13.2.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 36/9


ROZHODNUTIE č. 655

z 23. októbra 2008

o začatí konania vo veci udelenia povolenia na vyhľadávanie a prieskum ropy a zemného plynu – podzemných prírodných zdrojov v súlade s článkom 2 odsekom 1 bodom 3 zákona o podzemných prírodných zdrojoch, v bloku 1-12 „Knezha“, umiestnených v oblastiach Vratza, Pleven, Lovetch, Gabrovo a Veliko Tirnovo, a oznámenie týkajúce sa plánovaného výberového konania vo veci udelenia povolenia

(2009/C 36/09)

BULHARSKÁ REPUBLIKA

RADA MINISTROV

Podľa článku 5 bodu 2; článku 42 odseku 1 bodu 1; a článku 44 odseku 3 zákona o podzemných prírodných zdrojoch so zreteľom na článok 4 odsek 2 bod 16 a § 1 bod 24a zákona o energetike,

RADA MINISTROV ROZHODLA:

1.

začať konanie vo veci udelenia povolenia na vyhľadávanie a prieskum ropy a zemného plynu v bloku 1-12 „Knezha“ s rozlohou 1 348,45 km2 a súradnicami bodov tak, ako je uvedené a naznačené v návrhu zmluvy o vyhľadávaní a prieskume, ktorá je súčasťou dokumentácie o výberovom konaní;

2.

oznámiť, že udelenie povolenia bude vychádzať z výberového konania;

3.

stanoviť, že obdobie, na ktoré sa vzťahuje povolenie na vyhľadávanie a prieskum, bude trvať 5 rokov od dátumu, kedy zmluva o vyhľadávaní a prieskume nadobudne platnosť, pričom sa toto obdobie môže podľa článku 31 odseku 3 zákona o podzemných prírodných zdrojoch predĺžiť;

4.

výberové konanie vo veci udelenia povolenia podľa bodu 1 sa uskutoční 150. deň po dátume uverejnenia tohto rozhodnutia v Úradnom vestníku Európskej únie, v budove Ministerstva hospodárstva a energetiky, ul. Triaditza č. 8, Sofia;

5.

konečný termín na obstaranie dokumentácie o výberovom konaní je o 17.00 hod. 120. deň od dátumu uverejnenia tohto rozhodnutia v Úradnom vestníku Európskej únie;

6.

konečný termín na predloženie oznámenia o účasti na výberovom konaní je o 17.00 hod. 130. deň od dátumu uverejnenia tohto rozhodnutia v Úradnom vestníku Európskej únie;

7.

konečný termín na predloženie prihlášok na výberové konanie je o 17.00 hod. 144. deň od dátumu uverejnenia tohto rozhodnutia v Úradnom vestníku Európskej únie;

8.

na výberovom konaní sa nevyžaduje fyzická prítomnosť;

9.

cena dokumentácie o výberovom konaní je stanovená na 500 BGN (500 bulharských liev). Dokumentácia o výberovom konaní sa dá zakúpiť počas obdobia stanoveného v bode 5 v miestnosti č. 802 na Ministerstve hospodárstva a energetiky, ul. Triaditza č. 8, Sofia;

10.

účastníci výberového konania musia spĺňať požiadavky špecifikované v článku 23 odseku 1 zákona o podzemných prírodných zdrojoch;

11.

prihlášky účastníkov výberového konania budú posudzované na základe navrhnutých pracovných programov, nástrojov na ochranu životného prostredia a nástrojov odborného vzdelávania, bonusov, a takisto na základe ich manažérskych a finančných spôsobilostí;

12.

poplatok za účasť na výberovom konaní je stanovený na 10 000 BGN (10 000 bulharských liev) a mal by sa uhradiť na bankový účet Ministerstva hospodárstva a energetiky pred konečným termínom uvedeným v bode 6 tak, ako sa uvádza v dokumentácii o výberovom konaní;

13.

v prípade, ak uchádzač nebude pripustený k výberovému konaniu, poplatok sa mu vráti do 14 dní odo dňa, kedy bol uchádzač upovedomený o svojom nepripustení;

14.

poplatok úspešného uchádzača nebude vrátený, ale poplatky všetkých ostatných uchádzačov sa vrátia do 14 dní od uverejnenia rozhodnutia Rady ministrov o udelení povolenia na vyhľadávanie a prieskum v bulharskom úradnom vestníku;

15.

oznámenia o účasti na výberovom konaní a návrhy uchádzačov o podmienkach výberového konania by sa mali predložiť Ministerstvu hospodárstva a energetiky, ul. Triaditza č. 8, Sofia v súlade s požiadavkami článku 46 zákona o podzemných prírodných zdrojoch;

16.

prihlášky na výberové konanie by mali byť v súlade s požiadavkami a podmienkami uvedenými v dokumentácii o výberovom konaní;

17.

výberové konanie sa môže uskutočniť aj vtedy, ak na výberové konanie bude pripustený len jeden uchádzač;

18.

minister hospodárstva a energetiky je splnomocnený na:

18.1.

zaslanie textu tohto rozhodnutia na uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie a v bulharskom úradnom vestníku a takisto na webovej stránke Rady ministrov;

18.2.

vymenovanie výboru na zorganizovanie a vedenie výberového konania;

19.

odvolania voči tomuto rozhodnutiu sa môžu podávať na Najvyšší správny súd do 14 dní od jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

premiér

Sergei STANISHEV

hlavný tajomník Rady ministrov

Sevdalin MARINOV

Verná kópia,

vedúci Úradu vlády

Vesselin DAKOV