52011PC0051

Návrh ROZHODNUTIE RADY o uzavretí a predbežnom uplatňovaní Dohody o spolupráci na systéme satelitnej navigácie medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a Nórskym kráľovstvom /* KOM(2011) 51 v konečnom znení - 2011/00330(NLE) */


SK

|| EURÓPSKA KOMISIA

Brusel, 14.2.2011

KOM(2011) 51 v konečnom znení

2011/0033 (NLE)

 

Návrh

ROZHODNUTIE RADY

o uzavretí a predbežnom uplatňovaní Dohody o spolupráci na systéme satelitnej navigácie medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a Nórskym kráľovstvom

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Nórsko je naším najbližším partnerom z nečlenských krajín EÚ v oblasti spolupráce na európskych systémoch GNSS Galileo a EGNOS. Z politického, technologického a finančného hľadiska Nórsko dlhodobo prispieva ku všetkým fázam programu Galileo prostredníctvom svojho členstva v Európskej vesmírnej agentúre a niekoľkoročnou neformálnou účasťou v riadiacich štruktúrach ES v súvislosti s programom Galileo.

Touto dohodou sa spolu s rozhodnutím Spoločného výboru EHS-EÚ 94/2009 začleňujúcim nariadenia 683/2008 a 1321/2004 (v znení zmien a doplnení) do Dohody o EHP formalizuje spolupráca medzi Nórskom a Európskou úniou v oblasti satelitnej navigácie.

V dohode sa stanovujú všeobecné zásady spolupráce, ako aj práva a povinnosti Nórska v tých oblastiach – najmä pokiaľ ide o bezpečnosť – na ktoré sa nevzťahuje existujúce acquis týkajúce sa systému Galileo, t. j. uvedené rozhodnutie 94/2009.

Dohoda je potrebná, pretože v Nórsku budú nainštalované dve dôležité pozemné zariadenia, ktoré budú prispievať k správnemu fungovaniu systému. V tejto súvislosti Nórsko prijíma politický záväzok, že bude prispievať k budúcej politike Únie týkajúcej sa ochrany európskych systémov GNSS.

O dohode sa rokovalo na základe smerníc na rokovanie, ktoré Rada prijala 8. júla 2005. Dohoda bola podpísaná 22. septembra 2010.

Táto dohoda dopĺňa rozhodnutie Spoločného výboru EHS-EÚ 94/2009 zmenou a doplnením protokolov 31 a 37 k Dohode o EHP, na základe ktorého Nórsko pristupuje k nariadeniu Rady (ES) č. 1321/2004 z 12. júla 2004 o štruktúrach riadenia európskych programov satelitnej rádiovej navigácie, nariadeniu (ES) č. 1942/2006 z 12. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1321/2004 a nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008 z 9. júla 2008 o pokračovaní v implementácii európskych programov satelitnej navigácie (EGNOS a Galileo). Predišlo sa duplicite medzi týmito dvomi nástrojmi.

V súvislosti s podpisom dohody sa uskutočnila konzultácia medzi útvarmi (CISNet – termín 29. 6. 2009 – konzultácia TREN-54986) a zapracovali sa pripomienky útvarov.

Výsledkom bol návrh Komisie na rozhodnutie Rady o podpísaní KOM/2009/453.

Dohoda bola podpísaná 22. septembra 2010.

Teraz sa musí uzavrieť.

Návrh

Komisia navrhuje Rade na základe článkov 171 a 172 v spojení s článkom 218 ods. 8 Zmluvy o fungovaní Európskej únie schváliť uzavretie a predbežné uplatňovanie Dohody o spolupráci na systéme satelitnej navigácie medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a Nórskym kráľovstvom.

Komisia sa vyzýva, aby prijala tento návrh a predložila ho Rade.

2011/0033 (NLE)

Návrh

ROZHODNUTIE RADY

o uzavretí a predbežnom uplatňovaní Dohody o spolupráci na systéme satelitnej navigácie medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a Nórskym kráľovstvom

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 172 v spojení s článkom 218 ods. 8,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1) Komisia prerokovala s Nórskym kráľovstvom Dohodu o spolupráci na systéme satelitnej navigácie (ďalej len „dohoda“), ktorá bola podpísaná 22. septembra 2010.

(2) Dohodu musia ratifikovať aj členské štáty.

(3) V súlade s článkom 12 ods. 4 dohody by Európska únia, pokiaľ ide o prvky patriace do jej právomoci, a Nórske kráľovstvo mali dohodu predbežne uplatňovať, až kým nenadobudne platnosť.

(4) Dohoda bola podpísaná v mene Európskej únie a mala by sa predbežne uplatňovať tak, ako je uvedené v tomto rozhodnutí,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje Dohoda o spolupráci na systéme satelitnej navigácie medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a Nórskym kráľovstvom.

Znenie dohody je pripojené k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Pokiaľ ide o prvky patriace do právomoci Únie, v súlade s článkom 12 ods. 4 dohody sa dohoda až do nadobudnutia jej platnosti uplatňuje predbežne. Komisia uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie oznámenie s informáciami o dátume začatia predbežného uplatňovania dohody.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli

                                                                       Za Radu

                                                                       predseda

PRÍLOHA

DOHODA O SPOLUPRÁCI na systéme satelitnej navigácie medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a Nórskym kráľovstvom

EURÓPSKA ÚNIA, ďalej len „Únia“,

a

BELGICKÉ KRÁĽOVSTVO,

BULHARSKÁ REPUBLIKA,

ČESKÁ REPUBLIKA,

DÁNSKE KRÁĽOVSTVO,

NEMECKÁ SPOLKOVÁ REPUBLIKA,

ESTÓNSKA REPUBLIKA,

HELÉNSKA REPUBLIKA,

ŠPANIELSKE KRÁĽOVSTVO,

FRANCÚZSKA REPUBLIKA,

ÍRSKO,

TALIANSKA REPUBLIKA,

CYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITOVSKÁ REPUBLIKA,

LUXEMBURSKÉ VEĽKOVOJVODSTVO,

MAĎARSKÁ REPUBLIKA,

MALTA,

HOLANDSKÉ KRÁĽOVSTVO,

RAKÚSKA REPUBLIKA,

POĽSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

RUMUNSKO,

SLOVINSKÁ REPUBLIKA,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

FÍNSKA REPUBLIKA,

ŠVÉDSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA,

Zmluvné strany Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ďalej len „členské štáty“

                                                                                na jednej strane a

NÓRSKE KRÁĽOVSTVO, ďalej len „Nórsko“,

                                                                                na druhej strane,

Európska únia, členské štáty a Nórsko, ďalej len spoločne „zmluvné strany“,

UZNÁVAJÚC úzku spoluprácu Nórska na programoch Galileo a EGNOS od fázy definovania týchto programov,

UVEDOMUJÚC si vývoj v riadení, vlastníctve a financovaní európskych programov GNSS v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 1321/2004 z 12. júla 2004 o štruktúrach riadenia európskych programov satelitnej rádiovej navigácie[1], jeho zmien a doplnení a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008 z 9. júla 2008 o pokračovaní v implementácii európskych programov satelitnej navigácie (EGNOS a Galileo) [2],

BERÚC DO ÚVAHY výhody rovnocennej miery ochrany európskych systémov GNSS a ich služieb na území zmluvných strán,

UZNÁVAJÚC zámer Nórska včas prijať a uplatňovať v rámci svojej právomoci opatrenia zabezpečujúce rovnocennú mieru bezpečnosti a ochrany ako tie, ktoré sa uplatňujú v Európskej únii,

UZNÁVAJÚC záväzky zmluvných strán podľa medzinárodného práva,

UZNÁVAJÚC záujem Nórska o všetky služby programu Galileo vrátane verejne regulovanej služby (Public Regulated Service, PRS),

UZNÁVAJÚC Dohodu medzi Nórskom a Európskou úniou o bezpečnostných postupoch pri výmene utajovaných skutočností,

ŽELAJÚC SI formálne nadviazať úzku spoluprácu vo všetkých aspektoch európskych programov GNSS,

POVAŽUJÚC Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“) za vhodný právny a inštitucionálny základ na rozvoj spolupráce medzi Európskou úniou a Nórskom v oblasti satelitnej navigácie,

ŽELAJÚC SI doplniť ustanovenia Dohody o EHP o dvojstrannú dohodu o satelitnej navigácii v otázkach osobitného významu pre Nórsko, Úniu a jej členské štáty,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

Cieľ dohody

Hlavným cieľom tejto dohody je ďalej posilňovať spoluprácu medzi zmluvnými stranami dopĺňaním ustanovení Dohody o EHP, ktoré sa uplatňujú na satelitnú navigáciu.

Článok 2

Vymedzenia pojmov

Na účely tejto dohody:

(a)             „európske globálne navigačné satelitné systémy (GNSS)“ sú systém Galileo a Európsky prekryvný systém geostacionárnej navigácie (EGNOS);

(b)             „rozšírenia“ sú regionálne mechanizmy, akým je EGNOS. Tieto mechanizmy umožňujú užívateľom GNSS získať vyššiu výkonnosť, ako napríklad väčšiu presnosť, dostupnosť, integritu a spoľahlivosť;

(c) „Galileo“ znamená nezávislý civilný európsky globálny systém satelitnej navigácie a časového riadenia, ktorý je pod civilnou kontrolou a ktorý je určený na poskytovanie služieb GNSS, ktoré navrhla a vypracovala Únia a jej členské štáty. Prevádzka systému Galileo sa môže zveriť súkromnému subjektu. V rámci systému Galileo sa plánujú služby s otvoreným prístupom, služby s komerčným zameraním, služby na ochranu ľudského života a na účely pátrania a záchrany, ako aj zabezpečená PRS s obmedzeným prístupom určená na potreby oprávnených používateľov z verejného sektora;

(d) „regulačné opatrenie“ znamená akýkoľvek právny predpis, nariadenie, politiku, pravidlo, postup, rozhodnutie alebo podobné správne opatrenie zmluvnej strany;

(e) „utajovaná skutočnosť“ znamená informáciu v akejkoľvek podobe, ktorá si vyžaduje ochranu proti neoprávnenému sprístupneniu, ktoré by mohlo v rôznej miere poškodiť základné záujmy zmluvných strán alebo jednotlivých členských štátov, vrátane národnej bezpečnosti. Ich utajenie sa označuje stupňom utajenosti. Takúto skutočnosť zmluvné strany utajujú v súlade s uplatniteľnými zákonmi a právnymi predpismi a chránia ju pred akoukoľvek stratou dôvernosti, integrity a dostupnosti.

Článok 3

Zásady spolupráce

1. Zmluvné strany súhlasia s uplatňovaním týchto zásad na činnosti spolupráce, ktoré sú predmetom tejto dohody:

(a) Dohoda o EHP je základom spolupráce medzi zmluvnými stranami v oblasti satelitnej navigácie;

(b) sloboda poskytovať služby satelitnej navigácie na území zmluvných strán;

(c) sloboda používať všetky služby systémov Galileo a EGNOS vrátane PRS s výhradou splnenia podmienok, ktoré sa vzťahujú na používanie týchto služieb;

(d) úzka spolupráca v otázkach bezpečnosti GNSS prostredníctvom prijatia a výkonu rovnocenných bezpečnostných opatrení v rámci GNSS v Únii aj Nórsku;

(e) riadne dodržiavanie medzinárodných záväzkov zmluvných strán v súvislosti s pozemnými zariadeniami európskych systémov GNSS.

2. Táto dohoda nemá vplyv na inštitucionálnu štruktúru stanovenú v právnych predpisoch Európskej únie na účely prevádzky programu Galileo. Táto dohoda nemá vplyv ani na uplatniteľné regulačné opatrenia, ktorými sa vykonávajú záväzky nešírenia a kontroly vývozu, kontroly nehmotných transferov technológie, ani opatrenia národnej bezpečnosti.

Článok 4

Rádiové frekvenčné spektrum

1. Zmluvné strany súhlasia so spoluprácou v otázkach rádiového frekvenčného spektra, pokiaľ ide o európske systémy satelitnej navigácie v rámci Medzinárodnej telekomunikačnej únie (International Telecommunication Union, ITU), pričom sa zohľadní Memorandum o porozumení o evidencii systému služieb družicovej navigácie Galileo pri ITU (Memorandum of Understanding on the Management of ITU filings of the Galileo radio-navigation satellite service system) podpísané 5. novembra 2004.

2. V tejto súvislosti zmluvné strany chránia zodpovedajúce pridelené frekvencie na európske systémy satelitnej navigácie s cieľom zabezpečiť dostupnosť služieb týchto systémov v prospech používateľov.

3. Zmluvné strany okrem toho uznávajú dôležitosť ochrany rádiového navigačného spektra pred narušením a interferenciou. Na tento účel určujú zdroje interferencií a hľadajú vzájomne prijateľné riešenia na boj proti týmto interferenciám.

4. Nič v tejto dohode sa nevykladá ako odchýlka od uplatniteľných ustanovení ITU vrátane rádiokomunikačného poriadku ITU.

Článok 5

Pozemné zariadenia európskych systémov GNSS

1. Nórsko prijíma všetky uskutočniteľné opatrenia na uľahčenie rozmiestnenia, údržby a výmeny pozemných zariadení európskych systémov GNSS (ďalej len „pozemné zariadenia“) na území, ktoré patrí do jeho právomoci.

2. Nórsko prijíma všetky uskutočniteľné opatrenia na zabezpečenie ochrany a nepretržitej a nerušenej prevádzky pozemných zariadení na svojom území vrátane prípadnej mobilizácie svojich orgánov výkonom práva. Nórsko prijíma všetky uskutočniteľné opatrenia na zabránenie interferencii zo strany miestnych rádií, ako aj útokom hakerov a pokusom o odpočúvanie.

3. Európska komisia a majiteľ vlastníckych práv sa dohodnú na zmluvných vzťahoch týkajúcich sa pozemných zariadení. Nórske orgány budú v plnej miere rešpektovať osobitný štatút pozemných zariadení a vždy, keď je to možné, sa budú usilovať o dohodu s Európskou komisiou ešte pred prijatím akýchkoľvek opatrení týkajúcich sa pozemných zariadení.

4. Nórsko umožňuje nepretržitý a nerušený prístup k pozemným zariadeniam všetkým osobám, ktoré určuje alebo inak oprávňuje Európska únia. Nórsko na tieto účely zriaďuje kontaktné miesto, ktoré prijíma informácie o osobách navštevujúcich pozemné zariadenia a inak v praxi uľahčuje pohyb a činnosti týchto osôb.

5. Archívy a vybavenie pozemných zariadení ako aj dokumenty v tranzite bez ohľadu na ich formu, na ktorých je úradná pečať alebo označenie, nepodliehajú kontrole colnými ani policajnými orgánmi.

6. V prípade ohrozenia alebo zníženia bezpečnosti pozemných zariadení alebo ich prevádzky sa Nórsko a Európska komisia bezodkladne navzájom informujú o takejto udalosti a nápravných opatreniach. Európska komisia môže určiť iný dôveryhodný subjekt, ktorý bude fungovať ako kontaktné miesto na výmenu takýchto informácií s Nórskom.

7. Zmluvné strany zavedú v osobitnom dojednaní podrobnejšie postupy týkajúce sa otázok v odsekoch 1 až 6. Tieto postupy by sa mali okrem iného vzťahovať na podrobnosti týkajúce sa kontrol, povinností kontaktných miest, požiadaviek na kuriérov a na opatrenia voči interferencii miestnych rádiových frekvencií a nepriateľským pokusom.

Článok 6

Bezpečnosť

1. Zmluvné strany sú presvedčené o potrebe chrániť globálne navigačné satelitné systémy pred hrozbami ako zneužitie, interferencia, narušenie a nepriateľské činy. Zmluvné strany teda prijímajú všetky uskutočniteľné kroky, prípadne vrátane osobitných dohôd na zabezpečenie nepretržitosti, bezpečnosti a ochrany služieb satelitnej navigácie a súvisiacej infraštruktúry, ako aj kľúčových zariadení na svojom území. Európska komisia má v úmysle vypracovať opatrenia na ochranu, kontrolu a riadenie citlivých zariadení, informácií a technológií európskych programov GNSS proti takýmto hrozbám a nežiaducemu šíreniu.

2. V tejto súvislosti Nórsko potvrdzuje svoj úmysel pristúpiť v rámci svojej právomoci k včasnému prijatiu a výkonu opatrení zabezpečujúcich rovnocennú mieru bezpečnosti a ochrany ako tie, ktoré sa uplatňujú v Európskej únii. Uznávajúc túto skutočnosť budú zmluvné strany riešiť otázky bezpečnosti GNSS vrátane akreditácie v príslušných výboroch riadiacich štruktúru európskych systémov GNSS. Praktické dojednania a postupy sa určia v rokovacom poriadku príslušných výborov, pričom sa zohľadní aj rámec Dohody o EHP.

3. V prípade, že by nebolo možné dosiahnuť rovnocennú úroveň bezpečnosti a ochrany, zmluvné strany vedú konzultácie s cieľom napraviť túto situáciu. Rozsah spolupráce v tomto sektore je prípadne možné primerane upraviť.

Článok 7

Výmena utajovaných skutočností

1. Výmena a ochrana utajovaných skutočností Únie prebieha v súlade s Dohodou medzi Nórskym kráľovstvom a Európskou úniou o bezpečnostných postupoch pri výmene utajovaných skutočností[3] podpísanou 22. novembra 2004, ako aj s vykonávacími predpismi uvedenej dohody.

2. Nórsko si môže utajované skutočnosti s vnútroštátnym označením stupňa utajenia týkajúce sa programu Galileo vymieňať s tými členskými štátmi, s ktorými na tieto účely uzavrelo dvojstranné dohody.

3. Zmluvné strany sa usilujú zriadiť komplexný a súdržný právny rámec umožňujúci vzájomnú výmenu utajovaných skutočností týkajúcich sa programu Galileo.

Článok 8

Kontrola vývozu

1. S cieľom zabezpečiť uplatňovanie jednotnej politiky kontroly vývozu a nešírenia medzi zmluvnými stranami v súvislosti s programom Galileo Nórsko potvrdzuje svoj úmysel pristúpiť v rámci svojej právomoci k včasnému prijatiu a výkonu opatrení zabezpečujúcich rovnocennú mieru kontroly vývozu a nešírenia technológie, údajov a položiek týkajúcich sa programu Galileo, ako tie, ktoré sa uplatňujú v Únii a jej členských štátoch.

2. V prípade, že by nebolo možné dosiahnuť rovnocennú úroveň kontroly vývozu a nešírenia, zmluvné strany budú viesť konzultácie s cieľom napraviť túto situáciu. Rozsah spolupráce v tomto sektore je prípadne možné primerane upraviť.

Článok 9

Verejne regulovaná služba

Nórsko vyjadrilo svoj záujem o verejne regulovanú službu (Public Regulated Service, PRS) Galileo, keďže ju považuje za dôležitý prvok svojej účasti na európskych programoch GNSS. Zmluvné strany sa dohodli, že túto záležitosť budú riešiť po vymedzení politík a prevádzkových dojednaní, ktoré sa vzťahujú na prístup k PRS.

Článok 10

Medzinárodná spolupráca

1. Zmluvné strany uznávajú hodnotu koordinovaných prístupov na medzinárodných fórach pre normalizáciu a certifikáciu, pokiaľ ide o služby globálnej satelitnej navigácie. Zmluvné strany budú najmä spoločne podporovať vývoj noriem Galileo a propagovať ich uplatňovanie na celom svete, pričom sa zdôrazní interoperabilita s inými systémami GNSS.

2. S cieľom podporiť a zrealizovať ciele tejto dohody preto zmluvné strany prípadne spolupracujú na všetkých otázkach týkajúcich sa GNSS, ktoré sa objavujú najmä v rámci Medzinárodnej organizácie civilného letectva, Medzinárodnej námornej organizácie a ITU.

Článok 11

Konzultácie a riešenie sporov

Zmluvné strany bezodkladne konzultujú na žiadosť ktorejkoľvek z nich akúkoľvek otázku, ktorá vyplýva z výkladu alebo uplatňovania tejto dohody. Akékoľvek spory týkajúce sa výkladu alebo uplatňovania tejto dohody sa urovnávajú konzultáciou medzi zmluvnými stranami.

Článok 12

Nadobudnutie platnosti a ukončenie

1. Táto dohoda nadobúda platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom si zmluvné strany vzájomne oznámili ukončenie postupov potrebných na tento účel. Oznámenia sa zasielajú generálnemu sekretariátu Rady, ktorý je depozitárom tejto dohody.

2. Uplynutie alebo ukončenie platnosti tejto dohody neovplyvní platnosť ani trvanie žiadnych dojednaní, ktoré sa v rámci nej vykonali, ani žiadne špecifické práva a povinnosti, ktoré vznikli v oblasti práv duševného vlastníctva.

3. Túto dohodu možno zmeniť a doplniť vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán. Každá zmena a doplnenie nadobúda platnosť dňom doručenia poslednej diplomatickej nóty, informujúcej druhú zmluvnú stranu, že boli ukončené príslušné vnútorné postupy potrebné na nadobudnutie platnosti.

4. Bez ohľadu na ustanovenia odseku 1 sa Nórsko a Európska únia, pokiaľ ide o prvky patriace do jej právomoci, dohodli na predbežnom uplatňovaní tejto dohody od prvého dňa mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom si navzájom oznámia ukončenie postupov potrebných na tento účel.

5. Každá zo zmluvných strán môže túto dohodu ukončiť písomným oznámením druhej strane so šesťmesačnou výpovednou lehotou.

Táto dohoda je vyhotovená dvojmo v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom, talianskom a nórskom jazyku, pričom každé znenie je rovnako autentické.

[1]               Ú. v. EÚ L 246, 20.7.2004, s. 1.

[2]               Ú. v. EÚ L 196, 24.7.2008, s. 1.

[3]               Ú. v. EÚ L 362, 9.12.2004, s. 29.