26.2.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 62/1


STANOVISKO EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 28. januára 2011

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/78/ES, 2002/87/ES a 2006/48/ES, pokiaľ ide o doplnkový dohľad nad finančnými inštitúciami vo finančnom konglomeráte

(CON/2011/6)

2011/C 62/01

Úvod a právny základ

Európska centrálna banka (ECB) prijala 30. septembra 2010 žiadosť Rady Európskej únie o stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/78/ES, 2002/87/ES a 2006/48/ES, pokiaľ ide o doplnkový dohľad nad finančnými inštitúciami vo finančnom konglomeráte (1) (ďalej len „navrhovaná smernica“).

Právomoc ECB vydať stanovisko je založená na článku 127 ods. 4 a článku 282 ods. 5 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, keďže navrhovaná smernica obsahuje ustanovenia, ktoré majú vplyv na spôsob, akým Európsky systém centrálnych bánk prispieva k hladkému uskutočňovaniu politík, ktoré sa týkajú stability finančného systému, ako je uvedené v článku 127 ods. 5 zmluvy. V súlade s článkom 17.5 prvou vetou rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky Rada guvernérov prijala toto stanovisko.

Všeobecná pripomienka

1.

ECB víta hlavný účel navrhovanej smernice, ktorým je zabezpečenie vhodného rozsahu doplnkového dohľadu nad finančnými konglomerátmi prostredníctvom odstránenia nedostatkov, ktoré sa vyvinuli vo vzťahu medzi režimom doplnkového dohľadu Únie (2) a sektorovými smernicami týkajúcimi sa služieb v oblasti bankovníctva a poisťovníctva.

Konkrétne pripomienky

Zaobchádzanie so zmiešanými finančnými holdingovými spoločnosťami

2.

ECB víta odkazy na „zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť“ v ustanoveniach sektorových smerníc, ktoré vymedzujú rámec konsolidovaného bankového dohľadu a skupinového dohľadu nad poisťovňami (3). Okrem doplnkového dohľadu to umožní uplatňovanie sektorového konsolidovaného/skupinového dohľadu nad finančnou holdingovou spoločnosťou alebo holdingovou poisťovňou, ktorá sa v dôsledku rozšírenia činností na iný finančný sektor stáva zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou. ECB má za to, že skúsenosti s dohľadom súvisiace so sektorovými aktivitami získané na základe konsolidovaného/skupinového dohľadu by sa mohli navyše vhodne doplniť o poznatky medziodvetvových rizík získané prostredníctvom doplnkového dohľadu. Zároveň by sa mali vypracovať účinné postupy dohľadu, ktoré na jednej strane umožnia začleniť do dohľadu všetky príslušné riziká a na druhej strane odstrániť prípadnú duplicitu v dohľade a zaručiť rovnosť podmienok. ECB odporúča (4) udeliť európskym orgánom dohľadu (ESA) právomoci prijímať v tomto ohľade spoločné usmernenia prostredníctvom Spoločného výboru.

Zaobchádzanie so správcovskými spoločnosťami

3.

ECB víta výslovné zohľadnenie správcovských spoločností pri uplatňovaní testu na identifikáciu finančných konglomerátov (5). ECB odporúča (6) začleniť správcovské spoločnosti do sektora v rámci finančného konglomerátu, s ktorým majú najužšie prepojenie, aby boli bližšie špecifikované v usmerneniach dohľadu. Toto riešenie bude z pohľadu hodnotenia rizika lepšie ako začlenenie do „najmenšieho finančného sektora“, s ktorým počíta navrhovaná smernica. Okrem toho v dôsledku výslovného začlenenia správcovských spoločností do doplnkového režimu dohľadu ECB odporúča (7), aby sa Európsky orgán pre cenné papiere a trhy spolu s ostatnými ESA podieľali na príprave usmernení, ktoré podporujú zbližovanie postupov dohľadu týkajúce sa doplnkového dohľadu (8). V tomto ohľade by znenie malo byť podobné tomu, ktoré je obsiahnuté v smernici 2010/78/EÚ (9), to znamená „príslušný ESA prostredníctvom Spoločného výboru“. Účasť všetkých príslušných ESA na príprave takýchto usmernení by mala zabezpečiť, aby sa šírenie škodlivého vplyvu, koncentrácia, prípady komplexnosti a konfliktov záujmov účinne riešili vo všetkých sektoroch a vo vzťahu ku všetkým regulovaným subjektom vo finančnom konglomeráte. V rovnakom duchu, pokiaľ ide o doplnkový dohľad nad vnútornými kontrolnými mechanizmami a procesmi riadenia rizík (10), by smernica 2002/87/ES mala požadovať súlad doplnkového dohľadu so sledovaním dodržiavania pravidiel obozretného podnikania príslušnými orgánmi, ako to ustanovuje smernica PKIPCP (11). Takýto súlad sa už vyžaduje medzi doplnkovým dohľadom a postupmi dohľadu na základe príslušných ustanovení bankovej smernice (12) a smernice Solventnosť II (13).

Formáty vykazovania

4.

ECB odporúča (14), aby sa na vykazovanie povinnej kapitálovej primeranosti vypočítanej pre príslušné subjekty finančného konglomerátu (15) používali formáty, periodicita a termíny harmonizované na základe implementačných technických noriem vypracovaných príslušnými ESA prostredníctvom Spoločného výboru (16). Takáto harmonizácia by mala nasledovať model, ktorý už existuje v sektore bankovníctva na základe zmeny a doplnenia bankovej smernice (17) z roku 2009. ECB má za to, že práca na harmonizácii formátov vykazovania bude pokračovať okrem iného v súvislosti s potrebami vzniknutými implementáciou kapitálového rámca Bazilej III do práva Únie. Vzhľadom na jeho úlohy v oblasti finančnej stability má Eurosystém veľký záujem v tejto oblasti a bude sledovať pokrok týchto prác v spolupráci s Komisiou.

V prípadoch, kde ECB odporúča zmenu a doplnenie navrhovanej smernice, sú v prílohe uvedené konkrétne pozmeňujúce návrhy spolu s vysvetlením.

Vo Frankfurte nad Mohanom 28. januára 2011

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  KOM(2010) 433 v konečnom znení.

(2)  V súčasnosti pozostáva zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 o doplnkovom dohľade nad úverovými inštitúciami, poisťovňami a investičnými inštitúciami vo finančnom konglomeráte (Ú. v. EÚ L 35, 11.2.2003, s. 1) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/78/ES z 27. októbra 1998 o doplnkovom dohľade nad poisťovňami a zaisťovňami v skupine poisťovní a zaisťovní (Ú. v. ES L 330, 5.12.1998, s. 1).

(3)  Pozri zmeny a doplnenia článku 1 a článku 2 ods. 2, článku 3 ods. 1, článku 4 ods. 2 a článku 10 ods. 2 a v prílohách I a II smernice 98/78/ES, ktoré boli zavedené článkom 1 a prílohou I navrhovanej smernice; pozri zmeny a doplnenia článkov 4, 71, 72, 84, 105, 125 až 127, 129 a 141 až 143 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES zo 14. júna 2006 o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 1), ktoré boli zavedené článkom 3 navrhovanej smernice.

(4)  Pozri navrhovanú zmenu a doplnenie 3 v prílohe tohto stanoviska.

(5)  Pozri článok 2 ods. 5 a článok 3 ods. 2 tretí pododsek smernice 2002/87/ES, ako sa ustanovuje v článku 2 ods. 1 a 2 navrhovanej smernice.

(6)  Pozri navrhovanú zmenu a doplnenie 1 v prílohe tohto stanoviska.

(7)  Pozri navrhovanú zmenu a doplnenie 2 v prílohe tohto stanoviska.

(8)  Pozri článok 3 ods. 8, článok 7 ods. 5, článok 8 ods. 5, článok 9 ods. 6 a článok 11 ods. 5 smernice 2002/87/ES, ako sa ustanovuje v článkoch 2 ods. 2 až 4 ods. 7 navrhovanej smernice.

(9)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo), Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 120).

(10)  Pozri článok 9 smernice 2002/87/ES.

(11)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 32). Monitorovanie správcovských spoločností orgánmi dohľadu sa uvádza v článku 21 ods. 1 a článku 102 ods. 4 písm. a) smernice PKIPCP; zameriava sa na zabezpečenie súladu s: i) pravidlami obozretného podnikania, ktorých zavedenie vyžaduje článok 12 so zreteľom na správcovské spoločnosti, a ii) ďalšími pravidlami ustanovenými článkom 17 a článkom 18 so zreteľom na ponúkanie služieb spravovania aktív prostredníctvom pobočiek a ustanovenie o cezhraničných službách.

(12)  Smernica 2006/48/ES.

(13)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1).

(14)  Pozri navrhované zmeny a doplnenia 4 a 6 v prílohe tohto stanoviska.

(15)  Pozri článok 6 ods. 2 smernice 2002/87/ES.

(16)  Pozri článok 21a ods. 2 smernice 2002/87/ES, ako sa ustanovuje v článku 2 ods. 15 smernice 2010/78/EÚ.

(17)  Pozri článok 74 ods. 2 druhý pododsek smernice 2006/48/ES, ako sa ustanovuje v článku 1 ods. 14 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/111/ES zo 16. septembra 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2007/64/ES, pokiaľ ide o banky pridružené k ústredným inštitúciám, niektoré položky vlastných zdrojov, veľkú majetkovú angažovanosť, mechanizmy angažovanosť, mechanizmy dohľadu a krízové riadenie (Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 97).


PRÍLOHA

Pozmeňujúce návrhy

Znenie, ktoré navrhla Komisia

Zmeny a doplnenia, ktoré navrhuje ECB (1)

Zmena a doplnenie 1

Článok 2 ods. 2 písm. a)

„a)

V odseku 2 sa dopĺňa tento tretí pododsek:

‚Správcovské spoločnosti v zmysle článku 30 sa pridávajú do sektora, do ktorého patria skupiny; ak nepatria výlučne do jedného sektora v rámci skupiny, pridávajú sa k najmenšiemu finančnému sektoru.‘ “

„a)

V odseku 2 sa dopĺňa tento tretí pododsek:

‚Správcovské spoločnosti v zmysle článku 30 sa pridávajú do sektora, do ktorého patria skupiny; ak nepatria výlučne do jedného sektora v rámci skupiny, pridávajú sa k finančnému sektoru, s ktorým majú najužšie prepojenie.‘ “

Odôvodnenie

Súčasné riešenie spočívajúce v začlenení správcovských spoločností do najmenšieho sektora vo finančnom konglomeráte nie je dostatočne založené na riziku. Malo by ho nahradiť kritérium „najužšieho prepojenia“, ktoré sa bližšie určí v spoločných usmerneniach ESA vydaných na základe článku 3 ods. 8 smernice 2002/87/ES (pozri zmenu a doplnenie 2).

Zmena a doplnenie 2

Článok 2 ods. 2 písm. f)

„f)

Dopĺňa sa tento odsek 8:

‚8.   Európsky orgán pre bankovníctvo a Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov vydajú spoločné usmernenia zamerané na konvergenciu postupov dohľadu v súvislosti s uplatňovaním odsekov 2, 3, 3a, 4 a 5 tohto článku.‘ “

„f)

Dopĺňa sa tento odsek 8:

‚8.   Príslušné ESA prostredníctvom Spoločného výboru vydajú spoločné usmernenia zamerané na konvergenciu postupov dohľadu v súvislosti s uplatňovaním odsekov 2, 3, 3a, 4 a 5 tohto článku.‘ “

Odôvodnenie

V dôsledku výslovného zohľadnenia správcovských spoločností pri uplatňovaní testu na identifikáciu finančných konglomerátov by sa mal Európsky orgán pre cenné papiere a trhy spolu s ostatnými ESA podieľať na príprave usmernení na podporu konvergencie postupov dohľadu v prípade doplnkového dohľadu nad finančnými konglomerátmi. Účasť všetkých príslušných ESA na príprave takýchto usmernení by mala zabezpečiť, aby sa šírenie škodlivého vplyvu, koncentrácia, prípady komplexnosti a konfliktov záujmov účinne riešili vo všetkých sektoroch a vo vzťahu ku všetkým regulovaným subjektom vo finančnom konglomeráte. Znenie použité v tomto ohľade („príslušné ESA, prostredníctvom Spoločného výboru“) by malo byť podobné modelu, ktorý ustanovuje smernica 2010/78/EÚ. Táto zmena a doplnenie súvisí so zmenou a doplnením 5.

Zmena a doplnenie 3

Nový článok 2 ods. 2a

[žiadny text]

(2a)   V článku 5 sa dopĺňa tento odsek 6:

‚6.   Príslušné ESA prostredníctvom Spoločného výboru vydajú spoločné usmernenia zamerané na prípravu postupov dohľadu, čím umožnia, aby doplnkový dohľad nad finančnými holdingovými spoločnosťami vhodným spôsobom dopĺňal skupinový dohľad podľa smernice 98/78/ES, alebo, ak je to potrebné, konsolidovaný dohľad na základe smernice 2006/48/ES a zároveň umožnia zahrnúť všetky prípadné riziká do dohľadu, pričom odstránia prípadnú duplicitu a zabezpečia rovnaké podmienky.‘ “

Odôvodnenie

Mali by sa vypracovať účinné postupy dohľadu, ktoré umožnia paralelné uplatňovanie sektorového konsolidovaného/skupinového dohľadu a doplnkového dohľadu v súvislosti so zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou. Príslušnému ESA konajúcemu prostredníctvom Spoločného výboru by sa mali udeliť právomoci na prijatie spoločných usmernení v tomto ohľade.

Zmena a doplnenie 4

Nový článok 2 ods. 2b

[žiadny text]

(2b)   V článku 6 ods. 2 sa dopĺňa tento šiesty pododsek:

Členské štáty vyžadujú, aby sa od [1. januára 2013] používali na vykazovanie výpočtov podľa tohto článku harmonizované formáty, periodicita a termíny vykazovania v súlade s technickými normami ustanovenými v súlade s článkom 21a ods. 1 písm. d).‘ “

Odôvodnenie

Podobne ako je tomu v prípade bankovej smernice, vykazovanie výpočtu povinnej kapitálovej primeranosti by sa malo uskutočňovať podľa smernice 2002/87/ES v harmonizovanom formáte, periodicite a termínoch vykazovania. Táto zmena a doplnenie súvisí so zmenou a doplnením 6.

Zmena a doplnenie 5

Článok 2 ods. 4 až 7 a 10

„(4)   V článku 7 sa dopĺňa tento odsek 5:

‚5.   Európsky orgán pre bankovníctvo a Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov vydajú spoločné usmernenia zamerané na konvergenciu postupov dohľadu v súvislosti s uplatňovaním doplnkového dohľadu nad koncentráciou rizika, ako sa uvádza v odsekoch 1 až 4. Vydajú osobitné spoločné usmernenia o uplatňovaní odsekov 1 až 4 na účasti finančného konglomerátu v prípadoch, v ktorých ustanovenia vnútroštátneho práva o obchodných spoločnostiach bránia uplatňovaniu článku 14 ods. 2.‘

(5)   V článku 8 sa dopĺňa tento odsek 5:

‚5.   Európsky orgán pre bankovníctvo a Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov vydajú spoločné usmernenia zamerané na konvergenciu postupov dohľadu v súvislosti s uplatňovaním doplnkového dohľadu nad vnútroskupinovými transakciami, ako sa uvádza v odsekoch 1 až 4. Vydajú osobitné spoločné usmernenia o uplatňovaní odsekov 1 až 4 na účasti finančného konglomerátu v prípadoch, v ktorých ustanovenia vnútroštátneho práva o obchodných spoločnostiach bránia uplatňovaniu článku 14 ods. 2.‘

(6)   V článku 9 sa dopĺňa tento odsek 6:

‚6.   Príslušné orgány zosúladia uplatňovanie doplnkového dohľadu nad mechanizmami vnútornej kontroly a postupmi riadenia rizík, ako sa uvádza v tomto článku, a to prostredníctvom postupov monitorovania orgánmi dohľadu, ako sa uvádza v článku 124 smernice 2006/48/ES a v článku 36 smernice 2009/138/ES. Na tento účel Európsky orgán pre bankovníctvo a Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov vydajú spoločné usmernenia zamerané na konvergenciu postupov dohľadu doplnkového dohľadu nad mechanizmami vnútornej kontroly a procesmi riadenia rizika, ako sa uvádza v tomto článku, ako aj nad súladom s procesom monitorovania orgánmi dohľadu, ako sa uvádza v článku 124 smernice 2006/48/ES a v článku 36 smernice 2009/138/ES. Vydajú osobitné spoločné usmernenia pre uplatňovanie tohto článku na účasť finančného konglomerátu v prípadoch, v ktorých ustanovenia vnútroštátneho práva o obchodných spoločnostiach bránia uplatňovaniu článku 14 ods. 2.‘

(7)   V článku 11 sa dopĺňajú tieto odseky 4 a 5:

‚[…]

5.   Európsky orgán pre bankovníctvo a Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov vydajú spoločné usmernenia zamerané na jednotnosť opatrení zameraných na koordináciu dohľadu v súlade s článkom 131a smernice 2006/48/ES a článkom 248 ods. 4 smernice 2009/138/ES.‘

[…]

(10)   Vkladá sa tento článok 21b:

‚Článok 21b

Spoločné usmernenia

Európsky orgán pre bankovníctvo a Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov vydajú po spolupráci so Spoločným výborom európskych orgánov dohľadu. spoločné usmernenia uvedené v článku 3 ods. 3, článku 7 ods. 5, článku 8 ods. 5, článku 9 ods. 6 a článku 11 ods. 5 v súlade s postupom stanoveným v článku 42 nariadenia (EÚ) č. …/…, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán pre bankovníctvo, a v článku 42 nariadenia (EÚ) č. …/…, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov.‘ “

„(4)   V článku 7 sa dopĺňa tento odsek 5:

‚5.   , Príslušné ESA prostredníctvom Spoločného výboru vydajú spoločné usmernenia zamerané na konvergenciu postupov dohľadu v súvislosti s uplatňovaním doplnkového dohľadu nad koncentráciou rizika, ako sa uvádza v odsekoch 1 až 4. Vydajú osobitné spoločné usmernenia o uplatňovaní odsekov 1 až 4 na účasti finančného konglomerátu v prípadoch, v ktorých ustanovenia vnútroštátneho práva o obchodných spoločnostiach bránia uplatňovaniu článku 14 ods. 2.‘

(5)   V článku 8 sa dopĺňa tento odsek 5:

‚5.   , Príslušné ESA prostredníctvom Spoločného výboru vydajú spoločné usmernenia zamerané na konvergenciu postupov dohľadu v súvislosti s uplatňovaním doplnkového dohľadu nad vnútroskupinovými transakciami, ako sa uvádza v odsekoch 1 až 4. Vydajú osobitné spoločné usmernenia o uplatňovaní odsekov 1 až 4 na účasti finančného konglomerátu v prípadoch, v ktorých ustanovenia vnútroštátneho práva o obchodných spoločnostiach bránia uplatňovaniu článku 14 ods. 2.‘

(6)   V článku 9 sa dopĺňa tento odsek 6:

‚6.   Príslušné orgány zosúladia uplatňovanie doplnkového dohľadu nad mechanizmami vnútornej kontroly a postupmi riadenia rizík, ako sa uvádza v tomto článku, s postupmi monitorovania orgánmi dohľadu, ako sa uvádza v článku 124 smernice 2006/48/ES a v článku 36 smernice 2009/138/ES, a so sledovaním dodržiavania pravidiel obozretného podnikania ustanovených podľa článku 12 smernice 2009/65/ES príslušnými orgánmi. Na tento účel , príslušné ESA prostredníctvom Spoločného výboru vydajú spoločné usmernenia zamerané na konvergenciu postupov dohľadu v súvislosti s uplatňovaním doplnkového dohľadu nad mechanizmami vnútornej kontroly a procesmi riadenia rizík, ako sa uvádza v tomto článku, ako aj na dosiahnutie súladu s procesom monitorovania orgánmi dohľadu, ako sa uvádza v článku 124 smernice 2006/48/ES a v článku 36 smernice 2009/138/ES, a so sledovaním dodržiavania pravidiel obozretného podnikania ustanovených podľa článku 12 smernice 2009/65/ES príslušnými orgánmi. Vydajú osobitné spoločné usmernenia pre uplatňovanie tohto článku na účasť finančného konglomerátu v prípadoch, v ktorých ustanovenia vnútroštátneho práva o obchodných spoločnostiach bránia uplatňovaniu článku 14 ods. 2.‘

(7)   V článku 11 sa dopĺňajú tieto odseky 4 a 5:

‚[…]

5.   Príslušné ESA prostredníctvom Spoločného výboru vydajú spoločné usmernenia zamerané na jednotnosť opatrení zameraných na koordináciu dohľadu v súlade s článkom 131a smernice 2006/48/ES a článkom 248 ods. 4 smernice 2009/138/ES.‘

[…]

(10)   Vkladá sa tento článok 21b:

‚Článok 21b

Spoločné usmernenia

Príslušné ESA prostredníctvom Spoločného výboru vydajú po spolupráci v rámci Spoločného výboru európskych orgánov dohľadu spoločné usmernenia uvedené v článku 3 ods. 8, článku 7 ods. 5, článku 8 ods. 5, článku 9 ods. 6 a článku 11 ods. 5 v súlade s postupom stanoveným v článku 56 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES, v článku 56 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov), a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES, a v článku 56 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES.‘ “

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie zmeny a doplnenia 2, s ktorou súvisí táto zmena a doplnenie. Okrem toho, pokiaľ ide o doplnkový dohľad nad vnútornými kontrolnými mechanizmami a procesmi riadenia rizík, navrhovaná zmena a doplnenie článku 9 ods. 6 smernice 2002/87/ES by mala požadovať súlad doplnkového dohľadu so sledovaním dodržiavania pravidiel obozretného podnikania príslušnými orgánmi, ako to ustanovuje smernica PKIPCP. Takýto súlad sa už vyžaduje medzi doplnkovým dohľadom a postupmi dohľadu na základe príslušných ustanovení bankovej smernice a smernice Solventnosť II.

Zmena a doplnenie 6

Nový článok 2 ods. 9a

[žiadny text]

(9a)   V článku 21a ods. 1 prvom pododseku sa dopĺňa toto písm. d):

d)

Článok 6 ods. 2, s cieľom zabezpečiť jednotný formát (so súvisiacimi inštrukciami), periodicitu a termíny vykazovania.‘ “

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie zmeny a doplnenia 4, s ktorou súvisí táto zmena a doplnenie.


(1)  Tučným písmom sa označuje nový text, ktorý ECB navrhuje vložiť. Preškrtnutým písmom sa označuje text, ktorý ECB navrhuje vypustiť.