52010DC0242

Správa KomisieRadea Európskemu parlamentu - VÝROČNÁ správa o Hongkongu za rok 2009 /* KOM/2010/0242 v konečnom znení */


[pic] | KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV |

Brusel, 1.6.2010

KOM(2010) 242 v konečnom znení

SPRÁVA KOMISIE RADE A EURÓPSKEMU PARLAMENTU

VÝROČNÁ SPRÁVA O HONGKONGU ZA ROK 2009

Predslov k 12. výročnej správe Komisie o Hongkongu určenej Rade a Európskemu parlamentu

Catherine Ashton, vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, podpredsedníčka Európskej komisie

Je mi potešením, že môžem napísať predslov k 12. výročnej správe Komisie o Hongkongu, ktorá sa zameriava na vývoj v roku 2009. Vzťahy a spolupráca medzi Európskou úniou a Hongkongom sa aj naďalej vyvíjali veľmi pozitívne, pokiaľ ide o vzájomný obchod, investície a dialóg o otázkach spoločného záujmu.

Európska komisia aj naďalej pozorne sledovala politický, inštitucionálny, hospodársky a sociálny rozvoj v Hongkongu. Uplatňovanie zásady „jedna krajina, dva systémy“ aj naďalej prebiehalo uspokojivo – rešpektovali sa práva a základné slobody obyvateľstva Hongkongu, chránil sa právny štát a zachovalo sa trhové hospodárstvo a priaznivé podnikateľské prostredie.

V terajšom období hospodárskeho poklesu sa preukázala veľká hodnota pevných finančných a hospodárskych väzieb medzi Európskou úniou a Hongkongom. Hospodárstvo Hongkongu prekonalo globálnu finančnú krízu bez závažných systémových problémov. Vzhľadom na to, že v Hongkongu existuje jedna z najpočetnejších európskych podnikateľských komunít na území Ázie, a že táto krajina je finančným a hospodárskym centrom daného regiónu, aj naďalej bude mať pre Európu strategickú dôležitosť ako obchodný a investičný partner pri opätovnom rozbiehaní nášho vlastného rastu.

Vláda Osobitnej administratívnej oblasti Hongkong nadväzne na verejné konzultácie o danej záležitosti uverejnila teraz rad návrhov pre voľby do vedúcich a legislatívnych orgánov v roku 2012. Európska únia aj naďalej výrazne podporuje dosiahnutie rýchleho a zásadného pokroku vedúcemu k realizácii cieľa, ktorým je v súlade so základným zákonom Hongkongu aj s prianím tamojšieho ľudu presadenie faktického všeobecného volebného práva.

Hongkong je aj naďalej dôležitým hráčom v danom regióne a Európska únia v rámci nového usporiadania v súlade s Lisabonskom zmluvou bude môcť ďalej prehlbovať väzby s touto oblasťou, predovšetkým prostredníctvom našej miestnej kancelárie.

Catherine Ashton |

Osobitná administratívna oblasť Hongkong: výročná správa za rok 2009

Úvod

Od odovzdania Hongkongu pevninovej Číne, ku ktorému došlo pred viac ako dvanástimi rokmi, Európska komisia podrobne sleduje hospodársky a politický vývoj osobitnej administratívnej oblasti Hongkong (OAO) s cieľom splniť svoj záväzok voči Európskemu parlamentu z roku 1997 vydávať výročné správy o vývoji v Hongkongu. Toto je dvanásta správa, ktorá sa týka roku 2009.

Počas tohto obdobia naďalej dobre fungovala zásada „jedna krajina, dva systémy“, ktorá je ustanovená v spoločnom vyhlásení Číny a Veľkej Británie a v základnom zákone Hongkongu. Dodržiavali sa práva a základné slobody obyvateľov Hongkongu, bola zabezpečená ochrana právneho poriadku a zostal zachovaný aj systém trhového hospodárstva a podnikateľské prostredie.

Rozširovanie bilaterálnych vzťahov a spolupráce medzi Európskou úniou a Hongkongom pokračovalo aj v roku 2009. Európska únia si napriek poklesu v bilaterálnom obchode udržala svoje postavenie ako druhý najväčší obchodný partner Hongkongu. Je najväčším zdrojom priamych zahraničných investícií Hongkongu (po pevninovej Číne a Britských Panenských ostrovoch). Hongkong ako domov jednej z najväčších európskych podnikateľských komunít v Ázii je preto strategickým obchodným a investičným partnerom Európskej únie.

Európska únia pripisuje veľký význam stabilite, prosperite, demokratickému vývoju a pokroku Hongkongu na ceste k dosiahnutiu konečného cieľa skutočného všeobecného volebného práva v súlade so základným zákonom Hongkongu, ako aj vôľou obyvateľov Hongkongu. EÚ bude preto aj naďalej podporovať skorý a podstatný pokrok smerom k dosiahnutiu tohto cieľa.

Politický vývoj

Európska komisia aj v priebehu roku 2009 v súlade so svojím záväzkom voči Európskemu parlamentu z roku 1997 naďalej pozorne sledovala politický, inštitucionálny a spoločenský vývoj v Hongkongu. V roku 2009 bol tento proces predmetom návrhov hongkonskej vlády zameraných na reformu volebných postupov pre voľby predsedu výkonnej rady v roku 2012 a voľby legislatívnej rady v roku 2012.

Predseda výkonnej rady Hongkongu Donald Tsang 15. januára 2009 oznámil odloženie verejnej konzultácie hongkonskej vlády o reformovaní volebných postupov pre voľby v roku 2012, ktorá bola pôvodne naplánovaná na prvú polovicu roku 2009, aby sa jeho vláda mohla zamerať na riešenie „hospodárskych a existenčných problémov“ po vypuknutí finančnej krízy.

Vláda osobitnej administratívnej oblasti Hongkong 18. novembra zverejnila svoj konzultačný dokument o úpravách pre voľby zákonodarného zhromaždenia a vedúceho predstaviteľa v roku 2012. Táto skutočnosť bude mať významný vplyv na pokrok mesta na ceste k všeobecnému volebnému právu. Konzultačný dokument o spôsobe voľby predsedu výkonnej rady a vytvorenie legislatívnej rady v roku 2012 („konzultačný dokument“) bol predmetom trojmesačných konzultácií, v rámci ktorých bola verejnosť vyzvaná pripomienkovať návrhy, ktoré predložila vláda. Toto konzultačné obdobie sa skončilo 19. februára 2010.

Henry Tang, hlavný tajomník pre správu, oznámil konzultácie v legislatívnej rade a zdôraznil, že zavedenie demokratickejšieho volebného systému v Hongkongu v roku 2012 by bolo rozhodujúcim krokom k priamym voľbám v roku 2017. Hongkonská vláda zdôraznila, že návrhy boli v súlade s rozhodnutím Stáleho výboru Národného ľudového kongresu o záležitostiach týkajúcich sa spôsobov voľby predsedu výkonnej rady a vytvorenie legislatívnej rady.

V konzultačnom dokumente sa navrhuje, aby sa v roku 2012 počet kresiel v legislatívnej rade zvýšil zo 60 na 70. Päť kresiel by sa obsadilo priamou voľbou prostredníctvom územných volebných obvodov a ďalších päť by sa pridelilo funkčným volebným obvodom, čím by sa zachoval súčasný pomer priamo volených a funkčných kresiel. Konzultačný dokument prináša možnosť, aby sa týchto päť nových kresiel vrátilo prostredníctvom voľby zvoleným členom okresnej rady.

Pokiaľ ide o spôsob voľby predsedu výkonnej rady Hongkongu, v konzultačnom dokumente sa navrhuje rozšírenie volebnej komisie, ktorá volí vedúceho predstaviteľa mesta, z 800 členov na 1 200 členov, „aby sa splnila požiadavka postupného a systematického pokroku, pričom príslušníkom komunity by sa poskytlo viac priestoru na účasť na voľbách a ešte väčšmi by sa posilnila reprezentatívnosť volebnej Komisie.“ Mohlo by sa to uskutočniť tak, že do každého zo štyroch sektorov zastúpených vo volebnej komisii by sa doplnilo 100 členov. Nominačný limit v rámci volebnej komisie by zostal zachovaný na súčasnej úrovni jednej osminy celkového počtu členov tohto voličského kolégia (to znamená 150 hlasov z celkového počtu 1200 členov po zvýšení). V konzultačnom dokumente sa takisto navrhuje, aby sa zachovala existujúca požiadavka, že predseda výkonnej rady má byť politicky nestranný.

Konzultačný dokument vlády o volebných reformách na rok 2012 nepodporili príslušníci hongkonského pandemokratického tábora, ktorí by uvítali, aby sa úplné a skutočné všeobecné volebné právo zaviedlo čo najskôr. Sú presvedčení, že konzultačný dokument nejde dostatočne ďaleko. Hlavný tajomník pre správu Henry Tang pri riešení týchto problémov uviedol, že „v rozhodnutí Stáleho výboru Národného ľudového kongresu sa nestanovuje žiadna nevyhnutná podmienka, že v prípade volieb v roku 2012 sa musí dosiahnuť demokratický pokrok ešte predtým, ako by bolo možné zaviesť všeobecné volebné právo pre voľby predsedu výkonnej rady a legislatívnej rady. Ak by sa však dosiahol pokrok, pokiaľ ide o ústavný vývoj v roku 2012, prispelo by to k plynulému prechodu volebného systému Hongkongu k všeobecnému volebnému právu.“

Konzultačný dokument sa nezaoberá dlhodobou existenciou funkčných volebných obvodov. Počas zasadnutia legislatívnej rady 15. októbra 2009 predseda výkonnej rady Donald Tsang v rámci otázok a odpovedí pripustil, že kreslá funkčných volebných obvodov „nie sú úplne v súlade“ so zásadami rovnoprávneho a všeobecného volebného práva a že funkčné volebné obvody nemôžu vo svojej súčasnej forme prežiť. Hongkonskí pandemokratickí zákonodarcovia požadujú, aby sa funkčné volebné obvody úplne zrušili.

Predseda výkonnej rady Donald Tsang sa stretol s čínskym prezidentom Hu Jintaom a premiérom Wen Jiabaom v Pekingu 28. decembra 2009 počas svojej každoročnej oficiálnej návštevy. Podľa správ v médiách prezident Hu apeloval na Donalda Tsanga, aby sa vhodným a účinným spôsobom zaoberal politickým vývojom v záujme zachovania harmónie a stability Hongkongu. Premiér Wen Jiabao takisto vyzýval Donalda Tsanga, aby hľadal účinnejšie riešenie „hlboko zakorenených rozporov“ Hongkongu. Predpokladá sa, že hongkonská vláda predloží svoje návrhy na zmenu volebných postupov na rok 2012 v druhej polovici roku 2010. V prospech návrhov musí hlasovať dvojtretinová väčšina zákonodarcov.

Európska komisia sa aj naďalej podrobne zaujíma o politický vývoj v Hongkongu a berie do úvahy návrhy volebnej reformy v roku 2012, ktoré predložila vláda osobitnej administratívnej oblasti Hongkong, ako aj pokračujúcu verejnú diskusiu o ústavnom vývoji Hongkongu. Podľa Európskej komisie najlepšia záruka stability a prosperity Hongkongu spočíva v prechode k systému skutočného všeobecného volebného práva v súlade so základným zákonom a ako sa stanovuje v rozhodnutí Stáleho výboru Národného ľudového kongresu z roku 2007. Z toho dôvodu sa vláda Hongkongu a všetky zúčastnené strany nabádajú k tomu, aby sa zúčastnili dialógu, ktorý uľahčí a urýchli tento proces.

Obyvatelia Hongkongu každoročne organizujú pokojnú sviečkovú demonštráciu, aby si pripomenuli 20. výročie konfrontácie čínskej vlády so študentským hnutím na Námestí nebeského pokoja 4. júna 1989.

Účasť na pokojnej sviečkovej demonštrácii v roku 2009 prevýšila očakávania (organizátori odhadovali 150 000 ľudí, polícia odhadovala 62 800), čo pravdepodobne predstavovalo najväčšiu účasť od sviečkovej demonštrácie v roku 1990. Predseda výkonnej rady Donald Tsang informoval legislatívnu radu, že chápe pocity obyvateľov Hongkongu, pokiaľ ide o 4. jún. „Incident sa však odohral už dávno. Vo vývoji krajiny sa dosiahli ohromné výsledky a Hongkongu to prinieslo ekonomickú prosperitu. Som presvedčený, že obyvatelia Hongkongu objektívne posúdia vývoj v krajine.“

Udalosti, ako je táto, vrátane výročných demonštrácií organizovaných 1. júla, nasvedčujú tomu, že v Hongkongu dobre funguje zásada „jedna krajina, dva systémy“. Takisto preukazujú, že práva a slobody garantované podľa základného zákona osobitnej administratívnej oblasti Hongkong, ako je sloboda prejavu a zhromažďovania, sa vo všeobecnosti dodržiavajú. Rôzne združenia novinárov v Hongkongu však vyjadrili rastúce obavy, pokiaľ ide o slobodu tlače, zvlášť v prípade incidentov, keď polícia pevninovej Číny podnikla kroky proti novinárom z Hongkongu, píšucim reportáže z pevniny (ako napríklad o udalostiach v autonómnej oblasti pevninovej Číny Xinjiang). Predseda výkonnej rady Donald Tsang 9. septembra 2009 uviedol, že jeho vláda tlmočila názory hongkonských novinárov Kancelárii štátnej rady pre záležitosti Hongkongu a Macaa a orgánom v Xinjangu.

Európska komisia tiež zaznamenala vážne obavy, pokiaľ ide o incidenty na hraniciach a v súvislosti s prisťahovalectvom, ktoré by mohli viesť k rozhodnutiam o repatriácii a iným opatreniam spojeným s obmedzením základných práv a slobôd, ako je napríklad prípad čínskeho disidenta Zhou Yongjun alebo protest na hranici v Lo Wu 27. decembra 2009 na podporu aktivistu z pevniny a autora charty 08 a Liu Xiaobo.

Výbor OSN na odstránenie rasovej diskriminácie (OSN CERD) 28. augusta 2009 vydal svoju pravidelnú správu o Číne vrátane Hongkongu a Macaa. Výbor odporúčal, aby Hongkong prijal zákon o utečencoch „s cieľom zaviesť komplexný postup na preverovanie individuálnych žiadostí o azyl.“ Hongkonská vláda v reakcii na tieto pripomienky vo vyhlásení pre tlač uviedla, že „žiadosti o azyl podané v Hongkongu spravoval priamo Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov, ktorý rozhoduje o preverovaní skutočných utečencov a o ich následnom presídlení.“ Pokiaľ ide o výnos o rasovej diskriminácii prijatý v roku 2008, OSN CERD vyjadril obavy v súvislosti s definíciou rasovej diskriminácie obsiahnutou v hongkonských právnych predpisoch, „ktorá nie je úplne v súlade s článkom 1 dohovoru, pretože jednoznačne nedefinuje nepriamu diskrimináciu so zreteľom na jazyk a nezahŕňa status prisťahovalca a štátnu príslušnosť medzi zakázané dôvody diskriminácie.“

Predseda Najvyššieho súdu Andrew Li oznámil 2. septembra 2009 predčasný odchod do dôchodku. Mal by odstúpiť v septembri 2010, aby umožnil svojmu nástupcovi vymenovať nástupcov na niekoľko postov starších sudcov, ktorí majú odísť do dôchodku v najbližších piatich rokoch. Európska komisia uznáva príspevok najvyššieho sudcu Li k zachovaniu nezávislosti súdnictva v Hongkongu ako kľúčového prvku pri udržaní spôsobu života v Hongkongu, dodržiavaní právneho poriadku a základných slobôd. Ako pán Li uviedol 11. januára 2010 na slávnostnom otvorení právneho roku: „Nezávislý sudca má rozhodujúcu ústavnú úlohu pri zabezpečovaní toho, aby boli akty výkonnej a zákonodarnej moci plne v súlade so základným zákonom a zákon a naše základné práva, ktoré sú podstatou hongkonského systému, aby boli v plnom rozsahu zaručené.“

V roku 2009 sa tiež zaznamenalo zlepšenie diplomatických vzťahov medzi Hongkongom a Taiwanom. Európska komisia to uvítala. Tajomník pre ústavné a pevninské záležitosti Stephen Lam navštívil Tchaj-pej v dňoch 5. až 6. júna 2009 na pozvanie rady Taiwanu pre záležitosti pevniny s cieľom preskúmať a prediskutovať otázky, ktoré by pomohli ďalej zlepšovať spoluprácu medzi obidvomi stranami. Stephen Lam je prvým hongkonským ministrom, ktorý navštívil Taiwan v úradnej funkcii od vrátenia Hongkongu pevninovej Číne v roku 1997. Hongkong aj Taiwan sa dohodli na vytvorení mimovládnych orgánov s cieľom posilniť spoluprácu v odvetví obchodu, hospodárstva, cestovného ruchu, investícií a v ďalších odvetviach. Predseda výkonnej rady vo svojom politickom prejave v októbri 2009 oznámil zriadenie Hongkonsko-taiwanskej rady pre hospodársku a kultúrnu spoluprácu a propagáciu s cieľom propagovať spoluprácu medzi Hongkongom a Taiwanom.

Európska komisia je vcelku presvedčená, že zásada „jedna krajina, dva systémy“ v osobitnej administratívnej oblasti Hongkong aj naďalej dobre fungovala a že práva a slobody jeho obyvateľov, garantované v spoločnom vyhlásení Číny a Veľkej Británie a v základnom zákone, sa vo všeobecnosti dodržiavali.

Hospodársky a obchodný rozvoj

Hongkonské hospodárstvo a finančný systém vyšli z globálnej finančnej krízy bez akýchkoľvek závažných systémových problémov. Jeho hospodárstvo vykazovalo progresívne zlepšovanie v priebehu roku 2009 a postupne sa vrátilo k pozitívnemu rastu s podporou silného čínskeho hospodárstva. Za rok 2009 ako celok sa HDP v reálnom vyjadrení znížil o 2,7 %, čo predstavovalo prvý ročný pokles od ázijskej finančnej krízy v roku 1998. Hongkonská vláda sa zaviazala, že v priebehu dvoch rokov vynaloží na zmiernenie dodatočných následkov globálnej finančnej krízy na hospodárstvo sumu 87,6 miliardy HKD (8,1 miliardy EUR) zodpovedajúcu 5,2 % HDP, čo pomohlo zachovať dôveru. Miera nezamestnanosti sa zlepšila na úroveň 4,9 % v štvrtom štvrťroku v porovnaní s vrcholom 5,4 %, ktorý dosiahla v druhom štvrťroku. Inflačné tlaky rýchlo ustupovali, pričom zložený index spotrebiteľských cien sa zvýšil o 1 %, čo predstavuje prudký pokles z úrovne 5,6 % v roku 2008.

Hoci si Hongkong zachováva svoju konkurencieschopnosť ako medzinárodné finančné centrum, čoraz viac smeruje k poskytovaniu služieb pre čínsky trh. Pokiaľ ide o finančné služby, Hongkong zaujal postavenie zahraničného centra renminbi (RMB) a testovacieho miesta pre liberalizáciu kapitálového účtu Číny. S podporou ústrednej vlády začal Hongkong v priebehu roku uvádzať nové produkty a služby RMB. Najvýznamnejšou zmenou bol systém zúčtovania cezhraničného obchodu v RMB, prostredníctvom ktorého sa Hongkong stal prvou zahraničnou jurisdikciou, ktorá sa zúčastňuje na pilotnom programe pre Guangdong. Hongkonské banky pôsobiace v pevninovej Číne dostali zelenú na vydávanie dlhopisov denominovaných v RMB v Hongkongu. Ústredná vláda v októbri uviedla na trh v Hongkongu prvé štátne dlhopisy v RMB v celkovej výške 6 miliárd jüanov (659 miliónov EUR).

Hongkong v roku 2009 prilákal bezprecedentný objem zahraničného kapitálu v dôsledku prudkého nárastu globálnej likvidity. Podľa hongkonského menového orgánu príliv zahraničného kapitálu na hongkonské trhy aktív predstavoval celkove 640 miliárd HKD (59 miliárd EUR), pretože medzinárodní investori hľadali bezpečné miesta pre svoje finančné prostriedky, a zároveň sa snažili profitovať z rýchlo rastúcej čínskej ekonomiky. Viac ako polovica prílevu kapitálu súvisela s činnosťami spoločností z pevninovej Číny v Hongkongu spojených s obstarávaním kapitálu. Preto sa hongkonská burza cenných papierov v roku 2009 stala najväčším trhom s ponukou nových verejne obchodovateľných cenných papierov (IPO) na svete. Pokiaľ ide o trh s nehnuteľnosťami, ceny bytového fondu sa v roku 2009 zvýšili v priemere o 27 % a ceny luxusných bytov sa vrátili na vrchol z roku 1997. Špekulatívne nákupy a chuť kupujúcich z pevninovej Číny na hongkonské nehnuteľnosti údajne vyhnali ceny nahor. Tajomník pre finančné záležitosti preto zaviedol súbor opatrení v rámci návrhu rozpočtu na roky 2010 – 2011 na upokojenie trhu s nehnuteľnosťami a zníženie rizika špekulácií s cenami aktív.

Hongkonské hospodárstvo sa vo veľkej miere spolieha na finančné služby, čo podnecuje vládu, aby hľadala nové oblasti rastu v záujme riešenia ekonomických výziev. Hongkong bude podporovať rozvoj šiestich odvetví založených na znalostiach: skúšobníctvo a certifikácia, odvetvie životného prostredia, inovácie a technológia, odvetvie kultúry a tvorivej činnosti, služby v oblasti zdravotníctva a vzdelávacie služby. Európska komisia víta perspektívu preskúmania spolupráce a výmen s Hongkongom v oblastiach spoločného záujmu, najmä pokiaľ ide o skúšobníctvo a certifikáciu, odvetvie životného prostredia, inovácie a technológia, a kreatívne odvetvia.

Hongkong konal bez zbytočných prieťahov s cieľom realizovať svoj záväzok v súvislosti so schválením normy OECD na účinnú výmenu informácií v daňových záležitostiach v rámci procesu G20. Zmena a doplnenie príslušných daňových právnych predpisov bola oznámená na začiatku roku 2009 a návrh na zmenu a doplnenie bol jednohlasne schválený v januári 2010. Európska komisia víta tento posun. Hongkong je teraz pripravený podpísať komplexnejšie dohody o dvojitom zdanení s tretími krajinami vrátane niektorých členských štátov EÚ.

V máji 2009 bol podpísaný dokument zameraný na uľahčenie hospodárskej integrácie medzi Hongkongom a Čínou, a to Dodatok VI k dohode o užšom hospodárskom partnerstve (CEPA). Hongkong a Čína sa dohodli na súbore opatrení ďalšej liberalizácie obchodu so službami, ako aj na opatreniach zameraných na posilnenie finančnej spolupráce. Dodatok VI tiež obsahoval opatrenia na včasnú a pilotnú implementáciu liberalizácie vo vybraných odvetviach služieb v provincii Guangdong. Tieto opatrenia sa zameriavali na prehĺbenie spolupráce medzi Guangdongom a Hongkongom v rámci odvetvia služieb. Účasť európskych podnikov v rôznych dohodách CEPA pomaly narastá, v roku 2009 až na 151 dodávateľov služieb z celkového počtu viac ako 1 300 hongkonských podnikov. Pri rozširovaní informácií o dohode CEPA medzi európskou podnikateľskou komunitou bola veľmi dôležitá spolupráca s hongkonskou vládou.

Okrem dohody CEPA hongkonská vláda zaujala proaktívnejší prístup k uzatváraniu dohôd o voľnom obchode s inými obchodnými partnermi v snahe zabezpečiť lepší prístup na trh so službami na zahraničných trhoch. Hongkong bude aj naďalej podporovať systém multilaterálneho obchodu, pričom sa bude zapájať do diskusií o bilaterálnych dohodách o voľnom obchode za predpokladu, že sú v súlade s WTO a môžu prispieť k liberalizácii multilaterálneho obchodu. V roku 2009 Hongkong ukončil rokovania o dohode o voľnom obchode s Novým Zélandom, ktoré dostali konkrétnu podobu v dohode o užšom hospodárskom partnerstve. Hongkong tiež inicioval rokovania s Chile, Peru, Malajziou a EZVO.

Spolupráca medzi Európskou úniou a Hongkongom

V roku 2009 sa bilaterálne vzťahy medzi EÚ a Hongkongom naďalej rozširovali, pričom vychádzali zo spoločného záujmu na riešení obojstranných a globálnych problémov. Hongkong je strategickým obchodným a investičným partnerom Európskej únie. Hrá tiež dôležitú úlohu sprostredkovateľa obchodných a investičných tokov medzi Európskou úniou a Čínou.

V roku 2009 si Európska únia udržala svoje postavenie druhého najväčšieho obchodného partnera Hongkongu po pevninovej Číne. Naopak, v tom istom roku bol Hongkong sedemnástym najväčším obchodným partnerom Európskej únie. Celkový bilaterálny obchod medzi Európskou úniou a Hongkongom klesol o 10,4 % na úroveň 29,2 miliardy EUR, keďže globálna finančná kríza si vybrala svoju daň.

Európska únia bola po pevninovej Číne a Britských Panenských ostrovoch najväčším zahraničným investorom v Hongkongu, jej príspevok k celkovým priamym zahraničným investíciám (FDI) predstavoval v roku 2008 približne 10 %. Naopak, investície Hongkongu v Európe sa trvale rozvíjali a stali sa jedným z hlavných zdrojov priamych investícií z Ázie.

Napriek globálnej hospodárskej kríze Hongkong aj naďalej priťahuje veľký počet občanov EÚ, ktorí tam prichádzajú žiť a pracovať, a ich celkový počet koncom roku 2009 dosiahol podľa oficiálnych údajov hongkonského imigračného úradu 28 320. To ešte vždy predstavuje najväčšiu koncentráciu občanov Európskej únie v Ázii, a tým aj ďalší motivačný faktor pre angažovanie sa Európskej únie v Hongkongu. Investičný prieskum, ktorý uskutočnil Hongkonský úrad pre sčítanie ľudu a štatistiku, preukázal, že v júni 2009 bolo v Hongkongu 1 252 regionálnych centrál a 2 328 regionálnych pobočiek zastupujúcich svoje materské spoločnosti sídliace mimo Hongkongu. Európska únia je aj naďalej najväčším zdrojom zahraničných podnikov na uvedenom území so 419 regionálnymi centrálami a 679 regionálnymi zastúpeniami. Obchodná prítomnosť EÚ v Hongkongu zahŕňa širokú škálu odvetví, najmä finančné a obchodné služby, obchod, logistiku, ale v súčasnosti aj stavebné projekty a projekty v oblasti infraštruktúry.

So zreteľom na tieto značné obchodné a hospodárske toky a významnú prítomnosť Európskej únie sa vzťahy s Hongkongom riadia politickým rámcom obsiahnutým v oznámení Európskej komisie „Európska únia, Hongkong a Macao: možnosti spolupráce na roky 2007 – 2013“. V tomto oznámení sa stanovili mnohé náročné ciele, ktorých účelom je posilniť vzťahy medzi EÚ a Hongkongom prostredníctvom prehĺbenia a rozšírenia spolupráce v kľúčových oblastiach spoločného záujmu.

Spolupráca medzi Európskou úniou a Hongkongom sa posilnila v roku 2009, v prvom roku fungovania „programu obchodných informácií Európskej únie“ pre Hongkong a Macao (EUBIP). V rámci EUBIP sa uskutočňoval pracovný program tematických podujatí v úzkom partnerstve s príslušnými podnikateľskými a priemyselnými združeniami z Európskej únie a Hongkongu. Cieľovými oblasťami v roku 2009 boli: regulačné výmeny, finančné služby, životné prostredie, duševné vlastníctvo a bezpečnosť potravín/produktov. Typickým prípadom bol seminár o chemickej regulácii v Európskej únii (REACH) za účasti odborníkov z Európskej chemickej agentúry, ktorý podporila hongkonská vláda a na ktorom sa zúčastnil veľký počet účastníkov. EUBIP sa teda osvedčil ako dôležitý nástroj na presadzovanie lepšieho porozumenia a výmeny poznatkov medzi Hongkongom a Európskou úniou.

Tretí štruktúrovaný dialóg medzi Európskou komisiou a Hongkongom sa uskutočnil 17. decembra 2009 v Hongkongu. Štruktúrovaný dialóg sa stal pre úradníkov obidvoch strán účinnou platformou na vysokej úrovni pre ďalšie rozvíjanie bilaterálnych vzťahov prostredníctvom vecného dialógu a spolupráce. Tretí dialóg sa zameriaval na počiatočné náznaky zotavovania sa zo svetovej finančnej krízy. V rámci podrobných diskusií sa obidve strany dohodli, že budú pokračovať v posilňovaní bilaterálnej spolupráce vrátane spolupráce prostredníctvom EUBIP v oblasti finančných služieb, informačných a komunikačných technológií, životného prostredia, problematiky normalizácie a vzdelávania a že rozšíria spoluprácu a iniciatívy v oblasti skúšobníctva a certifikácie, inovácií, technológie a v kreatívnych odvetviach. Tieto nové oblasti sú súčasťou šiestich odvetví založených na znalostiach, ktoré chce Hongkong ďalej rozvíjať. Posilnia sa tiež kanály na výmenu informácií o regulačných a technických normách Európskej únie, elektronických pasoch a o finančných právnych predpisoch.

Počet návštev na vysokej úrovni, ktoré Komisia uskutočnila v Hongkongu, sa v roku 2009 zvýšil, čo prispelo k posilneniu bilaterálnych vzťahov medzi Európskou úniou a Hongkongom a k rozvoju nových iniciatív zameraných na spoluprácu v takých oblastiach, ako je letectvo, finančné služby, zdravie a ochrana spotrebiteľov, protikorupčné iniciatívy, vzdelávanie a obchod, ako aj k prehlbovaniu prebiehajúceho dialógu v oblasti zdaňovania príjmov z úspor. Profesor K. C. Chan, tajomník pre finančné služby a financie, navštívil Brusel v máji 2009 s cieľom diskutovať o pravidlách na reguláciu finančného trhu. V júli 2009 sa delegácia Hospodárskeho a sociálneho výboru stretla s predstaviteľmi hongkonskej občianskej spoločnosti.

Vzhľadom na najväčšie finančné skúsenosti v rámci Ázie, dobre regulovaný trh a dobrý arbitrážny systém je Hongkong vážnym kandidátom, aby sa stal regionálnou obchodnou platformou pre inovatívne „zelené“ finančné produkty. V tejto súvislosti by mohol využiť skúseností EÚ v obchodovaní s emisiami v rámci európskeho systému obchodovania (ETS). Hongkong sa aktívne zúčastnil na konferencii v Kodani, pričom tajomník pre životné prostredie Edward Yau bol členom čínskej delegácie. Hongkonská občianska spoločnosť mala takisto dobré zastúpenie.

Európska komisia vyjadrila poľutovanie nad tým, že vzťahy medzi Európskou úniou a Hongkongom v oblasti letectva v roku 2009 veľmi nepokročili. Komisia udržiavala kontakty s úradníkmi s cieľom podnietiť Hongkong, aby aktualizoval bilaterálne dohody o leteckých dopravných službách s členskými štátmi Európskej únie a aby poskytol právnu istotu existujúcim dohodám zahrnutím ustanovenia Spoločenstva o určení alebo rozhodnutím sa pre horizontálnu dohodu o leteckých dopravných službách. Komunikácia medzi odborníkmi z EÚ a Hongkongu bude pokračovať, avšak svoje ovocie zatiaľ nepriniesla , pretože Hongkong zostáva jednou z mála jurisdikcií v Ázii, ktorá ešte vždy neuznáva označenie EÚ.

Hospodárska súťaž je jednou z oblastí bilaterálnej výmeny. Hongkonská vláda potvrdila v roku 2009 počas štruktúrovaného dialógu, že zákon o hospodárskej súťaži, ktorý je ešte vždy v štádiu návrhu, by mal byť prijatý v legislatívnom období 2009 – 2010. Európska komisia nalieha na Hongkong, aby čo najskôr prijal zákon o hospodárskej súťaži.

Hongkong je v tomto regióne centrom slobodnej tlače a slobody prejavu, popredným strediskom komunikačných médií a bránou do pevninovej Číny. Úsilie Európskej únie v oblasti verejnej diplomacie sa preto naďalej sústreďovalo na zviditeľnenie EÚ v Hongkongu a na rýchle poskytovanie podstatných informácií o politikách Európskej únie v oblasti obchodu a regulácie, energetike a zmene klímy, o finančných predpisoch, medzikultúrnom dialógu, voľbách do Európskeho parlamentu, Lisabonskej zmluve a o úlohe Európskej únie vo svete. Toto úsilie bolo možné vyvinúť vďaka tímovej práci zastúpenia Európskej únie v Hongkongu a členských štátov, ktoré majú oficiálne zastúpenie na tomto území.

Výhľady do budúcnosti

Hongkonské hospodárstvo, ktoré vychádza zo zdravých ekonomických a finančných základov a otvoreného trhového hospodárstva, sa dokázalo dobre zotaviť z dosahu globálnej finančnej krízy. Zachovanie vyrovnaného trendu zotavovania a štatút Hongkongu ako medzinárodného finančného centra založeného na právnom štáte, nezávislosti súdnictva a na stabilnom právnom prostredí budú dôležitými faktormi pre vznik väčšieho počtu obchodných a investičných príležitostí pre Európu v Hongkongu v roku 2010 a z dlhodobého hľadiska.

Hongkong tiež čelí dvojakej výzve, a to aby sa ďalej rozvíjal ako jedinečná platforma pre obchod, hospodársku spoluprácu a investície vo vzťahu k pevninovej Číne, najmä pokiaľ ide o deltu Perlovej rieky a aby si zachoval svoju úlohu finančného sprostredkovateľa medzi pevninovou Čínou a zvyškom sveta.

Hongkong bude aj naďalej dôležitým partnerom pre Európsku úniu v Ázii vzhľadom na bilaterálne obchodné a investičné toky, rozsiahlu hospodársku spoluprácu a širokú európsku prítomnosť a záujmy. Európska únia bude dodržiavať významný záväzok voči vláde osobitnej administratívnej oblasti Hongkong s cieľom zintenzívniť regulačné výmeny, uľahčiť obchod a rozšíriť spoluprácu v oblastiach spoločného záujmu vrátane zdravotníctva, životného prostredia a nových technológií. Bude sa klásť dôraz na zlepšenie spoločného využívania znalostí a skúseností v záležitostiach, ktoré sa týkajú hospodárskej súťaže, finančných služieb, certifikácie a prisťahovalectva. Mali by sa naďalej rozvíjať výmeny a kontakty medzi ľuďmi, aby obyvatelia Hongkongu mohli využívať kultúrnu rôznorodosť Európy a aby sa Európania mohli učiť z hongkonskej kultúry, v ktorej sa Východ stretáva so Západom.

Nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy v decembri 2009 by malo viesť k ďalšej konsolidácii spoločného úsilia Európskej komisie a členských štátov Európskej únie zameraného na väčšie zviditeľnenie Európskej únie v Hongkongu. Hongkonské orgány prijali zmluvu veľmi priaznivo. Od 1. januára 2010, kedy zmluva začala uplatňovať, zastúpenie Európskej únie pre Hongkong a Macao (predtým zastúpenie Európskej komisie) zastupuje Európsku úniu ako koordinátor a sprostredkovateľ v tejto osobitnej administratívnej oblasti. Bude aj naďalej vyvíjať snahu o zlepšenie vzťahov medzi Európskou úniou a Hongkongom.