17.3.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 84/53


Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Zmenený a doplnený návrh smernice Rady o štruktúre a sadzbách spotrebných daní, ktorým podliehajú tabakové výrobky“

[KOM(2010) 641 v konečnom znení – 2007/0206 (CNS)]

2011/C 84/12

Európsky parlament 23. novembra 2010 a Rada 8. decembra 2010 sa rozhodli podľa článkov 113 a 304 Zmluvy o fungovaní Európskej únie prekonzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom

Zmenený a doplnený návrh smernice Rady o štruktúre a sadzbách spotrebných daní, ktorým podliehajú tabakové výrobky

KOM(2010) 641 v konečnom znení – 2007/0206 (CNS).

Keďže výbor usúdil, že návrh je uspokojivý a nie sú k nemu potrebné žiadne pripomienky, na svojom 468. plenárnom zasadnutí 19. a 20. januára 2011 (schôdza z 19. januára 2011) rozhodol 90 hlasmi za, pričom 3 členovia hlasovali proti a 8 sa hlasovania zdržali, zaujať k predkladanému textu kladné stanovisko.

V Bruseli 19. januára 2011

Predseda Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

Staffan NILSSON