10.3.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 58/3


STANOVISKO RADY GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

zo 4. marca 2010

k odporúčaniu Rady o vymenovaní viceprezidenta Európskej centrálnej banky

(CON/2010/19)

2010/C 58/03

Úvod a právny základ

Európska centrálna banka (ECB) prijala 24. februára 2010 žiadosť predsedu Európskej rady o stanovisko k odporúčaniu Rady o vymenovaní viceprezidenta Európskej centrálnej banky.

Právomoc Rady guvernérov ECB vydať stanovisko je založená na článku 283 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Všeobecné pripomienky

1.

Odporúčanie Rady, ktoré bolo predložené Európskej rade a ktoré sa práve konzultuje s Európskym parlamentom a Radou guvernérov ECB, odporúča vymenovať pána Vítora CONSTÂNCIA za viceprezidenta ECB na funkčné obdobie ôsmich rokov s účinnosťou od 1. júna 2010.

2.

Rada guvernérov ECB je toho názoru, že navrhovaný kandidát je uznávaným a skúseným odborníkom v menovej a bankovej oblasti, ako sa vyžaduje v článku 283 ods. 2 zmluvy.

3.

Rada guvernérov ECB nemá žiadne námietky k odporúčaniu Rady, aby bol pán Vítor CONSTÂNCIO vymenovaný za viceprezidenta ECB.

Vo Frankfurte nad Mohanom 4. marca 2010

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET