14.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 364/7


STANOVISKO RADY GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

zo 7. decembra 2011

k odporúčaniu Rady o vymenovaní člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky

(CON/2011/100)

2011/C 364/04

Úvod a právny základ

Európska centrálna banka (ECB) prijala 1. decembra 2011 žiadosť predsedu Európskej rady o stanovisko k odporúčaniu Rady z 30. novembra 2011 (1) o vymenovaní člena Výkonnej Rady Európskej centrálnej banky.

Právomoc Rady guvernérov ECB vydať stanovisko je založená na článku 283 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Všeobecné pripomienky

1.

V odporúčaní Rady, ktoré bolo predložené Európskej rade, a ktoré je práve predmetom konzultácií s Európskym parlamentom a Radou guvernérov ECB, sa odporúča vymenovať pána Benoît COEURÉ za člena Výkonnej rady ECB na funkčné obdobie ôsmich rokov.

2.

Rada guvernérov ECB je toho názoru, že navrhovaný kandidát je uznávaným a skúseným odborníkom v menovej a bankovej oblasti, ako sa vyžaduje v článku 283 ods. 2 zmluvy.

3.

Rada guvernérov ECB nemá žiadne námietky k odporúčaniu Rady, aby bol pán Benoît COEURÉ vymenovaný za člena Výkonnej rady ECB.

Vo Frankfurte nad Mohanom 7. decembra 2011

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.