6.4.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 107/72


Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zrušujú určité zastarané právne akty Rady v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky“

[KOM(2010) 764 v konečnom znení – 2010/0368 (COD)]

2011/C 107/15

Európsky parlament (18. januára 2011) a Rada (27. januára 2011) rozhodli podľa článku 42 prvý odsek, článku 43 ods. 2 a článku 304 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, že s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom prekonzultujú

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zrušujú určité zastarané právne akty Rady v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky

KOM(2010) 764 v konečnom znení – 2010/0368 (COD).

Keďže výbor usúdil, že návrh je úplne uspokojivý a nie sú k nemu potrebné žiadne pripomienky, na svojom 469. plenárnom zasadnutí 16. a 17. februára 2011 (schôdza zo 16. februára 2011) rozhodol 128 hlasmi za, pričom 1 člen sa hlasovania zdržal, zaujať k predloženému textu kladné stanovisko.

V Bruseli 16. februára 2011

Predseda Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

Staffan NILSSON