52011PC0280
DÔVODOVÁ SPRÁVA

Austrálske právne predpisy splnomocňujú Austrálsky colný úrad, aby požadoval od každého leteckého dopravcu, ktorý prevádzkuje leteckú prepravu cestujúcich smerujúcich do a z Austrálie, aby mu poskytol elektronický prístup k údajom z osobného záznamu o cestujúcom (PNR) pred ich príletom do alebo odletom z Austrálie. Požiadavky austrálskych orgánov sa zakladajú na oddiele 64AF colného zákona z roku 1901 Austrálskeho zväzu (Cth), zákone o colnej správe z roku 1985 (Cth), zákone o migrácii z roku 1958 (Cth), trestnom zákone z roku 1914 (Cth), zákone o ochrane súkromia z roku 1988 (Cth) a zákone o prístupe k informáciám z roku 1982 (Cth).

Cieľom týchto právnych predpisov je, aby sa údaje PNR získali pred príletom v elektronickej forme a tým sa umožnilo Austrálskemu colnému úradu uskutočniť účinné a efektívne posúdenie rizika cestujúceho a uľahčenie cestovania v dobrej viere, dôsledkom čoho sa posilní bezpečnosť Austrálie. Európska únia v spolupráci s Austráliou v boji proti terorizmu a inej závažnej nadnárodnej trestnej činnosti je toho názoru, že prenos údajov do Austrálie posilní medzinárodnú policajnú a justičnú spoluprácu, čo sa dosiahne pomocou prenosu analytických informácií pochádzajúcich z údajov PNR Austrálie príslušným orgánom členských štátov, ako aj Europolu a Eurojustu v rámci ich príslušných kompetencií.

PNR je záznam o cestovných požiadavkách jednotlivých cestujúcich, ktorý obsahuje všetky informácie potrebné na spracovanie rezervácie a kontrolu leteckými dopravcami.

Leteckí dopravcovia sú povinní poskytnúť Austrálskemu colnému úradu prístup k určitým údajom PNR v rozsahu, v akom sú zhromaždené a obsiahnuté v ich automatizovanom rezervačnom systéme a v systéme kontroly odletov.

Právne predpisy EÚ v oblasti ochrany údajov neumožňujú európskym a iným dopravcom, ktorí prevádzkujú lety smerom z EÚ, aby údaje PNR o svojich cestujúcich postupovali tretím krajinám, ktoré nezabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov bez poskytnutia primeraného zabezpečenia údajov. Je potrebné vypracovať riešenie, ktoré by zabezpečilo právny základ pre prenos údajov PNR z EÚ do Austrálie ako uznanie nevyhnutnosti a dôležitosti využívania údajov PNR v boji proti terorizmu a inej závažnej nadnárodnej trestnej činnosti, a zároveň by sa zabránilo právnej neistote pre leteckých dopravcov. Okrem toho by sa toto riešenie malo uplatňovať rovnako v celej Európskej únii s cieľom zabezpečiť právnu istotu pre leteckých dopravcov a rešpektovanie práv jednotlivcov na ochranu osobných údajov, ako aj ich fyzickej bezpečnosti.

Európske únia podpísala v roku 2008 s Austráliou dohodu o spracúvaní a prenose údajov zo záznamu o cestujúcom (PNR) vychádzajúcu zo súboru záväzkov Austrálskeho colného úradu týkajúcich sa uplatňovania programu PNR[1].

Po nadobudnutí platnosti lisabonskej zmluvy a pred uzatvorením dohody predložila Rada dohodu z roku 2008 Európskemu parlamentu na odsúhlasenie. Európsky parlament prijal uznesenie[2], v ktorom rozhodol o odložení hlasovania o požadovanom súhlase a žiadal o opätovné prerokovanie dohody na základe určitých kritérií. Pred uskutočnením týchto opätovných rokovaní sa prechodne uplatňuje dohoda z roku 2008.

Dňa 21. septembra 2010 Komisia predložila odporúčanie Rade, aby povolila začatie rokovaní o dohode medzi Európskou úniou a Austráliou o prenose a použití údajov z osobných záznamov o cestujúcich (PNR) v záujme predchádzania terorizmu a inej závažnej nadnárodnej trestnej činnosti a boja proti nim.

Európsky parlament prijal 11. novembra 2010 uznesenie o odporúčaní Komisie Rade, aby dala poverenie na začatie rokovaní.

Rada prijala 2. decembra 2010 rozhodnutie, spolu so smernicami pre rokovania, ktorým poverila Komisiu, aby začala rokovania v mene Európskej únie. Po rokovaniach medzi stranami bola dohoda parafovaná 6. mája 2011.

Táto dohoda zohľadňuje všeobecné kritériá stanovené v oznámení Komisie o všeobecnom prístupe k prenosu osobných záznamov o cestujúcich do tretích krajín[3] a s smernice Rady pre rokovania a je s nimi v súlade.

PNR je veľmi dôležitým nástrojom v boji proti terorizmu a závažnej trestnej činnosti. Dohoda zabezpečuje viacero dôležitých ochranných opatrení pre tých, ktorých údaje budú prenášané a spracované. Účel spracovania údajov PNR je predovšetkým prísne obmedzený na predchádzanie, odhaľovanie, vyšetrovanie a trestné stíhanie teroristických trestných činov a závažnej nadnárodnej trestnej činnosti. Jednotlivcom sa zabezpečuje právo na prístup, nápravu, odškodnenie a informácie. . Prenos údajov sa bude uskutočňovať výlučne pasívnou metódou (push) a využívanie citlivých údajov sa zakazuje. Obdobie uchovávania údajov je obmedzené a údaje budú po uplynutí určitej lehoty anonymizované. Nad dodržiavaním týchto pravidiel bude nezávisle dohliadať austrálsky zmocnenec pre informácie.

V článku 218 ods. 5 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa stanovuje, že Rada poveruje na podpis medzinárodných dohôd.

Komisia preto navrhuje Rade, aby prijala rozhodnutie podpísať dohodu medzi Európskou úniou a Austráliou o spracovaní a prenose údajov z osobného záznamu o cestujúcom (PNR) leteckými dopravcami Austrálskemu úradu pre colnú správu a ochranu hraníc.

2011/0125 (NLE)

Návrh

ROZHODNUTIE RADY

o podpise dohody medzi Európskou úniou a Austráliou o spracovaní a prenose údajov z osobného záznamu o cestujúcom (PNR) leteckými dopravcami Austrálskemu úradu pre colnú správu a ochranu hraníc

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 82 ods. 1 písm. d) a článok 87 ods. 2 písm. a) v spojení s jej článkom 218 ods. 5,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1) Dňa 2. decembra 2010 Rada prijala rozhodnutie spolu so smernicami pre rokovania, v ktorom oprávnila Komisiu začať rokovania v mene Európskej únie o dohode medzi Európskou úniou a Austráliou na prenos a použitie údajov z osobných záznamov o cestujúcom (PNR) v záujme predchádzania terorizmu a inej závažnej nadnárodnej trestnej činnosti a boja proti nim.

(2) Dohoda bola prerokovaná. Rokovania boli úspešne ukončené parafovaním dohody.

(3) Dohoda by sa mala podpísať s výhradou jej uzavretia k neskoršiemu dátumu.

(4) Táto dohoda rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané predovšetkým Chartou základných práv Európskej únie, a to najmä právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života uznané v jej článku 7, právo na ochranu súkromných údajov uznané v jej článku 8 a právo na účinný prostriedok nápravy a na spravodlivý proces uznané v jej článku 47. Táto dohoda by sa mala uplatňovať v súlade s uvedenými právami a zásadami.

(5) [V súlade s článkom 3 Protokolu č. 21 o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý tvorí prílohu k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, sa Spojené kráľovstvo a Írsko podieľajú na prijatí tohto rozhodnutia.]

(6) V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, ktorý tvorí prílohu k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, sa Dánsko nepodieľa na prijatí tohto rozhodnutia a nie je viazané dohodou ani nepodlieha jej uplatňovaniu,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Podpis dohody medzi Európskou úniou a Austráliou o spracovaní a prenose údajov z osobného záznamu o cestujúcom (PNR) leteckými dopravcami Austrálskemu úradu pre colnú správu a ochranu hraníc sa týmto povoľuje s výhradou jej uzavretia k neskoršiemu dátumu.

Znenie dohody, ktorá sa má podpísať, je pripojené k tomuto rozhodnutiu.

Týmto sa Komisia poveruje určiť osoby splnomocnené podpísať dohodu s výhradou jej uzavretia.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli

Za Radu

predseda

PRÍLOHA

DOHODA

medzi Európskou úniou a Austráliou o spracovaní a prenose údajov z osobného záznamu o cestujúcom (PNR) leteckými dopravcami Austrálskemu úradu pre colnú správu a ochranu hraníc

EURÓPSKA ÚNIA

na jednej strane a

AUSTRÁLIA

na druhej strane,

ďalej spolu len „zmluvné strany“,

SO ŽELANÍM účinne predchádzať terorizmu a závažnej nadnárodnej trestnej činnosti a bojovať proti nim v záujme ochrany svojich demokratických spoločností a spoločných hodnôt,

V SNAHE posilniť a povzbudiť spoluprácu medzi zmluvnými stranami v duchu partnerstva Európskej únie a Austrálie,

UZNÁVAJÚC, že spoločné využívanie informácií je podstatným prvkom boja proti terorizmu a závažnej nadnárodnej trestnej činnosti a že využívanie údajov z osobného záznamu o cestujúcom (PNR) je v tejto súvislosti dôležitým nástrojom,

UZNÁVAJÚC význam predchádzania terorizmu a boja proti terorizmu, ako aj závažnej nadnárodnej trestnej činnosti pri súčasnom dodržiavaní základných práv a slobôd, najmä práva na súkromie a ochranu osobných údajov,

MAJÚC NA PAMÄTI článok 6 Zmluvy o Európskej únii o dodržiavaní základných práv, právo na súkromie v súvislosti so spracovaním osobných údajov, ako sa uvádza v článku 16 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, zásadu proporcionality a nevyhnutnosti v súvislosti s právom na súkromný a rodinný život, rešpektovanie súkromia a ochranu osobných údajov podľa článku 8 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, Dohovor Rady Európy č. 108 o ochrane jednotlivcov, pokiaľ ide o automatické spracovanie osobných údajov a jeho dodatkový protokol 181, články 7 a 8 Charty základných práv Európskej únie a článok 17 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach o práve na súkromie,

UZNÁVAJÚC, že Austrália a EÚ podpísali v roku 2008 dohodu medzi Európskou úniou a Austráliou o spracúvaní a prenose údajov zo záznamu o cestujúcom (PNR) s pôvodom v Európskej únii leteckými dopravcami Austrálskej colnej správe, ktorá sa predbežne uplatňuje od času podpísania, nenadobudla však platnosť,

BERÚC NA VEDOMIE, že Európsky parlament sa 5. mája 2010 rozhodol odložiť hlasovanie o udelení súhlasu s uvedenou dohodou a svojím rozhodnutím z 11. novembra 2010 uvítal odporúčanie Európskej komisie Rade Európskej únie prerokovať novú dohodu,

UZNÁVAJÚC príslušné ustanovenia austrálskeho colného zákona z roku 1901 (Cth) (ďalej len „colný zákon“), a najmä jeho oddielu 64AF, v ktorom sa od všetkých prevádzkovateľov medzinárodnej osobnej leteckej dopravy, ktorí vykonávajú leteckú dopravu do Austrálie, z nej alebo cez ňu, vyžaduje, aby na požiadanie poskytli Austrálskemu úradu pre colnú správu a ochranu hraníc údaje PNR v rozsahu, v ktorom sú tieto údaje zhromaždené a uložené v kontrolných systémoch leteckého dopravcu na rezervácie a odlety konkrétnym spôsobom a v konkrétnej forme,

UZNÁVAJÚC, že zákon o colnej správe z roku 1985 (Cth), zákon o migrácii z roku 1958 (Cth), trestný zákon z roku 1914 (Cth), zákon o ochrane súkromia z roku 1988 (Cth), zákon o prístupe k informáciám z roku 1982 (Cth), zákon o generálnom audítorovi z roku 1997 (Cth), zákon o ombudsmanovi z roku 1976 (Cth) a zákon o verejnej službe z roku 1999 (Cth) zabezpečujú ochranu údajov, práva na prístup a odškodnenie, nápravu a poznámku, a opravné prostriedky a postihy za zneužívanie osobných údajov,

BERÚC NA VEDOMIE záväzok Austrálie, že Austrálsky úrad pre colnú správu a ochranu hraníc spracúva údaje PNR výhradne s cieľom predchádzať, odhaľovať, vyšetrovať a trestne stíhať teroristické trestné činy a závažnú nadnárodnú trestnú činnosť v súlade s prísnymi bezpečnostnými opatreniami súvisiacimi s ochranou súkromia a osobných údajov uvedenými v tejto dohode,

KLADÚC DÔRAZ na dôležitosť spoločného využívania analytických údajov, ktoré Austrália získala z PNR v spolupráci s policajnými a justičnými orgánmi členských štátov, Europolom alebo Eurojustom, ako prostriedok na podporu medzinárodnej policajnej a justičnej spolupráce,

POTVRDZUJÚC, že táto dohoda nepredstavuje precedens pre žiadne budúce rokovania medzi Austráliou a Európskou úniou alebo medzi jednou zo zmluvných strán a iným štátom, pokiaľ ide o spracúvanie a prenos údajov PNR alebo akejkoľvek inej formy údajov, a berúc na vedomie, že je možné preskúmať potrebu a uskutočniteľnosť podobných dohôd pre cestujúcich po mori,

SA DOHODLI TAKTO:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Účel dohody

V snahe zaistiť bezpečnosť a ochranu verejnosti táto dohoda zabezpečuje prenos údajov PNR s pôvodom v EÚ Austrálskemu úradu pre colnú správu a ochranu hraníc. V tejto dohode sa ustanovujú podmienky, za ktorých sa takéto údaje môžu prenášať a používať, ako aj spôsob ochrany týchto údajov.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto dohody:

1. „dohoda“ znamená túto dohodu, jej prílohy a akékoľvek ich zmeny a doplnenia;

2. „osobné údaje“ znamenajú akúkoľvek informáciu, ktorá sa týka identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby: identifikovateľná osoba je osoba, ktorú možno identifikovať, priamo alebo nepriamo, najmä pomocou overenia identifikačného čísla alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických pre jej fyzickú, fyziologickú, duševnú, hospodársku, kultúrnu alebo sociálnu identitu;

3. „spracúvanie“ je akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré sa vykonávajú s údajmi PNR automatizovanými alebo inými prostriedkami, ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, uchovávanie, úprava alebo zmena, vyhľadávanie, nahliadanie do nich, využívanie, sprístupnenie odovzdaním alebo postúpením, šírenie alebo poskytovanie iným spôsobom, spájanie alebo kombinovanie, blokovanie, vymazávanie alebo ničenie;

4. „leteckí dopravcovia“ sú leteckí dopravcovia, ktorí majú rezervačné systémy a/alebo údaje PNR spracúvané na území Európskej únie a vykonávajú osobnú leteckú prepravu v medzinárodnej leteckej doprave do Austrálie, z nej alebo cez ňu;

5. „rezervačné systémy“ znamenajú rezervačný systém leteckých dopravcov, systém riadenia odletov alebo ekvivalentné systémy zabezpečujúce rovnaké funkcie;

6. „osobné záznamy o cestujúcom“ alebo „údaje PNR“ sú informácie, ktoré v EÚ spracúvajú leteckí dopravcovia o cestovných požiadavkách každého cestujúceho, uvedených v prílohe 1, ktorá obsahuje informácie potrebné na spracovanie a kontrolu rezervácií rezervujúcimi a zúčastnenými leteckými dopravcami;

7. „cestujúci“ je cestujúci alebo člen posádky vrátane kapitána;

8. „citlivé údaje“ sú akékoľvek osobné údaje týkajúce sa rasového alebo etnického pôvodu, politických názorov, náboženského alebo filozofického presvedčenia, členstva v odboroch, zdravia alebo sexuálneho života.

Článok 3

Rozsah pôsobnosti

9. Austrália zabezpečí, že Austrálsky úrad pre colnú správu a ochranu hraníc bude spracúvať údaje PNR získané na základe tejto dohody výhradne s cieľom odhaľovať, vyšetrovať a trestne stíhať teroristické trestné činy alebo závažné nadnárodné trestné činy a predchádzať im:

10. Teroristické trestné činy zahŕňajú:

11. činy osoby, ktoré zahŕňajú násilie, alebo sú inak nebezpečné pre ľudský život, alebo vytvárajú riziko poškodenia majetku alebo infraštruktúry a o ktorých sa vzhľadom na ich povahu a okolnosti odôvodnene predpokladá, že sa páchajú s cieľom:

i) zastrašiť alebo vytvárať nátlak na obyvateľstvo;

ii) zastrašiť, donútiť alebo vytvárať nátlak na vládu alebo medzinárodnú organizáciu, aby konala alebo sa konania zdržala, alebo

iii) vážne destabilizovať alebo zničiť základné politické, ústavné, hospodárske alebo sociálne štruktúry krajiny alebo medzinárodnej organizácie;

12. napomáhanie, sponzorovanie alebo poskytovanie finančnej, materiálnej či technickej podpory pre činy opísané v písmene a) alebo poskytovanie finančných či iných služieb pre uvedené činy alebo na ich podporu;

13. poskytovanie alebo zhromažďovanie finančných prostriedkov akýmkoľvek spôsobom, priamo či nepriamo, s úmyslom, že sa majú použiť, alebo s vedomím, že sa majú použiť, v plnej miere alebo čiastočne na vykonanie ktoréhokoľvek činu opísaného v písmenách a) alebo b); alebo

14. napomáhanie, podnecovanie činov opísaných v písmenách a), b) alebo c) alebo pokusy o tieto činy.

15. Závažný nadnárodný trestný čin je trestný čin, ktorý sa v Austrálii postihuje výkonom trestu alebo ochranným opatrením na maximálne obdobie najmenej štyroch rokov alebo vyšším trestom, ako to ustanovuje austrálske právo, ak ide o trestný čin nadnárodnej povahy. Trestný čin sa posudzuje ako čin nadnárodnej povahy najmä ak:

16. sa pácha vo viac ako jednej krajine;

17. sa pácha v jednej krajine, ale podstatná časť jeho prípravy, plánovania, riadenia alebo kontroly sa uskutočňuje v inej krajine;

18. sa pácha v jednej krajine, ale je do neho zapojená organizovaná zločinecká skupina, ktorá vyvíja trestnú činnosť vo viac ako jednej krajine; alebo

19. sa pácha v jednej krajine, ale má vážne účinky v inej krajine.

20. Vo výnimočných prípadoch môže Austrália spracúvať údaje PNR, ak je to potrebné, na ochranu životných záujmov ktorejkoľvek osoby, ako je riziko úmrtia, vážneho poranenia alebo ohrozenia zdravia.

21. Okrem toho, na účely dohľadu nad verejnou správou a jej zodpovednosti a umožnenia náhrady škody a postihu za zneužitie údajov, môžu byť údaje PNR spracúvané v každom jednotlivom prípade, ak austrálske právne predpisy osobitne vyžadujú takéto spracovanie.

Článok 4

Zabezpečenie poskytovania údajov PNR

22. Leteckí dopravcovia poskytujú údaje PNR obsiahnuté v ich rezervačných systémoch Austrálskemu úradu pre colnú správu a ochranu hraníc. Žiadne právne ustanovenia ktorejkoľvek zmluvnej strany im nesmú brániť dodržiavať príslušný austrálsky právny predpis, ktorý ich zaväzuje takto poskytovať údaje.

23. Austrália nebude požadovať od leteckých dopravcov, aby poskytovali prvky údajov PNR, ktoré ešte nie sú zhromaždené alebo obsiahnuté v ich rezervačných systémoch.

24. Ak údaje PNR prenesené leteckými dopravcami zahŕňajú iné údaje ako tie, ktoré sú uvedené v prílohe 1, Austrálsky úrad pre colnú správu a ochranu hraníc ich vymaže.

Článok 5

Primeranosť

Dodržiavanie tejto dohody zo strany Austrálskeho úradu pre colnú správu a ochranu hraníc bude, v zmysle príslušných právnych predpisov EÚ o ochrane údajov, predstavovať primeranú úroveň ochrany údajov PNR postúpených Austrálskemu úradu pre colnú správu a ochranu hraníc na účely tejto dohody.

Článok 6

Policajná a justičná spolupráca

25. Austrálsky úrad pre colnú správu a ochranu hraníc zabezpečí v rámci možností dostupnosť príslušných a náležitých informácií získaných z údajov PNR pre policajné a justičné orgány príslušného členského štátu, Europol a Eurojust, v rámci pôsobnosti ich príslušných mandátov a v súlade s presadzovaním práva alebo inými dohodami o spoločnom využívaní informácií medzi Austráliou a ktorýmkoľvek členským štátom Európskej únie, prípadne Europolom alebo Eurojustom.

26. Policajný alebo justičný orgán členského štátu Európskej únie, Europol alebo Eurojust môže v rámci pôsobnosti svojich príslušných mandátov požiadať o prístup k údajom PNR alebo k príslušným a náležitým informáciám získaným z údajov PNR, čo je potrebné v konkrétnom prípade na prevenciu, odhalenie, vyšetrovanie alebo trestné stíhanie teroristických trestných činov alebo závažných nadnárodných trestných činov na území Európskej únie. Austrálsky úrad pre colnú správu a ochranu hraníc sprístupní tieto informácie v súlade s dohodami a ustanoveniami uvedenými v odseku 1.

KAPITOLA II

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA UPLATNITEĽNÉ NA SPRACOVANIE ÚDAJOV PNR

Článok 7

Ochrana údajov a nediskriminácia

27. Údaje PNR podliehajú ustanoveniam zákona o ochrane súkromia z roku 1988 (Cth) (ďalej len „zákon o ochrane súkromia“), ktorým sa upravuje zhromažďovanie, používanie, úschova a zverejňovanie, zabezpečenie a prístup, ako aj zmena osobných informácií, ktoré má v držbe väčšina austrálskych ministerstiev a vládnych úradov.

28. Austrália zabezpečí, že bezpečnostné opatrenia uplatniteľné na spracovanie údajov PNR podľa tejto dohody a príslušných vnútroštátnych právnych predpisov sa budú uplatňovať na všetkých cestujúcich bez diskriminácie, najmä na základe štátnej príslušnosti alebo krajiny trvalého pobytu alebo fyzickej prítomnosti v Austrálii.

Článok 8

Citlivé údaje

Akékoľvek spracovanie citlivých údajov PNR Austrálskym úradom pre colnú správu a ochranu hraníc je zakázané. Pokiaľ údaje PNR o cestujúcom, ktoré sa prenášajú Austrálskemu úradu pre colnú správu a ochranu hraníc, zahŕňajú citlivé údaje, Austrálsky úrad pre colnú správu a ochranu hraníc ich vymaže.

Článok 9

Bezpečnosť a integrita údajov

29. S cieľom zabrániť náhodnému alebo neoprávnenému zničeniu alebo náhodnej strate, zmene, neoprávnenému zverejneniu alebo prístupu, alebo akýmkoľvek neoprávneným formám ich spracovania:

30. zariadenie na spracovanie údajov PNR sa uchováva v zabezpečenom fyzickom prostredí, pričom sa používajú špičkové systémy a kontrola fyzického narušenia;

31. údaje PNR sa uchovávajú oddelene od akýchkoľvek iných údajov. Pri porovnávaní môžu údaje prichádzať do systému PNR, nie však zo systému PNR do iných databáz. Prístup k systému PNR musí byť limitovaný na obmedzený počet úradníkov v rámci Austrálskeho úradu pre colnú správu a ochranu hraníc, ktorí sú osobitne oprávnení generálnym riaditeľom na spracovanie údajov PNR na účely tejto dohody. Títo úradníci pristupujú k systému PNR na zabezpečených pracoviskách, ktoré sú neoprávneným osobám neprístupné;

32. Prístup úradníkov uvedených v písmene b) k systému PNR kontroluje bezpečnostný prístupový systém, ako je viacúrovňové prihlasovanie s použitím užívateľského mena a hesla;

33. Prístup k sieti Austrálskeho úradu pre colnú správu a ochranu hraníc a k akýmkoľvek údajom obsiahnutým v systéme PNR je predmetom auditu. Vytvorený záznam o audite obsahuje meno užívateľa, pracovné miesto užívateľa, dátum a čas prístupu, obsah dopytu a počet vrátených záznamov;

34. Všetky údaje PNR sa zabezpečene prenášajú z Austrálskeho úradu pre colnú správu a ochranu hraníc iným orgánom;

35. Systém PNR zabezpečí zisťovanie a ohlasovanie porúch;

36. Údaje PNR sú chránené pred akýmkoľvek manipulovaním, zmenou, pridávaním alebo poškodením v dôsledku nesprávneho fungovania systému;

37. Nerobia sa žiadne kópie databázy PNR iné ako na zálohovanie na obnovu po havárii.

38. Akékoľvek porušenie bezpečnosti údajov, najmä také, ktoré má za následok náhodné alebo neoprávnené zničenie alebo náhodnú stratu, zmenu, neoprávnené zverejnenie alebo prístup alebo akékoľvek neoprávnené formy spracovania, podlieha účinným a odrádzajúcim sankciám.

39. Austrálsky úrad pre colnú správu a ochranu hraníc musí ohlásiť každé porušenie bezpečnosti údajov Úradu austrálskeho zmocnenca pre informácie a informovať Európsku komisiu o tom, že takéto porušenie bolo ohlásené.

Článok 10

Dohľad a zodpovednosť

40. Dodržiavanie pravidiel na ochranu údajov vládnymi orgánmi spracúvajúcimi údaje PNR podlieha dohľadu zo strany austrálskeho zmocnenca pre informácie, ktorý má v rámci ustanovení zákona o ochrane súkromia právomoc preskúmať dodržiavanie zákona o ochrane súkromia úradmi, monitorovať a preskúmať rozsah, v akom Austrálsky úrad pre colnú správu a ochranu hraníc dodržiava zákon o ochrane súkromia.

41. Austrálsky úrad pre colnú správu a ochranu hraníc má v rámci zákona o ochrane súkromia mechanizmy umožňujúce austrálskemu zmocnencovi pre informácie vykonávať pravidelné formálne kontroly všetkých aspektov používania údajov PNR pochádzajúcich z EÚ Austrálskym úradom pre colnú správu a ochranu hraníc, politík a postupov zaobchádzania s týmito údajmi a prístupu k nim.

42. Austrálsky zmocnenec pre informácie bude najmä prerokúvať sťažnosti podané jednotlivcom bez ohľadu na jeho štátnu príslušnosť alebo krajinu trvalého pobytu súvisiace s ochranou jeho práv a slobôd, pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov. Príslušná osoba bude informovaná o výsledku sťažnosti. Austrálsky zmocnenec pre informácie bude tiež pomáhať príslušným osobám pri uplatňovaní ich práv na základe tejto dohody, najmä práv na prístup, nápravu a odškodnenie.

43. Jednotlivci majú tiež právo podať sťažnosť ombudsmanovi Austrálskeho zväzu, pokiaľ ide o zaobchádzanie s nimi zo strany Austrálskeho úradu pre colnú správu a ochranu hraníc.

Článok 11

Transparentnosť

44. Austrália požiada leteckých dopravcov, aby poskytovali cestujúcim zrozumiteľné a zmysluplné informácie súvisiace so zhromažďovaním, spracovaním a účelom používania údajov PNR. Tieto informácie sa budú podľa možností poskytovať v čase rezervácie.

45. Austrália sprístupní verejnosti, najmä na príslušných webových stránkach vlády, informácie o účele zhromažďovania a využívania PNR Austrálskym úradom pre colnú správu a ochranu hraníc. Tieto informácie budú obsahovať údaje o tom, ako požiadať o prístup, nápravu a odškodnenie.

Článok 12

Právo na prístup

46. Každý jednotlivec má právo na prístup k svojim údajom PNR na základe žiadosti predloženej Austrálskemu úradu pre colnú správu a ochranu hraníc. Prístup sa poskytuje bez zbytočného obmedzenia alebo zdržania. Toto právo udeľuje zákon o prístupe k informáciám z roku 1982 (Cth) (ďalej len „zákon o prístupe k informáciám“) a zákon o ochrane súkromia. Právo na prístup sa ďalej rozširuje na možnosť požiadať o dokumenty v držbe Austrálskeho úradu pre colnú správu a ochranu hraníc a získať ich nezávisle od toho, či údaje, ktoré sa ho týkajú, boli prenesené alebo sprístupnené, a informácie o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli údaje zverejnené.

47. Zverejnenie informácií podľa odseku 1 môže podliehať opodstatneným právnym obmedzeniam uplatňovaným na základe austrálskeho práva s cieľom zaručiť prevenciu, odhaľovanie, vyšetrovanie alebo stíhanie trestných činov a chrániť verejnosť alebo národnú bezpečnosť pri náležitom zohľadnení oprávnených záujmov príslušného jednotlivca.

48. Akékoľvek odmietnutie alebo obmedzenie prístupu sa vystaví jednotlivcovi v písomnej forme do tridsiatich (30) dní alebo v rámci akéhokoľvek zákonného predĺženia tejto lehoty. Súčasne sa mu oznámia faktické alebo právne dôvody, na ktorých sa toto rozhodnutie zakladá. Toto oznámenie sa môže opomenúť, ak existuje dôvod podľa odseku 2. Vo všetkých týchto prípadoch sú jednotlivci informovaní o ich práve podať sťažnosť proti rozhodnutiu Austrálskeho úradu pre colnú správu a ochranu hraníc. Táto sťažnosť sa predloží austrálskemu zmocnencovi pre informácie. Ďalej budú informovaní o prostriedkoch dostupných podľa austrálskeho práva na požiadanie o administratívne alebo súdne odškodnenie.

49. Ak jednotlivec predloží sťažnosť austrálskemu zmocnencovi pre informácie, ako sa uvádza v odseku 3, musí byť oficiálne informovaný o výsledku vyšetrovania sťažnosti. Minimálne musí dostať potvrdenie, či boli dodržané jeho práva na ochranu údajov v súlade s touto dohodou.

50. Austrálsky úrad pre colnú správu a ochranu hraníc nesprístupní údaje PNR verejnosti okrem jednotlivcov, ktorých údaje PNR boli spracované, alebo ich zástupcom.

Článok 13

Právo na opravu a vymazanie

51. Každý jednotlivec má právo usilovať o opravu svojich údajov PNR spracovaných Austrálskym úradom pre colnú správu a ochranu hraníc, ak sú tieto údaje nepresné. Oprava môže vyžadovať vymazanie.

52. Žiadosti o opravu údajov PNR v držbe Austrálskeho úradu pre colnú správu a ochranu hraníc sa môžu predkladať priamo Austrálskemu úradu pre colnú správu a ochranu hraníc na základe zákona o prístupe k informáciám alebo zákona o ochrane súkromia.

53. Austrálsky úrad pre colnú správu a ochranu hraníc vykoná všetky potrebné overenia súvisiace so žiadosťou a bez zbytočného odkladu informuje jednotlivca o tom, či boli jeho údaje PNR opravené alebo vymazané. Toto oznámenie sa písomne vydá jednotlivcovi do tridsiatich (30) dní alebo v rámci akéhokoľvek zákonného predĺženia tejto lehoty a poskytne mu informácie o možnosti podať austrálskemu zmocnencovi pre informácie sťažnosť proti rozhodnutiu Austrálskeho úradu pre colnú správu a ochranu hraníc a takisto o prostriedkoch dostupných podľa austrálskeho práva na požiadanie o administratívne alebo súdne odškodnenie.

54. Ak jednotlivec predloží sťažnosť austrálskemu zmocnencovi pre informácie, ako sa uvádza v odseku 3, musí byť oficiálne informovaný o výsledku vyšetrovania.

Článok 14

Právo na odškodnenie

55. Každý jednotlivec má právo na účinné administratívne alebo súdne odškodnenie, ak boli porušené jeho práva uvedené v tejto dohode.

56. Každý jednotlivec, ktorý utrpel škodu v dôsledku neoprávnenej operácie spracovania alebo akéhokoľvek aktu nezlučiteľného s právami uvedenými v tejto dohode, má právo požiadať o účinné opravné opatrenia, ktoré môžu zahŕňať náhradu škody od Austrálie.

57. Práva uvedené v odsekoch 1 a 2 sa poskytujú jednotlivcom bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť alebo krajinu pôvodu, miesto trvalého pobytu alebo fyzickú prítomnosť v Austrálii.

Článok 15

Automatizované spracovanie údajov PNR

58. Austrálsky úrad pre colnú správu a ochranu hraníc alebo iné vládne orgány uvedené v prílohe 2 nesmú prijať žiadne rozhodnutie, ktoré významne postihuje cestujúceho alebo vytvára na neho nepriaznivý právny vplyv len na základe automatizovaného spracovania údajov PNR.

59. Austrálsky úrad pre colnú správu a ochranu hraníc nesmie vykonávať automatizované spracovanie údajov na základe citlivých údajov.

Článok 16

Uchovávanie údajov

60. Údaje PNR sa uchovávajú najviac päť a pol roka od dátumu prvého prevzatia údajov PNR Austrálskym úradom pre colnú správu a ochranu hraníc. Počas tohto obdobia sa údaje PNR uchovávajú v systéme PNR len na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a trestného stíhania teroristických trestných činov alebo závažnej nadnárodnej trestnej činnosti, a to takto:

61. Od prvého prevzatia do troch rokov sú všetky údaje PNR prístupné pre obmedzený počet úradníkov Austrálskeho úradu pre colnú správu a ochranu hraníc osobitne oprávnených generálnym riaditeľom Austrálskeho úradu pre colnú správu a ochranu hraníc na identifikáciu cestujúcich, ktorí môžu byť osobami potenciálneho záujmu.

62. Od troch rokov po prvom prevzatí do konca päť a polročného obdobia sa údaje PNR uchovávajú v systéme PNR, ale všetky prvky údajov, ktoré môžu slúžiť na identifikáciu cestujúceho, ktorého sa údaje PNR týkajú, musia byť zamaskované. Takéto anonymizované údaje PNR musia byť prístupné iba obmedzenému počtu úradníkov Austrálskeho úradu pre colnú správu a ochranu hraníc osobitne oprávnených generálnym riaditeľom Austrálskeho úradu pre colnú správu a ochranu hraníc na vykonávanie analýz súvisiacich s teroristickými trestnými činmi alebo závažnou nadnárodnou trestnou činnosťou. Úplný prístup k údajom PNR povolí len členovi riadiaceho útvaru Austrálskeho úradu pre colnú správu a ochranu hraníc, ak je potrebné vykonať vyšetrovania s cieľom prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a trestného stíhania teroristických trestných činov a závažnej nadnárodnej trestnej činnosti.

63. Na dosiahnutie anonymizácie sa musia zamaskovať tieto prvky PNR:

64. meno(mená);

65. iné mená v PNR vrátane počtu cestujúcich v PNR;

66. všetky dostupné kontaktné údaje (vrátane pôvodcu informácií);

67. všeobecné poznámky vrátane iných doplnkových informácií (OSI), informácií o zvláštnych službách (SSI) a informácií o zvláštnych požiadavkách (SSR), ak obsahujú akékoľvek informácie umožňujúce identifikovať fyzickú osobu; a

68. všetky zhromaždené vopred spracované údaje o cestujúcom (APP) alebo údaje z vopred získaných informácií o cestujúcom (API), ak obsahujú akékoľvek informácie umožňujúce identifikovať fyzickú osobu.

69. Bez ohľadu na odsek 1 údaje PNR požadované na osobitné vyšetrovanie, trestné stíhanie alebo vymáhanie trestov za teroristické trestné činy alebo závažnú nadnárodnú trestnú činnosť môžu byť spracované na účely daného vyšetrovania, trestného stíhania alebo vykonania sankcií. Údaje PNR sa môžu uchovávať dovtedy, kým sa neuzavrie príslušné vyšetrovanie alebo trestné stíhanie, alebo kým sa nevykoná sankcia.

70. Po uplynutí lehoty na uchovávanie údajov uvedenej v odsekoch 1 a 3 sa údaje PNR trvalo vymažú.

Článok 17

Zápis a dokumentovanie údajov PNR

71. Akékoľvek spracovanie, vrátane prístupu a konzultovania alebo prenosu údajov PNR, ako aj žiadosti o údaje PNR orgánmi Austrálie alebo tretích krajín, a to aj v prípade odmietnutia, zapisuje alebo dokumentuje Austrálsky úrad pre colnú správu a ochranu hraníc s cieľom overiť zákonnosť spracovania údajov, vlastného monitorovania a zabezpečenia náležitej integrity údajov a bezpečnosti spracovania údajov.

72. Zápisy alebo dokumentovanie pripravené podľa odseku 1 sa používajú len na účely dohľadu a kontroly vrátane vyšetrovania a riešenia záležitostí súvisiacich s neoprávneným prístupom.

73. Zápisy alebo dokumentovanie pripravené podľa odseku 1 sa na požiadanie oznámia austrálskemu zmocnencovi pre informácie. Austrálsky zmocnenec pre informácie použije tieto informácie len na dohľad nad ochranou údajov a na zabezpečenie riadneho spracovania údajov, ako aj integrity a bezpečnosti údajov.

Článok 18

Poskytovanie údajov PNR ostatným vládnym orgánom Austrálie

74. Austrálsky úrad pre colnú správu a ochranu hraníc môže poskytnúť údaje PNR len tým vládnym orgánom Austrálie, ktoré sú uvedené v prílohe 2 a len na základe týchto bezpečnostných opatrení:

75. Prijímajúce vládne orgány zabezpečia údajom PNR bezpečnostné opatrenia uvedené v tejto dohode;

76. Údaje sa poskytnú výlučne na účely uvedené v článku 3;

77. Údaje sa poskytnú len v jednotlivých prípadoch, pokiaľ neboli anonymizované;

78. Pred poskytnutím údajov Austrálsky úrad pre colnú správu a ochranu hraníc dôkladne posúdi relevantnosť údajov, ktoré sa majú poskytnúť. Poskytnú sa len tie konkrétne prvky údajov PNR, ktoré sú jednoznačne preukázané ako nevyhnutné za konkrétnych okolností. V každom prípade sa poskytuje minimálne možné množstvo údajov.

79. Prijímajúce vládne orgány zabezpečia, že údaje sa nebudú ďalej zverejňovať bez povolenia Austrálskeho úradu pre colnú správu a ochranu hraníc a toto povolenie Austrálsky úrad pre colnú správu a ochranu hraníc neudelí s výnimkou účelov uvedených v článku 3 dohody.

80. Zoznam orgánov uvedený v prílohe 2 sa môže zmeniť a doplniť výmenou diplomatických nôt medzi zmluvnými stranami tak, aby zahŕňal:

81. akékoľvek nástupnícke oddelenia alebo úrady tých, ktoré sú uvedené v prílohe 2; a

82. všetky nové oddelenia a úrady zriadené po nadobudnutí platnosti tejto dohody, ktorých funkcie priamo súvisia s prevenciou, odhaľovaním, vyšetrovaním alebo trestným stíhaním terorizmu alebo závažnej nadnárodnej trestnej činnosti; a

83. všetky existujúce oddelenia a úrady, ktorých funkcie nadobúdajú priamu súvislosť s prevenciou, odhaľovaním, vyšetrovaním alebo trestným stíhaním terorizmu alebo závažnej nadnárodnej trestnej činnosti.

84. Pri prenose analytických informácií obsahujúcich údaje PNR získané podľa tejto dohody sa musia dodržiavať bezpečnostné opatrenia uplatňované na údaje PNR v tomto článku.

85. Nič v tomto článku nebráni zverejňovaniu údajov PNR, keď je to potrebné na účely článku 3 ods. 4 a ods. 5 a článku 10.

Článok 19

Prenosy orgánom tretích krajín

86. Austrálsky úrad pre colnú správu a ochranu hraníc môže prenášať údaje PNR len konkrétnym orgánom tretích krajín na základe týchto bezpečnostných opatrení:

87. Austrálsky úrad pre colnú správu a ochranu hraníc je presvedčený, že prijímajúci orgán tretej krajiny súhlasil s tým, že poskytne preneseným údajom rovnaké bezpečnostné opatrenia, aké sú stanovené v tejto dohode;

88. Údaje PNR môže dostať iba ten orgán tretej krajiny, ktorého funkcie priamo súvisia s prevenciou, odhaľovaním, vyšetrovaním a trestným stíhaním teroristických trestných činov alebo závažnej nadnárodnej trestnej činnosti;

89. Údaje sa prenášajú výlučne s cieľom prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a trestného stíhania teroristických trestných činov alebo závažnej nadnárodnej trestnej činnosti uvedeným v článku 3;

90. Údaje sa prenášajú len v jednotlivých prípadoch;

91. Pred prenosom údajov Austrálsky úrad pre colnú správu a ochranu hraníc starostlivo posúdi relevantnosť údajov, ktoré majú byť prenesené. Prenášajú sa len tie konkrétne prvky údajov PNR, ktoré sú zreteľne preukázané ako nevyhnutné za konkrétnych okolností. V každom prípade sa prenáša minimálne možné množstvo údajov.

92. Keď si je Austrálsky úrad pre colnú správu a ochranu hraníc vedomý toho, že sa prenášajú údaje o občanovi alebo obyvateľovi členského štátu, príslušné orgány daného členského štátu musia byť pri najbližšej vhodnej príležitosti informované o danej záležitosti.

93. Austrálsky úrad pre colnú správu a ochranu hraníc je presvedčený, že prijímajúci orgán tretej krajiny súhlasil s tým, že uchová údaje PNR len dovtedy, kým sa neuzavrie príslušné vyšetrovanie alebo trestné stíhanie, alebo kým sa nevykoná sankcia, alebo tieto údaje už viac nebudú požadované na účely uvedené v článku 3 ods. 4, a v žiadnom prípade nie dlhšie, ako to bude potrebné;

94. Austrálsky úrad pre colnú správu a ochranu hraníc je presvedčený, že prijímajúci orgán tretej krajiny súhlasil s tým, že nebude ďalej prenášať údaje PNR;

95. Austrálsky úrad pre colnú správu a ochranu hraníc zabezpečí v prípade potreby, aby bol cestujúci informovaný o prenose jeho údajov PNR.

96. Pri prenose analytických informácií obsahujúcich údaje PNR získané podľa tejto dohody sa musia dodržiavať bezpečnostné opatrenia uplatňované na údaje PNR v tomto článku.

97. Nič v tomto článku nebráni zverejňovaniu údajov PNR, keď je to potrebné na účely článku 3 ods. 4.

KAPITOLA III

MODALITY PRENOSOV

Článok 20

Metóda prenosu

Na účely tejto dohody zmluvné strany zabezpečia, že leteckí dopravcovia uskutočňujú prenos údajov PNR Austrálskemu úradu pre colnú správu a ochranu hraníc výlučne na základe pasívneho spôsobu (push method) a v súlade s týmito postupmi:

98. Leteckí dopravcovia uskutočňujú prenos údajov PNR elektronickými prostriedkami v súlade s technickými požiadavkami Austrálskeho úradu pre colnú správu a ochranu hraníc alebo, v prípade technickej poruchy, akýmikoľvek inými vhodnými prostriedkami zabezpečujúcimi náležitú úroveň bezpečnosti údajov.

99. Leteckí dopravcovia uskutočňujú prenos údajov PNR s použitím dohodnutého formátu posielania správ.

100. Leteckí dopravcovia uskutočňujú prenos údajov PNR bezpečným spôsobom s použitím spoločných protokolov, ktoré vyžaduje Austrálsky úrad pre colnú správu a ochranu hraníc.

Článok 21

Frekvencia prenosu

101. Zmluvné strany zabezpečia, že leteckí dopravcovia prenášajú Austrálskemu úradu pre colnú správu a ochranu hraníc všetky požadované údaje PNR o cestujúcich opísané v článku 20 maximálne v piatich plánovaných časových momentoch na jeden let, pričom prvý moment nastane do 72 hodín pred plánovaným odletom. Austrálsky úrad pre colnú správu a ochranu hraníc oznámi leteckým dopravcom konkrétne časy pre prenos údajov.

102. V osobitných prípadoch, keď existuje náznak, že je potrebný rýchly prístup s cieľom reagovať na konkrétnu hrozbu súvisiacu s teroristickými trestnými činmi alebo závažnou nadnárodnou trestnou činnosťou, Austrálsky úrad pre colnú správu a ochranu hraníc môže požiadať leteckého dopravcu, aby poskytol údaje PNR pred prvým plánovaným prenosom. Pri vykonávaní tejto obozretnosti Austrálsky úrad pre colnú správu a ochranu hraníc koná uvážlivo a primerane a používa výlučne pasívnu metódu.

103. V osobitných prípadoch, keď existuje náznak, že je potrebný prístup s cieľom reagovať na konkrétnu hrozbu súvisiacu s teroristickými trestnými činmi alebo závažnou nadnárodnou trestnou činnosťou, Austrálsky úrad pre colnú správu a ochranu hraníc môže požiadať leteckého dopravcu, aby preniesol údaje PNR medzi pravidelnými prenosmi alebo po pravidelných prenosoch uvedených v odseku 1. Pri vykonávaní tejto obozretnosti Austrálsky úrad pre colnú správu a ochranu hraníc koná uvážlivo a primerane a používa výlučne pasívnu metódu.

KAPITOLA IV

VYKONÁVACIE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 22

Neodchýlenie/Vzťah s inými dokumentmi

104. Táto dohoda nevytvára ani neudeľuje žiadne právo alebo výhodu žiadnej osobe alebo subjektu, súkromnému či verejnému. Každá zmluvná strana zabezpečí, že ustanovenia tejto dohody sa budú riadne vykonávať.

105. Nič v tejto dohode neobmedzuje práva alebo bezpečnostné opatrenia obsiahnuté v právnych predpisoch Austrálie.

106. Nič v tejto dohode sa neodchyľuje od existujúcich povinností v rámci akýchkoľvek dokumentov o dvojstrannej vzájomnej právnej pomoci medzi Austráliou a členskými štátmi Európskej únie zameraných na pomoc pri žiadosti o získanie údajov pre dokazovanie v trestných konaniach týkajúcich sa terorizmu alebo závažnej nadnárodnej trestnej činnosti.

Článok 23

Riešenie sporov a pozastavenie uplatňovania dohody

107. Akýkoľvek spor, ktorý vznikne z výkladu, uplatňovania alebo vykonávania tejto dohody a všetky s tým súvisiace záležitosti dávajú podnet na konzultácie medzi zmluvnými stranami s cieľom dosiahnuť vzájomne vyhovujúce riešenie, vrátane toho, že sa každej zmluvnej strane poskytne možnosť súhlasiť s riešením v primeranej lehote.

108. Ak konzultácie nepovedú k vyriešeniu sporu, každá zmluvná strana môže pozastaviť uplatňovanie tejto dohody písomným vyrozumením diplomatickou cestou, pričom každé takéto pozastavenie nadobudne účinnosť 120 dní po dátume uvedeného vyrozumenia, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

109. Každé pozastavenie sa skončí okamžite po vyriešení sporu k spokojnosti Austrálie a EÚ.

110. Bez ohľadu na akékoľvek pozastavenie platnosti tejto dohody sa budú všetky údaje, ktoré získa Austrálsky úrad pre colnú správu a ochranu hraníc podľa podmienok tejto dohody, naďalej spracúvať v súlade s bezpečnostnými opatreniami tejto dohody, vrátane ustanovení o uchovávaní a vymazávaní údajov.

Článok 24

Konzultácia a preskúmanie

111. Zmluvné strany sa vzájomne informujú o všetkých legislatívnych alebo regulačných zmenách, podľa možnosti pred ich prijatím, ktoré môžu vážne ovplyvniť vykonávanie tejto dohody. Usudzuje sa, že odkazy v tejto dohode na austrálsky právny poriadok zahŕňajú všetky nasledujúce právne predpisy.

112. Zmluvné strany spoločne preskúmajú vykonávanie tejto dohody a všetky s tým súvisiace záležitosti jeden rok po nadobudnutí platnosti tejto dohody a následne pravidelne počas trvania tejto dohody a dodatočne na základe žiadosti ktorejkoľvek zmluvnej strany. Zmluvné strany súhlasia s tým, že preskúmanie by malo najmä preveriť mechanizmus maskovania údajov v súlade s článkom 16 ods. 1 písm. b), všetky ťažkosti súvisiace s operačnou účinnosťou a nákladovou efektívnosťou uvedeného mechanizmu, ako aj skúsenosti získané s podobnými mechanizmami v iných vyspelých systémoch PNR vrátane systému EÚ. Ak neexistuje žiadny operačne účinný a nákladovo efektívny mechanizmus, namiesto neho bude prístup k údajom obmedzený archivovaním a môže byť prístupný len tým spôsobom, že anonymizované údaje budú prístupné podľa článku 16.

113. Zmluvné strany sa vopred dohodnú o spoločnom preskúmaní svojich modalít a vzájomne si oznámia zloženie svojich príslušných skupín. Na účely spoločného preskúmania bude Európsku úniu zastupovať Európska komisia a Austráliu bude zastupovať Austrálsky úrad pre colnú správu a ochranu hraníc. Členmi skupín môžu byť experti na ochranu údajov a presadzovanie práva. V súlade s platnými právnymi predpismi sa od každého účastníka spoločného preskúmania vyžaduje, aby rešpektoval dôverný charakter diskusií a mal náležité povolenia prístupu k tajným informáciám. S cieľom spoločného preskúmania Austrálsky úrad pre colnú správu a ochranu hraníc zabezpečí prístup k príslušným dokumentom, systémom a pracovníkom.

114. Zmluvné strany preskúmajú dohodu, najmä jej operačnú účinnosť, najneskôr štyri roky po nadobudnutí jej platnosti.

115. Na základe spoločného preskúmania Európska komisia predloží správu Európskemu parlamentu a Rade Európskej únie. Austrália dostane príležitosť predložiť písomné pripomienky, ktoré budú tvoriť prílohu k správe.

116. Keďže vytvorenie systému EÚ PNR by mohlo zmeniť kontext tejto dohody, ak a kedy bude systém EÚ PNR prijatý, zmluvné strany sa poradia, či bude potrebné túto dohodu zodpovedajúcim spôsobom upraviť.

Článok 25

Ukončenie dohody

117. Ktorákoľvek zmluvná strana môže kedykoľvek vypovedať túto dohodu písomným oznámením cez diplomatické kanály. Ukončenie dohody nadobudne účinnosť 120 dní od dátumu prijatia takéhoto oznámenia, alebo, ak sa zmluvné strany dohodnú inak.

118. Bez ohľadu na akékoľvek ukončenie platnosti tejto dohody sa budú všetky údaje, ktoré získa Austrálsky úrad pre colnú správu a ochranu hraníc podľa podmienok tejto dohody, naďalej spracúvať v súlade s bezpečnostnými opatreniami tejto dohody, vrátane ustanovení o uchovávaní a vymazávaní údajov.

Článok 26

Obdobie platnosti

119. V súlade s článkom 25 táto dohoda zostane v platnosti sedem rokov od dátumu nadobudnutia jej platnosti.

120. Po uplynutí obdobia uvedeného v odseku 1, ako aj každého následného obdobia obnovenia dohody podľa tohto odseku bude dohoda obnovená na následné sedemročné obdobie, pokiaľ jedna zo zmluvných strán písomne nevyrozumie diplomatickými kanálmi druhú zmluvnú stranu o svojom úmysle neobnoviť dohodu s predstihom najmenej dvanásť mesiacov.

121. Bez ohľadu na akékoľvek uplynutie platnosti tejto dohody sa budú všetky údaje, ktoré získa Austrálsky úrad pre colnú správu a ochranu hraníc podľa podmienok tejto dohody, naďalej spracúvať v súlade s bezpečnostnými opatreniami tejto dohody vrátane ustanovení o uchovávaní a vymazávaní údajov.

Článok 27

Údaje PNR prijaté pred nadobudnutím platnosti tejto dohody

Austrália zaobchádza so všetkými údajmi PNR, ktoré budú v držbe Austrálskeho úradu pre colnú správu a ochranu hraníc v čase nadobudnutia platnosti tejto dohody, v súlade s ustanoveniami tejto dohody. Žiadne údaje však nesmú byť utajené pred 1. januárom 2015.

Článok 28

Územná pôsobnosť

122. V súlade s odsekmi 2 až 4 sa táto dohoda uplatňuje na území, na ktoré sa vzťahuje Zmluva o Európskej únii a Zmluva o fungovaní Európskej únie, a na území Austrálie.

123. Táto dohoda sa uplatňuje v Dánsku, Spojenom kráľovstve alebo v Írsku, iba ak Európska komisia písomne oznámi Austrálii, že Dánsko, Spojené kráľovstvo alebo Írsko sa rozhodli byť touto dohodou viazané.

124. Ak pred nadobudnutím platnosti tejto dohody Európska komisia oznámi Austrálii, že sa dohoda bude uplatňovať v Dánsku, Spojenom kráľovstve alebo v Írsku, uplatňovanie dohody na území uvedeného štátu sa začne tým istým dňom ako v ostatných členských štátoch EÚ, ktoré sú touto dohodou viazané.

125. Ak po nadobudnutí platnosti tejto dohody Európska komisia oznámi Austrálii, že sa dohoda uplatňuje v Dánsku, Spojenom kráľovstve alebo v Írsku, bude sa táto dohoda uplatňovať na území uvedeného štátu od prvého dňa po prijatí tohto oznámenia Austráliou.

Článok 29

Záverečné ustanovenia

126. Táto dohoda nadobúda platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dátume, ku ktorému si zmluvné strany vymenili oznámenia o ukončení svojich vnútorných postupov potrebných na tento účel.

127. Táto dohoda nahrádza Dohodu medzi Európskou úniou a Austráliou o spracúvaní a prenose údajov zo záznamu o cestujúcom (PNR) s pôvodom v Európskej únii leteckými dopravcami Austrálskej colnej správe, ktorá bola uzavretá v Bruseli 30. júna 2008 a ktorá sa prestane uplatňovať po nadobudnutí platnosti tejto dohody.

V…, dňa… ; v dvoch vyhotoveniach v anglickom jazyku. Táto dohoda sa vyhotoví aj v bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku, pričom každé znenie je rovnako autentické. V prípade odchýlky medzi jazykovými verziami má platnosť anglické znenie.

ZA EURÓPSKU ÚNIU

++++++++++

ZA AUSTRÁLIU

++++++++++

Príloha 1

Prvky údajov PNR uvedené v článku 2 písmene f), ktoré musia leteckí dopravcovia poskytnúť Austrálskemu úradu pre colnú správu a ochranu hraníc, ale len ak ich už zhromažďujú:

128. Kód lokalizačného záznamu PNR

129. Dátum rezervácie/vystavenia letenky

130. Dátum(-y) plánovanej cesty

131. Meno (mená)

132. Dostupné informácie z programov pre často cestujúcich a o výhodách (t. j. bezplatné letenky, vyššia trieda atď.)

133. Ďalšie mená v PNR vrátane počtu cestujúcich v rámci jedného PNR

134. Všetky dostupné kontaktné informácie (vrátane pôvodcu informácií)

135. Všetky dostupné informácie o platbe/fakturovaní (bez podrobností o iných transakciách, ktoré sa uskutočnili kreditnou kartou alebo z účtu, ktoré nesúvisia s cestovnou transakciou)

136. Trasa cesty pre konkrétny PNR

137. Cestovná kancelária/zástupca cestovnej kancelárie

138. Informácie týkajúce sa spoločného využívania kódu

139. Oddelené/rozdelené informácie

140. Štatút cestujúceho počas cesty (vrátane potvrdení a štatútu pri registrácii)

141. Informácie o letenke vrátane čísla letenky, o jednosmerných letenkách a automatizovanom výpočte cestovného

142. Všetky informácie o batožine

143. Informácia o sedadle vrátane čísla sedadla

144. Všeobecné poznámky vrátane informácií OSI, SSI a SSR

145. Akékoľvek zhromaždené informácie APIS

146. Všetky doterajšie zmeny v údajoch PNR uvedených v bodoch 1 až 18

Príloha 2

Zoznam ďalších vládnych orgánov Austrálie, ktorým je Austrálsky úrad pre colnú správu a ochranu hraníc oprávnený poskytovať údaje PNR:

147. Australian Crime Commission (Austrálska kriminálna komisia);

148. Australian Federal Police (Austrálska federálna polícia);

149. Australian Security Intelligence Organisation (Austrálska bezpečnostná spravodajská organizácia);

150. Commonwealth Director of Public Prosecutions (Federálny vrchný štátny zástupca);

151. Department of Immigration and Citizenship (Ministerstvo pre imigráciu a občianstvo);

152. Office of Transport Security, Department of Infrastructure and Transport (Úrad pre bezpečnosť dopravy, Oddelenie infraštruktúry a dopravy).

[1] Ú. v. EÚ L 213, 8.8.2008, s. 47.

[2] P7_TA-(2010)0144, 5.5.2010

[3] KOM(2010) 492.