52010DC0724

/* KOM/2010/0724 v konečnom znení - COD 2009/0006*/ OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU podľa článku 294 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie týkajúce sa pozície Rady k prijatiu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o názvoch textílií a súvisiacom označovaní textilných výrobkov etiketami


[pic] | EURÓPSKA KOMISIA |

Brusel, 8.12.2010

KOM(2010) 724 v konečnom znení

2009/0006 (COD)

OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU podľa článku 294 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie týkajúce sa

pozície Rady k prijatiu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o názvoch textílií a súvisiacom označovaní textilných výrobkov etiketami

2009/0006 (COD)

OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU podľa článku 294 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie týkajúce sa

pozície Rady k prijatiu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o názvoch textílií a súvisiacom označovaní textilných výrobkov etiketami

1. KONTEXT

Dátum predloženia návrhu Európskemu parlamentu a Rade (dokument KOM(2009) 31 v konečnom znení – 2009/0006 KOD): | 30. januára 2009. |

Dátum vydania stanoviska Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru: | 16. decembra 2009. |

Dátum vydania stanoviska Európskeho parlamentu, prvé čítanie: | 18 mája 2010. |

Dátum prijatia pozície Rady: | 6. decembra 2010. |

2. CIEľ NÁVRHU KOMISIE

Návrh Komisie bol prijatý v kontexte iniciatívy za „lepšie nariadenie“. Cieľom návrhu je zjednodušiť a zlepšiť platný právny rámec pre označovanie textilných výrobkov s cieľom podporiť vývoj a zavádzanie nových vláken ako aj inováciu v textilnom a odevnom odvetví. Na dosiahnutie tohto celkového cieľa sa návrh zameriava na:

- uľahčenie legislatívneho procesu na prispôsobenie legislatívy technickému pokroku prostredníctvom transformácie troch platných smerníc do jedného nariadenia, čím by sa predišlo transpozícii výlučne technickej aktualizácie;

- Skrátenie času medzi podaním žiadosti a prijatím názvu nového vlákna.

3. PRIPOMIENKY K POZÍCII RADY

3.1 Všeobecné pripomienky k pozícii Rady v prvom čítaní

Rada privítala návrh Komisie zjednodušiť platnú legislatívu o názvoch textílií a súvisiacom označovaní textilných výrobkov etiketami. Pozícia Rady v prvom čítaní je v súlade s pôvodným návrhom; zaviedla hlavne doplnenia a zlepšenia s cieľom vyjasniť rozsah pôsobnosti, prepracovať štruktúru, poskytnúť jasnejšie vymedzenie a prispôsobiť text posledným právnym a inštitucionálnym zmenám.

Komisia víta dokončenie prvého čítania v Rade. Je dôležité pripomenúť výhody zjednodušeného právneho rámca zainteresovaných strán a vnútroštátnych správnych orgánov; preto je v prípade inovačnejšieho textilného a odevného odvetvia vhodné, aby bolo nové nariadenie urýchlene prijaté.

3.2 Výsledok pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov Európskeho parlamentu prijatých v prvom čítaní

3.2.1. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu zahrnuté do pozície Rady v plnom rozsahu, čiastočne alebo v zásade v prvom čítaní

Pozícia Rady v prvom čítaní zahŕňa širokú škálu technických zmien a doplnení zavedených tiež Európskym parlamentom s cieľom zosúladiť tento text so Zmluvou o fungovaní Európskej únie a s novým legislatívnym rámcom v oblasti predaja výrobkov[1]. Okrem toho navrhuje formálne zmeny na objasnenie niektorých ustanovení ako sú prevádzkové podrobnosti alebo zodpovednosť hospodárskych subjektov.

Tiež obsahuje technické zmeny a doplnenia, ktoré poskytujú ďalšie zjednodušenie prostredníctvom prechodu na systém založený na európskych normách, kde by mal byť podrobný opis metód kvantifikácie nahradený odkazmi na európske normy.

Po nadobudnutí platnosti Zmluvy o fungovaní Európskej únie Rada zaviedla potrebné zmeny a doplnenia s cieľom nahradiť pôvodné ustanovenia o komitológii s novým súborom pravidiel, ktorými sa v tejto súvislosti vykonávajú články 290 tejto Zmluvy. Keďže zmeny a doplnenia navrhované Parlamentom vymedzujú obdobie delegovania vytvorením doložky o skončení platnosti, Komisia podporuje zmeny a doplnenia navrhnuté v pozícii Rady, ktoré predpokladajú automatické obnovenie právomocí delegovaných na Komisiu.

Komisia súhlasí s týmito technickými zmenami a doplneniami.

3.2.2. Zmeny a doplnenia Európskeho parlamentu nezahrnuté do pozície Rady v prvom čítaní

Rada sa domnieva, že rozšírenie rozsahu pôsobnosti nariadenia nie je zlučiteľné s cieľom zjednodušenia pôvodného návrhu. Z tohto dôvodu pozícia Rady v prvom čítaní neobsahuje žiadne zmeny a doplnenia na vloženie nových ustanovení týkajúcich sa označenia pôvodu alebo uvedenia prítomnosti častí, ktoré pochádzajú zo zvierat. Rada by uprednostnila, aby boli tieto záležitosti riešené v rámci následného preskúmania, po prijatí nariadenia. Komisia podporuje označenie pôvodu, čoho dôkazom je prijatie návrhu[2] v tejto oblasti v roku 2005, uplatniteľné na niekoľko kategórií dovezených výrobkov vrátane textilných výrobkov. S cieľom uľahčiť medziinštitucionálnu dohodu Komisia by mohla byť v tejto záležitosti flexibilná.

Pozícia Rady neobsahuje doložku o preskúmaní; napriek tomu Rada vyjadrila podporu širokému preskúmaniu požiadaviek na označovanie textilných výrobkov etiketami po prijatí tohto nariadenia. Komisia by tento prístup podporila.

Pokiaľ ide o zmeny a doplnenia konkrétnych výrobkov – výrobky na objednávku a textilné hračky, Komisia súhlasí s pozíciou Rady, ktorá zachováva platné ustanovenia.

Rada uznáva dôležitosť úplného opisu daných vláken prítomných v textilnom výrobku; Avšak pozícia Rady v tejto oblasti zachováva aj platné právne záväzky.

Pozícia Rady objasňuje jazykový režim nariadenia. Pokiaľ ide o zavedenie systému symbolov nezávislých na jazyku, Rada by radšej v tejto fáze nové ustanovenia nezavádzala a preskúmala by túto možnosť v rámci budúceho preskúmania označovania textilných výrobkov etiketami; Komisia by tento prístup podporila.

3.3 Nové ustanovenia, ktoré zaviedla Rada

Rada preskúmala technické vymedzenia ako aj použitie termínov označovania a značenia v celom texte na etiketách. V pozícii Rady v prvom čítaní sa tiež objasňuje postup na povolenie vyšších tolerancií vo výrobe a upresňujú technické podrobnosti v prílohách k nariadeniu.

Komisia schvaľuje hlavné prvky týchto zmien a doplnení.

4. ZÁVER

Rada sa uzniesla kvalifikovanou väčšinou.

Komisia podporuje hlavné prvky pozície Rady v prvom čítaní. Napriek tomu, označovanie pôvodu už Komisia navrhla v roku 2005 pre rozsah výrobkov vrátane textilných výrobkov a mohla byť začlenená do súčasného nariadenia. Pri zohľadnení tohto cieľa, ako aj rozdielnych názorov spoluzákonodarcov na rozsah pôsobnosti nariadenia, sa Komisia zaväzuje uľahčiť medziinštitucionálne rokovania s cieľom dosiahnuť pre obidvoch spoluzákonodarcov prijateľný kompromis.

[1] Ú.v. EÚ L 218, 13.8. 2008, s. 21-47, s. 82-128.

[2] KOM(2005) 661 v konečnom znení