásahu

1. Finančný príspevok z EGF sa poskytuje vtedy, ak vznikne niektorá z podmienok stanovených v článku 2 písm. a), b) a c) a jej výsledkom bude:

(a) aspoň 500 prepustených pracovníkov v období štyroch mesiacov v jednom podniku v jednom členskom štáte vrátane pracovníkov prepustených u jeho dodávateľov alebo u nadväzujúcich výrobcov;

(b) aspoň 500 prepustených pracovníkov v období deviatich mesiacov, najmä v malých alebo stredných podnikoch, ktoré fungujú v jednom hospodárskom sektore vymedzenom ako divízia klasifikácie NACE Revízia 2 a nachádzajú sa v jednom regióne alebo v dvoch susediacich regiónoch úrovne NUTS II, alebo vo viac ako dvoch susediacich regiónoch vymedzených ako regióny úrovne NUTS II za predpokladu, že v oboch regiónoch spolu dôjde k prepusteniu viac ako 500 pracovníkov.

2. Na malých trhoch práce alebo za výnimočných okolností riadne zdôvodnených žiadajúcim členským štátom môže byť žiadosť o finančný príspevok podľa tohto článku považovaná za prijateľnú, aj keď kritériá stanovené v odseku 1 písmenách a) alebo b) nie sú v plnej miere splnené, ak má prepúšťanie vážny dosah na zamestnanosť a miestne hospodárstvo. Členské štáty určia, ktoré kritériá zásahu stanovené v odseku 1 písmenách a) a b) nie sú v plnej miere splnené.

3. Pokiaľ ide o poľnohospodárov, ak Komisia po parafovaní obchodnej dohody a na základe informácií, údajov a analýz, ktoré má k dispozícii, skonštatuje, že podmienky na získanie podpory v súlade s článkom 2 písm. c) budú v prípade značného počtu poľnohospodárov pravdepodobne splnené, príjme delegované akty v súlade s článkom 24, pričom určí oprávnené sektory alebo produkty, v prípade potreby vymedzí zasiahnuté geografické oblasti, pričom stanoví maximálnu sumu pre potenciálnu podporu na úrovni Únie, referenčné obdobia a podmienky oprávnenosti pre poľnohospodárov, ako aj dátumy oprávnenosti pre výdavky, a zároveň stanoví dátum, do ktorého sa žiadosti musia odovzdať, a v prípade potreby obsah žiadostí v súlade s článkom 8 ods. 2.

4. V prípade, že vlastníci-manažéri mikropodnikov, malých a stredných podnikov a samostatne zárobkovo činné osoby menia alebo v prípade poľnohospodárov upravujú svoju predchádzajúci činnosť, takéto situácie sa pokladajú na účely tohto nariadenia za prepúšťanie.

Článok 5 Stanovenie počtu prepustených pracovníkov

Na účely stanovenia počtu prepúšťaných pracovníkov, ako sa uvádza v článku 4 ods. 1, sa prepustenie považuje za uskutočnené:

(a) v prípade pracovníkov so zmluvami na dobu neurčitú alebo pracovníkov so zmluvou na dobu určitú, ktorá končí pred uplynutím platnosti, od:

(1) dátumu individuálnej výpovede zo strany zamestnávateľa, ktorou prepúšťa alebo ukončuje pracovný pomer pracovníka; alebo

(2) dátumu ukončenia pracovného pomeru de facto pred uplynutím doby, na ktorú bol uzavretý; alebo

(3) dátumu, kedy zamestnávateľ v súlade s článkom 3 ods. 1 smernice Rady 98/59/ES[26] písomne oznámi príslušnému verejnému orgánu plánované kolektívne prepúšťanie; v tomto prípade žiadajúci členský štát poskytne Komisii dodatočné informácie o príslušnom počte prepustených pracovníkov podľa článku 4 ods. 1 predtým, ako Komisia vykoná posúdenie.

(b) v prípade pracovníkov na dobu určitú a dočasných agentúrnych pracovníkov buď od:

(1) dátumu ukončenia pracovnej zmluvy de facto, alebo

(2) ukončenia pridelenia do užívateľského podniku, alebo

(3) dátumu, kedy sa stávajú nezamestnanými.

(c) V prípade vlastníkov-manažérov mikropodnikov, malých a stredných podnikov, ako aj samostatne zárobkovo činných osôb (vrátane poľnohospodárov) sa počet prepustených pracovníkov vypočítava buď od dátumu ukončenia činností v dôsledku niektorej z podmienok uvedených v článku 2 a stanovených v súlade s vnútroštátnym právom alebo správnymi predpismi, alebo od dátumu, ktorý určila Komisia vo svojom delegovanom akte prijatom v súlade s článkom 4 ods. 3.

V prípade každého podniku alebo samostatne zárobkovo činného pracovníka, na ktorého sa vzťahuje žiadosť, spôsob stanovenia počtu prepustených pracovníkov určuje členský štát.

Článok 6 Oprávnení pracovníci

Žiadajúci členský štát môže poskytnúť personalizované služby, ktoré sú spolufinancované z EGF, pre príslušných pracovníkov, medzi ktorých môžu patriť:

(a) všetci pracovníci prepustení v súlade s článkom 5 v rámci obdobia stanoveného v článku 4 ods. 1, 2 alebo 3,

(b) pracovníci prepustení pred obdobím stanoveným v článku 4 ods. 1 písm. a) alebo článku 4 ods. 2 v prípadoch, že sa žiadosť v zmysle článku 4 ods. 2 odchyľuje od kritérií stanovených v článku 4 ods. 1 písm. a).

(c) poľnohospodári, ktorí menia alebo upravujú svoju predchádzajúcu poľnohospodársku činnosť po tom, ako Únia parafovala obchodnú dohodu uvedenú v delegovanom akte prijatom v súlade s článkom 4 ods. 3.

Pracovníci uvedení v písm. b) sa pokladajú za oprávnených za predpokladu, že boli prepustení po všeobecnom oznámení o plánovanom prepúšťaní a že možno preukázať jednoznačnú príčinnú súvislosť s udalosťou, ktorej dôsledkom bolo prepúšťanie počas referenčného obdobia.

Článok 7 Oprávnené činnosti

5. Finančný príspevok sa môže poskytovať na aktívne opatrenia trhu práce, ktoré tvoria súčasť koordinovaného súboru personalizovaných služieb určených na uľahčenie opätovného začlenenia dotknutých prepustených pracovníkov do zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti, alebo prípade poľnohospodárov na úpravu ich predchádzajúcej činnosti.. Koordinovaný súbor personalizovaných služieb môže zahŕňať najmä:

(a) pomoc pri hľadaní práce, poradenstvo týkajúce sa zamestnania, poradenské služby, inštruktáž, pomoc pre preradení, podporu pri podnikaní, pomoc pre samostatnú zárobkovú činnosť a založenie podniku alebo pomoc pri zmene alebo úprave činnosti (vrátane investícií do kapitálových aktív), činnosti zamerané na spoluprácu, vzdelávanie a rekvalifikáciu prispôsobené jednotlivcovi vrátane zručností v oblasti informačných a komunikačných technológií a osvedčovania nadobudnutých skúseností;

(b) osobitné časovo obmedzené opatrenia, ako sú príspevky na hľadanie zamestnania, stimuly pre zamestnávateľov k náboru pracovníkov, príspevok na mobilitu, príspevky na pobyt alebo odbornú prípravu (vrátane príspevkov pre osoby poskytujúce starostlivosť a podporných služieb), z ktorých všetky sú obmedzené na obdobie trvania zdokumentovaného aktívneho hľadania práce alebo celoživotného vzdelávania alebo činností súvisiacich s odbornou prípravou.

(c) opatrenia na podporu najmä znevýhodnených alebo starších pracovníkov, ktoré im pomôžu zostať na trhu práce alebo sa naň vrátiť.

Náklady na opatrenia podľa bodu b) nesmú prekročiť 50 % celkových nákladov koordinovaného súboru personalizovaných služieb uvedených v tomto odseku.

Náklady súvisiace s investíciami do kapitálových aktív pre samostatnú zárobkovú činnosť a založenie podniku alebo na zmenu alebo úpravu činnosti nesmú prekročiť 35 000 EUR.

6. Na príspevok z EGF nie sú oprávnené tieto opatrenia:

(a) osobitné časovo obmedzené opatrenia uvedené v odseku 1 písm. b), ktoré nie sú podmienené aktívnou účasťou dotknutých pracovníkov na procese hľadania práce alebo odbornej prípravy;

(b) opatrenia, za ktoré sú zodpovedné podniky na základe vnútroštátneho práva alebo kolektívnych dohôd.

7. Z iniciatívy žiadajúceho členského štátu možno udeliť finančný príspevok na činnosti súvisiace s prípravou, riadením, informovanosťou a propagáciou, kontrolou a podávaním správ.

Článok 8 Žiadosti

1. Členský štát predkladá úplnú žiadosť Komisii do 12 týždňov od dátumu splnenia kritérií stanovených v článku 4 ods. 1 alebo 2, alebo v prípade potreby pred termínom stanoveným Komisiou v súlade s článkom 4 ods. 3. Za výnimočných a náležite odôvodnených okolností môže žiadajúci členský štát žiadosť doplniť dodatočnými informáciami do šiestich mesiacov od dátumu podania žiadosti, po ktorom Komisia žiadosť posúdi na základe dostupných informácií. Komisia posúdi žiadosť do dvanástich týždňov od prijatia úplnej žiadosti alebo (v prípade neúplnej žiadosti) do šiestich mesiacov po dátume podania pôvodnej žiadosti, podľa toho, ktorý z týchto dátumov nastane skôr.

2. Žiadosť obsahuje tieto informácie:

(a) odôvodnená analýza súvislosti medzi prepúšťaním a významnými štrukturálnymi zmenami v usporiadaní svetového obchodu alebo vážnym narušením miestneho, regionálneho alebo celoštátneho hospodárstva spôsobeného nečakanou krízou alebo novou situáciou na trhu v poľnohospodárskom sektore v členskom štáte, ktorá je výsledkom účinkov obchodnej dohody parafovanej Európskou úniou v súlade s článkom XXIV dohody GATT alebo multilaterálnej dohody parafovanej Svetovou obchodnou organizáciou podľa článku 2 písm. c). Táto analýza je založená na štatistických údajoch a iných informáciách na najvhodnejšom stupni, ktorým možno preukázať splnenie kritérií zásahu stanovených v článku 4;

(b) posúdenie počtu prepustených v súlade s článkom 5 a vysvetlenie okolností, ktoré viedli k nárastu tohto počtu;

(c) prípadná identifikácia prepúšťajúcich podnikov, dodávateľov alebo nadväzujúcich výrobcov, sektorov, ako aj kategórií dotknutých pracovníkov;

(d) očakávaný účinok prepúšťania na miestne, regionálne alebo celoštátne hospodárstvo a zamestnanosť;   

(e) odhadovaný rozpočet pre každý prvok koordinovaného súboru personalizovaných služieb na podporu dotknutých pracovníkov;

(f) dátumy, kedy začali fungovať personalizované služby pre dotknutých pracovníkov a činnosti na využívanie EGF, ako sa stanovuje v článku 7 ods. 1 a 3, alebo termíny, v ktorých ich začatie bolo naplánované;

(g) postupy pre konzultácie so sociálnymi partnermi alebo prípadne inými relevantnými organizáciami;

(h) vyhlásenie o zhode požadovanej podpory EGF s procedurálnymi a hmotnoprávnymi normami Únie týkajúcimi sa štátnej pomoci, ako aj vyhlásenie o tom, že personalizované služby nenahrádzajú opatrenia, za ktoré sú zodpovedné spoločnosti na základe vnútroštátneho práva alebo kolektívnych dohôd;

(i) zdroje vnútroštátneho financovania;

(j) akékoľvek ďalšie prípadné požiadavky, ktoré mohli byť stanovené v delegovanom akte prijatom v súlade s článkom 4 ods. 3.

3. Na základe informácií uvedených v odseku 2 a akýchkoľvek ďalších informácií, ktoré predložil žiadajúci členský štát v lehote stanovenej v odseku 1, Komisia po konzultácii s príslušným členským štátom posúdi, či sú podmienky poskytnutia finančného príspevku splnené.

Článok 9 Komplementárnosť, dodržiavanie predpisov a koordinácia

1. Podpora pre prepustených pracovníkov dopĺňa opatrenia členských štátov na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni.

2. Finančný príspevok je obmedzený na to, čo je potrebné na preukázanie solidarity a podporu jednotlivých prepustených pracovníkov. Činnosti podporované EGF sú v súlade s právom Únie a vnútroštátnym právom vrátane pravidiel o štátnej pomoci.

3. Komisia a žiadajúci členský štát zabezpečujú v súlade so svojimi príslušnými právomocami koordináciu pomoci z fondov Únie.

4. Žiadajúci členský štát zabezpečuje, aby sa na špecifické činnosti, na ktoré sa poskytuje príspevok, neposkytovala pomoc aj z iných finančných nástrojov Únie.

Článok 10 Rovnosť medzi ženami a mužmi a nediskriminácia

Komisia a členské štáty zabezpečujú podporu rovnosti medzi mužmi a ženami a začlenenie hľadiska rodovej rovnosti počas rôznych stupňov využívania finančného príspevku. Komisia a členské štáty prijímajú primerané opatrenia na to, aby zabránili akejkoľvek diskriminácii na základe pohlavia, rasy, etnického pôvodu, náboženstva alebo vierovyznania, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie a typu pracovnej zmluvy alebo pracovného pomeru počas rôznych stupňov využívania finančného príspevku a v rámci prístupu k nemu.

Článok 11 Technická pomoc na podnet Komisie

1. Na podnet Komisie a maximálne do výšky 0,5 % maximálnej ročnej sumy EGF sa zdroje EGF môžu použiť na financovanie aktivít súvisiacich s prípravou, monitorovaním, zberom údajov a tvorbou vedomostnej základne relevantnej pre využívanie EGF. Môžu sa takisto použiť na financovanie administratívnej a technickej podpory, informačných a komunikačných činností, ako aj činností súvisiacich s auditom, kontrolou a hodnotením, ktoré sú potrebné na vykonávanie tohto nariadenia.

2. Rozpočtový orgán poskytuje na začiatku každého roka na návrh Komisie sumu na technickú pomoc v medziach limitu uvedeného v odseku 1 .

3. Úlohy uvedené v odseku 1 sa vykonávajú v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách, ako aj s jeho vykonávacími pravidlami, ktoré sa vzťahujú na tento spôsob plnenia rozpočtu.

4. Technická pomoc Komisie zahŕňa poskytovanie informácií a usmernení členským štátom pre používanie, monitorovanie a hodnotenie EGF. Komisia môže takisto poskytovať informácie o využívaní EGF európskym a vnútroštátnym sociálnym partnerom.

Článok 12 Informovanosť, komunikácia a propagácia

1. Žiadajúce členské štáty poskytujú a zverejňujú informácie o financovaných činnostiach. Informácie sú určené dotknutým pracovníkom, miestnym a regionálnym orgánom, sociálnym partnerom, médiám a širokej verejnosti. Vyzdvihujú úlohu Únie a zabezpečujú zviditeľnenie príspevku z EGF.

2. Komisia vytvorí internetovú stránku dostupnú vo všetkých jazykoch Únie, ktorá bude poskytovať informácie o EGF, pokyny k podávaniu žiadostí, ako aj informácie o prijatých a zamietnutých žiadostiach, a vyzdvihne úlohu rozpočtového orgánu.

3. Komisia vykonáva informačné a komunikačné činnosti v súvislosti s prípadmi využívania EGF a ich výsledkami.

4. Zdroje vyčlenené na komunikačné činnosti v zmysle tohto nariadenia takisto prispievajú k spoločnej komunikácii týkajúcej sa politických priorít Únie za predpokladu, že súvisia so všeobecnými cieľmi tohto nariadenia.

Článok 13 Stanovenie finančného príspevku

1.           Komisia na základe posúdenia vykonaného podľa článku 8 ods. 3, a najmä vzhľadom na počet dotknutých pracovníkov, zhodnotí navrhované činnosti a odhadované náklady a čo najrýchlejšie navrhne výšku prípadného finančného príspevku, ktorý možno poskytnúť v rámci dostupných zdrojov. Suma nesmie prekročiť 50 % celkových odhadnutých nákladov uvedených v článku 8 ods. 2 písm. e) alebo 65 % uvedených nákladov v prípade žiadostí predložených členským štátom, na území ktorého je aspoň jeden región úrovne NUTS II oprávnený v rámci cieľa štrukturálnych fondov „Konvergencia“. Komisia pri posudzovaní takýchto prípadov rozhodne, či 65 % miera spolufinancovania je opodstatnená.

2.           Ak Komisia na základe posúdenia vykonaného v súlade s článkom 8 ods. 3 dospeje k záveru, že podmienky pre finančný príspevok v rámci tohto nariadenia sú splnené, začne ihneď postupovať podľa článku 15.

3.           V prípade, že Komisia na základe posúdenia vykonaného v súlade s článkom 8 ods. 3 dospeje k záveru, že podmienky udelenia finančného príspevku nie sú splnené, oznámi to čo najskôr žiadajúcemu členskému štátu.

Článok 14 Oprávnenosť' výdavkov

Výdavky sú oprávnené na finančný príspevok od dátumov stanovených článku 8 ods. 2 písm. h), kedy členský štát začína poskytovať personalizované služby dotknutým pracovníkom alebo administratívne výdavky na využívanie EGF v súlade s článkom 7 ods. 1 a 3. V prípade poľnohospodárov je výdavok oprávnený na príspevok od dátumu stanoveného v delegovanom akte prijatom v súlade s článkom 4 ods. 3.

Článok 15 Rozpočtový postup

1.           Opatrenia pre EGF sú v súlade s bodom 13 Medziinštitucionálnej dohody.

2.           Rozpočtové prostriedky týkajúce sa EGF sú zahrnuté do všeobecného rozpočtu Európskej únie ako rezerva.

3.           Ak Komisia dospeje k záveru, že sú splnené podmienky pre využívanie prostriedkov z EGF, predloží návrh na ich uvoľnenie. Rozhodnutie o uvoľnení prostriedkov EGF prijmú spoločne obidve zložky rozpočtového orgánu. Rada sa uznáša kvalifikovanou väčšinou a Európsky parlament väčšinou svojich poslancov a trojpätinovou väčšinou odovzdaných hlasov.

Súčasne s predložením svojho návrhu rozhodnutia o uvoľnení prostriedkov EGF Komisia predloží obidvom zložkám rozpočtového orgánu návrh na presun prostriedkov do príslušných rozpočtových riadkov. V prípade, že sa nedosiahne dohoda, začne sa postup trialógu.

Presuny týkajúce sa EGF sa vykonajú v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách.

4.           Spoločne s návrhom rozhodnutia o uvoľnení prostriedkov z EGF Komisia prijíma rozhodnutie o finančnom príspevku pomocou vykonávacieho aktu, ktorý nadobudne účinnosť dňom, keď rozpočtový orgán príjme rozhodnutie o uvoľnení prostriedkov z EGF.

5.           Návrh podľa odseku 3 obsahuje:

(a) posúdenie vykonané v súlade s článkom 8 ods. 3 spolu so zhrnutím informácií, na ktorých sa posúdenie zakladá;

(b) dôkaz o tom, že kritériá stanovené v článkoch 4 a 9 sú splnené; a

(c) odôvodnenie navrhovaných súm.

6.           K 1. septembru každého roku zostáva k dispozícii najmenej jedna štvrtina ročnej maximálnej sumy EGF, aby sa zabezpečili potreby, ktoré vznikajú do konca roka.

Článok 16 Platba a použitie finančného príspevku

1. Po nadobudnutí účinnosti rozhodnutia o finančnom príspevku v súlade s článkom 15 ods. 4 Komisia vyplatí finančný príspevok členskému štátu vo forme predbežného financovania vo výške aspoň 50 % finančného príspevku Únie pre členský štát, a to v zásade do 15 dní, po ktorom v prípade potreby nasleduje vyplácanie formou priebežných a konečných platieb. Predbežné financovanie sa vyúčtuje keď je dôjde k ukončeniu poskytovania finančného príspevku v súlade s článkom 18 ods. 3.

2. Tento finančný príspevok sa využíva v rámci zdieľaného hospodárenia medzi členskými štátmi a Komisiou v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách.

3. Podrobné podmienky financovania, najmä miera predbežného financovania a možnosti priebežnej a konečnej platby stanovuje Komisia v rozhodnutí o finančnom príspevku uvedenom v článku 15 ods. 4.

Priebežné platby sa vykonávajú s cieľom uhradiť výdavky vzniknuté členským štátom pri vykonávaní oprávnených činností, pod podmienkou, že sa Komisii predloží vyhlásenie o výdavkoch podpísané zástupcom akreditovaného verejného orgánu podľa článku 21.

4. Členský štát vykonáva oprávnené činnosti stanovené v článku 6 čo najskôr, no najneskôr 24 mesiacov po dátume predloženia žiadosti v súlade s článkom 8 ods. 1.

5. Pri vykonávaní činností zahrnutých v súbore presonalizovaných služieb môže členský štát predložiť Komisii návrh na zmenu a doplnenie zahrnutých činností pridaním iných oprávnených činností uvedených v článku 7 ods. 1 písm. a) a c) za predpokladu, že uvedené zmeny a doplnenia sú náležite odôvodnené, a celková suma neprekračuje finančný príspevok podľa odseku 1. Komisia posúdi navrhované revízie a v prípade súhlasu o tom zodpovedajúcim spôsobom informuje príslušný členský štát.

6. Výdavky podľa článku 7 ods. 3 sú oprávnené do termínu podania správy.

Článok 17 Používanie eura

V žiadostiach, rozhodnutiach o finančných príspevkoch a v správach v rámci tohto nariadenia, ako aj v akýchkoľvek iných súvisiacich dokumentoch, sa všetky sumy vyjadrujú v eurách.

Článok 18 Priebežná a záverečná správa

1. Najneskôr 15 mesiacov po dátume predloženia žiadosti podľa článku 8 ods. 1 alebo do dátumu stanoveného v delegovanom akte prijatom v súlade s článkom 4 ods. 3 členské štáty predkladajú Komisii priebežnú správu o využívaní finančného príspevku vrátane financovania, časového harmonogramu a typu činností už vykonaných a o miere opätovného začlenenia do zamestnania alebo o nových činnostiach dosiahnutých 12 mesiacov po dátume predloženia žiadosti.

Okrem toho obsahuje priebežná správa tieto informácie:

(a) opis koordinovaného súboru personalizovaných služieb a súvisiacich výdavkov vrátane informácie o tom, ako dopĺňa činnosti financované inými vnútroštátnymi fondmi alebo fondmi Únie, ako aj informácie o činnostiach, ktoré sú povinné pre príslušné podniky na základe vnútroštátneho práva alebo podľa kolektívnych dohôd;

(b) opis činností vykonaných a plánovaných vnútroštátnymi, regionálnymi alebo miestnymi orgánmi, fondmi Únie, sociálnymi partnermi a podnikmi vrátane odhadu, ako tieto činnosti prispejú k opätovnému začleneniu pracovníkov do zamestnania alebo nových činností.

2. Najneskôr šesť mesiacov po uplynutí lehoty uvedenej v článku 16 ods. 4 predkladá členský štát Komisii záverečnú správu o využívaní finančného príspevku, vrátane informácií o druhu činností a o hlavných výstupoch, o charakteristikách dotknutých pracovníkov a ich pracovnom statuse spolu s vyhlásením, v ktorom sa odôvodňujú výdavky a v ktorom sa podľa možnosti uvádza komplementárnosť činností s činnosťami financovanými z ESF.

3. Najneskôr šesť mesiacov po tom, ako Komisia dostane všetky informácie vyžadované v zmysle odseku 2, ukončí finančné prispievanie stanovením konečnej sumy finančného príspevku a prípadného splatného zostatku pre členské štáty v súlade s článkom 22.

Článok 19 Dvojročná správa

1. Od roku 2015 predkladá Komisia Európskemu parlamentu a Rade každý rok do 1. augusta kvalitatívnu a kvantitatívnu správu o činnostiach v zmysle tohto nariadenia v predchádzajúcom roku. Táto správa sa zameriava hlavne na výsledky, ktoré EGF dosiahol, a obsahuje najmä informácie o predložených žiadostiach, prijatých rozhodnutiach, financovaných činnostiach vrátane ich komplementárnosti s činnosťami financovanými prostredníctvom iných fondov Únie, najmä z Európskeho sociálneho fondu (ESF), Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a o ukončení poskytnutých finančných príspevkov. Mali by sa v nej zdokumentovať aj žiadosti, ktoré boli zamietnuté alebo obmedzené z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov alebo preto, že neboli oprávnené.

2. Správa sa pre informáciu zasiela Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov a sociálnym partnerom.

Článok 20 Hodnotenie

1. Komisia vykonáva z vlastnej iniciatívy a v úzkej spolupráci s členskými štátmi:

(a) k 30. júnu 2018 strednodobé hodnotenie efektívnosti a trvalej udržateľnosti dosiahnutých výsledkov;

(b) k 31. decembru 2022 hodnotenie ex-post s pomocou externých odborníkov, s cieľom zistiť vplyv EGF a jeho pridanú hodnotu.

2. Výsledky hodnotenia sa pre informáciu zasielajú Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov a sociálnym partnerom.

Článok 21 Riadenie a finančná kontrola

1. Za riadenie činností podporovaných EGF a za ich finančnú kontrolu sú v prvom rade zodpovedné členské štáty, bez toho, aby tým bola dotknutá zodpovednosť Komisie za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie. Na tieto účely opatrenia, ktoré členské štáty prijímajú, zahŕňajú:

(a) overenie, či sú riadiace a kontrolné opatrenia prijaté a vykonávané tak, aby sa zabezpečilo, že použitie fondov Únie prebieha efektívne a správne, v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia;

(b) overenie, či sa financované činnosti vykonávajú náležitým spôsobom;

(c) zabezpečenie, aby boli financované výdavky podložené podpornou dokumentáciou, ktorá sa dá overiť, a realizované správnym a riadnym spôsobom;

(d) zamedzenie, zistenie a nápravu nezrovnalostí vymedzených v [nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. …/… z …, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1083/2006] o štrukturálnych fondoch a prípadné vymáhanie neoprávnene vyplatených súm s úrokmi z omeškania. O všetkých takýchto nezrovnalostiach, ako aj o priebežnom pokroku správnych a súdnych konaní informujú Komisiu.

2. Členské štáty splnomocňujú orgány zodpovedné za riadne hospodárenie a kontrolu činností podporovaných EGF v súlade s článkom 56 nariadenia o rozpočtových pravidlách a v súlade s kritériami a postupmi stanovenými vo všeobecnom nariadení o štrukturálnych fondoch. Do 1. februára nasledujúce finančného roka poskytujú tieto orgány Komisii informácie stanovené v článku 56 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

3. Keď sa zistí nezrovnalosť, členské štáty vykonávajú potrebné finančné opravy. Opravy vykonávané členskými štátmi spočívajú v zrušení celého finančného príspevku alebo jeho časti. Členský štát vymáha úhradu akejkoľvek sumy stratenej na základe zistenej nezrovnalosti, uhrádza ju Komisii, a ak túto suma neuhradí príslušný členský štát v stanovenej lehote, vyberá sa úrok z omeškania.

4. Komisia v rámci svojej zodpovednosti za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej Únie podniká všetky kroky potrebné na overenie, či sú financované činnosti vykonávané v súlade so zásadami správneho a efektívneho finančného hospodárenia. Žiadajúci členský štát zodpovedá za zabezpečenie toho, že má riadne fungujúce riadiace a kontrolné systémy. Komisia sa ubezpečí, že tieto systémy sú zavedené do praxe.

Na tieto účely a bez toho, aby boli dotknuté právomoci Dvora audítorov alebo kontroly vykonávané členským štátom v súlade s vnútroštátnymi zákonmi, inými právnymi predpismi a správnymi opatreniami, môžu úradníci alebo zamestnanci Komisie na mieste vykonávať kontroly činností financovaných z EGF vrátane náhodných kontrol, ktoré budú oznámené najmenej jeden pracovný deň vopred. Komisia informuje žiadajúci členský štát, aby jej mohol poskytnúť všetku potrebnú pomoc. Úradníci alebo zamestnanci dotknutého členského štátu sa takýchto kontrol môžu zúčastniť.

5. Členský štát zabezpečuje, aby bola celá podporná dokumentácia, ktorá sa týka realizovaných výdavkov, uchovaná pre potreby Komisie a Dvora audítorov počas troch rokov po ukončení finančného príspevku poskytnutého z EGF.

Článok 22 Vrátenie finančného príspevku

1. Ak je suma skutočných nákladov na činnosť menšia než oznámená odhadovaná suma podľa článku 15, Komisia prijíma rozhodnutie pomocou vykonávacieho aktu, ktorým od členského štátu vyžiada vrátenie zodpovedajúcej sumy z prijatého finančného príspevku.

2. Ak členský štát nesplnil povinnosti uvedené v rozhodnutí o finančnom príspevku, prijme Komisia potrebné opatrenia formou prijatia vykonávacieho aktu, na základe ktorého od členského štátu vyžiada vrátenie celého prijatého finančného príspevku alebo jeho časti.

3. Pred prijatím rozhodnutia podľa odsekov 1 alebo 2 Komisia prípad náležite preskúma a najmä poskytne členskému štátu lehotu na predloženie pripomienok.

4. Ak Komisia po ukončení nevyhnutných overení dospeje k záveru, že členský štát nedodržiava svoje povinnosti vyplývajúce z článku 21 ods. 1, v prípade, že sa nedosiahla dohoda a členský štát nevykonal opravy v lehote stanovenej Komisiou, rozhodne Komisia pri zohľadnení akýchkoľvek pripomienok členského štátu do troch mesiacov od konca obdobia uvedeného v odseku 3 o uskutočnení potrebných finančných opráv zrušením celého finančného príspevku z EGF alebo jeho časti na príslušnú činnosť. Každá suma stratená na základe zistenej nezrovnalosti sa vymáha, a ak suma nie je uhradená dotknutým členským štátom v stanovenej lehote, vyberajú sa úroky z omeškania.

Článok 23 Finančné hospodárenie pri podpore určenej poľnohospodárom

Odchylne od článkov 21 a 22 podlieha podpora určená poľnohospodárom hospodáreniu a kontrole v súlade s nariadením (ES) č.……… o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Článok 24 Vykonávanie delegovania právomocí

1. Právomoc prijímať delegované akty sa udeľuje Komisii za podmienok stanovených v tomto článku.

2. Delegovanie právomocí uvedené v tomto nariadení sa udeľuje na dobu neurčitú od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

3. Delegovanie právomocí uvedené v článku 4 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať.

Rozhodnutím o zrušení sa ukončuje delegovanie právomoci uvedenej v danom rozhodnutí. Účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po uverejnení rozhodnutia v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu v ňom uvedenému. Nemá vplyv na platnosť žiadneho delegovaného aktu, ktorý už nadobudol účinnosť.

4. Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 4 ods. 3 nadobúda účinnosť len vtedy, ak v lehote 2 mesiacov od oznámenia tohto aktu Európskemu parlamentu a Rade voči nemu Európsky parlament alebo Rada nevznesú žiadne námietky, alebo ak Európsky parlament a Rada Komisiu pred uplynutím tejto lehoty informujú, že námietky nevznesú. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o 2 mesiace.

Článok 25 Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 1927/2006 sa zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2014.

Naďalej sa uplatňuje na žiadosti predložené do 31. decembra 2013.

Článok 26 Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa na žiadosti predložené medzi 1. januárom 2014 a 31. decembrom 2020.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli

Za Európsky parlament                                 Za Radu

predseda                                                        predseda

LEGISLATÍVNY FINANČNÝ VÝKAZ PRE NÁVRHY

1.           RÁMEC NÁVRHU/INICIATÍVY

              1.1.    Názov návrhu/iniciatívy

              1.2.    Príslušné oblasti politiky v rámci ABM/ABB

              1.3.    Druh návrhu/iniciatívy

              1.4.    Ciele

              1.5.    Dôvody návrhu/iniciatívy

              1.6.    Trvanie akcie a jej finančného vplyvu

              1.7.    Plánovaný spôsob hospodárenia

2.           OPATRENIA V OBLASTI RIADENIA

              2.1.    Opatrenia týkajúce sa kontroly a predkladania správ

              2.2.    Systém riadenia a kontroly

              2.3.    Opatrenia na predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam

3.           ODHADOVANÝ FINANČNÝ VPLYV NÁVRHU/INICIATÍVY

              3.1.    Príslušné okruhy viacročného finančného rámca a rozpočtové riadky výdavkov

              3.2.    Odhadovaný vplyv na výdavky

              3.2.1. Zhrnutie odhadovaného vplyvu na výdavky

              3.2.2. Odhadovaný vplyv na operačné rozpočtové prostriedky

              3.2.3. Odhadovaný vplyv na administratívne rozpočtové prostriedky

              3.2.4. Súlad s platným viacročným finančným rámcom

              3.2.5. Účasť tretích strán na financovaní

              3.3.    Odhadovaný vplyv na príjmy

LEGISLATÍVNY FINANČNÝ VÝKAZ PRE NÁVRHY

1. RÁMEC NÁVRHU/INICIATÍVY 1.1. Názov návrhu/iniciatívy

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii na obdobie rokov 2014 – 2020

1.2. Príslušné oblasti politiky v rámci ABM/ABB[27]

Činnosť ABB: Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii podľa plánu riadenia GR EMPL na rok 2010.

1.3. Druh návrhu/iniciatívy

¨ Návrh/iniciatíva sa týka novej akcie

¨ Návrh/iniciatíva sa týka novej akcie, ktorá nadväzuje na pilotný projekt/prípravnú akciu[28]

X Návrh/iniciatíva sa týka predĺženia trvania existujúcej akcie

¨ Návrh/iniciatíva sa týka akcie presmerovanej na novú akciu

1.4. Ciele 1.4.1. Viacročné strategické ciele Komisie, ktoré sú predmetom návrhu/iniciatívy

Návrh patrí do oznámenia „Rozpočet stratégie Európa 2020“, ktorý zahŕňa viacročný finančný rámec na obdobie rokov 2014 – 2020.

1.4.2. Konkrétne ciele a príslušné činnosti v rámci ABM/ABB

Konkrétny cieľ č. 1: Zachovať účasť pracovníkov, ktorí boli prepustení v dôsledku zmien v usporiadaní svetového obchodu a neočakávaných kríz, na trhu práce.

Konkrétny cieľ č. 2: Zahrnutie pracovníkov na dobu určitú a dočasných agentúrnych pracovníkov do rozsahu pôsobnosti EGF.

Konkrétny cieľ č. 3: Zahrnutie vlastníkov-manažérov mikropodnikov, malých a stredných podnikov a samostatne zárobkovo činné osoby (vrátane poľnohospodárov).

Príslušné činnosti v rámci ABM/ABB: Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF).

1.4.3. Očakávané výsledky a vplyv

Uveďte, aký vplyv by mal mať návrh/iniciatíva na príjemcov/cieľové skupiny.

Návrhom sa Európskej únii umožní, aby s 50 % mierou spolufinancovania prostredníctvom EGF naďalej podporovala aktívne opatrenia trhu práce na pomoc pracovníkom prepusteným v dôsledku globalizácie obchodu a nečakaných kríz. Túto mieru možno zvýšiť na 65 % v prípade, že členské štáty, na území ktorých je aspoň jeden región úrovne NUTS II oprávnený v zmysle cieľa štrukturálnych fondov „Konvergencia“. Oprávnená populácia sa rozširuje tak, aby zahŕňala dočasných agentúrnych pracovníkov a vlastníkov-manažérov mikropodnikov, malých a stredných podnikov a samostatne zárobkovo činné osoby (vrátane poľnohospodárov).

1.4.4. Ukazovatele výsledkov a vplyvu

Uveďte ukazovatele, pomocou ktorých je možné sledovať uskutočňovanie návrhu/iniciatívy.

- Počet doručených žiadostí o podporu z EGF

- Počet prepustených pracovníkov, ktorým je určená pomoc z EGF

- Počet prepustených pracovníkov opätovne začlenených na trh práce na základe opatrení podporovaných z EGF

1.5. Dôvody návrhu/iniciatívy 1.5.1. Požiadavky, ktoré sa majú splniť v krátkodobom alebo dlhodobom horizonte

Do konca roka 2013 sa musí zrevidovať nariadenie (ES) č. 1927/2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii. Revízia, ktorá sa vykonáva pomocou navrhovaného nariadenia, umožňuje, aby fond v období viacročného finančného rámca 2014 – 2020 naďalej rozširoval svoj rozsah pôsobnosti s cieľom zahrnúť dodatočnú oprávnenú populáciu a menil a dopĺňal technické detaily c cieľom zlepšiť svoje fungovanie.

1.5.2. Prínos zapojenia Európskej únie

Zapojenie Únie prostredníctvom EGF umožňuje doplniť vnútroštátne prostriedky, ktoré sú k dispozícii na opätovné začlenenie pracovníkov prepustených v dôsledku globalizácie obchodu alebo nečakaných kríz. Z doteraz získaných skúseností s EGF vyplýva, že zapojením Únie sa umožňuje, aby sa poskytovala lepšie individualizovaná podpora, dlhšie, pričom sa často zahrnú opatrenia, ktoré by sa bez zapojenia EGF nemohli zaviesť.

1.5.3. Poznatky získané z podobných skúseností v minulosti

Pozri skúsenosti získané v rámci nariadenia (ES) č. 1927/2006 uvedené v dôvodovej správe.

1.5.4. Zlučiteľnosť a možná synergia s inými finančnými nástrojmi

EGF je zlučiteľný s Európskym sociálnym fondom a ponúka s ním synergiu.

1.6. Trvanie akcie a jej finančného vplyvu

– X Návrh/iniciatíva s obmedzeným trvaním

– X  Návrh/iniciatíva sú v platnosti od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020

– ¨  Finančný vplyv trvá od RRRR do RRRR

¨ Návrh/iniciatíva s neobmedzením trvaním

– Počiatočná fáza vykonávania bude trvať od RRRR do RRRR,

– a potom bude vykonávanie postupovať v plnom rozsahu.

1.7. Plánovaný spôsob hospodárenia[29]

¨ Priame centralizované hospodárenie na úrovni Komisie

¨ Nepriame centralizované hospodárenie s delegovaním úloh súvisiacich s plnením rozpočtu na:

– ¨  výkonné agentúry

– ¨  orgány zriadené Spoločenstvami[30]

– ¨  národné verejnoprávne subjekty/subjekty poverené vykonávaním verejnej služby

– ¨  osoby poverené realizáciou osobitných akcií podľa hlavy V Zmluvy o Európskej únii a určené v príslušnom základnom akte v zmysle článku 49 nariadenia o rozpočtových pravidlách

X Zdieľané hospodárenie s členskými štátmi

¨ Decentralizované hospodárenie s tretími krajinami

¨ Spoločné hospodárenie s medzinárodnými organizáciami (uveďte)

V prípade viacerých spôsobov riadenia uveďte v oddiele „Poznámky“ presnejšie vysvetlenie.

Poznámky

2. OPATRENIA V OBLASTI RIADENIA 2.1. Opatrenia týkajúce sa kontroly a predkladania správ

Uveďte časový interval a podmienky, ktoré sa vzťahujú na tieto opatrenia.

V článku 19 navrhovaného nariadenia sa od Komisie vyžaduje, aby Európskemu parlamentu a Rade každoročne predkladala kvantitatívnu a kvalitatívnu správu o činnostiach vykonaných v rámci tohto nariadenia v predchádzajúcich dvoch rokoch. Táto správa obsahuje okrem iného vyjadrenia Komisie k činnostiam sledovania počas príslušných rokov.

Podľa článku 20 navrhovaného nariadenia vykoná Komisia pred koncom júna 2018 v úzkej spolupráci s členskými štátmi strednodobé hodnotenie efektívnosti a trvalej udržateľnosti výsledkov dosiahnutých v rámci EGF. Do 31. decembra 2022 musí Komisia s pomocou externých odborníkov vykonať hodnotenie ex post s cieľom zistiť vplyv EGF a jeho pridanú hodnotu.

2.2. Systémy riadenia a kontroly 2.2.1. Zistené riziká

Existujú riziká súvisiace so zdieľaným hospodárením finančných prostriedkov Spoločenstva.

2.2.2. Plánované metódy kontroly

Požiadavky, ktoré sa vzťahujú na riadenie a finančnú kontrolu, sú stanovené v článku 20 navrhovaného nariadenia.

2.3. Opatrenia na predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam

Uveďte existujúce a plánované opatrenia na predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam a existujúce a plánované opatrenia ochrany pred podvodmi a nezrovnalosťami.

Opatrenia na predchádzanie nezrovnalostiam a ich zisťovanie a nápravu sú stanovené v článku 20 ods. 1 písm. d) a v článku 20 ods. 2 navrhovaného nariadenia.

3. ODHADOVANÝ FINANČNÝ VPLYV NÁVRHU/INICIATÍVY 3.1. Príslušné okruhy viacročného finančného rámca a rozpočtové riadky výdavkov

· Existujúce rozpočtové riadky

V poradí, v akom za sebou nasledujú okruhy viacročného finančného rámca a rozpočtové riadky.

Okruh viacročného finančného rámca || Rozpočtový riadok || Druh výdavkov || Príspevky

Číslo [Názov………………………...……….] || DRP/NRP ([31]) || krajín EZVO[32] || kandidátskych krajín[33] || tretích krajín || v zmysle článku 18. ods. 1 písm. aa) nariadenia o rozpočtových pravidlách

neuvádza sa || 04.0501 Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii 04.010414 Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii – Výdavky na administratívne riadenie 40.0243 Rezerva pre Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii || DRP || NIE || NIE || NIE || NIE

· Požadované nové rozpočtové riadky

V poradí, v akom za sebou nasledujú okruhy viacročného finančného rámca a rozpočtové riadky.

Okruh viacročného finančného rámca || Rozpočtový riadok || Druh výdavkov || Príspevky

Číslo [Názov…...….] || DRP/ NRP || krajín EZVO || kandidátskych krajín || tretích krajín || v zmysle článku 18. ods. 1 písm. aa) nariadenia o rozpočtových pravidlách

neuvádza sa || Na realizáciu časti podpory EGF v GR AGRI sa bude vyžadovať nový rozpočtový riadok || [DA…] || NIE || NIE || NIE || NIE

3.2. Odhadovaný vplyv na výdavky 3.2.1. Zhrnutie odhadovaného vplyvu na výdavky

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

Okruh viacročného finančného rámca: || Číslo ||

GR EMPL || || || Rok 2014[34] || Rok 2015 || SPOLU

Ÿ Operačné rozpočtové prostriedky PM || || ||

Číslo rozpočtového riadku || Záväzky || (1) || || ||

Platby || (2) || || ||

Číslo rozpočtového riadku || Záväzky || (1a) || || ||

Platby || (2a) || || ||

Administratívne rozpočtové prostriedky financované  z balíka prostriedkov určených na vykonávanie špecifických programov[35] || || ||

Číslo rozpočtového riadku || || (3) || || ||

Rozpočtové prostriedky pre GR EMPL SPOLU || Záväzky || =1+1a +3 || || ||

Platby || =2+2a +3 || || ||

Ÿ Operačné rozpočtové prostriedky SPOLU || Záväzky || (4) || || ||

Platby || (5) || || ||

Ÿ Administratívne rozpočtové prostriedky financované z balíka prostriedkov určených na realizáciu špecifických programov SPOLU || (6) || || ||

Rozpočtové prostriedky OKRUHU EMPL viacročného finančného rámca SPOLU || Záväzky || =4+ 6 || || ||

Platby || =5+ 6 || || ||

Ak má návrh/iniciatíva vplyv na viaceré okruhy:

Ÿ Operačné rozpočtové prostriedky SPOLU || Záväzky || (4) || || ||

Platby || (5) || || ||

Ÿ Administratívne rozpočtové prostriedky financované z balíka prostriedkov určených na realizáciu špecifických programov SPOLU || (6) || || ||

Rozpočtové prostriedky OKRUHOV 1 až 4 viacročného finančného rámca SPOLU (referenčná suma) || Záväzky || =4+ 6 || || ||

Platby || =5+ 6 || || ||

Okruh viacročného finančného rámca: || 5 || „Administratívne výdavky“

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

|| || || Rok 2014 || Rok 2015 || Rok 2016 || Rok 2017-2020 || SPOLU

GR EMPL + AGRI ||

Ÿ Ľudské zdroje || 1,271 || 1,271 || 1,271 || 1,271 za rok || 8,897 ||

Ÿ Ostatné administratívne výdavky || 0,140 || 0,140 || 0,140 || 0,140 za rok || 0,98 ||

SPOLU || || 1,411 || 1,411 || 1,411 || 1,411 za rok || 9,877 ||

Rozpočtové prostriedky OKRUHU 5 viacročného finančného rámca SPOLU || (Záväzky spolu = platby spolu) || || ||

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

|| || || Rok N[36] || Rok N+1 || SPOLU

Rozpočtové prostriedky OKRUHOV 1 až 5 viacročného finančného rámca SPOLU || Záväzky || || ||

Platby || || ||

3.2.2. Odhadovaný vplyv na operačné rozpočtové prostriedky

– X  Návrh/iniciatíva si nevyžaduje použitie operačných rozpočtových prostriedkov.

– ¨  Návrh/iniciatíva si vyžaduje použitie administratívnych rozpočtových prostriedkov, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

viazané rozpočtové prostriedky v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

Uveďte ciele a výstupy ò || || || Rok 2014 || Rok 2015-2020 || … uveďte všetky roky, počas ktorých vplyv trvá (pozri bod 1.6) || SPOLU ||

||

Druh výstupu[37] || Average cost of the ouput || Number of ouputs || Náklady || Počet výstupov || Náklady || Počet výstupov || Náklady || Počet výstupov || Náklady || Počet výstupov || Náklady || Počet výstupov spolu || Náklady spolu ||

KONKRÉTNY CIEĽ 1[38]… || || || || || || || || || || || || ||

- Výstup || || || || || || || || || || || || || || ||

- Výstup || || || || || || || || || || || || || || ||

- Výstup || || || || || || || || || || || || || || ||

Konkrétny cieľ č. 1 medzisúčet || || || || || || || || || || || || ||

KONKRÉTNY CIEĽ č. 2… || || || || || || || || || || || || ||

- Výstupy || || || || || || || || || || || || || || ||

Konkrétny cieľ č. 2 medzisúčet || || || || || || || || || || || || ||

NÁKLADY SPOLU || || || || || || || || || || || || ||

3.2.3. Odhadovaný vplyv na administratívne rozpočtové prostriedky 3.2.3.1. Zhrnutie

–      Návrh/iniciatíva si nevyžaduje použitie administratívnych rozpočtových prostriedkov.

– Ö            Návrh/iniciatíva si vyžaduje použitie administratívnych rozpočtových prostriedkov, ako je uvedené ďalej:

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

|| Rok 2014 [39] || Rok 2015 || Roky 2016-2020 || SPOLU

OKRUH 5 viacročného finančného rámca || || || ||

Ľudské zdroje || 1,271 || 1,271 || 1,271 za rok || 8,897

Ostatné administratívne výdavky || 0,14 || 0,14 || 0,14 za rok || 0,98

OKRUH 5 viacročného finančného rámca medzisúčet || 1,411 || 1,411 || 1,411 za rok || 9,877

Mimo OKRUHU 5[40] viacročného finančného rámca || || || ||

Ľudské zdroje || || || ||

Ostatné administratívne výdavky || || ||

Mimo OKRUHU 5 viacročného finančného rámca medzisúčet || || ||

SPOLU || || || || || ||

3.2.3.2.  Odhadované potreby ľudských zdrojov

– ¨  Návrh/iniciatíva si nevyžaduje použitie ľudských zdrojov.

– X  Návrh/iniciatíva si vyžaduje použitie ľudských zdrojov, ako sa vysvetľuje v nasledujúcej tabuľke:

Odhady sa zaokrúhľujú na celé čísla (alebo najviac na jedno desatinné miesto)

|| Rok 2014 || Rok 2015 || Rovnaké pre roky 2016 - 2020

04 01 01 01 (sídlo a zastúpenia Komisie) || 9 || 9 || Pozri vyššie

XX 01 01 02 (delegácie) || ||

XX 01 05 01 (nepriamy výskum) || ||

10 01 05 01 (priamy výskum) || ||

04 01 02 01 (ZZ, PADZ, VNE, z celkového finančného krytia) || 2 || 2

XX 01 02 02 (ZZ, PADZ, PED, MZ a VNE v delegáciách) || ||

XX 01 04 yy[41] || - sídlo[42] || ||

- delegácie || ||

XX 01 05 02 (ZZ, PADZ, VNE – nepriamy výskum) || ||

10 01 05 02 (ZZ, PADZ, VNE – priamy výskum) || ||

Iné rozpočtové riadky (uveďte) || ||

SPOLU || 11 || 11 || || 11 ||

XX predstavuje príslušnú oblasť politiky alebo rozpočtovú hlavu.

Potreby ľudských a administratívnych zdrojov sa pokryjú v rámci prostriedkov pridelených na riadenie tejto akcie a/alebo na reorganizáciu v rámci GR, a v prípade potreby budú doplnené zdrojmi, ktoré sa môžu prideliť riadiacemu GR v rámci ročného postupu prideľovania zdrojov v závislosti od rozpočtových obmedzení.

Opis úloh, ktoré sa majú vykonať:

Úradníci a dočasní zamestnanci ||

Externí zamestnanci ||

3.2.4. Súlad s platným viacročným finančným rámcom

– X  Návrh/iniciatíva je v súlade s platným viacročným finančným rámcom.

– ¨  Návrh/iniciatíva si vyžaduje zmenu v plánovaní príslušného okruhu vo viacročnom finančnom rámci.

Vysvetlite požadovanú zmenu v plánovaní a uveďte príslušné rozpočtové riadky a zodpovedajúce sumy.

Neuplatňuje sa

– ¨  Návrh/iniciatíva si vyžaduje, aby sa použil nástroj flexibility alebo aby sa uskutočnila revízia viacročného finančného rámca[43].

Vysvetlite potrebu a uveďte príslušné okruhy, rozpočtové riadky a zodpovedajúce sumy.

Neuplatňuje sa

3.2.5. Účasť tretích strán na financovaní

– X Návrh/iniciatíva nebude zahŕňať spolufinancovanie tretími stranami.

– Návrh/iniciatíva bude zahŕňať spolufinancovanie tretími stranami, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

rozpočtové prostriedky v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

|| Rok 2014 || Rok 2015 || … uveďte všetky roky, počas ktorých vplyv trvá (pozri bod 1.6) || Spolu

Uveďte spolufinancujúci subjekt || || || || || ||

Spolufinancované prostriedky SPOLU || || || || || ||

3.3. Odhadovaný vplyv na príjmy

– X  Návrh/iniciatíva nemá finančný vplyv na príjmy.

– ¨  Návrh/iniciatíva má finančný vplyv na príjmy, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

¨         vplyv na vlastné zdroje

¨         vplyv na rôzne príjmy

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

Rozpočtový riadok príjmov: || Rozpočtové prostriedky k dispozícii v prebiehajúcom rozpočtovom roku || ||

Rok 2012 || Rok 2013 || … vložte počet stĺpcov zodpovedajúci trvaniu vplyvu (pozri bod 1.6) ||

Článok …. || || || || || || ||

V prípade rôznych pripísaných príjmov, na ktoré bude mať návrh/iniciatíva vplyv, uveďte príslušné rozpočtové riadky výdavkov.

Neuplatňuje sa

Uveďte spôsob výpočtu vplyvu na príjmy.

Neuplatňuje sa

[1]               KOM(2011) 500 v konečnom znení, 29.6.2011.

[2]               Ú. v. ES L 406, 30.12.2006, s. 1.

[3]               KOM(2008) 800 v konečnom znení, 26.11.2008.

[4]               Nariadenie (ES) č. 546/2009, Ú. v. EÚ L 167, 29.6.2009, s. 26.

[5]               KOM(2011) 336 v konečnom znení, 10.6.2011.

[6]               KOM(2011) 403 v konečnom znení, 29.6.2011.

[7]               KOM(2011) 500 v konečnom znení, 29.6.2011.

[8]               KOM(2010) 2020 v konečnom znení, 3.3.2010.

[9]               http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=326&eventsId=320&furtherEvents=yes

[10]             http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=326&eventsId=323&furtherEvents=yes

[11]             http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6578&langId=en

[12]             http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=326&eventsId=285&furtherEvents=yes

[13]             http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=326&eventsId=330&furtherEvents=yes

[14]             SEK(2011)xxx.

[15]             SEK(2011)yyy.

[16]             KOM(2011) 403 v konečnom znení, 29.6.2011.

[17]             Ú. v. EÚ C , , s. .

[18]             Ú. v. EÚ C , , s. .

[19]             Ú. v. ES L 48, 22.2.2008, s. 82.

[20]             KOM(2011) 500 v konečnom znení, 29.6.2011.

[21]             Ú. v. ES L 167, 29.6.2009, s. 27.

[22]             KOM(2011) 403 v konečnom znení, 29.6.2011.

[23]             Ú. v. EÚ L

[24]             Ú. v. ES L 175, 10.7.1999, s. 43.

[25]             Ú. v. ES L 327, 5.12.2008, s. 9.

[26]             Ú. v. ES L 225, 12.8.1998, s. 16.

[27]             ABM: riadenie podľa činností – ABB: zostavovanie rozpočtu podľa činností.

[28]             Podľa článku 49 ods. 6 písm. a) alebo b) nariadenia o rozpočtových pravidlách.

[29]             Vysvetlenie spôsobov hospodárenia a odkazy na nariadenie o rozpočtových pravidlách sú k dispozícii na webovej stránke BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

[30]             Podľa článku 185 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

[31]             DRP = diferencované rozpočtové prostriedky / NRP = nediferencované rozpočtové prostriedky

[32]             EZVO: Európske združenie voľného obchodu.

[33]             Kandidátske krajiny a prípadne potenciálne kandidátske krajiny západného Balkánu.

[34]             Rok N je rokom, v ktorom sa návrh/iniciatíva začína uskutočňovať.

[35]             Technická a/alebo administratívna pomoc a výdavky určené na financovanie realizácie programov a/alebo akcií Európskej únie (pôvodné rozpočtové riadky „BA“), nepriamy výskum, priamy výskum.

[36]             Rok N je rokom, v ktorom sa návrh/iniciatíva začína uskutočňovať.

[37]             Výstupy znamenajú produkty a služby, ktoré sa majú dodať (napr.: počet financovaných výmen študentov, vybudované cesty v km atď.).

[38]             Ako je uvedené v oddiele 1.4.2. „Konkrétne ciele…“.

[39]             Rok N je rokom, v ktorom sa návrh/iniciatíva začína uskutočňovať.

[40]             Technická a/alebo administratívna pomoc a výdavky určené na financovanie realizácie programov a/alebo akcií Európskej únie (pôvodné rozpočtové riadky „BA“), nepriamy výskum, priamy výskum.

[41]             Pod stropom pre externých zamestnancov z operačných rozpočtových prostriedkov (pôvodné rozpočtové riadky „BA“).

[42]             Najmä pre štrukturálne fondy, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európsky fond pre rybné hospodárstvo (EFRH).

[43]             Pozri body 19 a 24 Medziinštitucionálnej dohody.