22.4.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 103/1


STANOVISKO EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 31. marca 2010

k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 479/2009, pokiaľ ide o kvalitu štatistických údajov v kontexte postupu pri nadmernom deficite

(CON/2010/28)

2010/C 103/01

Európska centrálna banka (ECB) prijala 8. marca 2010 žiadosť Rady Európskej únie o stanovisko k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 479/2009, pokiaľ ide o kvalitu štatistických údajov v kontexte postupu pri nadmernom deficite (1) (ďalej len „navrhované nariadenie“).

Právomoc ECB vydať stanovisko je založená na článkoch 127 ods. 4 a 282 ods. 5 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, keďže národné centrálne banky (NCB) pomáhajú pri zostavovaní štatistiky alebo prispievajú k zostavovaniu štatistiky podľa nariadenia Rady (ES) č. 479/2009 z 25. mája 2009 o uplatňovaní Protokolu o postupe pri nadmernom schodku, ktorý tvorí prílohu Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (2). Okrem toho NCB vykazujú ECB štatistiku verejných financií na účely plnenia úloh Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB), ako je uvedené v článku 127 ods. 5 Zmluvy. V súlade s článkom 17.5 prvou vetou rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky Rada guvernérov prijala toto stanovisko.

Všeobecná pripomienka

ECB podporuje navrhované nariadenie ako veľmi dôležitý krok k zlepšeniu kvality štatistiky uvedenej v nariadení (ES) č. 479/2009.

Konkrétne pripomienky

ECB zdôrazňuje, že je veľmi dôležité, aby členské štáty poskytovali Komisii (Eurostatu) prístup ku všetkým informáciám, ktoré Komisia požaduje na posúdenie kvality údajov. ECB sa tiež domnieva, že na tento účel by bolo prospešné vložiť do článku 8 ods. 2 podrobnejší zoznam, ako je navrhnutý zoznam, aby sa zvýšila jednoznačnosť a istota, pokiaľ ide o druh informácií, ktoré možno požadovať. Malo by byť jednoznačné, že ide o demonštratívny zoznam.

ECB sa rovnako domnieva, že vložením niekoľkých príkladov do článku 11 ods. 3 by sa mohlo objasniť, kedy sa vyžadujú metodické návštevy. Časté a rozsiahle revízie údajov, neustále neobjasnené úpravy stavov a tokov a nevyriešené problémy týkajúce sa metodických otázok by mohli viesť k obavám a preto odôvodňovať metodickú návštevu, ktorá je podľa ECB vynikajúcim prostriedkom na zlepšenie kvality údajov. Je samozrejmé, že ustanovenia nariadenia (ES) č. 479/2009 týkajúce sa takýchto návštev, ako aj iné ustanovenia zamerané na zlepšenie kvality údajov môžu byť skutočne účinné len vtedy, ak sa uplatňujú v plnom rozsahu.

ECB je ďalej presvedčená, že by sa malo vymedzenie pojmu „schodok (prebytok) verejnej správy“ v nariadení (ES) č. 479/2009 zosúladiť s medzinárodnými štatistickými štandardmi. Preto ECB navrhuje, aby sa v rámci postupu pri nadmernom schodku používal schodok (B.9) z národných účtov tak, ako tomu bolo na začiatku používania tohto postupu. Tým by sa zvýšila transparentnosť procesu vykazovania, nakoľko vylúčením vyrovnania na základe swapových dojednaní a dohôd o forwardovej úrokovej miere zo schodku používaného v rámci postupu pri nadmernom schodku by sa údaje o rozpočte dali menej ovplyvniť manipuláciami vykonávanými prostredníctvom zložitých finančných transakcií.

S cieľom zvýšiť kvalitu údajov by ECB chcela okrem toho zabezpečiť, aby sa zostavovanie plánovaných údajov zakladalo na najnovších dostupných informáciách, pričom sa používajú mesačné a štvrťročné hodnoty, ak sú k dispozícii. V ideálnom prípade by sa mala overovať aj kvalita týchto plánovaných údajov.

ECB je navyše presvedčná, že Komisia by mala mať viac času na hodnotenie aktuálnych údajov, a preto by uvítala predĺženie lehoty uvedenej v článku 14 o jeden týždeň na štyri týždne. Predĺženie tejto lehoty vyžaduje aj skorší prenos údajov členskými štátmi, aby sa nenarušili administratívne procesy (vrátane napr. prípravy konvergenčných správ), v ktorých sa tieto údaje používajú. ECB teda navrhuje, aby sa v budúcnosti skrátili lehoty na vykazovanie. Nakoľko ECB vychádza z toho, že sa v súčastnosti rokuje o zmene a doplnení nariadenia Rady (ES) č. 2223/96 z 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve (3) [t. j. programu prenosu v Európskom systéme účtov (ESA)], príslušné lehoty by sa mali zosúladiť, aby sa predišlo problémom s jednotnosťou.

V neposlednom rade ECB považuje za dôležité, aby národné štatistické úrady mali prístup k informáciám potrebným na zabezpečenie súladu vykazovaných údajov s článkom 1 nariadenia (ES) č. 479/2009 a so základnými účtovnými pravidlami ESA 95.

V prípadoch, kde ECB odporúča zmenu a doplnenie navrhovaného nariadenia, sú v prílohe uvedené pozmeňujúce návrhy spolu s vysvetlením.

Vo Frankfurte nad Mohanom 31. marca 2010

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  KOM (2010) 53 v konečnom znení.

(2)  Ú. v. EÚ L 145, 10.6.2009, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 310, 30.11.1996, s. 1.


PRÍLOHA

Navrhované znenie

Znenie, ktoré navrhla Komisia

Zmeny a doplnenia, ktoré navrhuje ECB (1)

Zmena a doplnenie 1

Článok 8 ods. 2 nariadenia (ES) č. 479/2009

Článok 8

„2.   Členské štáty čo najskôr poskytnú Komisii (Eurostatu) prístup ku všetkým informáciám požadovaným na potreby posúdenia kvality údajov, vrátane štatistických informácií, ako sú údaje z národných účtov, opisy zdrojov a metód, notifikačné tabuľky v súvislosti s oznamovaním postupu pri nadmernom deficite a dodatočné dotazníky a vysvetlenia k notifikačným tabuľkám.

Formát dotazníkov vymedzí Komisia (Eurostat) po porade s Výborom pre menovú a finančnú štatistiku a štatistiku platobnej bilancie (ďalej len ‚CMFB’).“

Článok 8

„2.   Členské štáty čo najskôr poskytnú Komisii (Eurostatu) prístup ku všetkým štatistickým a rozpočtovým informáciám požadovaným na potreby posúdenia kvality údajov..

Štatistickými a rozpočtovými informáciami sa rozumejú predovšetkým:

a)

údaje z národných účtov;

b)

opisy zdrojov a metód;

c)

notifikačné tabuľky v súvislosti s oznamovaním postupu pri nadmernom schodku;

d)

dodatočné dotazníky a vysvetlenia v súvislosti s oznamovaním postupu pri nadmernom schodku;

e)

informácie o plnení štátneho a regionálneho rozpočtu od hlavného účtovného úradu/ministerstva financií/príslušného regionálneho orgánu;

f)

účty mimorozpočtových orgánov/neziskových organizácií a podobných orgánov, ktoré sú súčåsťou sektora verejnej správy v národných účtoch;

g)

účty fondov sociálneho zabezpečenia;

h)

prieskumy miestnych samospráv.

Formát dotazníkov vymedzí Komisia (Eurostat) po porade s Výborom pre menovú a finančnú štatistiku a štatistiku platobnej bilancie .“

Odôvodnenie

V navrhovanom nariadení by sa malo ustanoviť, že požadované informácie môžu byť štatistickej alebo rozpočtovej povahy, a na zvýšenie jednoznačnosti a transparentnosti by sa mali poskytnúť príklady kategórií takýchto informácií.

Zmena a doplnenie 2

Článok 11 ods. 3 nariadenia (ES) č. 479/2009

Článok 11

„3.   Metodické návštevy sú navrhnuté s cieľom monitorovať postupy a overovať účty, ktoré dokladajú vykázané aktuálne údaje, a vyvodiť podrobné závery v súvislosti s kvalitou vykazovaných údajov, ako je definované v článku 8 ods. 1.

Metodické návštevy sa uskutočnia len vo výnimočných prípadoch vtedy, ak sa jasne preukázali výrazné riziká alebo problémy s kvalitou údajov.“

Článok 11

„3.   Metodické návštevy sú navrhnuté s cieľom monitorovať postupy a overovať účty, ktoré dokladajú vykázané aktuálne údaje, a vyvodiť podrobné závery v súvislosti s kvalitou vykazovaných údajov, ako je definované v článku 8 ods. 1.

Metodické návštevy sa uskutočnia len vo výnimočných prípadoch vtedy, ak sa jasne preukázali výrazné riziká alebo problémy s kvalitou údajov, napríklad časté a rozsiahle revízie údajov, neustále neobjasnené úpravy stavov a tokov alebo nevyriešené problémy týkajúce sa metodických otázok.

Odôvodnenie

ECB navrhuje, aby sa demonštratívnym spôsobom upresnilo, v ktorých výnimočných prípadoch by sa mala vyžadovať metodická návšteva.


Znenie, ktoré navrhla Komisia

Zmeny a doplnenia, ktoré navrhuje ECB

Zmena a doplnenie 3

Článok 1 ods. 3 nariadenia (ES) č. 479/2009

„3.   ‚Schodok (prebytok) verejnej správy’ znamená čisté prijaté pôžičky (čisté poskytnuté pôžičky) (EDP B.9) sektora ‚verejnej správy’ (S.13), ako sú definované v ESA 95. úroky zahrnuté v schodku verejnej správy tvoria úroky (EDP D.41), ako sú definované v ESA 95.“

„3.   ‚Schodok (prebytok) verejnej správy’ znamená čisté prijaté pôžičky (čisté poskytnuté pôžičky) B.9) sektora ‚verejnej správy’ (S.13), ako sú definované v ESA 95. úroky zahrnuté v schodku verejnej správy tvoria úroky ( D.41), ako sú definované v ESA 95.“

Odôvodnenie

Ako je vysvetlené v konkrétnych pripomienkach, ECB navrhuje zlepšiť transparentnosť procesu vykazovania tým, že sa bude používať schodok národných účtov (B.9) na účely postupu pri nadmernom schodku.

Zmena a doplnenie 4

Článok 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 479/2009

„1.   ‚Údaje o úrovni plánovaného schodku a dlhu sektora verejnej správy’ znamenajú údaje, ktoré pre bežný rok stanovili členské štáty. Sú to najnovšie oficiálne prognózy, pri zohľadnení najnovších rozpočtových rozhodnutí a hospodárskych trendov a perspektív. Mali by sa vytvoriť čo najkratšie pred termínom vykazovania.“

„1.   ‚Údaje o úrovni plánovaného schodku a dlhu sektora verejnej správy’ znamenajú údaje, ktoré pre bežný rok stanovili členské štáty. Sú to najnovšie oficiálne prognózy, pri zohľadnení najnovších rozpočtových rozhodnutí a hospodárskych trendov a perspektív, ako aj mesačných a štvrťročných hodnôt. Mali by sa vytvoriť čo najkratšie pred termínom vykazovania.“

Odôvodnenie

ECB je toho názoru, že kvalita plánovaných údajov by sa zlepšila, ak by sa zostavovali na základe najnovších dostupných informácií.

Zmena a doplnenie 5

Článok 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 479/2009

„1.   Komisia (Eurostat) poskytuje údaje o aktuálnom schodku a dlhu sektora verejnej správy na uplatňovanie Protokolu o postupe pri nadmernom schodku do troch týždňov od oznámenia termínov uvedených v článku 3 ods. 1 alebo od revízií uvedených v článku 6 ods. 1. Uvedené údaje sa poskytujú prostredníctvom uverejnenia.“

„1.   Komisia (Eurostat) poskytuje údaje o aktuálnom schodku a dlhu sektora verejnej správy na uplatňovanie Protokolu o postupe pri nadmernom schodku do štyroch týždňov od oznámenia termínov uvedených v článku 3 ods. 1 alebo od revízií uvedených v článku 6 ods. 1. Uvedené údaje sa poskytujú prostredníctvom uverejnenia.“

Odôvodnenie

ECB by chcela navrhnúť mierne predĺženie lehoty, aby sa Komisii poskytlo viac času na riadne posúdenie kvality aktuálnych údajov vykázaných členskými štátmi.

Zmena a doplnenie 6

Článok 16 ods. 1 nariadenia (ES) č. 479/2009

„1.   Členské štáty zabezpečia, aby aktuálne údaje vykázané Komisii (Eurostatu) boli poskytované v súlade so zásadami stanovenými v článku 10 nariadenia (ES) č. 322/97. V tomto ohľade zodpovednosťou národných štatistických úradov je zabezpečiť súlad vykazovaných údajov s článkom 1 tohto nariadenia a so základnými účtovnými pravidlami ESA 95.“

„1.   Členské štáty zabezpečia, aby aktuálne údaje vykázané Komisii (Eurostatu) boli poskytované v súlade so zásadami stanovenými v článku 2 nariadenia (ES) č. 223/2009. V tomto ohľade zodpovednosťou národných štatistických úradov je zabezpečiť súlad vykazovaných údajov s článkom 1 tohto nariadenia a so základnými účtovnými pravidlami ESA 95. Členské štáty zabezpečia, aby národné štatistické úrady mali prístup ku všetkým relevantným informáciám potrebným na plnenie tejto úlohy.“

Odôvodnenie

Národné štatistické úrady by mali mať prístup k informáciám potrebným na zabezpečenie súladu vykazovaných údajov s článkom 1 nariadenia a so základnými účtovnými pravidlami ESA 95. Touto otázkou sa ECB zaoberala aj vo svojom stanovisku CON/2010/17 z 23. februára 2010 o vytvorení Helénskeho štatistického systému a nezávislého štatistického úradu  (2).


(1)  Tučným písmom sa označuje nový text, ktorý ECB navrhuje vložiť. Preškrtnutým písmom sa označuje text, ktorý ECB navrhuje vypustiť.

(2)  Uverejnené na internetovej stránke ECB http://www.ecb.europa.eu