7.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CE 377/188


Utorok 10. mája 2011
Opatrenia prístavných štátov zameraných na prevenciu a odrádzanie od nezákonného, nenahláseného a neregulovaného rybolovu a na jeho odstránenie ***

P7_TA(2011)0192

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. mája 2011 o návrhu rozhodnutia Rady o schválení Dohody o opatreniach prístavných štátov zameraných na prevenciu a odrádzanie od nezákonného, nenahláseného a neregulovaného rybolovu a na jeho odstránenie v mene Európskej únie (05571/2011– C7-0068/2011 – 2010/0389(NLE))

2012/C 377 E/31

(Súhlas)

Európsky parlament,

so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (05571/2011),

so zreteľom na návrh Dohody o opatreniach prístavných štátov zameraných na prevenciu a odrádzanie od nezákonného, nenahláseného a neregulovaného rybolovu a na jeho odstránenie v mene Európskej únie (05571/2011),

so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 43 ods. 2 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C7-0068/2011),

so zreteľom na článok 81 a článok 90 ods. 8 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na odporúčanie Výboru pre rybné hospodárstvo (A7-0142/2011),

1.

udeľuje súhlas s dohodou;

2.

vyzýva Európsku komisiu, aby v súvislosti s obchodnými dohodami, oblastnými rybolovnými organizáciami, dohodami o partnerstve v oblasti rybného hospodárstva a rozvojovou politikou Únie aktívne podporovala podpísanie, ratifikáciu a vykonávanie Dohody o opatreniach prístavných štátov zameraných na prevenciu a odrádzanie od nezákonného, nenahláseného a neregulovaného rybolovu a na jeho odstránenie;

3.

poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a generálnemu riaditeľovi Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO).