29.7.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 176/5


Súhrnné informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1857/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na štátnu pomoc pre malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace v poľnohospodárskej výrobe, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001

2009/C 176/03

Č. pomoci: XA 036/08

Členský štát: Taliansko

Región: Autonómna provincia Bolzano

Názov schémy pomoci alebo názov spoločnosti prijímajúcej individuálnu štátnu pomoc: Criteri e modalità per la concessione di aiuti per l’organizzazione e l’esecuzione del servizio di raccolta delle carcasse animali

Právny základ: Articolo 5, comma 6, della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, e successive modifiche

Ročné výdavky plánované v rámci schémy pomoci alebo celková výška individuálnej štátnej pomoci poskytnutej podniku: —

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci: 1 200 000 EUR

Maximálna intenzita pomoci: 75 % a 100 %

Dátum implementácie:

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej štátnej pomoci: do 31. decembra 2013

Účel pomoci: Článok 16 ods. 1 písm. d) a f)

Príslušné odvetvia hospodárstva: Chov dojníc a chov ostatného hovädzieho dobytka, koní a ďalších koňovitých zvierat, ťavovitých zvierat, oviec a kôz, ošípaných, hydiny a ďalších zvierat.

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Provincia autonoma di Bolzano

Ripartizione provinciale agricoltura

Via Brennero 6

39100 Bolzano

ITALIA

Internetová stránka: http://www.provincia.bz.it/agricoltura/3112/publ/publ_getreso.asp?PRES_ID=93488

Vedúci oddelenia

Martin PAZELLER

Č. pomoci: XA 80/08

Členský štát: Taliansko

Agentúra: ISMEA, Istituto di servizi per il mercato agricolo ed agroalimentare

Názov schémy pomoci alebo názov podniku prijímajúceho individuálnu štátnu pomoc: Agevolazioni per il subentro in agricoltura, parte investimenti nelle aziende agricole di produzione primaria

Právny základ: Delibera del Consiglio di Amministrazione per l’adeguamento degli interventi di cui al Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 185, Titolo I, Capo III ai Reg. (CE) n. 70/2001 e 1857/2006.

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej štátnej pomoci poskytnutej podniku: Plánované ročné výdavky predstavujú približne 20 miliónov EUR.

Subvencované pôžičky, ktorých trvanie sa pohybuje od 5 do 10 rokov (môže sa predĺžiť na 15 rokov, ale len pre projekty v odvetví poľnohospodárskej výroby), sa majú uhrádzať spätne v rovnakých šesťmesačných splátkach.

Uplatňovaná úroková sadzba je stanovená na 36 % referenčnej sadzby uverejňovanej každý mesiac v Úradnom vestníku Európskej únie.

Maximálna intenzita pomoci: Štátna pomoc, ktorá sa môže poskytovať na plnenie podnikových plánov, pozostáva zo subvencovaných pôžičiek a nenávratných dotácií. Spätne vymožiteľná časť pomoci (t. j. suma subvencovanej pôžičky) musí byť minimálne 50 % celkovej poskytnutej pomoci.

V prípade investícií do poľnohospodárskych podnikov sa uplatňujú tieto maximálne úrovne intenzity pomoci:

60 % oprávnených investícií do znevýhodnených oblastí alebo do oblastí uvedených v článku 36 písm. a) bodoch i), ii) a iii) nariadenia (ES) č. 1698/2005, ktoré určia členské štáty v súlade s článkami 50 a 94 uvedeného nariadenia,

50 % oprávnených investícií do iných oblastí.

Maximálna výška štátnej pomoci poskytnutej jednotlivému podniku však v žiadnom prípade nesmie prekročiť 400 000 EUR počas ktoréhokoľvek trojročného obdobia alebo 500 000 EUR pre podniky nachádzajúce sa v znevýhodnených oblastiach alebo v oblastiach uvedených v článku 36 písm. a) bodoch i), ii) a iii) nariadenia (ES) č. 1698/2005, ktoré určia členské štáty v súlade s článkami 50 a 94 uvedeného nariadenia.

Investície sa musia uskutočniť do piatich rokov od momentu, keď mladý poľnohospodár prevzal poľnohospodársky podnik.

Poskytnutá štátna pomoc musí byť v súlade so zákazmi a obmedzeniami uplatňovanými na základe nariadení Rady o spoločných organizáciách trhu.

Štátna pomoc sa nesmie poskytnúť na:

kúpu výrobných práv, zvierat alebo jednoročných rastlín,

vysádzanie jednoročných rastlín,

výrobu výrobkov, ktoré napodobňujú alebo môžu nahrádzať mlieko a mliečne výrobky.

Dátum implementácie: Táto schéma nadobúda účinnosť 18. februára 2008 alebo dňom nasledujúcim po dni, keď Komisia formálne potvrdila prevzatie zhrnutia, a toto potvrdenie je označené identifikačným číslom.

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej štátnej pomoci: 6 rokov

Účel pomoci: Stimulovať nových podnikateľov a generačnú výmenu v poľnohospodárstve.

Na štátnu pomoc sú oprávnené tieto náklady:

V odvetví prvovýroby sa štátna pomoc môže poskytovať na kúpu pozemkov, okrem pozemkov na stavebné účely, s cenou do 10 % oprávnených investičných nákladov.

V prípade odvetvia prvovýroby je ustanovením v nariadení (ES) č. 1857/2006, ktorým sa táto schéma vyníma, článok 4.

Príslušné odvetvia hospodárstva: Poľnohospodárstvo: prvovýroba

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc: ISMEA

Adresa sídla:

Via C. Celso 6

00161 Roma RM

ITALIA

Administratívna adresa:

Via C. Celso 183

00161 Roma RM

ITALIA

Internetová stránka: www.ismea.it

Pripojené rozhodnutie správnej rady bude prístupné na internetovej stránke ISMEA. Priamy odkaz sa doplní čo najskôr.

Ďalšie informácie: Táto schéma zahŕňa prispôsobenie štátnej pomoci č. 336/2001, ktorú Európska komisia schválila 13. februára 2003, novým ustanoveniam Spoločenstva (nariadenia (ES) č. 1857/2006 a 70/2001) o spracovaní a odbyte poľnohospodárskych výrobkov. Prispôsobenie sa týka najmä týchto troch opatrení: pomoc na investície do poľnohospodárskych podnikov a do podnikov zaoberajúcich sa spracovaním a odbytom poľnohospodárskych výrobkov, technická pomoc a pomoc pre mladých poľnohospodárov na začatie činnosti.

Komisii boli predložené tieto dokumenty:

zhrnutie o investičnej pomoci pre prvovýrobu v zmysle nariadenia (ES) č. 1857/2006,

zhrnutie o investičnej pomoci na spracovanie a odbyt poľnohospodárskych výrobkov v zmysle nariadenia (ES) č. 70/2001,

zhrnutie o štátnej pomoci na technickú podporu v zmysle nariadenia (ES) č. 1857/2006,

zhrnutie o poskytnutí pomoci pre mladých poľnohospodárov na začatie činnosti v zmysle nariadenia (ES) č. 1857/2006.

Táto schéma zahŕňa aj poskytnutie štátnej pomoci na účely technickej podpory na spracovanie a odbyt poľnohospodárskych výrobkov v súlade s nariadením (ES) č. 1998/2006 (pomoc de minimis) a investičnej pomoci na vidiecku turistiku v súlade s tým istým nariadením.

generálny riaditeľ

Salvatore PETROLI

Č. pomoci: XA 88/08

Členský štát: Belgicko

Región: Flámsko

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov podniku prijímajúceho individuálnu štátnu pomoc: Vlaams Varkensstamboek vzw

Právny základ: Decreet van 21 december 2007 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008

Koninklijk besluit van 2 september 1992 betreffende de verbetering van fokvarkens

Ministerieel besluit van 3 september 1992 betreffende de verbetering van de fokvarkens

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej štátnej pomoci poskytnutej podniku: 457 000 EUR

Maximálna intenzita pomoci: Až do 100 % na pokrytie administratívnych nákladov na založenie a vedenie plemenných kníh.

Až do 70 % nákladov na testy vykonávané treťou stranou alebo v jej mene s cieľom určiť genetickú kvalitu alebo úžitkovosť hospodárskych zvierat neexistuje výnimka na pomoc poskytnutú na pokrytie nákladov na kontroly, ktoré vykonáva vlastník hospodárskych zvierat, alebo na pravidelné kontroly kvality mlieka.

Dátum implementácie: Pomoc sa môže poskytovať od 1. marca a najskôr 15 dní po podaní žiadosti.

Pomoc sa môže poskytovať na základe implementačného rozhodnutia. Tieto rozhodnutia sa vyhotovujú raz za rok. Návrh implementačného rozhodnutia sa ešte musí vypracovať a bude obsahovať doložku o zastavení pomoci.

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej štátnej pomoci: Pomoc sa bude poskytovať na obdobie, ktoré sa končí 31. decembra 2008.

Účel pomoci: Vlaams Varkensstamboek (VVS) je uznané neziskové združenie, ktoré vedie plemenné knihy rôznych plemien ošípaných. Uvádza, že pomoc použije na pokrytie administratívnych nákladov na založenie a vedenie plemenných kníh a zapísanie údajov o narodení a genealogických záznamov do databázy, ako aj vyhotovenie a vystavenie zootechnických osvedčení a osvedčení o rodokmeni.

VVS taktiež vykonáva testy s cieľom určiť genetickú kvalitu alebo úžitkovosť hospodárskych zvierat. Vykonávajú sa tri druhy testov:

Opatrenie patrí do rozsahu pôsobnosti článku 16 nariadenia (ES) č. 1857/2006 a spĺňa podmienky v ňom uvedené.

Článok 16 ods. 1 písm. a): pomoc až do výšky 100 % na pokrytie administratívnych nákladov na založenie a vedenie plemenných kníh.

Článok 16 ods. 1 písm. b): pomoc až do výšky 70 % nákladov na testy vykonávané treťou stranou alebo v jej mene s cieľom určiť genetickú kvalitu alebo úžitkovosť hospodárskych zvierat s výnimkou kontrol, ktoré vykonáva vlastník hospodárskych zvierat, a pravidelných kontrol kvality mlieka.

Príslušné odvetvia hospodárstva: Živočíšna výroba

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Departement Landbouw en Visserij

Duurzame Landbouwontwikkeling

Ellips, 6e verdieping

Koning Albert II laan 35, bus 40

1030 Brussel

BELGIË

Internetová stránka: http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/info/steun/eu.html

Ďalšie informácie: —

generálny tajomník

Jules VAN LIEFFERINGE

Č. pomoci: XA 415/08

Členský štát: Spojené kráľovstvo

Región: Anglicko

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov podniku prijímajúceho individuálnu štátnu pomoc: West Wight Landscape Partnership Through the eye of the Needles Scheme

Právny základ: The National Heritage Act 1997

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej štátnej pomoci poskytnutej podniku:

December 2008–Marec 2009

415 000 GBP

Apríl 2009–Marec 2010

610 395 GBP

April 2010–Marec 2011

691 666 GBP

Apríl 2011–Marec 2012

12 446 GBP

Spolu

1 729 507 GBP

Maximálna intenzita pomoci: Vo výške 100 % ak sa grant udeľuje na zachovanie dedičných hodnôt, ktoré nemajú výrobný charakter, v súlade s článkom 5. Maximálna výška grantu bude znížená v súlade so sadzbami uvedenými v článku 5 nariadenia Komisie č. 1857/2006, ak sa bude jednať o pomoc výrobného charakteru.

Dátum implementácie: Prihlášky do schémy sa prijímajú od 10. decembra 2008.

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej štátnej pomoci: Schéma sa začne 10. decembra 2008 alebo v deň, kedy Komisia na svojej internetovej stránke uverejní podrobné informácie o schéme. Bude ukončená 31. marca 2012. Posledná platba sa uskutoční 31. marca 2012.

Účel pomoci: Hlavný cieľ

Poskytnúť podporu na opatrenia zamerané na zachovanie a zveľadenie charakteru krajiny a dôležitých dedičných hodnôt oblasti West Wight.

Podporiť informovanosť o krajine, biodiverzite a kultúrnom bohatstve oblasti West Withg a ich využitie.

Pomoc sa vyplatí v súlade s článkom 5 - Zachovanie tradičnej krajiny a budov.

Poskytnúť podporu na zachovanie a zlepšenie prírodného prostredia. Táto pomoc sa vyplatí v súlade s článkom 4 nariadenia ES č. 1857/2006.

Príslušné odvetvia hospodárstva: Poľnohospodárstvo

Schéma sa vzťahuje na výrobu poľnohospodárskych výrobkov. Oprávnené podniky musia byť klasifikované ako „malé alebo stredné podniky“, čo znamená, že príjemcovia tejto schémy (na rozdiel od poskytovateľov služieb) musia mať menej ako 250 zamestnancov, ročný obrat menší ako 50 mil. EUR alebo vlastné imanie podľa súvahy menšie ako 43 mil. EUR a nesmú byť viac ako 25 % vo vlastníctve iných spoločností. Na všetky typy pomoci sú oprávnené všetky pododvetvia s výnimkou výroby a predaja výrobkov imitujúcich alebo nahradzujúcich mlieko a mliečne výrobky.

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Heritage Lottery Fund (HLF)

South East Regional Office

7 Holbein Place

London

SW1W 8NR

UNITED KINGDOM

Štatutárnym orgánom zodpovedným za schému je:

Isle of Wight Council

Floor 3

County Hall

Newport

(Isle of Wight)

PO30 1UD

UNITED KINGDOM

Organizáciou prevádzkujúcou schému je:

Isle of Wight Council

Floor 3

County Hall

Newport

(Isle of Wight)

PO30 1UD

UNITED KINGDOM

Internetová stránka: http://www.westwight.org/WWLP%20State%20Aid%20Submission_201008.doc

Prípadne môžete ísť na hlavnú stránku Spojeného kráľovstva týkajúcu sa štátnej pomoci na poľnohospodárstvo na adrese:

www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Ďalšie informácie: Ďalšie a podrobnejšie informácie týkajúce sa oprávnenosti a pravidiel schémy sú dostupné na uvedenej internetovej stránke.

V schéme pomoci West Wight Landscape Partnership Through the eye of the Needles Scheme sa poskytuje podpora aj pre nepoľnohospodárske podniky a poľnohospodárske výrobné a obchodné podniky, štátna pomoc sa poskytuje v súlade s nariadením ES č. 1998/2006 a schémou NN 11/2002 (National Heritage Memorial Fund).

Č. pomoci: XA 433/08

Členský štát: Nemecko

Región: Mecklenburg-Western Pomerania

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov podniku prijímajúceho individuálnu štátnu pomoc: Pomoc poskytnutá v súlade so štatútom poisťovne Tierseuchenkasse Mecklenburg-Vorpommern

Právny základ: Satzung der Tierseuchenkasse von Mecklenburg-Vorpommern über die Gewährung von Beihilfen für das Jahr 2009 -Beihilfesatzung- (ešte neuverejnený návrh)

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej štátnej pomoci poskytnutej podniku: 2,49 milióna EUR

Maximálna intenzita pomoci: Maximum 100 %

Dátum implementácie: Od bodu, keď Komisia v súlade s článkom 20 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1857/2006 uverejní štátnu pomoc na internete, najskôr od 1. januára 2009.

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej štátnej pomoci: do 31. decembra 2009

Účel pomoci: Choroby zvierat (Článok 10 nariadenia (ES) č. 1857/2006)

Príslušné odvetvia hospodárstva: A104 – Živočíšna výroba

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Tierseuchenkasse Mecklenburg-Vorpommern

Anstalt des Öffentlichen Rechts

Behördenzentrum Block C

Neustrelitzer Strasse 120

17033 Neubrandenburg

DEUTSCHLAND

Internetová stránka: http://service.mvnet.de/_php/download.php?datei_id=5215

Ďalšie informácie: —