52011PC0380

Návrh ROZHODNUTIE RADY o uzatvorení obchodnej dohody o boji proti falšovaniu medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi, Austráliou, Kanadou, Japonskom, Kórejskou republikou, Spojenými štátmi mexickými, Marockým kráľovstvom, Novým Zélandom, Singapurskou republikou, Švajčiarskou konfederáciou a Spojenými štátmi americkými /* KOM/2011/0380 v konečnom znení - 2011/0167 (NLE) */


DÔVODOVÁ SPRÁVA

1.           Cieľom dohody ACTA je vytvoriť komplexný medzinárodný rámec, ktorý pomôže EÚ v jej úsilí účinne bojovať proti porušovaniu práv duševného vlastníctva. Takéto porušovanie poškodzuje zákonný obchod a konkurencieschopnosť EÚ, a tým negatívne vplýva na hospodársky rast a pracovné miesta. ACTA obsahuje najnovšie ustanovenia o presadzovaní práv duševného vlastníctva vrátane ustanovení o vykonávacích opatreniach v občianskoprávnej, trestnoprávnej, pohraničnej oblasti a v oblasti digitálneho prostredia, ako aj rozsiahle mechanizmy spolupráce medzi zmluvnými stranami dohody ACTA, aby im pomáhali pri úsilí o ich presadzovanie a pri vytváraní osvedčených postupov na účinné presadzovanie práv duševného vlastníctva.

2.           I keď sa dohodou ACTA neupravuje acquis EÚ, keďže právo EÚ je v súčasnosti podstatne vyspelejšie než súčasné medzinárodné normy, zavádza sa ňou nová medzinárodná norma, ktorá vychádza z Dohody o aspektoch práv duševného vlastníctva súvisiacich s obchodom (TRIPS) Svetovej obchodnej organizácie (prijatej v roku 1994). Bude tak prinášať výhody pre držiteľov vývozných práv v EÚ pôsobiacich na svetovom trhu, ktorých v súčasnosti poškodzuje systematické a rozsiahle porušovanie ich autorských práv, ochranných známok, patentov, dizajnov a zemepisných označení v zahraničí.

3.           Dohoda ACTA je súčasne vyváženou dohodou, pretože v plnej miere rešpektuje práva občanov a záujmy významných zainteresovaných strán, ako sú spotrebitelia, poskytovatelia internetových služieb a partneri v rozvojových krajinách.

4.           Po tom, ako Rada 14. apríla 2008 prijala rokovacie smernice, začali sa 3. júna 2008 rokovania. Dohoda bola uzatvorená 15. novembra 2011 a text bol parafovaný 25. novembra po 11 kolách rokovaní.

5.           Členské štáty EÚ boli o rokovaniach pravidelne ústne a písomne informované Výborom Rady pre obchodnú politiku. Rotujúce predsedníctvo EÚ viedlo rokovania o otázkach trestnoprávneho presadzovania na základe jednomyseľne dohodnutých pozícií prijatých Radou vo Výbore stálych predstaviteľov (COREPER). Európsky parlament bol takisto pravidelne informovaný o vývoji prostredníctvom svojho Výboru pre medzinárodný obchod (INTA) a komisárom De Guchtom počas troch plenárnych rozpráv v roku 2010. Dňa 24. novembra 2010 Európsky parlament prijal uznesenie podporujúce dohodu ACTA.

6.           Dohoda ACTA obsahuje niekoľko ustanovení o trestnoprávnom presadzovaní, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti článku 83 ods. 2 ZFEÚ. Tieto časti dohody, na rozdiel od častí, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti článku 207, patria do oblasti spoločných právomocí (článok 2 ods. 2 ZFEÚ). Keď určitá záležitosť patrí do oblasti spoločnej právomoci, Európska únia alebo členské štáty môžu vykonávať legislatívnu činnosť a prijímať právne záväzné akty. Pokiaľ ide o podpísanie a uzatvorenie dohody ACTA, Komisia sa rozhodla nenavrhnúť, aby Európska únia vykonávala svoju potenciálnu právomoc v oblasti trestnoprávneho presadzovania podľa článku 83 ods. 2 ZFEÚ. Komisia sa domnieva, že tento výber je vhodný, keďže nikdy nebolo zámerom, pokiaľ ide o rokovanie o dohode ACTA, zmeniť acquis EÚ alebo harmonizovať právne predpisy EÚ v oblasti trestnoprávneho presadzovania práv duševného vlastníctva. Z tohto dôvodu Komisia navrhuje, aby dohodu ACTA podpísala a uzatvorila EÚ aj všetky členské štáty.

7.           Stanovisko Komisie týkajúce sa dohody ACTA a článku 83 ods. 2 ZFEÚ nemá vplyv na stanovisko Komisie týkajúce sa budúceho vykonávania spoločných právomocí stanovených v článku 83 ods. 2 ZFEÚ, pokiaľ ide o iné iniciatívy.

2011/0167 (NLE)

Návrh

ROZHODNUTIE RADY

o uzatvorení obchodnej dohody o boji proti falšovaniu medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi, Austráliou, Kanadou, Japonskom, Kórejskou republikou, Spojenými štátmi mexickými, Marockým kráľovstvom, Novým Zélandom, Singapurskou republikou, Švajčiarskou konfederáciou a Spojenými štátmi americkými

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä jej článok 207 ods. 4 prvý pododsek v spojení s jej článkom 218 ods. 6 písm. a) bodom v),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu[1],

keďže:

(1) Rada 14. apríla 2008 poverila Komisiu, aby rokovala o viacstrannej obchodnej dohode o boji proti falšovaniu v mene Európskej únie a jej členských štátov.

(2) Tieto rokovania boli ukončené a obchodná dohoda o boji proti falšovaniu medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi, Austráliou, Kanadou, Japonskom, Kórejskou republikou, Spojenými štátmi mexickými, Marockým kráľovstvom, Novým Zélandom, Singapurskou republikou, Švajčiarskou konfederáciou a Spojenými štátmi americkými bola parafovaná 25. novembra 2010.

(3) V súlade s rozhodnutím Rady č. …/2010/EU z …[2] bola dohoda v mene Únie podpísaná dňa ….

(4) Dohoda by sa mala schváliť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Obchodná dohoda o boji proti falšovaniu medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi, Austráliou, Kanadou, Japonskom, Kórejskou republikou, Spojenými štátmi mexickými, Marockým kráľovstvom, Novým Zélandom, Singapurskou republikou, Švajčiarskou konfederáciou a Spojenými štátmi americkými[3] sa týmto schvaľuje v mene Európskej únie.

Znenie dohody, ktorá sa má uzatvoriť, je pripojené k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Predseda Rady určí osobu splnomocnenú pristúpiť v mene Európskej únie k uloženiu schvaľovacej listiny dohody s cieľom vyjadriť súhlas Európskej únie, aby bola viazaná dohodou.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia. Uverejní sa v Úradnom vestníku Európskej únie.

Dátum nadobudnutia platnosti dohody sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli

                                                                       Za Radu

                                                                       predseda

PRÍLOHA

Obchodná dohoda o boji proti falšovaniu medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi, Austráliou, Kanadou, Japonskom, Kórejskou republikou, Spojenými štátmi mexickými, Marockým kráľovstvom, Novým Zélandom, Singapurskou republikou, Švajčiarskou konfederáciou a Spojenými štátmi americkými

Zmluvné strany tejto dohody,

berúc na vedomie, že účinné presadzovanie práv duševného vlastníctva je rozhodujúce na udržanie hospodárskeho rastu vo všetkých odvetviach a na celom svete;

berúc ďalej na vedomie, že šírenie falšovaného tovaru a pirátskeho tovaru, ako aj služieb, ktorými sa distribuuje materiál porušujúci práva, poškodzuje zákonný obchod a udržateľný rozvoj svetovej ekonomiky, spôsobuje významné finančné straty držiteľom práv a legitímne fungujúcim podnikom a v niektorých prípadoch predstavuje zdroj príjmu pre organizovaný zločin a iným spôsobom ohrozuje verejnosť;

želajúc si bojovať proti takémuto šíreniu prostredníctvom posilnenej medzinárodnej spolupráce a účinnejšieho presadzovania v medzinárodnom meradle;

majúc v úmysle poskytnúť na presadzovanie práv duševného vlastníctva účinné a vhodné prostriedky dopĺňajúce dohody TRIPS so zreteľom na rozdiely v právnych systémoch a v právnej praxi;

želajúc si zabezpečiť, aby sa samotné opatrenia a postupy na presadzovanie práv duševného vlastníctva neprekážali zákonnému obchodu;

želajúc si riešiť problém porušovania práv duševného vlastníctva vrátane porušovania, ku ktorému dochádza v digitálnom prostredí, najmä v súvislosti s autorskými právami alebo súvisiacimi právami spôsobom, ktorý vyvažuje práva a záujmy príslušných držiteľov práv, poskytovateľov služieb a používateľov;

želajúc si podporovať spoluprácu medzi poskytovateľmi služieb a držiteľmi práv, aby sa riešili príslušné porušenia v digitálnom prostredí;

želajúc si, aby táto dohoda fungovala spôsobom, kde sa medzinárodná činnosť a spolupráca príslušných medzinárodných organizácií v oblasti presadzovania práva navzájom podporujú;

uznávajúc zásady uvedené vo vyhlásení z Dauhy o dohode TRIPS a verejnom zdraví, prijaté 14. novembra 2001 na štvrtej ministerskej konferencii WTO,

sa dohodli takto:

Kapitola I: Úvodné ustanovenia a všeobecné vymedzenie pojmov

Oddiel 1: Úvodné ustanovenia

Článok 1: Vzťah k iným dohodám

Žiadne z ustanovení tejto dohody sa nesmie dotknúť akýchkoľvek záväzkov jej zmluvných strán voči ktorejkoľvek inej strane vyplývajúcich z existujúcich dohôd vrátane dohody TRIPS.

Článok 2: Povaha a rozsah povinností

1.           Každá zmluvná strana vykoná ustanovenia tejto dohody. Zmluvná strana môže zaviesť v svojom právnom poriadku rozsiahlejšie presadzovanie práv duševného vlastníctva, než sa požaduje v tejto dohode, ak takéto vykonávanie nie je v rozpore s ustanoveniami tejto dohody. Každá zmluvná strana určí podľa vlastného uváženia vhodný spôsob vykonávania ustanovení tejto dohody v rámci svojho právneho systému a praxe.

2.           Žiadne z ustanovení tejto dohody nezakladá akúkoľvek povinnosť vzťahujúcu sa na rozdelenie zdrojov medzi prostriedky na presadzovanie práv duševného vlastníctva a prostriedky na presadzovanie právnych predpisov všeobecne.

3.           Ciele a zásady uvedené v časti I dohody TRIPS, najmä v článkoch 7 a 8, sa uplatňujú mutatis mutandis na túto dohodu.

Článok 3: Vzťah k normám týkajúcich sa dostupnosti a pôsobnosti práv duševného vlastníctva

1.           Táto dohoda sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia zákonov zmluvnej strany, ktorými sa upravuje dostupnosť, nadobúdanie, rozsah pôsobnosti a zachovanie práv duševného vlastníctva.

2.           Táto dohoda neukladá žiadnej zo zmluvných strán akúkoľvek povinnosť uplatňovať opatrenia tam, kde podľa jej zákonov a právnych predpisov nie je právo duševného vlastníctva chránené.

Článok 4: Ochrana súkromia a zverejňovanie informácií

1.           Žiadne ustanovenie v tejto dohode nevyžaduje od zmluvnej strany zverejniť:

a)      informácie, ktorých zverejnenie by bolo v rozpore s jej právom vrátane zákonov na ochranu práv na súkromie alebo medzinárodných dohôd, ktorých je stranou;

b)      dôverné informácie, ktorých zverejnenie by bránilo presadzovaniu práva alebo by bolo inak v rozpore s verejným záujmom, alebo

c)      dôverné informácie, ktorých zverejnenie by poškodilo legitímne obchodné záujmy určitých podnikov, či už verejných, alebo súkromných.

2.           Ak zmluvná strana poskytne písomné informácie podľa ustanovení tejto dohody, zmluvná strana prijímajúca informácie sa v zmysle svojich právnych predpisov a praxe zdrží ich zverejnenia alebo použitia na iné účely, než na ktoré boli poskytnuté, pokiaľ s tým zmluvná strana poskytujúca informácie vopred nesúhlasila.

Oddiel 2: Všeobecné vymedzenie pojmov

Článok 5: Všeobecné vymedzenie pojmov

Ak sa neustanoví inak, na účely tejto dohody:

a)      ACTA znamená obchodnú dohodu o boji proti falšovaniu;

b)      výbor znamená výbor ACTA zriadený podľa kapitoly V (Inštitucionálne dohody);

c)      príslušné orgány zahŕňajú príslušné súdne orgány, správne orgány alebo orgány na presadzovanie práva podľa právneho poriadku strany dohody;

d)      tovar s falšovanou ochrannou známkou znamená akýkoľvek tovar vrátane obalu, ktorý nesie bez oprávnenia ochrannú známku totožnú s ochranou známkou platne registrovanou na rovnaký druh tovaru alebo tovar, ktorého hlavné znaky nie je možné rozlíšiť od takejto ochrannej známky, a ktorý týmto porušuje práva držiteľa ochrannej známky podľa práva krajiny, v ktorej sa uplatňujú postupy uvedené v kapitole II (Právny rámec na presadzovanie práv duševného vlastníctva);

e)      krajinu je potrebné chápať v rovnakom význame, ako sa uvádza vo vysvetlivkách k dohode o WTO;

f)       colný tranzit znamená colný režim, v ktorom sa tovar pod dohľadom colných orgánov prepravuje od jedného colného úradu k druhému;

g)      dni znamenajú kalendárne dni;

h)      duševné vlastníctvo sa vzťahuje na všetky kategórie duševného vlastníctva, ktoré sú predmetom ustanovení oddielov 1 až 7 časti II dohody TRIPS;

i)       tovar v tranzite znamená tovar v režime colného tranzitu alebo prekládky;

j)       osoba znamená fyzickú osobu alebo právnickú osobu;

k)      pirátske kópie tovaru chráneného autorským právom znamenajú akúkoľvek kópiu tovaru vyrobenú bez súhlasu oprávneného držiteľa práva alebo osoby ním náležite splnomocnenej v krajine výroby a ktorá je priamo alebo nepriamo vyrobená z predmetu, pri ktorom by jej zhotovenie predstavovalo porušenie autorského práva alebo súvisiaceho práva podľa práva krajiny, kde sa uplatňujú postupy uvedené v kapitole II (Právny rámec na presadzovanie práv duševného vlastníctva);

l)       držiteľ práva zahŕňa zväz alebo združenie s právnym postavením umožňujúcim presadzovať práva v oblasti duševného vlastníctva;

m)     územie na účely oddielu 3 (Opatrenia na hraniciach) kapitoly II (Právny rámec na presadzovanie práv duševného vlastníctva) znamená colné územie a všetky voľné zóny[4] zmluvnej strany;

n)      prekládka znamená colný režim, v ktorom sa tovar premiestňuje pod colným dohľadom z dopravného prostriedku dovozu na dopravný prostriedok vývozu v priestoroch jedného colného úradu, ktorý je úradom dovozu, ako aj vývozu;

o)      dohoda TRIPS znamená Dohodu o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva v prílohe 1C dohody o WTO;

p)      WTO je Svetová obchodná organizácia a a

q)      dohoda o WTO znamená Dohodu o založení Svetovej obchodnej organizácie, ktorá bola podpísaná 15. apríla 1994 v Marakéši.

Kapitola II: Právny rámec na presadzovanie práv duševného vlastníctva

Oddiel 1: Všeobecné povinnosti

Článok 6: Všeobecné povinnosti v súvislosti s presadzovaním

1.           Každá zmluvná strana zabezpečí, že podľa jej vnútroštátneho práva existujú postupy presadzovania umožňujúce účinne konať proti každému skutku porušovania práv duševného vlastníctva, ktorým sa porušujú práva podľa tejto dohody vrátane rýchlych opravných prostriedkov na zabránenie porušovania a opravných prostriedkov, ktoré odrádzajú od ďalšieho porušovania. Tieto postupy sa uplatňujú takým spôsobom, ktorým sa vylúči vytváranie prekážok zákonnému obchodu a poskytne sa ochrana pred ich zneužitím.

2.           Postupy prijaté, zachovávané alebo uplatňované na vykonávanie ustanovení tejto kapitoly sú korektné a spravodlivé a zabezpečujú primeranú ochranu práv všetkých účastníkov, na ktorých sa takéto postupy vzťahujú. Tieto postupy nie sú zbytočne zložité či nákladné ani neobsahujú neprimerané časové lehoty alebo neznamenajú bezdôvodné zdržanie.

3.           Pri vykonávaní ustanovení tejto kapitoly každá zmluvná strana zohľadní potrebu proporcionality medzi závažnosťou porušenia, záujmami tretích strán a uplatniteľnými opatreniami, opravnými prostriedkami a postihmi.

4.           Žiadne ustanovenie tejto kapitoly nemožno vykladať tak, že sa od niektorej zo zmluvných strán vyžaduje, aby jej úradníci niesli zodpovednosť za úkony vykonávané pri plnení svojich úradných povinností.

Oddiel 2: Občianskoprávne presadzovanie[5]

Článok 7: Dostupnosť občianskoprávnych postupov

1.           Každá zmluvná strana poskytne držiteľom práv občianskoprávne súdne postupy týkajúce sa presadzovania akéhokoľvek práva duševného vlastníctva, ako sa uvádza v tomto oddiele.

2.           V rozsahu, v akom možno nariadiť akýkoľvek občianskoprávny opravný prostriedok ako výsledok správneho konania vo veci, každá zmluvná strana zabezpečí, aby takéto postupy boli v súlade so zásadami, ktoré vo svojej podstate zodpovedajú zásadám uvedeným v tomto oddiele.

Článok 8: Súdne zákazy

1.           Každá zmluvná strana ustanoví, že v občianskoprávnom súdnom konaní týkajúcom sa presadzovania práv duševného vlastníctva sú jej súdne orgány oprávnené nariadiť strane, aby upustila od porušovania práva a okrem iného nariadiť tejto strane alebo v opodstatnených prípadoch tretej strane, voči ktorej má príslušný orgán súdnu právomoc, aby zabránila vstupu tovaru porušujúceho práva duševného vlastníctva do obchodných kanálov.

2.           Bez ohľadu na iné ustanovenia tohto oddielu môže zmluvná strana obmedziť dostupné opatrenia proti využitiu práva vládami alebo tretími stranami oprávnenými vládou na vyplatenie odmeny bez oprávnenia držiteľa práva za predpokladu, že zmluvná strana dodržiava ustanovenia časti II dohody TRIPS, ktorými sa konkrétne upravuje takéto využitie. V ostatných prípadoch sa uplatnia opravné prostriedky podľa tohto oddielu alebo tam, kde nie sú tieto opatrenia v súlade s právnymi predpismi zmluvnej strany, sa využijú deklaratórne rozsudky a primerané náhrady.

Článok 9: Škody

1.           Každá zmluvná strana ustanoví, že v občianskoprávnom súdnom konaní týkajúcom sa presadzovania práv duševného vlastníctva sú jej súdne orgány oprávnené nariadiť porušovateľovi, ktorý vedel, alebo mal dostatočné dôvody vedieť, že sa podieľa na porušovaní, aby zaplatil držiteľovi práva škody primerané náhrade ujmy, ktorú utrpel držiteľ práva následkom porušenia. Pri určení výšky škôd za porušenie práv duševného vlastníctva sú súdne orgány strany oprávnené zvážiť, okrem iného, akúkoľvek legitímnu mieru hodnoty predloženú držiteľom práva, ktorá môže zahŕňať stratený zisk, hodnotu porušovaného tovaru alebo služieb meranú trhovou cenou alebo navrhovanou maloobchodnou cenou.

2.           Každá zmluvná strana ustanoví prinajmenšom v prípade porušenia autorského práva alebo súvisiacich práv a falšovania ochrannej známky, že v občianskoprávnom súdnom konaní sú jej súdne orgány oprávnené nariadiť porušovateľovi, aby zaplatil držiteľovi práva zisky porušovateľa, ktoré vyplynuli z porušenia. Zmluvná strana môže predpokladať, že tieto zisky predstavujú výšku škôd uvedených v odseku 1.

3.           Každá zmluvná strana prinajmenšom v súvislosti s porušením autorských práv alebo súvisiacich práv na ochranu diel, zvukových záznamov a umeleckých výkonov a v prípadoch falšovania ochrannej známky zároveň vytvorí alebo zachováva systém, ktorý poskytuje jednu alebo viaceré z týchto možností:

a)      vopred stanovené škody, alebo

b)      predpoklady[6] na určenie výšky škôd primeranej náhrade ujmy držiteľa práva spôsobenej porušovaním, alebo

c)      dodatočné škody, aspoň v prípade autorských práv.

4.           Ak zmluvná strana ustanoví náhradu uvedenú v odseku 3 písm. a) alebo predpoklady uvedené v odseku 3 písm. b), zaručí, že jej súdne orgány alebo držiteľ práva budú mať právo vybrať si takýto opravný prostriedok alebo predpoklady ako alternatívu k opravným prostriedkom uvedeným v odsekoch 1 a 2.

5.           Každá zmluvná strana ustanoví, že jej súdne orgány sú v opodstatnených prípadoch oprávnené nariadiť na záver občianskoprávneho súdneho konania týkajúceho sa porušenia prinajmenej autorského práva alebo súvisiacich práv, alebo ochranných známok, aby bola úspešnej strane priznaná úhrada nákladov súdneho konania alebo poplatkov a primeraného honorára advokáta alebo akýchkoľvek iných výdavkov neúspešnou stranou podľa právnych predpisov tejto zmluvnej strany.

Článok 10: Iné opravné prostriedky

1.           Každá zmluvná strana minimálne v súvislosti s pirátskymi kópiami tovaru chráneného autorským právom a s tovarom s falšovanou ochrannou známkou ustanoví, že jej súdne orgány sú v občianskoprávnom súdnom konaní oprávnené nariadiť na žiadosť držiteľa práva, aby s výnimkou mimoriadnych okolností bol takýto tovar porušujúci práva zničený bez akejkoľvek náhrady.

2.           Každá zmluvná strana ďalej ustanoví, že jej súdne orgány sú oprávnené nariadiť, aby materiály a nástroje, ktoré sa používali hlavne pri výrobe alebo tvorbe takéhoto tovaru porušujúceho práva boli zničené alebo odstránené z obchodných kanálov bez zbytočného odkladu a bez akejkoľvek náhrady takým spôsobom, aby sa minimalizovalo riziko ďalšieho porušovania.

3.           Zmluvná strana môže ustanoviť, že opravné prostriedky uvedené v tomto článku sa vykonávajú na náklady porušovateľa.

Článok 11: Informácie týkajúce sa porušenia

Bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne právne predpisy upravujúce výsady, ochranu dôvernosti zdrojov informácií alebo spracovanie osobných údajov, každá zmluvná strana ustanoví, že v občianskoprávnom súdnom konaní týkajúcom sa dodržiavania práv duševného vlastníctva sú jej súdne orgány oprávnené na základe odôvodnenej žiadosti držiteľa práva nariadiť porušovateľovi, alebo alternatívne údajnému porušovateľovi, aby v zmysle jej platných zákonov a predpisov poskytol držiteľovi práva alebo súdnym orgánom prinajmenej na účely zhromažďovania dôkazov relevantné informácie, ktoré porušovateľ alebo údajný porušovateľ vlastní alebo spravuje. Takéto informácie môžu obsahovať informácie týkajúce sa akejkoľvek osoby, ktorá sa zúčastňuje na akomkoľvek aspekte porušenia alebo údajného porušenia, a v súvislosti s výrobnými prostriedkami alebo distribučnými kanálmi porušujúceho alebo údajne porušujúceho tovaru či služieb vrátane identifikácie tretích osôb údajne zapojených do výroby a distribúcie takýchto tovarov či služieb a ich distribučných kanálov.

Článok 12: Dočasné opatrenia

1.           Každá zmluvná strana ustanoví, že jej súdne orgány sú oprávnené nariadiť okamžité a účinné dočasné opatrenia:

a)      proti strane, alebo, v opodstatnených prípadoch, proti tretej strane, voči ktorej má príslušný súdny orgán právomoc, aby sa zabránilo výskytu porušovania akéhokoľvek práva duševného vlastníctva a najmä aby sa zabránilo vstupu tovarov porušujúcich práva duševného vlastníctva do obchodných kanálov;

b)      zabezpečiť relevantný dôkazový materiál v súvislosti s údajným porušením.

2.           Každá zmluvná strana ustanoví, že jej súdne orgány môžu v opodstatnených prípadoch prijať dočasné opatrenia inaudita altera parte predovšetkým tam, kde je pravdepodobné, že akékoľvek oneskorenie spôsobí nenapraviteľnú škodu držiteľovi práva, alebo kde hrozí preukázateľné nebezpečenstvo zničenia dôkazov. V konaniach vedených inaudita altera parte každá zmluvná strana udelí svojim súdnym orgánom právomoc konať pri žiadostiach o dočasné opatrenia rýchlo a rozhodovať bez zbytočných prieťahov.

3.           Každá zmluvná strana ustanoví prinajmenšom v prípade porušenia autorských práv alebo súvisiacich práv a falšovania ochrannej známky, že v občianskoprávnom súdnom konaní sú jej súdne orgány oprávnené nariadiť zabavenie alebo iné zaistenie podozrivého tovaru a materiálov a nástrojov relevantných pre porušenie a v prípade falšovania ochrannej známky prinajmenšom listinných dôkazov, a to buď originálov, alebo ich kópií relevantných pre porušenie práva.

4.           Každá zmluvná strana ustanoví, že jej orgány sú oprávnené v súvislosti s dočasnými opatreniami požadovať od navrhovateľa predloženie všetkých primerane dostupných dôkazov na to, aby mohli získať dostatočnú mieru istoty, že došlo k porušeniu práva navrhovateľa alebo že také porušenie bezprostredne hrozí, a nariadiť navrhovateľovi, aby poskytol kauciu alebo rovnocennú záruku dostatočnú na ochranu odporcu a na zabránenie zneužitia. Takáto kaucia alebo rovnocenná záruka nesmie neprimerane odrádzať od využívania postupov pre takéto dočasné opatrenia.

5.           Ak sa dočasné opatrenia zrušili, alebo ak zanikla ich platnosť v dôsledku konania alebo zanedbania zo strany navrhovateľa, alebo keď sa následne zistí, že nedošlo k žiadnemu porušeniu práva duševného vlastníctva, súdne orgány sú oprávnené na požiadanie odporcu nariadiť navrhovateľovi, aby poskytol odporcovi primeranú náhradu za akúkoľvek ujmu spôsobenú týmito opatreniami.

Oddiel 3: Opatrenia na hraniciach[7], [8]

Článok 13: Rozsah pôsobnosti opatrení na hraniciach[9]

Zmluvná strana zabezpečí efektívne presadzovanie práv duševného vlastníctva na hraniciach primerane a v súlade so svojím vnútroštátnym systémom ochrany práv duševného vlastníctva a bez toho, aby boli dotknuté požiadavky dohody TRIPS spôsobom, ktorý bezdôvodne nerozlišuje medzi právami duševného vlastníctva a ktorý zabraňuje vytvárať prekážky pre zákonný obchod.

Článok 14: Malé zásielky a osobná batožina

1.           Každá zmluvná strana zahrnie do uplatňovania ustanovení tohto oddielu tovar obchodnej povahy zasielaný v malých zásielkach.

2.           Zmluvná strana môže vylúčiť z uplatňovania tohto oddielu malé množstvá tovaru nekomerčnej povahy v osobnej batožine cestujúcich.

Článok 15: Poskytovanie informácií držiteľom práva

Každá zmluvná strana povolí svojim príslušným orgánom žiadať od držiteľa práva poskytnutie relevantných informácií na pomoc príslušným orgánom pri prijímaní opatrení na hraniciach uvedených v tomto oddiele. Každá zmluvná strana môže tiež povoliť držiteľovi práva poskytovať relevantné informácie svojim príslušným orgánom.

Článok 16: Opatrenia na hraniciach

1.           Každá zmluvná strana prijme alebo zachová postupy týkajúce sa dovozných a vývozných zásielok, podľa ktorých:

a)      jej colné orgány môžu konať na základe vlastnej iniciatívy, aby pozastavili prepustenie podozrivého tovaru a

b)      v opodstatnených prípadoch môže držiteľ práva požiadať svoje príslušné orgány, aby pozastavili prepustenie podozrivého tovaru.

2.           Zmluvná strana môže prijať alebo zachovať postupy v súvislosti s podozrivým tovarom v tranzite alebo v iných situáciách, kde je tovar pod colným dohľadom, podľa ktorých:

a)      jej colné orgány môžu konať na základe vlastnej iniciatívy, aby pozastavili prepustenie podozrivého tovaru, alebo ho zadržali a

b)      v opodstatnených prípadoch môže držiteľ práva požiadať svoje príslušné orgány, aby pozastavili prepustenie podozrivého tovaru alebo aby ho zadržali.

Článok 17: Žiadosť držiteľa práva

1.           Každá zmluvná strana ustanoví, že jej príslušné orgány budú od držiteľa práva, ktorý vyžaduje uplatňovanie postupov opísaných v odseku 1 písm. b) a v odseku 2 písm. b) článku 16 (Opatrenia na hraniciach), žiadať poskytnutie dostatočného dôkazu, ktorý presvedčí príslušné orgány, že podľa právnych predpisov zmluvnej strany, ktorá ustanovuje tieto postupy, došlo pravdepodobne k porušeniu práv duševného vlastníctva držiteľa, ako aj poskytnutie dostatočných informácií, o ktorých možno odôvodnene predpokladať, že o nich držiteľ práva vie, aby príslušné orgány primerane rozoznali podozrivý tovar. Požiadavka poskytnúť dostatočné informácie nesmie neprimerane odrádzať od využívania postupov opísaných v odseku 1 písm. b) a v odseku 2 písm. b) článku 16 (Opatrenia na hraniciach).

2.           Každá zmluvná strana ustanoví žiadosti o pozastavenie prepustenia alebo zadržanie akéhokoľvek podozrivého tovaru[10] pod colným dohľadom na svojom území. Zmluvná strana môže ustanoviť, že tieto návrhy platia pre viacnásobné zásielky. Zmluvná strana zabezpečí, že na požiadanie držiteľa práva môžu platiť návrhy na pozastavenie prepustenia alebo zadržanie podozrivého tovaru pre vybrané vstupné a výstupné miesta pod colným dohľadom.

3.           Každá zmluvná strana zabezpečí, že jej príslušné orgány budú informovať navrhovateľa o prijatí žiadosti v primeranej lehote. V prípade, že jej príslušné orgány prijali žiadosť, tiež informujú navrhovateľa o lehote platnosti žiadosti.

4.           Zmluvná strana môže ustanoviť, že ak navrhovateľ zneužil postupy opísané v odseku 1 písm. b) a v odseku 2 písm. b) článku 16 (Opatrenia na hraniciach) alebo v odôvodnených prípadoch, sú jej príslušné orgány oprávnené odmietnuť, pozastaviť alebo anulovať žiadosť.

Článok 18: Kaucia alebo rovnocenná záruka

Každá zmluvná strana ustanoví, že jej príslušné orgány majú právo požiadať držiteľa práva, ktorý žiada uplatňovať postupy opísané v odseku 1 písm. b) a v odseku 2 písm. b) článku 16 (Opatrenia na hraniciach), o poskytnutie primeranej kaucie alebo rovnocennej záruky dostatočnej na ochranu odporcu a príslušných orgánov a na zabránenie zneužitia. Každá zmluvná strana ustanoví, že táto kaucia alebo rovnocenná záruka nebude primerane odrádzať od uplatňovania týchto postupov. Zmluvná strana môže ustanoviť, že takáto kaucia môže byť v podobe zábezpeky, ktorej podmienkou je ochrana odporcu pred akoukoľvek stratou alebo škodou vyplývajúcou z akéhokoľvek pozastavenia uvoľnenia alebo zadržania tovaru v prípade, že príslušné orgány zistia, že tovar nepredstavuje porušenie. Zmluvná strana môže za výnimočných okolností, alebo na základe súdneho príkazu povoliť odporcovi získať vlastníctvo podozrivého tovaru zložením zábezpeky alebo inej garancie.

Článok 19: Určenie porušenia

Každá zmluvná strana prijme alebo zachová postupy, pomocou ktorých môžu jej príslušné orgány v primeranej lehote po začatí konania opísaného v článku 16 (Opatrenia na hraniciach) určiť, či podozrivý tovar porušuje práva duševného vlastníctva.

Článok 20: Opravné prostriedky

1.           Každá zmluvná strana ustanoví, že jej príslušné orgány sú oprávnené nariadiť zničenie tovaru po zistení uvedenom v článku 19 (Určenie porušenia), na základe ktorého tovar predstavuje porušenie práva. Ak takýto tovar nie je zničený, každá zmluvná strana zabezpečí, aby okrem výnimočných okolností, bol takýto tovar likvidovaný z obchodných kanálov takým spôsobom, aby sa zabránilo poškodeniu držiteľa práva.

2.           Pokiaľ ide o výrobky s falšovanou ochrannou známkou, nesmie jednoduché odstránenie nezákonne pripevnenej ochrannej známky, okrem výnimočných prípadov, postačovať na uvoľnenie výrobkov do obchodných kanálov.

3.           Každá zmluvná strana ustanoví, že jej príslušné orgány sú oprávnené uložiť správne postihy po zistení uvedenom v článku 19 (Určenie porušenia), na základe ktorého tovar predstavuje porušenie práva.

Článok 21: Poplatky

Každá zmluvná strana ustanoví, že akékoľvek poplatky za podanie žiadosti, poplatky za skladovanie alebo poplatky za zničenie, ktoré majú posúdiť jej príslušné orgány v súvislosti s postupmi opísanými v tomto oddiele, sa nesmú neprimerane použiť na odrádzanie od uplatňovania týchto postupov.

Článok 22: Zverejňovanie informácií

Bez toho, aby boli dotknuté právne predpisy zmluvnej strany týkajúce sa súkromia alebo utajenia informácií:

a)      zmluvná strana môže oprávniť svoje príslušné orgány, aby na pomoc pri odhaľovaní porušujúceho tovaru poskytli držiteľovi práva informácie o konkrétnych zásielkach tovaru vrátane opisu a množstva tovaru;

b)      zmluvná strana môže oprávniť svoje príslušné orgány, aby na pomoc pri zisťovaní uvedenom v článku 19 (Určenie porušenia) poskytli držiteľovi práva informácie o tovare vrátane, ale nie výlučne, opisu a množstva tovaru, mena a adresy odosielateľa, dovozcu, vývozcu alebo príjemcu a, pokiaľ sú známe, tak aj krajinu pôvodu tovaru a meno i adresu výrobcu tovaru;

c)      ak zmluvná strana neustanovila svojim príslušným orgánom právomoc podľa písmena b), tak aspoň v prípade dovážaného tovaru, keď jej príslušné orgány zaistili podozrivý tovar alebo alternatívne, zistili podľa článku 19 (Určenie porušenia), že tovar porušuje právo, zmluvná strana oprávni svoje príslušné orgány, aby poskytli držiteľovi práva v lehote tridsiatich dní[11] od zaistenia alebo určenia informácie o takomto tovare vrátane, ale nie výlučne, opisu a množstva tovaru, mena a adresy odosielateľa, dovozcu, vývozcu alebo príjemcu, a pokiaľ sú známe, tak aj krajinu pôvodu tovaru a meno a adresu výrobcu tovaru.

Oddiel 4: Trestnoprávne presadzovanie

Článok 23: Trestné činy

1.           Každá zmluvná strana ustanoví trestnoprávne postupy a postihy minimálne v prípadoch úmyselného falšovania ochranných známok alebo porušenia autorského práva a súvisiaceho pirátstva práv v komerčnom rozsahu[12]. Na účely tohto oddielu medzi skutky vykonávané na obchodnej úrovni patria prinajmenej tie, ktoré sú vykonávané ako komerčné aktivity za priamu alebo nepriamu hospodársku alebo obchodnú výhodu.

2.           Každá zmluvná strana ustanoví trestnoprávne postupy a postihy pre prípady úmyselného dovozu[13] a vnútroštátneho použitia etikiet alebo obalov v obchodnom styku a v komerčnom rozsahu[14]:

a)      na ktoré bola bez oprávnenia pripevnená známka, ktorá je totožná alebo sa nedá odlíšiť od ochrannej známky registrovanej na jej území a

b)      ktoré sú určené na použitie v obchodnom styku na tovar alebo v súvislosti so službami, ktoré sú zhodné s tovarmi alebo službami, pre ktoré je takáto ochranná známka registrovaná.

3.           Zmluvná strana môže v primeraných prípadoch ustanoviť trestnoprávne postupy a postihy za neoprávnené kopírovanie kinematografických diel z predstavenia v zariadeniach na premietanie filmov určené širokej verejnosti.

4.           V súvislosti s trestnými činmi uvedenými v tomto článku, pre ktoré zmluvná strana ustanovuje trestnoprávne postupy a postihy, táto zmluvná strana zabezpečí, že v jej právnych predpisoch bude ustanovená trestnoprávna zodpovednosť za napomáhanie a navádzanie.

5.           Každá zmluvná strana prijme v súlade so svojimi právnymi zásadami také opatrenia, ktoré môžu byť nevyhnutné na určenie zodpovednosti, aj trestnoprávnej, právnických osôb za činy uvedené v tomto článku, pre ktoré zmluvná strana ustanovuje trestnoprávne postupy a postihy. Táto zodpovednosť sa nedotýka trestnej zodpovednosti fyzických osôb, ktoré sa dopustili trestných činov.

Článok 24: Postihy

Každá zmluvná strana ustanoví, v súlade s celkovou mierou postihov uplatňovaných na podobne závažné trestné činy, postihy pre trestné činy uvedené v odsekoch 1, 2 a 4 článku 23 (Trestné činy), medzi ktoré patria trest odňatia slobody, ako aj peňažné pokuty[15] dostatočne vysoké na to, aby pôsobili ako odstrašujúci prostriedok pred budúcim porušením práv.

Článok 25: Zaistenie, prepadnutie a zničenie

1.           V súvislosti s činmi uvedenými v odsekoch 1, 2, 3 a 4 článku 23 (Trestné činy), pre ktoré zmluvná strana ustanovuje trestnoprávne postupy a postihy, táto zmluvná strana ustanoví, že jej príslušné orgány budú oprávnené nariadiť zaistenie tovaru podozrivého z falšovania ochrannej známky alebo pirátskych kópií tovaru chráneného autorským právom, akýchkoľvek súvisiacich materiálov a nástrojov používaných pri páchaní údajného trestného činu, listinných dôkazov týkajúcich sa údajného trestného činu a majetku pochádzajúceho z údajnej nezákonnej činnosti či z nej priamo alebo nepriamo získaného.

2.           Ak zmluvná strana vyžaduje identifikáciu položiek, ktoré sú predmetom zaistenia, ako podmienky na vydanie príkazu uvedeného v odseku 1, táto zmluvná strana nevyžaduje, aby boli položky opísané podrobnejšie, než je potrebné na ich identifikáciu na účel zaistenia.

3.           V súvislosti s činmi uvedenými v odsekoch 1, 2, 3 a 4 článku 23 (Trestné činy), pre ktoré zmluvná strana ustanovuje trestnoprávne postupy a postihy, táto zmluvná strana ustanoví, že jej príslušné orgány budú oprávnené nariadiť prepadnutie alebo zničenie celého tovaru s falšovanou ochrannou známkou alebo pirátskych kópií tovaru chráneného autorským právom. Ak nie sú pirátske kópie tovaru chráneného autorským právom a tovar s falšovanou ochrannou známkou zničené, príslušné orgány musia zabezpečiť s výnimkou mimoriadnych okolností, aby bol tento tovar odstránený z obchodných kanálov takým spôsobom, aby sa zabránilo poškodeniu držiteľa práva. Každá zmluvná strana ustanoví, že prepadnutie alebo zničenie takéhoto tovaru sa uskutoční bez akejkoľvek náhrady porušovateľovi.

4.           V súvislosti s činmi uvedenými v odsekoch 1, 2, 3 a 4 článku 23 (Trestné činy), pre ktoré zmluvná strana ustanovuje trestnoprávne postupy a postihy, táto zmluvná strana ustanoví, že jej príslušné orgány budú oprávnené nariadiť prepadnutie alebo zničenie materiálov a nástrojov používaného najmä pri tvorbe tovaru s falšovanou ochrannou známkou alebo pirátskych kópií tovaru chráneného autorským právom a prinajmenej pri závažných trestných činoch majetku pochádzajúceho z údajnej nezákonnej činnosti alebo z nej priamo či nepriamo získaného. Každá zmluvná strana ustanoví, že prepadnutie alebo zničenie takýchto materiálov, nástrojov alebo majetku sa uskutoční bez akejkoľvek náhrady porušovateľovi.

5.           V súvislosti s činmi uvedenými v odsekoch 1, 2, 3 a 4 článku 23 (Trestné činy), pre ktoré strana ustanovuje trestnoprávne postupy a postihy, môže táto strana ustanoviť, že jej súdne orgány budú oprávnené nariadiť:

a)      zaistenie majetku, ktorého hodnota zodpovedá hodnote majetku pochádzajúceho z údajne porušujúcej činnosti alebo získaného priamo, alebo nepriamo z nej a ako aj

b)      prepadnutie majetku, ktorého hodnota zodpovedá hodnote majetku pochádzajúceho z údajne porušujúcej činnosti alebo získaného priamo, alebo nepriamo z nej.

Článok 26: Trestnoprávne presadzovanie z úradnej moci

Každá zmluvná strana ustanoví, že v odôvodnených prípadoch môžu jej príslušné orgány konať z vlastnej iniciatívy a začať vyšetrovanie alebo právne úkony v súvislosti s trestnými činmi uvedenými v odsekoch 1, 2, 3 a 4 článku 23 (Trestné činy), pre ktoré táto zmluvná strana ustanovuje trestnoprávne postupy a postihy.

Oddiel 5: Presadzovanie práv duševného vlastníctva v digitálnom prostredí

Článok 27: Presadzovanie v digitálnom prostredí

1.           Každá zmluvná strana ustanoví, že v jej právnom poriadku budú postupy presadzovania práva v rozsahu uvedenom v oddiele 2 (Občianskoprávne presadzovanie) a v oddiele 4 (Trestnoprávne presadzovanie) vrátane rýchlych opravných prostriedkov na zabránenie porušovania a opravných prostriedkov, ktoré odrádzajú od ďalšieho porušovania, aby bol možný účinný postup voči skutkom porušenia práv duševného vlastníctva, ku ktorému dochádza v digitálnom prostredí.

2.           Ďalej k odseku 1, postupy presadzovania práva každej zmluvnej strany platia pre porušenie autorského práva alebo súvisiacich práv cez digitálne siete a môžu zahŕňať neoprávnené používanie prostriedkov rozsiahleho rozširovania na účely porušovania. Tieto postupy sa musia vykonávať spôsobom, ktorý zabraňuje vzniku prekážok pre zákonné činnosti vrátane elektronického obchodu, a v súlade s právom strany zachováva základné zásady, ako sú sloboda prejavu, spravodlivý proces a súkromie[16].

3.           Každá zmluvná strana usiluje o podporovanie spolupráce v rámci podnikateľských kruhov, aby účinne riešila porušovanie ochranných známok a autorských práv alebo súvisiacich práv pri zachovaní zákonnej hospodárskej súťaže a v súlade s právnymi predpismi zmluvnej strany a pri zachovávaní základných zásad, ako sú sloboda prejavu, spravodlivý proces a súkromie.

4.           A Party may provide, in accordance with its laws and regulations, its competent authorities with the authority to order an online service provider to disclose expeditiously to a right holder information sufficient to identify a subscriber whose account was allegedly used for infringement, where that right holder has filed a legally sufficient claim of trademark or copyright or related rights infringement, and where such information is being sought for the purpose of protecting or enforcing those rights. Tieto postupy sa musia vykonávať spôsobom, ktorý zabraňuje vzniku prekážok pre zákonné činnosti vrátane elektronického obchodu, a v súlade s právom strany zachováva základné zásady, ako sú sloboda prejavu, spravodlivý proces a súkromie.

5.           Každá zmluvná strana ustanoví primeranú právnu ochranu a účinné právne opravné prostriedky proti obchádzaniu účinných technických opatrení[17], ktoré používajú autori, výkonní umelci alebo výrobcovia zvukových záznamov v súvislosti s výkonom svojich práv v svojich dielach, umeleckých výkonoch a zvukových záznamoch a ktoré obmedzujú v súvislosti s nimi konanie, na ktoré títo autori, výkonní umelci alebo výrobcovia zvukových záznamov neudelili súhlas, alebo ktoré právne predpisy nepovoľujú.

6.           S cieľom zabezpečiť primeranú právnu ochranu a účinné právne opravné prostriedky uvedené v odseku 5 každá zmluvná strana ustanoví ochranu aspoň proti:

a)      v rozsahu ustanovenom jej právnymi predpismi:

i)        neoprávnenému obchádzaniu účinných technických opatrení vykonávaných vedome alebo s dôvodným podozrením, že o tom má vedomosť, a

ii)       ponúkaniu verejnosti predajom zariadenia alebo výrobku vrátane počítačových programov alebo služieb ako prostriedku na obchádzanie účinných technických opatrení a

b)      výrobe, dovozu, alebo distribúcii zariadení alebo výrobkov vrátane počítačových programov, alebo poskytovaniu služieb, ktoré:

i)        sú predovšetkým navrhnuté alebo vyrobené na účel obchádzania účinných technických opatrení, alebo

ii)       majú iba inak obmedzený komerčne významný účel než obchádzanie účinných technických opatrení. [18]

7.           Na ochranu elektronických informácií o správe práv[19] každá zmluvná strana ustanoví primeranú právnu ochranu a účinné právne opravné prostriedky proti každej osobe, ktorá vedome bez oprávnenia vykoná akýkoľvek z činov uvedených ďalej s vedomím alebo vzhľadom na občianskoprávne opatrenia s dostatočnými dôvodmi vedieť, že to spôsobí, umožní, uľahčí alebo zatají porušenie akéhokoľvek autorského práva alebo súvisiacich práv:

a)      odstránenie elektronickej informácie o správe práv alebo jej úprava bez povolenia,

b)      distribúcia, dovoz na distribúciu, vysielanie, oznámenie alebo sprístupnenie verejnosti kópie diel, umeleckých výkonov alebo zvukových záznamov s vedomím, že elektronické informácie o správe práv boli bez povolenia odstránené alebo upravené.

8.           Pri poskytovaní primeranej právnej ochrany a účinných právnych opravných prostriedkov podľa ustanovení odsekov 5 a 7 môže zmluvná strana prijať alebo zachovať príslušné obmedzenia alebo výnimky z vykonávacích opatrení ustanovení odsekov 5, 6 a 7. Povinnosti ustanovené v odsekoch 5, 6 a 7 sa uplatňujú bez toho, aby boli dotknuté porušenia práv, obmedzenia, výnimky alebo ochrana autorských práv alebo práv s nimi súvisiacich podľa právneho poriadku zmluvnej strany.

Kapitola III: Postupy presadzovania

Článok 28: Odborné znalosti o presadzovaní, informácie a vnútroštátna koordinácia

1.           Každá zmluvná strana podporuje rozvoj špecializovaných odborných znalostí v rámci svojich príslušných orgánov zodpovedných za presadzovanie práv duševného vlastníctva.

2.           Každá zmluvná strana podporuje zber a analýzu štatistických údajov a ďalších relevantných informácií týkajúcich sa porušovania práv duševného vlastníctva, ako aj zhromažďovania informácií o osvedčených postupoch na prevenciu a boj proti porušovaniu.

3.           Každá zmluvná strana primerane podporuje vnútornú koordináciu medzi jej príslušnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie práv duševného vlastníctva a napomáha ich spoločné akcie.

4.           Každá zmluvná strana sa v opodstatnených prípadoch usiluje podporovať vytváranie a udržiavanie formálnych i neformálnych mechanizmov, ako sú poradné skupiny, pričom jej príslušné orgány môžu prijímať názory držiteľov práv a iných zainteresovaných aktérov.

Článok 29: Riadenie rizika na hraniciach

1.           S cieľom zvýšiť účinnosť presadzovania práv duševného vlastníctva na hraniciach príslušné orgány zmluvnej strany môžu:

a)      konzultovať s relevantnými zainteresovanými aktérmi a príslušnými orgánmi ostatných zmluvných strán zodpovednými za presadzovanie práv duševného vlastníctva otázky identifikácie a riešenia významných rizík a podpory opatrení na zmiernenie týchto rizík a

b)      s príslušnými orgánmi iných zmluvných strán spoločne využívať informácie o presadzovaní práv duševného vlastníctva na hraniciach vrátane príslušných informácií na lepšiu identifikáciu a výber zásielok na kontrolu pre podozrenie na prítomnosť porušujúceho tovaru.

2.           Tam, kde zmluvná strana zaistí dovážaný tovar porušujúci práva duševného vlastníctva, jej príslušné orgány môžu poskytnúť zmluvnej strane vývozu informácie potrebné na identifikáciu strán a tovaru podieľajúcich sa na vývoze zaisteného tovaru. Príslušné orgány zmluvnej strany vývozu môžu prijať opatrenia proti týmto stranám a budúcim zásielkam v súlade s právnymi predpismi zmluvnej strany.

Článok 30: Transparentnosť

Na podporu transparentnosti v správe jej systému presadzovania práv duševného vlastníctva prijme každá zmluvná strana v súlade so svojimi právnymi predpismi a politikami primerané opatrenia na zverejňovanie alebo iné sprístupnenie informácií verejnosti o:

a)      postupoch dostupných podľa jej právnych predpisov na presadzovanie práv duševného vlastníctva, jej príslušných orgánoch zodpovedných za ich presadzovanie a kontaktných miestach, ktoré sú k dispozícii na pomoc,

b)      príslušných zákonoch, právnych predpisoch, právoplatných súdnych rozhodnutiach a všeobecne platných správnych rozhodnutiach týkajúcich sa presadzovania práv duševného vlastníctva a

c)      jej úsilí zabezpečiť efektívny systém presadzovania a ochrany práv duševného vlastníctva.

Článok 31: Verejná informačná kampaň

Každá zmluvná strana primerane podporuje prijatie opatrení na zvýšenie povedomia verejnosti o význame dodržiavania práv duševného vlastníctva a škodlivých účinkoch porušovania práv duševného vlastníctva.

Článok 32: Environmentálne hľadiská pri zničení porušujúceho tovaru

Zničenie tovaru porušujúceho práva duševného vlastníctva sa musí vykonať v súlade so zákonmi a predpismi v oblasti životného prostredia zmluvnej strany, v ktorej sa vykonáva zničenie.

Kapitola IV

Medzinárodná spolupráca

Článok 33: Medzinárodná spolupráca

1.           Každá zmluvná strana uznáva, že medzinárodná spolupráca je mimoriadne dôležitá pre realizáciu účinnej ochrany práv duševného vlastníctva a že by mala byť podporovaná bez ohľadu na pôvod tovaru porušujúceho práva duševného vlastníctva alebo miesto či štátnu príslušnosť držiteľa práv.

2.           Na účel boja proti porušovaniu práv duševného vlastníctva, najmä proti falšovaniu ochranných známok a porušovaniu autorských práv alebo súvisiacich práv, zmluvné strany v opodstatnených prípadoch podporujú spoluprácu medzi príslušnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie práv duševného vlastníctva. Táto spolupráca môže zahŕňať spoluprácu pri presadzovaní práva v súvislosti s trestnoprávnym presadzovaním opatrení na hraniciach, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda.

3.           Spolupráca podľa ustanovení tejto kapitoly sa uskutočňuje v súlade s príslušnými medzinárodnými dohodami a podľa právnych predpisov, politík, prideľovania zdrojov a priorít presadzovania práva každej zmluvnej strany.

Článok 34: Spoločná výmena informácií

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 29 (Riadenie rizika na hraniciach), sa každá zmluvná strana usiluje o výmenu s ostatnými stranami:

a)      informácií, ktoré strana zhromažďuje podľa ustanovení kapitoly III (Postupy presadzovania) vrátane štatistických údajov a informácií o osvedčených postupoch;

b)      informácií o svojich legislatívnych a regulačných opatreniach týkajúcich sa ochrany a presadzovania práv duševného vlastníctva; ako aj

c)      ďalších informácií podľa potreby a vzájomnej dohody.

Článok 35: Budovanie kapacít a technická pomoc

1.           Každá zmluvná strana sa snaží poskytnúť na požiadanie a za vzájomne dohodnutých podmienok druhým stranám tejto dohody a, v opodstatnených prípadoch aj budúcim zmluvným stranám pomoc pri budovaní kapacít a technickú pomoc pri zlepšovaní presadzovania práv duševného vlastníctva. Budovanie kapacít a technická pomoc môže zahŕňať také oblasti ako:

a)      zvyšovanie povedomia verejnosti o právach duševného vlastníctva;

b)      rozvoj a vykonávanie vnútroštátnych právnych predpisov súvisiacich s presadzovaním práv duševného vlastníctva;

c)      odborná príprava úradníkov o vymáhaní práv duševného vlastníctva a

d)      koordinované operácie vykonávané na regionálnej a mnohostrannej úrovni.

2.           Každá zmluvná strana sa usiluje o úzku spoluprácu s inými stranami a v opodstatnených prípadoch aj so stranami, ktoré nie sú stranami tejto dohody, na účely vykonávania ustanovení odseku 1.

3.           Zmluvná strana môže vykonávať činnosti opísané v tomto článku v spojení s relevantným súkromným sektorom a medzinárodnými organizáciami. Každá zmluvná strana sa snaží zabrániť zbytočnej duplicite činností opísaných v tomto článku a iných činností medzinárodnej spolupráce.

Kapitola V

Inštitucionálne dohody

Článok 36: Výbor ACTA

1.           Zmluvné strany týmto zriaďujú výbor ACTA. Vo výbore má zastúpenie každá zmluvná strana.

2.           Výbor:

a)      posudzuje vykonávanie a fungovanie tejto dohody;

b)      prerokúva záležitosti týkajúce sa plnenia tejto dohody;

c)      zvažuje akékoľvek navrhované zmeny a doplnenia tejto dohody v súlade s článkom 42 (Zmeny a doplnenia);

d)      rozhoduje v súlade s odsekom 2 článku 43 (Pristúpenie) o podmienkach pristúpenia akéhokoľvek člena WTO k tejto dohode a ako aj

e)      zvažuje akékoľvek iné záležitosti, ktoré môžu ovplyvniť vykonávanie a fungovanie tejto dohody.

3.           Výbor môže rozhodnúť o:

a)      zriadení ad hoc výborov alebo pracovných skupín na pomoc výboru ACTA pri plnení jeho povinností podľa odseku 2 alebo na pomoc potenciálnej strane na jej žiadosť pri pristupovaní k tejto dohode v súlade s článkom 43 (Pristúpenie)

b)      získavaní rád od mimovládnych osôb alebo skupín;

c)      poskytovaní odporúčaní týkajúcich sa vykonávania a fungovania tejto dohody vrátane schválenia usmernení pre súvisiace osvedčené postupy;

d)      výmene informácií a osvedčených postupov týkajúcich sa znižovania porušovania práv duševného vlastníctva vrátane metód identifikácie a monitorovania pirátstva a falšovania s tretími stranami a ako aj

e)      prijatí iných opatrení pri výkone svojich funkcií.

4.           Všetky rozhodnutia výboru sa prijímajú na základe konsenzu okrem tých, kde výbor konsenzom rozhodol inak. Ak žiadna strana prítomná na zasadnutí, počas ktorého sa prijíma rozhodnutie, formálne nemá námietky proti navrhnutému rozhodnutiu, má sa za to, že výbor o otázke predloženej na rokovanie rozhodol konsenzom. Pracovným jazykom výboru je angličtina a jeho pracovné dokumenty sú vyhotovené v anglickom jazyku.

5.           Výbor prijme svoj rokovací poriadok v primeranej lehote po nadobudnutí účinnosti tejto dohody a vyzve tých signatárov, ktorí nie sú stranami tejto dohody, k účasti na rokovaniach výboru o tomto rokovacom poriadku. V rokovacom poriadku sa:

a)      riešia také otázky ako predsedníctvo a hostiteľstvo zasadnutí a plnenie organizačných úloh relevantných pre túto dohodu a jej fungovanie a ako aj

b)      môžu tiež riešiť také otázky ako priznanie štatútu pozorovateľa a všetky ostatné záležitosti, o ktorých výbor rozhodne, že sú potrebné na jeho riadne fungovanie.

6.           Výbor môže zmeniť a doplniť rokovací poriadok.

7.           Bez ohľadu na ustanovenia odseku 4 počas prvých piatich rokov po nadobudnutí účinnosti tejto dohody musia byť rozhodnutia výboru prijať alebo zmeniť a doplniť rokovací poriadok prijímané konsenzom zmluvných strán a tých signatárov, ktorí nie sú stranami tejto dohody.

8.           Po dobe uvedenej v odseku 7 môže výbor prijať alebo zmeniť a doplniť rokovací poriadok na základe konsenzu strán tejto dohody.

9.           Bez ohľadu na ustanovenia odseku 8 môže výbor rozhodnúť, že si prijatie alebo zmena a doplnenie určitého ustanovenia rokovacieho poriadku vyžadujú konsenzus zmluvných strán a tých signatárov, ktorí nie sú stranami tejto dohody.

10.         Výbor sa schádza aspoň raz ročne, ak nerozhodne inak. Prvé zasadnutie výboru sa uskutoční v rozumnej lehote po nadobudnutí účinnosti tejto dohody.

11.         Pre väčšiu istotu výbor nedohliada alebo nedozerá na vnútroštátne alebo medzinárodné presadzovanie práva alebo trestné vyšetrovanie konkrétnych prípadov duševného vlastníctva.

12.         Výbor sa usiluje zabrániť zbytočnej duplicite jeho činností a ďalšieho medzinárodného úsilia v oblasti presadzovania práv duševného vlastníctva.

Článok 37: Kontaktné miesta

1.           Každá zmluvná strana určí kontaktné miesto s cieľom uľahčiť komunikáciu medzi zmluvnými stranami v akejkoľvek záležitosti, na ktorú sa vzťahuje táto dohoda.

2.           Na žiadosť inej zmluvnej strany kontaktné miesto zmluvnej strany určí príslušný úrad alebo príslušného úradníka, ktorému možno adresovať otázku dožadujúcej strany a ktorý môže v prípade potreby uľahčiť komunikáciu medzi úradom alebo príslušným úradníkom a dožadujúcou stranou.

Článok 38: Konzultácie

1.           Zmluvná strana môže písomne požiadať o konzultácie s inou stranou v súvislosti s akoukoľvek záležitosťou ovplyvňujúcu vykonávanie tejto dohody. Dožiadaná strana posudzuje takúto žiadosť s porozumením, odpovie a poskytne primeranú príležitosť na konzultácie.

2.           Konzultácie, vrátane konkrétnych stanovísk konzultujúcich strán, sa budú považovať za dôverné bez toho, aby boli dotknuté práva či stanoviská ktorejkoľvek zmluvnej strany v akomkoľvek inom konaní vrátane konania pod záštitou Dohovoru o pravidlách a postupoch pri urovnávaní sporov v prílohe 2 dohody WTO.

3.           Konzultujúce zmluvné strany môžu na základe vzájomného súhlasu oznámiť výboru výsledky svojich konzultácií podľa tohto článku.

Kapitola VI: Záverečné ustanovenia

Článok 39: Podpis

Táto dohoda zostáva otvorená na podpis účastníkmi jej rokovaní[20] a akýmikoľvek inými členmi WTO, na ktorých sa účastníci dohodnú konsenzom, od 31. marca 2011 do 31. marca 2013.

Článok 40: Nadobudnutie účinnosti

1.           Táto dohoda nadobúda účinnosť tridsať dní po uložení šiestej listiny o ratifikácii, prijatí alebo schválení medzi tými signatármi, ktorí uložili svoje listiny o ratifikácii, prijatí alebo schválení.

2.           Táto dohoda nadobudne účinnosť pre každého signatára, ktorý uloží svoju listinu o ratifikácii, prijatí alebo schválení po uložení šiestej listiny o ratifikácii, prijatí, alebo schválení, tridsať dní po uložení listiny o ratifikácii, prijatí alebo schválení takýmto signatárom.

Článok 41: Odstúpenie

Zmluvná strana môže odstúpiť od tejto dohody formou písomného oznámenia depozitárovi. Odstúpenie od dohody nadobudne účinnosť 180 dní po doručení oznámenia depozitárovi.

Článok 42: Zmeny a doplnenia

1.           Zmluvná strana môže navrhnúť výboru zmeny a doplnenia tejto dohody. Výbor rozhodne, či predloží navrhovanú zmenu a doplnenie zmluvným stranám na ratifikáciu, prijatie alebo schválenie.

2.           Akákoľvek zmena a doplnenie nadobudne účinnosť deväťdesiat dní po tom, ako všetky zmluvné strany uložili svoje príslušné listiny o ratifikácii, prijatí alebo schválení u depozitára.

Článok 43: Pristúpenie k dohode

1.           Po uplynutí obdobia stanoveného v článku 39 (Podpis) ktorýkoľvek z členov WTO požiadať o pristúpenie k tejto dohode.

2.           Výbor rozhodne o podmienkach pristúpenia pre každého uchádzača.

3.           Táto dohoda nadobudne pre uchádzača účinnosť tridsať dní po dni uloženia jeho listiny o prijatí na základe podmienok pristúpenia uvedených v odseku 2.

Článok 44: Texty dohody

Táto dohoda sa podpíše v jedinom origináli v anglickom, francúzskom a španielskom jazyku, pričom všetky znenia sú rovnako autentické.

Článok 45: Depozitár

Depozitárom tejto dohody je vláda Japonska.

[1]               Ú. v. EÚ C , , s. .

[2]               Ú. v.: vložte, prosím, číslo tohto rozhodnutia a odkaz na jeho uverejnenie.

[3]               Ú. v. : vložte, prosím, odkaz na uverejnenie dohody z poznámky pod čiarou č. 1.

[4]               Pre väčšiu istotu zmluvné strany potvrdzujú, že voľná zóna znamená časť územia strany, na ktorom sa každý dovezený tovar vo všeobecnosti považuje z hľadiska dovozných ciel a daní za tovar nachádzajúci sa mimo colného územia.

[5]               Zmluvná strana môže vylúčiť patenty a ochranu nezverejnených informácií z rozsahu pôsobnosti tohto oddielu.

[6]               Predpoklady uvedené v odseku 3 písm. b) môžu zahŕňať predpoklad, že výška škôd sa vzťahuje na: i) množstvo tovaru, ktoré porušuje práva držiteľa práva duševného vlastníctva, skutočne pridelené tretím osobám vynásobené výškou zisku na jednotku tovaru, ktorý by bol predaný držiteľom práv, keby nedošlo k porušeniu; alebo ii) primeraný honorár; alebo iii) jednorazovú sumu na základe elementov, ako je minimálne suma honorára alebo poplatkov, ktoré by boli splatné, keby porušovateľ požiadal o oprávnenie využívať dotknuté právo duševného vlastníctva.

[7]               Ak zmluvná strana podstatne obmedzila akúkoľvek kontrolu pohybu tovarov cez svoje hranice s inou zmluvnou stranou, s ktorou tvorí časť colnej únie, nevyžaduje sa od nej uplatňovať ustanovenia tohto oddielu na takejto hranici.

[8]               Rozumie sa, že neexistuje povinnosť uplatňovať postupy uvedené v tomto oddiele na tovar umiestnený na trh v inej krajine držiteľom práva alebo s jeho súhlasom.

[9]               Zmluvné strany súhlasia, že patenty a ochrana nezverejnených informácií nie sú v rozsahu pôsobnosti tohto oddielu.

[10]             Na požiadavku ustanoviť takéto žiadosti sa vzťahuje povinnosť ustanoviť postupy uvedené v odseku 1 písm. b) a v odseku 2 písm. b) článku 16 (Opatrenia na hraniciach).

[11]             Na účely tohto článku sa dňami rozumejú pracovné dni.

[12]             Každá zmluvná strana zaobchádza s úmyselným dovozom a vývozom tovaru s falšovanou ochrannou známkou alebo tovaru porušujúceho autorské práva v komerčnom rozsahu ako s nezákonnou činnosťou, ktorá podlieha trestnoprávnym postihom podľa tohto článku. Zmluvná strana môže splniť svoje povinnosti v súvislosti s úmyselným dovozom a vývozom tovaru s falšovanou ochrannou známkou alebo tovaru porušujúceho autorské práva ustanovením, že distribúcia, predaj alebo ponúkanie takéhoto tovaru na predaj v komerčnom rozsahu je nezákonnou činnosťou, ktorá podlieha trestnoprávnym postihom.

[13]             Zmluvná strana môže splniť svoje povinnosti v súvislosti s dovozom etikiet alebo obalov prostredníctvom opatrení v oblasti distribúcie.

[14]             Zmluvná strana môže splniť svoje povinnosti podľa tohto odseku ustanovením trestnoprávnych postupov a postihov týkajúcich sa pokusov o spáchanie trestného činu falšovania ochrannej známky.

[15]             Rozumie sa, že neexistuje žiadna povinnosť zmluvnej strany ustanoviť možnosť paralelného vynesenia trestu odňatia slobody a peňažnej pokuty.

[16]             Napríklad, bez toho, aby boli dotknuté právne predpisy zmluvnej strany, prijatie alebo zachovanie režimu, ktorý ustanovuje obmedzenia zodpovednosti, alebo opravných prostriedkov voči poskytovateľom on-line služieb pri zachovaní oprávnených záujmov držiteľa práv.

[17]             Na účely tohto článku technické opatrenia znamenajú akúkoľvek technológiu, zariadenie alebo komponent, ktoré sú v bežnej prevádzke navrhnuté tak, aby zabránili konaniu, ktoré nie je povolené autormi, výkonnými umelcami alebo tvorcami zvukových záznamov podľa právnych predpisov zmluvnej strany, alebo ho obmedzili v súvislosti s dielami, umeleckými výkonmi alebo zvukovými záznamami. Bez toho, aby bol dotknutý rozsah pôsobnosti autorského práva alebo súvisiacich práv obsiahnutých v právnom poriadku strany, technické opatrenia sa považujú za účinné, keď použitie chráneného diela, umeleckých výkonov alebo zvukových záznamov kontrolujú autori, výkonní umelci či výrobcovia zvukových záznamov prostredníctvom uplatňovania príslušných postupov kontroly prístupu alebo ochrany, ako sú kódovanie alebo šifrovanie, alebo kopírovacie kontrolné mechanizmy, ktorými sa dosiahne cieľ ochrany.

[18]             Pri vykonávaní odsekov 5 a 6 nemá žiadna zo zmluvných strán povinnosť vyžadovať, aby dizajn alebo technické riešenie a výber súčiastok a komponentov pre spotrebnú elektroniku, telekomunikácie či výpočtovú techniku riešili akékoľvek konkrétne technické opatrenia dovtedy, kým výrobky iným spôsobom neporušujú jej opatrenia na vykonávanie tohto odseku.

[19]             Na účely tohto článku znamenajú informácie o správe práv:

a)             informácie, ktoré identifikujú dielo, umelecký výkon alebo zvukový záznam; autora diela, výkonného umelca alebo výrobcu zvukového záznamu; alebo vlastníka akéhokoľvek práva na dielo, umelecký výkon alebo zvukový záznam;

b)            informácie o podmienkach použitia diela, umeleckého výkonu alebo zvukového záznamu; alebo

c)             akékoľvek čísla alebo kódy, ktoré predstavujú informácie uvedené v písmenách a) a b);     keď je niektorá časť z týchto informácií pripojená ku kópii diela, umeleckého výkonu alebo zvukového záznamu alebo sa objavuje v súvislosti s komunikáciou alebo sprístupňovaním diela, umeleckého výkonu alebo zvukového záznamu verejnosti.

[20]             Austrália, Rakúska republika, Belgické kráľovstvo, Bulharská republika, Kanada, Cyperská republika, Česká republika, Dánske kráľovstvo, Estónska republika, Európska únia, Fínska republika, Francúzska republika, Spolková republika Nemecko, Helénska republika, Maďarská republika, Írsko, Talianska republika, Japonsko, Kórejská republika, Lotyšská republika, Litovská republika, Luxemburské veľkovojvodstvo, Maltská republika, Spojené štáty mexické, Marocké kráľovstvo, Holandské kráľovstvo, Nový Zéland, Poľská republika, Portugalská republika, Rumunsko, Singapurská republika, Slovenská republika, Slovinská republika, Španielske kráľovstvo, Švédske kráľovstvo, Švajčiarska konfederácia, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a Spojené štáty americké.