9.4.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 85/1


Oznámenie Komisie o vymáhaní práva štátnej pomoci vnútroštátnymi súdmi

2009/C 85/01

1.   ÚVOD

1.

V roku 2005 prijala Komisia orientačný plán reformy štátnej pomoci, Akčný plán štátnej pomoci (1) („APŠP“), na zlepšenie účinnosti, transparentnosti, dôveryhodnosti a predvídateľnosti režimu štátnej pomoci podľa Zmluvy o ES. Na základe zásady „menšej a lepšie zacielenej štátnej pomoci“ je hlavným cieľom APŠP podporovať členské štáty v znižovaní celkovej úrovne pomoci pri súčasnom presmerovaní zdrojov štátnej pomoci na horizontálne ciele spoločného záujmu. V tejto súvislosti Komisia opätovne potvrdila svoj záväzok zaujať prísne stanovisko voči neoprávnenej a nezlučiteľnej pomoci. V APŠP sa zdôraznila potreba lepšie cieleného presadzovania a monitorovania štátnej pomoci udeľovanej členskými štátmi a skutočnosť, že občianskoprávne spory pred vnútroštátnymi súdmi by mohli prispieť k tomuto cieľu zabezpečením väčšej disciplíny v oblasti štátnej pomoci (2).

2.

Pred prijatím APŠP sa už Komisia zaoberala úlohou vnútroštátnych súdov v oznámení o spolupráci medzi vnútroštátnymi súdmi a Komisiou v oblasti štátnej pomoci, uverejneného v roku 1995 (3) („oznámenie o spolupráci z roku 1995“). Oznámenie o spolupráci z roku 1995 zaviedlo mechanizmy pre spoluprácu a výmenu informácií medzi Komisiou a vnútroštátnymi súdmi.

3.

V roku 2006 dala Komisia vypracovať štúdiu o vymáhaní práva štátnej pomoci na vnútroštátnej úrovni (4) („štúdia o vymáhaní“). Táto štúdia bola zameraná na poskytnutie podrobnej analýzy občianskoprávneho presadzovania právnych predpisov o štátnej pomoci v rôznych členských štátoch. V štúdii o vymáhaní sa dospelo k záveru, že v období medzi rokmi 1999 a 2006 výrazne vzrástol počet sporov v oblasti štátnej pomoci na úrovni členských štátov (5).

4.

V štúdii o vymáhaní však tiež zistilo, že v mnohých súdnych konaniach na úrovni členských štátov nebolo cieľom zníženie negatívnych účinkov príslušných opatrení štátnej pomoci na hospodársku súťaž. Bolo to tak preto, že takmer dve tretiny analyzovaných rozsudkov sa týkali žalôb podaných daňovými poplatníkmi, ktorí požadovali úľavu od údajne diskriminačného (daňového) bremena (6), a žalôb podaných príjemcami s cieľom napadnúť vrátenie neoprávnenej a nezlučiteľnej štátnej pomoci (7). Počet žalôb zameraných na presadenie súladu s pravidlami o štátnej pomoci bol pomerne nízky: žaloby účastníkov hospodárskej súťaže proti orgánu členského štátu o náhradu škody, vrátenie pomoci a/alebo zakazujúce opatrenia na základe článku 88 ods. 3 Zmluvy o ES predstavovali len 19 % z analyzovaných rozsudkov, pričom priame žaloby zo strany účastníkov hospodárskej súťaže proti príjemcom predstavovali iba 6 % rozsudkov.

5.

Napriek skutočnosti, že tak, ako to bolo zdôraznené v štúdii o vymáhaní, skutočné občianskoprávne presadzovanie pred vnútroštátnymi súdmi zohrávalo do dnešného dňa iba pomerne obmedzenú úlohu v rámci štátnej pomoci, sa Komisia domnieva, že občianskoprávne žaloby na presadenie práva môžu predstavovať výrazný prínos pre politiku štátnej pomoci. Konania pred vnútroštátnymi súdmi dávajú tretím stranám príležitosť riešiť a vyriešiť mnohé otázky týkajúce sa štátnej pomoci priamo na vnútroštátnej úrovni. Okrem toho, na základe judikatúry Súdneho dvora Európskych spoločenstiev („Súdny dvor“), môžu vnútroštátne súdy poskytnúť navrhovateľom veľmi účinnú právnu ochranu v prípade porušenia pravidiel štátnej pomoci. To môže prispieť k silnejšej celkovej disciplíne v oblasti štátnej pomoci.

6.

Hlavným účelom tohto oznámenia je preto informovať vnútroštátne súdy a tretie osoby o prostriedkoch právnej nápravy, ktoré sú dostupné v prípade porušenia pravidiel štátnej pomoci, a poskytnúť im usmernenie o praktickom uplatňovaní týchto pravidiel. Komisia sa navyše usiluje o rozvíjanie spolupráce s vnútroštátnymi súdmi prostredníctvom zavádzania praktickejších nástrojov na podporu vnútroštátnych sudcov pri ich každodennej práci.

7.

Toto oznámenie nahrádza oznámenie o spolupráci z roku 1995, pričom nie je dotknutý výklad príslušných ustanovení zmluvy a právnych predpisov súdmi Spoločenstva. Dodatočné informácie určené vnútroštátnym súdom budú sprístupnené na webovej stránke Komisie.

2.   ÚLOHA VNÚTROŠTÁTNYCH SÚDOV PRI VYMÁHANÍ ŠTÁTNEJ POMOCI

2.1.   Všeobecné otázky

2.1.1.   Určenie štátnej pomoci

8.

Prvou otázkou, ktorej vnútroštátne súdy a potenciálne navrhovatelia pri uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES čelia, je, či predmetné opatrenie skutočne predstavuje štátnu pomoc v zmysle zmluvy.

9.

Článok 87 ods. 1 Zmluvy o ES sa vzťahuje na „pomoc poskytovanú členským štátom alebo akoukoľvek formou zo štátnych prostriedkov, ktorá narúša hospodársku súťaž alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže tým, že zvýhodňuje určitých podnikateľov alebo výrobu určitých druhov tovaru, pokiaľ ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi“.

10.

Súdny dvor výslovne uviedol, že vnútroštátne súdy, rovnako ako Komisia, majú právomoc vykladať pojem štátnej pomoci (8).

11.

Pojem štátna pomoc sa netýka iba dotácií (9). Zahŕňa okrem iného tiež daňové úľavy a investície z verejných prostriedkov uskutočnené za okolností, v ktorých by súkromný investor svoju podporu odmietol (10). To, či pomoc udeľuje priamo štát alebo verejné alebo súkromné subjekty, ktoré štát vytvoril alebo vymenoval, aby pomoc spravovali, je v tejto súvislosti nepodstatné (11). Verejnú podporu je však možné považovať za štátnu pomoc len vtedy, ak na rozdiel od všeobecných opatrení, na ktoré sa článok 87 ods. 1 Zmluvy o ES nevzťahuje, zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých tovarov („selektívnosť“) (12). Okrem toho musí pomoc narúšať hospodársku súťaž alebo musí v jej dôsledku hroziť narušenie hospodárskej súťaže a musí ovplyvňovať obchodovanie medzi členskými štátmi (13).

12.

V judikatúre súdov Spoločenstva (14) a rozhodnutiach Komisie sa často riešila otázka, či sa určité opatrenia kvalifikujú ako štátna pomoc. Komisia ďalej vydala podrobné usmernenie týkajúce sa niekoľkých komplexných otázok, ako napríklad uplatňovanie zásady súkromného investora (15) a testu súkromného veriteľa (16), podmienky, za ktorých musia byť štátne záruky považované za štátnu pomoc (17), systém predaja štátnej pôdy (18), privatizácia a podobné štátne opatrenia (19), pomoc nepresahujúca prahy pomoci de minimis  (20), poistenie vývozných úverov (21), priame zdaňovanie podnikov (22) a rizikové kapitálové investície (23) a štátna pomoc na výskum, vývoj a inovácie (24). Judikatúra, usmernenie Komisie a rozhodovacia prax môžu poskytnúť vnútroštátnym súdom a potenciálnym navrhovateľom cennú pomoc v súvislosti s pojmom štátnej pomoci.

13.

V prípade pochybností o kvalifikácii štátnej pomoci, môžu vnútroštátne súdy požiadať o stanovisko Komisie podľa oddielu 3 tohto oznámenia. Tým nie je dotknutá možnosť a/alebo povinnosť vnútroštátneho súdu predložiť záležitosť Súdnemu dvoru na prejudiciálne konanie podľa článku 234 Zmluvy o ES.

2.1.2.   Povinnosť pozastaviť výkon

14.

Podľa článku 88 ods. 3 Zmluvy o ES nemôžu členské štáty vykonať opatrenia štátnej pomoci bez predchádzajúceho schválenia Komisiou (povinnosť pozastaviť výkon):

„Komisia musí byť v dostatočnom čase upovedomená o zámeroch v súvislosti s poskytnutím alebo upravením pomoci, aby mohla podať svoje pripomienky. Ak usúdi, že takýto zámer je nezlučiteľný so spoločným trhom podľa článku 87, začne konanie podľa odseku 2. Členský štát nemôže vykonať navrhované opatrenia, pokiaľ sa vo veci nerozhodlo s konečnou platnosťou.“  (25)

15.

Existuje však niekoľko situácií, v ktorých je možné v súlade s právnymi predpismi vykonať štátnu pomoc bez schválenia Komisiou:

a)

Ak sa na opatrenie vzťahuje nariadenie o skupinových výnimkách vydané v rámci nariadenia Rady (ES) č. 994/98 zo 7. mája 1998 o uplatňovaní článkov 92 a 93 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na určité kategórie horizontálnej štátnej pomoci (26) („splnomocňujúce nariadenie“). V prípade, ak opatrenie spĺňa požiadavky nariadenia o skupinových výnimkách, je členský štát oslobodený od povinnosti oznamovať plánované opatrenie pomoci a povinnosť pozastaviť výkon sa neuplatňuje. Na základe splnomocňujúceho nariadenia Komisia pôvodne prijala niekoľko nariadení o skupinových výnimkách (27), z ktorých niektoré boli medzičasom nahradené nariadením Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) (28).

b)

Povinnosť pozastaviť výkon sa podobne nevzťahuje na existujúcu pomoc (29). Táto pomoc zahŕňa okrem iného pomoc poskytnutú podľa schémy, ktorá existovala pred vstupom členského štátu do Európskej Únie, alebo podľa schémy už schválenej Komisiou (30).

16.

Konanie pred vnútroštátnymi súdmi vo veciach štátnej pomoci sa niekedy môže týkať uplatniteľnosti nariadenia o skupinových výnimkách alebo schémy existujúcej alebo schválenej pomoci alebo oboch. Ak je predmetom konania uplatniteľnosť takéhoto nariadenia alebo schémy, vnútroštátny súd môže len posúdiť, či sú splnené všetky podmienky uvedené v nariadení alebo schéme. Ak to tak nie je, súd nemôže preskúmať zlučiteľnosť opatrenia pomoci, pretože takéto posudzovanie je výhradnou právomocou Komisie (31).

17.

V prípade, ak vnútroštátny súd potrebuje určiť, či opatrenie spadá pod schválenú schému pomoci, môže preskúmať len to, či sú splnené všetky podmienky rozhodnutia o jeho schválení. Ak sa otázky vznesené na vnútroštátnej úrovni týkajú platnosti rozhodnutia Komisie, vnútroštátny súd samotný nemá právomoc vyhlásiť akt inštitúcie Spoločenstva za neplatný (32). Ak ide o otázku platnosti, vnútroštátny súd môže a v niektorých prípadoch musí predložiť záležitosť Súdnemu dvoru na prejudiciálne konanie (33). V súlade s výkladom zásady právnej istoty Súdneho dvora nie je viac dostupná ani možnosť spochybniť platnosť príslušného rozhodnutia Komisie pomocou prejudiciálneho konania v prípade, ak navrhovateľ mohol bezpochyby napadnúť rozhodnutie Komisie pred súdmi Spoločenstva podľa článku 230 Zmluvy o ES, ale tak neurobil (34).

18.

Vnútroštátny súd môže požiadať Komisiu o stanovisko podľa oddielu 3 tohto oznámenia, ak má pochybnosti o uplatniteľnosti nariadenia o skupinových výnimkách alebo existujúcej alebo schválenej schémy pomoci.

2.1.3.   Úlohy Komisie a vnútroštátnych súdov

19.

Súdny dvor opakovane potvrdil, že vnútroštátne súdy aj Komisia zohrávajú zásadné, ale pritom odlišné úlohy v kontexte presadzovania štátnej pomoci (35).

20.

Hlavnou úlohou Komisie je preskúmanie zlučiteľnosti navrhovaných opatrení pomoci so spoločným trhom, na základe kritérií stanovených v článku 87 ods. 2 a 3 Zmluvy o ES. Toto posudzovanie zlučiteľnosti je výhradnou právomocou Komisie a podlieha preskúmaniu zo strany súdov Spoločenstva. Podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora vnútroštátne súdy nemajú právomoc prehlásiť opatrenie štátnej pomoci za zlučiteľné s článkom 87 ods. 2 alebo 3 Zmluvy o ES (36).

21.

Úloha vnútroštátnych súdov závisí od predmetného opatrenia pomoci a od toho, či bolo riadne notifikované a schválené Komisiou:

a)

Vnútroštátne súdy sú často žiadané, aby zasiahli v prípadoch, keď orgán členského štátu (37) udelil pomoc bez dodržania povinnosti pozastaviť výkon. Takáto situácia nastane, ak pomoc nebola notifikovaná vôbec alebo ak ju orgán vykonal pred schválením Komisie. Úlohou vnútroštátnych súdov v takýchto prípadoch je chrániť práva jednotlivcov dotknuté neoprávneným vykonaním pomoci (38);

b)

Vnútroštátne súdy zohrávajú dôležitú úlohu tiež pri vymáhaní rozhodnutí o vrátení pomoci prijatých podľa článku 14 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 659/1999 z 22. marca 1999 ustanovujúceho podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES (39) („procesné nariadenie“), ak Komisia na základe posúdenia dôjde k záveru, že neoprávnene udelená pomoc je nezlučiteľná so spoločným trhom, a nariadi príslušnému členskému štátu, aby požadoval vrátenie nezlučiteľnej pomoci od príjemcu. Účasť vnútroštátnych súdov na takýchto prípadoch obvykle vyplýva zo žalôb podaných príjemcami na preskúmanie zákonnosti žiadosti o vrátenie pomoci vydanej vnútroštátnymi orgánmi. V závislosti od vnútroštátneho práva procesného sú však možné iné druhy žalôb (napr. žaloby orgánov členských štátov proti príjemcovi na úplný výkon rozhodnutia Komisie o vrátaní pomoci).

22.

Pri ochrane záujmov jednotlivcov musia vnútroštátne súdy v plnej miere zohľadňovať efektívnosť a priamy účinok (40) článku 88 ods. 3 Zmluvy o ES a záujmy Spoločenstva (41).

23.

Úloha vnútroštátnych súdov v takých prípadoch je podrobnejšie uvedená v oddieloch 2.2 a 2.3 tohto oznámenia.

2.2.   Úloha vnútroštátnych súdov pri presadzovaní článku 88 ods. 3 Zmluvy o ES – Neoprávnená štátna pomoc

24.

Rovnako ako z článkov 81 a 82 Zmluvy o ES, aj z povinnosti pozastaviť výkon uvedenej v článku 88 ods. 3 Zmluvy o ES vyplývajú pre dotknuté strany (napr. pre konkurentov príjemcu) individuálne práva s priamym účinkom. Tieto dotknuté strany môžu svoje práva vymáhať tak, že podajú proti členskému štátu, ktorý pomoc poskytol, žalobu pred príslušným vnútroštátnym súdom. Postup vnútroštátnych súdov v súvislosti s týmito žalobami, a teda ochrana práv konkurentov podľa článku 88 ods. 3 Zmluvy o ES, je jednou z ich najdôležitejších úloh v oblasti štátnej pomoci.

25.

Zásadná úloha vnútroštátnych súdov v tejto súvislosti tiež vyplýva zo skutočnosti, že vlastné právomoci Komisie na ochranu účastníkov hospodárskej súťaže a iných tretích osôb pred neoprávnenou pomocou sú obmedzené. Čo je najdôležitejšie, ako rozhodol Súdny dvor v rozsudkoch „Boussac“ (42) a „Tubemeuse“ (43), Komisia nemôže prijať konečné rozhodnutie, ktorým sa nariaďuje vrátenie pomoci, len z toho dôvodu, že pomoc nebola notifikovaná v súlade s článkom 88 ods. 3 Zmluvy o ES. Komisia preto musí vykonať úplné posúdenie zlučiteľnosti, bez ohľadu na to, či bola alebo nebola dodržaná povinnosť pozastaviť výkon (44). Toto posúdenie môže byť časovo náročné a právomoci Komisie na vydanie predbežných príkazov na vrátenie pomoci podliehajú veľmi prísnym zákonným požiadavkám (45).

26.

V dôsledku toho predstavujú žaloby podané na vnútroštátnych súdoch dôležitý prostriedok nápravy pre účastníkov hospodárskej súťaže a iné tretie osoby poškodené neoprávnenou štátnou pomocou. Medzi opravné prostriedky pred vnútroštátnymi súdmi patria:

a)

zabránenie platby neoprávnenej pomoci,

b)

vrátenie neoprávnenej pomoci (bez ohľadu na zlučiteľnosť),

c)

vrátenie úroku za obdobie nezákonnosti,

d)

náhrada škody účastníkom hospodárskej súťaže a iným tretím stranám, a

e)

predbežné opatrenia proti neoprávnenej pomoci.

27.

Každý z týchto opravných prostriedkov je uvedený podrobnejšie v oddieloch 2.2.1 až 2.2.6.

2.2.1.   Zabránenie platby neoprávnenej pomoci

28.

Vnútroštátne súdy sú povinné chrániť práva jednotlivcov postihnutých porušeniami povinnosti pozastaviť výkon. Vnútroštátne súdy musia preto v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi vyvodiť všetky primerané právne dôsledky, ak dôjde k porušeniu článku 88 ods. 3 Zmluvy o ES (46). Povinnosti vnútroštátnych súdov však nie sú obmedzené na už vyplatenú neoprávnenú pomoc. Rozširujú sa aj na prípady, v ktorých sa má neoprávnená platba ešte len uskutočniť. Ako súčasť svojich povinností podľa článku 88 ods. 3 Zmluvy o ES, musia vnútroštátne súdy chrániť práva jednotlivcov proti možnému porušeniu týchto práv (47). V prípade, ak má byť neoprávnená pomoc práve vyplatená, je vnútroštátny súd povinný zabrániť realizácii takej platby.

29.

Povinnosť vnútroštátneho súdu zabrániť platbe neoprávnenej pomoci môže vzniknúť za rôznych procesných okolností, v závislosti od rôznych typov opatrení dostupných podľa vnútroštátneho práva. Veľmi často sa bude navrhovateľ usilovať spochybniť platnosť vnútroštátneho úkonu, ktorým sa neoprávnená štátna pomoc poskytuje. V takých prípadoch bude zabránenie neoprávnenej platby obvykle logickým dôsledkom zistenia, že úkon, prostredníctvom ktorého sa pomoc poskytuje, je neplatný, keďže členský štát porušil článok 88 ods. 3 Zmluvy o ES (48).

2.2.2.   Vrátenie neoprávnenej pomoci

30.

Ak je vnútroštátny súd konfrontovaný s neoprávnene poskytnutou pomocou, musí z takejto neoprávnenosti vyvodiť právne dôsledky podľa vnútroštátneho práva. Vnútroštátny súd preto musí v zásade nariadiť úplné vrátenie neoprávnenej štátnej pomoci príjemcom (49). Nariadenie úplného vrátenia neoprávnenej štátnej pomoci patrí k povinnosti vnútroštátnych súdov chrániť individuálne práva navrhovateľov (t. j. konkurentov) podľa článku 88 ods. 3 Zmluvy o ES. Povinnosť vnútroštátneho súdu v súvislosti s vrátením pomoci teda nie je viazaná na zlučiteľnosť opatrenia pomoci s článkom 87 ods. 2 a 3 Zmluvy o ES.

31.

Keďže vnútroštátne súdy musia nariadiť vrátenie neoprávnenej pomoci v plnej výške bez ohľadu na jej zlučiteľnosť môže byť vrátenie rýchlejšie pred vnútroštátnym súdom ako prostredníctvom sťažnosti predloženej Komisii. Na rozdiel od Komisie (50) sa však vnútroštátny súd môže a musí obmedziť na určenie toho, či opatrenie predstavuje štátnu pomoc a či sa naň vzťahuje povinnosť pozastaviť výkon.

32.

Povinnosť vnútroštátnych súdov nariadiť vrátenie pomoci však nie je absolútna. Podľa judikatúry „SFEI“ (51), môžu existovať výnimočné okolnosti, v dôsledku ktorých by vrátenie neoprávnenej štátnej pomoci bolo nevhodné. Zákonná norma, ktorá by sa mala v tejto súvislosti uplatniť, by mala byť podobná zákonnej norme uplatniteľnej podľa článkov 14 a 15 procesného nariadenia (52). Inými slovami, okolnosti, ktoré by nebránili príkazu Komisie na vrátenie pomoci, nemôžu byť dôvodom na to, aby vnútroštátny súd upustil od nariadenia vrátenia pomoci v plnej výške podľa článku 88 ods. 3 Zmluvy o ES. Norma, ktorú v tejto súvislosti uplatňujú súdy Spoločenstva, je veľmi prísna (53). Podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora sa príjemca neoprávnenej pomoci v zásade nemôže proti príkazu Komisie na vrátenie pomoci dovolávať oprávneného očakávania (54). Vyplýva to z toho, že obozretný podnikateľ by bol schopný overiť si, či pomoc, ktorú získal, bola alebo nebola notifikovaná (55).

33.

Aby bolo možné odôvodniť skutočnosť, že vnútroštátny súd nenariadil vrátenie pomoci podľa článku 88 ods. 3 Zmluvy o ES, musela špecifická a konkrétna skutočnosť vytvoriť oprávnené očakávanie na strane príjemcu (56). K tomu môže dôjsť vtedy, ak samotná Komisia poskytla jasné záruky, že predmetné opatrenie nepredstavuje štátnu pomoc, alebo že sa na toto opatrenie nevzťahuje povinnosť pozastaviť výkon (57).

34.

Vo svojom rozsudku „CELF“ (58) Súdny dvor objasnil, že povinnosť vnútroštátneho súdu nariadiť úplné vrátenie neoprávnenej štátnej pomoci zaniká, ak Komisia pred tým, ako vnútroštátny súd vyniesol rozsudok, už rozhodla, že pomoc je zlučiteľná so spoločným trhom. Keďže účelom povinnosti pozastaviť výkon je zabezpečiť, aby bolo možné vykonať iba zlučiteľnú pomoc, nemôže byť tento účel zmarený, ak Komisia už potvrdila zlučiteľnosť (59). Z toho dôvodu ostáva povinnosť vnútroštátneho súdu chrániť individuálne práva podľa článku 88 ods. 3 Zmluvy o ES nedotknutá, ak Komisia ešte nerozhodla, bez ohľadu na to, či konanie Komisie prebieha alebo nie (60).

35.

Zatiaľ čo po pozitívnom rozhodnutí Komisie vnútroštátny súd už viac nepodlieha povinnosti podľa práva Spoločenstva nariadiť úplné vrátenie pomoci, Súdny dvor tiež výslovne uznáva, že povinnosť nariadiť vrátenie môže existovať podľa vnútroštátneho práva  (61). Ak však takáto povinnosť nariadiť vrátenie pomoci existuje, nie je tým dotknuté právo členského štátu na následné opätovné vykonanie pomoci.

36.

Ak vnútroštátny súd rozhodol, že neoprávnená pomoc bola vyplatená v rozpore s článkom 88 ods. 3 Zmluvy o ES, musí pomoc kvantifikovať, aby bolo možné stanoviť čiastku, ktorá má byť vrátená. V tejto súvislosti by mala súdu pomáhať judikatúra súdov Spoločenstva o uplatňovaní článku 87 ods. 1 Zmluvy o ES a usmernenie a rozhodovacia prax Komisie. Pokiaľ by sa vnútroštátny súd pri výpočte výšky pomoci stretol s ťažkosťami, môže požiadať o podporu Komisiu tak, ako je podrobnejšie uvedené v oddiele 3 tohto oznámenia.

2.2.3.   Vrátenie úrokov

37.

Hospodársky prospech z neoprávnenej pomoci nie je obmedzený na jej nominálnu hodnotu. Príjemca okrem toho získava finančný prospech vyplývajúci s predčasného vykonania pomoci. To je spôsobené skutočnosťou, že ak by bola pomoc notifikovaná Komisii, platba by sa uskutočnila (ak vôbec) neskôr. To by nútilo príjemcu, aby si príslušné prostriedky požičal na kapitálových trhoch, čo by zahŕňalo úroky vo výške trhových sadzieb.

38.

Z dôvodu tohto nenáležitého časového zvýhodnenia je potrebné v prípade, ak Komisia nariadi vrátenie pomoci dosiahnuť v súlade s článkom 14 ods. 2 procesného nariadenia nielen vrátenie nominálnej výšky pomoci, ale tiež vrátenie úroku odo dňa sprístupnenia neoprávnenej pomoci príjemcovi do dňa jej skutočného vrátenia. Úrokovú sadzbu, ktorá sa má v tejto súvislosti uplatňovať definuje článok 9 nariadenia Komisie (ES) č. 794/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 659/1999, ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku [93] Zmluvy o ES („vykonávacie nariadenie“) (62).

39.

Vo svojom rozsudku „CELF“ Súdny dvor objasnil, že potreba prikázať vyrovnanie finančného zvýhodnenia vyplývajúceho z predčasného vykonania pomoci (ďalej len „úrok za obdobie nezákonnosti“) je súčasťou povinnosti vnútroštátnych súdov podľa článku 88 ods. 3 Zmluvy o ES. Je to preto, že predčasné vykonanie neoprávnenej pomoci prinajmenšom spôsobí, že účastníci hospodárskej súťaže budú podľa okolností znášať následky pomoci z hľadiska hospodárskej súťaže skôr, ako by museli. A preto príjemca získal nenáležité zvýhodnenie (63).

40.

Povinnosť vnútroštátneho súdu nariadiť vrátenie úroku za obdobie nezákonnosti môže nastať v dvoch odlišných situáciách:

a)

Vnútroštátny súd musí za normálnych okolností nariadiť úplné vrátenie neoprávnenej pomoci podľa článku 88 ods. 3 Zmluvy ES. V tomto prípade je potrebné pri určovaní celkovej výšky vrátenej pomoci pripočítať k pôvodnej výške pomoci úrok za obdobie nezákonnosti.

b)

Vnútroštátny súd však musí nariadiť vrátenie úroku za obdobie nezákonnosti aj vtedy, ak výnimočne neexistuje žiadna povinnosť nariadiť vrátenie pomoci v plnej výške. Ako bolo potvrdené v rozsudku „CELF“, povinnosť vnútroštátneho súdu nariadiť vrátenie úroku za obdobie nezákonnosti preto ostáva v platnosti aj po pozitívnom rozhodnutí Komisie (64). To môže mať zásadný význam pre potenciálnych navrhovateľov, keďže to ponúka úspešný opravný prostriedok tiež v prípadoch, ak Komisia už pomoc prehlásila za zlúčiteľnú so spoločným trhom.

41.

Na to, aby vnútroštátne súdy mohli splniť povinnosť nariadiť vrátenie vzhľadom na úrok za obdobie nezákonnosti, potrebujú určiť výšku úroku, ktorá má byť vrátená. V tejto súvislosti sa uplatňujú tieto zásady:

a)

Východiskovým bodom je nominálna výška pomoci (65).

b)

Pri určovaní príslušnej úrokovej sadzby a metódy výpočtu by vnútroštátne súdy mali zohľadniť skutočnosť, že nariadenie vrátenia úroku za obdobie nezákonnosti vnútroštátnymi súdmi slúži rovnakému účelu ako nariadenie vrátenia úroku Komisiou podľa článku 14 procesného nariadenia. Okrem toho, nároky na vrátenie úroku za obdobie nezákonnosti sú nárokmi podľa práva Spoločenstva vyplývajúcimi priamo z článku 88 ods. 3 Zmluvy o ES (66). Na tieto nároky sa preto vzťahujú zásady rovnocennosti a účinnosti opísané v oddiele 2.4.1 tohto oznámenia.

c)

S cieľom zaistiť súlad s článkom 14 procesného nariadenia a splniť požiadavku účinnosti nemôže byť podľa Komisie metóda výpočtu úrokov použitá vnútroštátnym súdom menej prísna ako metóda uvedená vo vykonávajúcom nariadení (67). V dôsledku toho musí byť úrok za obdobie nezákonnosti vypočítaný na základe vzorca pre výpočet zložitého úroku a príslušná úroková sadzba nemôže byť nižšia ako referenčná sadzba (68).

d)

Okrem toho zo zásady rovnocennosti podľa Komisie vyplýva, že ak je výpočet úrokovej sadzby podľa vnútroštátneho práva prísnejší ako ten, ktorý je stanovený vo vykonávajúcom nariadení, bude musieť vnútroštátny súd uplatniť prísnejšie vnútroštátne pravidlá tiež na nároky na základe článku 88 ods. 3 Zmluvy o ES.

e)

Počiatočný dátum výpočtu úrokov je vždy deň, v ktorý bola neoprávnená pomoc sprístupnená príjemcovi. Konečný dátum závisí od situácie v čase vynesenia vnútroštátneho rozsudku. Ak Komisia už pomoc schválila, ako to bolo v prípade rozsudku „CELF“, konečným dátumom je dátum rozhodnutia Komisie. V opačnom prípade narastá úrok za obdobie nezákonnosti počas celého obdobia trvania neoprávnenej pomoci až do dátumu skutočného splatenia pomoci zo strany príjemcu. Ako bolo potvrdené v rozsudku „CELF“ úrok za obdobie nezákonnosti sa musí uplatniť aj na obdobie medzi prijatím pozitívneho rozhodnutia Komisie a jeho následným zrušením súdmi Spoločenstva (69).

42.

V prípade pochybností môže vnútroštátny súd požiadať Komisiu o podporu podľa oddielu 3 tohto oznámenia.

2.2.4.   Žaloby o náhradu škody

43.

Ako súčasť svojej úlohy podľa článku 88 ods. 3 Zmluvy o ES, sa môže od vnútroštátnych súdov tiež vyžadovať, aby vyhoveli žalobám o náhradu škody spôsobenej neoprávnenou štátnou pomocou konkurentom príjemcu a iným tretím stranám (70). Takéto žaloby o náhradu škody sú obvykle namierené proti orgánu, ktorý štátnu pomoc poskytol. Môžu byť pre navrhovateľa obzvlášť dôležité, keďže, na rozdiel od žalôb zameraných len na vrátenie pomoci, poskytuje úspešná žaloba o náhradu škody navrhovateľovi priame finančné odškodnenie za utrpenú stratu.

44.

Súdny dvor opakovane rozhodol, že poškodené tretie osoby môžu podať žaloby o náhradu škôd podľa vnútroštátneho práva  (71). Takéto žaloby teda závisia od vnútroštátnych právnych noriem. Z toho dôvodu sa právny základ, z ktorého navrhovatelia v minulosti vychádzali, výrazne líši v rámci Spoločenstva.

45.

Bez ohľadu na možnosť požadovať náhradu škôd podľa vnútroštátneho práva, má porušenie povinnosti pozastaviť výkon priame a záväzné dôsledky podľa práva Spoločenstva. Je to tak preto, že povinnosť pozastaviť výkon podľa článku 88 ods. 3 Zmluvy o ES je priamo uplatniteľným pravidlom právnych prepisov Spoločenstva, ktoré je záväzné pre všetky orgány členských štátov (72). Porušenie povinnosti pozastaviť výkon preto môže v zásade podľa judikatúry Súdneho dvora „Francovich“ (73) a „Brasserie du Pêcheur“ (74) viesť k žalobám o náhradu škody (75). Táto judikatúra potvrdzuje, že členské štáty sú povinné poskytnúť odškodnenie za ujmu a škody spôsobené jednotlivcom v dôsledku porušení práva Spoločenstva, za ktoré je zodpovedný štát (76). Takáto zodpovednosť za škody existuje, ak: i) je porušená právna norma určená na priznanie práv jednotlivcom; ii) je porušenie dostatočne závažné; a iii) existuje priama príčinná súvislosť medzi porušením povinnosti členského štátu a škodou, ktorú utrpeli poškodené strany (77).

46.

Prvá požiadavka (povinnosť podľa práva Spoločenstva zameraná na ochranu individuálnych práv) je splnená v súvislosti s porušeniami článku 88 ods. 3 Zmluvy o ES. Súdny dvor nielen opakovane potvrdil existenciu individuálnych práv podľa článku 88 ods. 3 Zmluvy o ES, ale tiež objasnil, že ochrana týchto individuálnych práv je skutočnou úlohou vnútroštátnych súdov (78).

47.

Požiadavka, aby existovalo dostatočne závažné porušenie práva Spoločenstva bude tiež vo všeobecnosti splnená vzhľadom na článok 88 ods. 3 Zmluvy o ES. Pri určovaní, či je porušenie práva Spoločenstva dostatočne závažné alebo nie, kladie Súdny dvor silný dôraz na rozsah rozhodovacích právomocí príslušných orgánov (79). Ak predmetný orgán nemá žiadnu rozhodovaciu právomoc, môže byť samotné porušenie práva Spoločenstva dostatočné pre určenie existencie dostatočne závažného porušenia (80). Vzhľadom na článok 88 ods. 3 Zmluvy o ES však orgány členských štátov nemajú žiadnu právomoc rozhodnúť o neoznámení opatrenia štátnej pomoci. V zásade podliehajú absolútnej povinnosti oznamovať všetky takéto opatrenia pred ich vykonaním. Aj keď Súdny dvor niekedy berie do úvahy ospravedlniteľnosť daného porušenia právneho predpisu Spoločenstva (81), v prípade poskytnutia štátnej pomoci nemôžu orgány členského štátu za normálnych okolností tvrdiť, že nevedeli o povinnosti pozastaviť výkon. Je to preto, že existuje rozsiahla judikatúra a usmernenia Komisie o uplatňovaní článkov 87 ods. 1 a 88 ods. 3 Zmluvy o ES. V prípade pochybností môžu kvôli právnej istote členské štáty opatrenie oznámiť Komisii vždy (82).

48.

Tretia požiadavka, že porušenie práva Spoločenstva spôsobilo navrhovateľovi skutočnú a určitú finančnú škodu, môže byť splnená rôznymi spôsobmi.

49.

Navrhovatelia často tvrdia, že pomoc bola priamo zodpovedná za stratu zisku. V prípade konfrontácie s takýmto tvrdením by mal vnútroštátny súd vziať do úvahy tieto aspekty:

a)

Na základe požiadaviek práva Spoločenstva na rovnocennosť a účinnosť (83), nemôžu vnútroštátne pravidlá vylúčiť zodpovednosť členského štátu za stratu zisku (84). Škoda podľa práva Spoločenstva môže existovať bez ohľadu na to, či porušenie spôsobilo stratu navrhovateľovho majetku alebo zabránilo zlepšeniu jeho majetkovej situácie. Pokiaľ by vnútroštátne právo takéto vylúčenie obsahovalo, musel by vnútroštátny súd takéto ustanovenie ponechať neuplatnené, pokiaľ ide o žaloby o náhradu škody podľa článku 88 ods. 3 Zmluvy o ES.

b)

Určenie skutočnej výšky ušlého zisku bude jednoduchšie, ak v dôsledku neoprávnenej pomoci príjemca mohol získať zmluvu alebo konkrétnu obchodnú príležitosť namiesto navrhovateľa. Vnútroštátny súd potom môže vypočítať príjem, ktorý mohol navrhovateľovi vzniknúť na základe takej zmluvy. V prípadoch, ak príjemca zmluvu už splnil, zohľadní vnútroštátny súd tiež skutočný vytvorený zisk.

c)

V prípade, ak pomoc viedla len k celkovej strate trhového podielu, sú potrebné zložitejšie hodnotenia škody. Jedným z možných spôsobov riešenia takýchto prípadov by mohlo byť porovnanie situácie so skutočnými príjmami navrhovateľa (na základe výkazu zisku a strát) s hypotetickou situáciou s príjmami, ak by neoprávnená pomoc nebola poskytnutá.

d)

Môžu sa vyskytnúť okolnosti, keď škoda, ktorú navrhovateľ utrpel, presahuje ušlý zisk. Tak to môže byť napríklad vtedy, ak je navrhovateľ v dôsledku neoprávnenej pomoci nútený ukončiť podnikanie (napr. kvôli nesolventnosti).

50.

Možnosť požadovať náhradu škody je v zásade nezávislá od akéhokoľvek súbežného vyšetrovania Komisie týkajúceho sa toho istého opatrenia pomoci. Takéto prebiehajúce vyšetrovanie neoslobodzuje vnútroštátny súd od jeho povinnosti chrániť individuálne práva podľa článku 88 ods. 3 Zmluvy o ES (85). Keďže navrhovateľ môže byť schopný preukázať, že utrpel stratu kvôli predčasnému vykonaniu pomoci, a konkrétnejšie, v dôsledku neoprávneného časového zvýhodnenia príjemcu, nie sú úspešné žaloby o náhradu škody vylúčené tiež v prípade, ak Komisia už schválila pomoc pred rozhodnutím vnútroštátneho súdu (86).

51.

Vnútroštátne procesné pravidlá v niektorých prípadoch umožňujú vnútroštátnemu súdu spoľahnúť sa na účely stanovenia skutočnej výšky náhrady škody, ktorá ma byť poskytnutá navrhovateľovi, na primerané odhady. V takom prípade a za predpokladu, že sa dodrží zásady účinnosti (87), je použitie takýchto odhadov možné tiež vo vzťahu k žalobám o náhradu škody podľa článku 88 ods. 3 Zmluvy o ES. To môže predstavovať užitočný nástroj pre vnútroštátne súdy, ktoré čelia problémom v súvislosti s výpočtom škôd.

52.

Zákonné predpoklady žalôb o náhradu škody podľa právnych prepisov Spoločenstva a problematika výpočtu škôd môžu tiež tvoriť základ žiadostí o pomoc Komisie podľa oddielu 3 tohto oznámenia.

2.2.5.   Žaloby o náhradu škody proti príjemcovi

53.

Navrhovatelia sú oprávnení podávať žaloby o náhradu škody proti orgánu, ktorý poskytol štátnu pomoc. Môžu však nastať okolnosti, za ktorých navrhovatelia uprednostnia uplatnenie náhrady škody priamo od príjemcu.

54.

V rozsudku „SFEI“ Súdny dvor výslovne riešil otázku, či môžu byť podľa práva Spoločenstva podávané priame žaloby o náhradu škody proti príjemcovi. Súdny dvor dospel k záveru, že keďže článok 88 ods. 3 Zmluvy o ES neukladá príjemcovi žiadne priame povinnosti, neexistuje žiadny dostatočný základ podľa práva Spoločenstva pre takéto nároky (88).

55.

Tým však nie je žiadnym spôsobom dotknutá možnosť úspešnej žaloby o náhradu škody proti príjemcovi na základe hmotného vnútroštátneho práva. V tomto kontexte Súdny dvor špecificky odkázal na možnosť, aby sa potenciálne poškodené strany spoľahli na vnútroštátne predpisy upravujúce mimozmluvnú zodpovednosť (89).

2.2.6.   Predbežné opatrenia

56.

Povinnosť vnútroštátnych súdov vyvodzovať právne dôsledky z porušenia povinnosti pozastaviť výkon sa netýka len ich konečných rozsudkov. Ako súčasť svojej úlohy podľa článku 88 ods. 3 Zmluvy o ES musia vnútroštátne súdy prijať tiež predbežné opatrenia tam, kde je to vhodné na ochranu práv jednotlivcov (90) a účinnosti článku 88 ods. 3 Zmluvy o ES.

57.

Právomoc vnútroštátnych súdov prijímať predbežné opatrenia môže mať zásadný význam pre zainteresované strany, keď je potrebná rýchla pomoc. Vďaka svojej schopnosti rýchle zakročiť proti neoprávnenej pomoci, bezprostrednosti a škále opatrení, ktoré majú k dispozícii, majú vnútroštátne súdy dobré podmienky na to, aby prijali predbežné opatrenia v prípadoch, ak bola neoprávnená pomoc už vyplatená alebo má byť práve vyplatená.

58.

Najjasnejšie prípady sú tie, v ktorých neoprávnená pomoc ešte nebola vyplatená, ale v ktorých existuje riziko, že takéto platby budú uskutočnené v priebehu konania pred vnútroštátnym súdom. V takých prípadoch môže byť vnútroštátny súd na základe povinnosti predchádzať porušeniam článku 88 ods. 3 Zmluvy o ES (91) povinný vydať predbežné opatrenie zakazujúce neoprávnené vyplatenie pomoci až do vyriešenia predmetu konania.

59.

V prípade, ak už bola neoprávnená platba uskutočnená, sú vnútroštátne súdy na základe ich úlohy podľa článku 88 ods. 3 Zmluvy o ES povinné nariadiť úplné vrátenie pomoci (vrátane úroku za obdobie nezákonnosti). Podľa zásady účinnosti (92) nemôže vnútroštátny súd takéto opatrenie oddialiť neprimeranými prieťahmi v konaní. Takéto prieťahy by ovplyvnili nielen individuálne práva chránené článkom 88 ods. 3 Zmluvy o ES, ale by tiež priamo zvýšil narušenie hospodárskej súťaže vyplývajúce za obdobie nezákonnosti pomoci.

60.

Napriek tejto všeobecnej povinnosti však môžu existovať okolnosti, za ktorých je prijatie konečného rozsudku vnútroštátnym súdom oneskorené. V takých prípadoch je vnútroštátny súd v súlade s povinnosťou chrániť individuálne práva podľa článku 88 ods. 3 Zmluvy o ES povinný použiť všetky predbežné opatrenia, ktoré ma k dispozícii podľa platného vnútroštátneho procesného rámca, na aspoň predbežné ukončenie účinkov pomoci, ktoré narúšajú hospodársku súťaž („predbežné vrátenie“) (93). Použitie platných vnútroštátnych procesných pravidiel v tejto súvislosti podlieha požiadavkám rovnocennosti a účinnosti (94).

61.

Ak na základe judikatúry súdov Spoločenstva a praxe Komisie dospel vnútroštátny súd k primeranému presvedčeniu prima facie, že dané opatrenie zahŕňa neoprávnenú štátnu pomoc, bude podľa Komisie a v súlade s vnútroštátnym právom procesným najvhodnejším opravným prostriedkom v tejto súvislosti nariadenie uloženia neoprávnenej pomoci a úroku za obdobie nezákonnosti na blokovaný účet až do vyriešenia predmetu konania. Vnútroštátny súd by potom vo svojom konečnom rozsudku buď nariadil vrátenie prostriedkov na blokovanom účte orgánu, ktorý poskytol štátnu pomoc, ak sa potvrdí neoprávnenosť, alebo uvoľnenie prostriedkov v prospech príjemcu.

62.

Predbežné vrátenie môže byť veľmi účinným nástrojom tiež v prípadoch, ak konanie vnútroštátneho súdu prebieha súbežne s vyšetrovaním Komisie (95). Prebiehajúce vyšetrovanie Komisie neoslobodzuje vnútroštátny súd od jeho povinnosti chrániť individuálne práva podľa článku 88 ods. 3 Zmluvy o ES (96). Vnútroštátny súd preto nemôže jednoducho pozastaviť svoje vlastné konanie do rozhodnutia Komisie a ponechať medzitým práva poškodenej strany podľa článku 88 ods. 3 Zmluvy o ES bez ochrany. Ak chce teda vnútroštátny súd pred prijatím konečného a nezvratného príkazu na vrátenie pomoci počkať na výsledok hodnotenia zlučiteľnosti vykonaného Komisiou, mal by prijať vhodné predbežné opatrenia. Aj v tomto prípade sa javí nariadenie uloženia prostriedkov na blokovaný účet ako vhodný opravný prostriedok. V prípadoch, v ktorých:

a)

komisia prehlásila pomoc za nezlučiteľnú by vnútroštátny súd nariadil vrátenie prostriedkov na blokovanom účte orgánu, ktorý poskytuje štátnu pomoc (pomoc plus úrok za obdobie nezákonnosti);

b)

komisia prehlásila pomoc za zlučiteľnú, oslobodilo by to vnútroštátny súd od jeho povinnosti nariadiť podľa práva Spoločenstva úplné vrátenie pomoci (97). Súd preto môže podľa vnútroštátneho práva (98) nariadiť uvoľnenie skutočnej čiastky pomoci v prospech príjemcu. Ako je však opísané v oddiele 2.2.3, na vnútroštátny súd sa naďalej uplatňuje povinnosť podľa práva Spoločenstva nariadiť vrátenie úroku za obdobie nezákonnosti (99). Úrok za obdobie nezákonnosti bude preto musieť byť zaplatený orgánu poskytujúcemu štátnu pomoc.

2.3.   Úloha vnútroštátnych súdov pri vykonávaní negatívnych rozhodnutí Komisie, ktorými sa nariaďuje vrátenie pomoci

63.

Vnútroštátne súdy sa môžu stretnúť s problematikou štátnej pomoci tiež v prípadoch, ak Komisia už nariadila vrátenie pomoci. Aj keď väčšina vecí sa bude týkať žalôb o zrušenie vnútroštátneho príkazu na vrátenie pomoci, môžu tretie osoby požadovať tiež náhradu škody od vnútroštátnych orgánov za nevykonanie rozhodnutia Komisie o vrátení pomoci.

2.3.1.   Napadnutie platnosti vnútroštátneho príkazu na vrátenie pomoci

64.

Podľa článku 14 ods. 3 procesného nariadenia musí členský štát bezodkladne vykonať rozhodnutia o vrátení pomoci. Vrátenie sa uskutočňuje podľa postupov dostupných podľa vnútroštátneho práva za predpokladu, že umožňujú okamžitý a účinný výkon rozhodnutia o vrátení pomoci. V prípade, ak vnútroštátny procesný predpis bráni okamžitému a/alebo účinnému vráteniu pomoci, nesmie vnútroštátny súd toto ustanovenie uplatňovať (100).

65.

Platnosť príkazov na vrátenie pomoci vydaných vnútroštátnymi orgánmi na zavedenie rozhodnutia Komisie o vrátení pomoci je niekedy napadnutá pred vnútroštátnym súdom. Pravidlá, ktoré upravujú takéto opatrenia, sú podrobne stanovené v oznámení Komisie o vrátení pomoci z roku 2007 (101), ktorého hlavné zásady sú zhrnuté v tomto oddiele.

66.

Predovšetkým, opatrenia vnútroštátnych súdov nemôžu spochybniť platnosť príslušného rozhodnutia Komisie, ak mohol navrhovateľ také rozhodnutie spochybniť priamo pred súdmi Spoločenstva (102). Znamená to tiež, že v prípade, ak by bolo možné napadnutie podľa článku 230 Zmluvy o ES, nemôže vnútroštátny súd pozastaviť výkon rozhodnutia o vrátení pomoci z dôvodov súvisiacich s platnosťou rozhodnutia Komisie (103).

67.

V prípade, ak nie je jasné, či navrhovateľ môže podať žalobu o zrušenie podľa článku 230 Zmluvy o ES (napr. ak opatrenie bolo schémou štátnej pomoci so širokým rozsahom pôsobnosti a navrhovateľ nemôže preukázať, že sa ho opatrenie osobne dotýka), musí vnútroštátny súd v zásade poskytnúť právnu ochranu. Avšak aj za týchto okolností, pokiaľ sa žaloba týka platnosti a zákonnosti rozhodnutia Komisie, musí vnútroštátny sudca podať návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 234 Zmluvy o ES (104).

68.

Prijatie predbežného opatrenia v takýchto prípadoch podlieha veľmi prísnym zákonným požiadavkám definovaným v judikatúre „Zuckerfabrik“ (105) a „Atlanta“ (106): vnútroštátny súd môže pozastaviť príkazy na vrátanie pomoci len, ak sú splnené tieto podmienky i) súd má vážne pochybnosti týkajúce sa platnosti aktu Spoločenstva. V prípade, ak platnosť napadnutého aktu ešte nie je prejednávaná pred Súdnym dvorom, musí otázku sám predložiť Súdnemu dvoru; ii) musí existovať naliehavá potreba v tom zmysle, že predbežné opatrenie je potrebné na zabránenie vážnych a nenapraviteľných škôd spôsobených strane, ktorá požaduje úľavu; a iii) súd musí primeranie zohľadniť záujem Spoločenstva. Pri hodnotení všetkých týchto podmienok musí vnútroštátny súd dodržať akékoľvek rozhodnutie súdov Spoločenstva o zákonnosti rozhodnutia Komisie alebo o žiadosti o predbežné opatrenie na úrovni Spoločenstva (107).

2.3.2.   Náhrada škody za nevykonanie rozhodnutia o vrátení pomoci

69.

Rovnako ako porušenia povinnosti pozastaviť výkon môže mať nesplnenie rozhodnutia Komisie o vrátení pomoci podľa článku 14 procesného nariadenia zo strany orgánov členského štátu za následok žaloby o náhradu škody podľa judikatúry „Francovich“ a „Brasserie du Pêcheur“ (108). V konaniach na základe takýchto žalôb o náhradu škody sa podľa Komisie odzrkadľujú zásady v súvislosti s porušovaním povinnosti pozastaviť výkon (109). Je to tak preto, že i) povinnosť členského štátu vymáhať pomoc sa zameriava na ochranu tých istých individuálnych práv, ako v prípade povinnosti pozastaviť výkon a ii) rozhodnutia Komisie o vymáhaní pomoci neponechávajú vnútroštátnym orgánom žiadnu rozhodovaciu právomoc. Porušenia povinnosti vymáhať pomoc sa teda majú považovať za dostatočne závažné. V dôsledku toho bude úspešnosť žaloby o náhradu škody z dôvodu nevykonania rozhodnutia Komisie o vrátení pomoci opäť závisieť od toho, či navrhovateľ môže preukázať, že škodu utrpel ako priamy dôsledok oneskoreného vrátenia pomoci (110).

2.4.   Procesné pravidlá a aktívna legitimácie na podanie žaloby pred vnútroštátnymi súdmi

2.4.1.   Všeobecné zásady

70.

Vnútroštátne súdy sú povinné presadzovať povinnosť pozastaviť výkon a chrániť práva jednotlivcov proti neoprávnenej štátnej pomoci. V zásade sa na také konanie uplatňujú vnútroštátne procesné pravidlá (111). Na základe všeobecných zásad podľa práva Spoločenstva však uplatňovanie vnútroštátneho práva za takýchto okolností podlieha dvom základným podmienkam:

a)

vnútroštátne právne predpisy, ktoré sa vzťahujú na nároky podľa článku 88 ods. 3 Zmluvy o ES, nemôžu byť menej priaznivé ako tie, ktoré sa vzťahujú na nároky podľa vnútroštátneho práva (zásada rovnocennosti) (112); a

b)

vnútroštátne procesné pravidlá nemôžu nadmerne sťažiť alebo prakticky znemožniť uplatňovanie práv priznaných podľa práva Spoločenstva (zásada účinnosti) (113).

71.

Vzhľadom na nadradenosť práva Spoločenstva, vnútroštátne súdy nemôžu uplatňovať vnútroštátne procesné pravidlá, pokiaľ by sa ich uplatnením porušili zásady stanovené v bode 70 (114).

2.4.2.   Aktívna legitimácia na podanie žaloby

72.

Zásada účinnosti má priamy dopad na postavenie prípadných poškodených strán pred vnútroštátnymi súdmi podľa článku 88 ods. 3 Zmluvy o ES. V tomto ohľade vyžadujú právne predpisy Spoločenstva, aby vnútroštátne predpisy o aktívnej legitimácii na podanie žaloby nenarušovalo právo na účinnú súdnu ochranu (115). Vnútroštátne predpisy teda nemôžu obmedzovať aktívnu legitimáciu na podanie žaloby len na konkurentov príjemcu (116). Tretie osoby, ktoré narušenie hospodárskej súťaže vyplývajúce z opatrenia pomoci nepostihlo, môžu mať tiež dostatočný právny záujem iného charakteru (podobne, ako bolo uznané v daňových veciach) na podaní žaloby na vnútroštátnom súde (117).

2.4.3.   Stále otázky v daňových veciach

73.

Judikatúra citovaná v bode 72 je obzvlášť významná pre štátnu pomoc poskytovanú vo forme oslobodení od dane a iných finančných záväzkov. V takých prípadoch nie je neobvyklé, že osoby, ktoré nemajú prospech z rovnakého oslobodenia, napádajú na základe článku 88 ods. 3 Zmluvy o ES (118) svoje vlastné daňové zaťaženie.

74.

Podľa judikatúry súdov Spoločenstva sa však daňoví poplatníci, ktorí sú tretími osobami, môžu použiť vo svoj prospech povinnosť pozastaviť výkon len vtedy, ak ich vlastná platba dane tvorí neoddeliteľnú súčasť opatrenia neoprávnenej štátnej pomoci (119). Takáto situácia nastane, ak sú daňové príjmy podľa príslušných vnútroštátnych predpisov vyhradené výlučne na financovanie neoprávnenej štátnej pomoci a majú priamy vplyv na výšku štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s článkom 88 ods. 3 Zmluvy o ES (120).

75.

Tieto kritériá obvykle nie sú splnené v prípade, ak boli udelené oslobodenia od všeobecných daní. Podnik povinný hradiť takéto dane teda všeobecne nemôže tvrdiť, že daňové oslobodenie niekoho iného je nezákonné podľa článku 88 ods. 3 Zmluvy o ES (121). Z ustálenej judikatúry tiež vyplýva, že rozšírenie neoprávneného daňového oslobodenia na poškodenú stranu nie je vhodným opravným prostriedkom porušení článku 88 ods. 3 Zmluvy o ES. Takéto opatrenie by v skutočnosti neeliminovalo negatívne účinky neoprávnenej pomoci na hospodársku súťaž, ale by ich to naopak posilnilo (122).

2.4.4.   Zhromažďovanie dôkazov

76.

Zásada účinnosti môže tiež ovplyvniť proces zhromažďovania dôkazov. Napríklad, ak dôkazné bremeno súvisiace s konkrétnym nárokom poškodenej strany znemožňuje alebo príliš sťažuje preukázanie jej nároku (napr. ak nevlastní potrebné dokumentačné dôkazy), vnútroštátny súd je povinný použiť všetky prostriedky dostupné podľa vnútroštátneho procesného práva, aby poškodenej strane umožnil prístup k takýmto dôkazom. To môže zahŕňať, v prípade, ak to predpokladajú vnútroštátne právne predpisy, povinnosť vnútroštátneho súdu nariadiť odporcovi alebo tretej strane, aby sprístupnili potrebné dokumenty navrhovateľovi (123).

3.   PODPORA KOMISIE PRE VNÚTROŠTÁTNE SÚDY

77.

Podľa článku 10 Zmluvy o ES majú inštitúcie Spoločenstva a členské štáty vzájomnú povinnosť lojálne spolupracovať s cieľom splniť ciele Zmluvy o ES. Z článku 10 Zmluvy o ES teda vyplýva, že Komisia musí pomáhať vnútroštátnym súdom pri uplatňovaní práva Spoločenstva (124). A naopak, vnútroštátne súdy môžu byť povinné pomáhať Komisii pri plnení jej úloh (125).

78.

Vzhľadom na kľúčovú úlohu, ktorú zohrávajú vnútroštátne súdy pri presadzovaní pravidiel štátnej pomoci, sa Komisia zaviazala pomáhať vnútroštátnym súdom v prípade, ak tieto považujú takúto pomoc za potrebnú pri rozhodovaní o prejednávanej veci. Zatiaľ čo oznámenie o spolupráci z roku 1995 už vnútroštátnym súdom ponúklo možnosť požiadať Komisiu o pomoc, vnútroštátne súdy túto možnosť nevyužívajú pravidelne. Komisia sa preto chce znovu pokúsiť nadviazať užšiu spoluprácu s vnútroštátnymi súdmi poskytnutím praktickejšieho a užívateľsky prístupnejšieho podporného mechanizmu. Komisia sa pritom inšpiruje oznámením o protitrustovej spolupráci (126).

79.

Podpora Komisie pre vnútroštátne súdy môže mať dve rôzne formy:

a)

Vnútroštátny súd môže požiadať Komisiu, aby mu zaslala príslušné informácie, ktoré má k dispozícii (pozri oddiel 3.1 tohto oznámenia).

b)

Vnútroštátny súd môže požiadať Komisiu o stanovisko týkajúce sa uplatňovania pravidiel štátnej pomoci (pozri oddiel 3.2 tohto oznámenia).

80.

Pri poskytovaní podpory vnútroštátnym súdom musí Komisia dodržiavať svoju povinnosť zachovávať služobné tajomstvo a chrániť svoje vlastné fungovanie a nezávislosť (127). Komisia sa teda zaviazala, že pri plnení svojej povinnosti voči vnútroštátnym súdom podľa článku 10 Zmluvy o ES ostane neutrálna a objektívna. Keďže pomoc Komisie vnútroštátnym súdom je súčasťou jej povinnosti chrániť verejný záujem, Komisia nemá v úmysle slúžiť súkromným záujmom strán zúčastňujúcich sa na konaní pred vnútroštátnym súdom. Komisia teda nevypočuje žiadnu zo strán, ktoré sa zúčastňujú vnútroštátneho konania, o jej pomoci poskytnutej vnútroštátnemu súdu.

81.

Pomoc podľa tohto oznámenia je dobrovoľná a ponúka sa vnútroštátnym súdom bez toho, aby ním bola dotknutá možnosť alebo povinnosť (128) vnútroštátneho súdu požiadať Súdny dvor o rozhodnutie v prejudiciálnom konaní týkajúce sa výkladu alebo platnosti právneho predpisu Spoločenstva v súlade s článkom 234 Zmluvy o ES.

3.1.   Poskytovanie informácií vnútroštátnym súdom

82.

Povinnosť Komisie pomáhať vnútroštátnym súdom pri uplatňovaní pravidiel štátnej pomoci zahŕňa povinnosť zasielať vnútroštátnym súdom príslušné informácie, ktoré má k dispozícii (129).

83.

Vnútroštátny súd môže Komisiu požiadať okrem iného o nasledujúce druhy informácií:

a)

Informácie týkajúce sa prebiehajúceho postupu Komisie; toto môže okrem iného zahŕňať informácie o tom, či Komisia prejednáva postup týkajúci sa konkrétneho opatrenia pomoci, či bolo určité opatrenie pomoci riadne notifikované v súlade s článkom 88 ods. 3 Zmluvy o ES, či Komisia začala formálne zisťovanie a či už Komisia rozhodla (130). Ak nebolo prijaté rozhodnutie môže vnútroštátny súd požiadať Komisiu, aby uviedla, kedy bude pravdepodobne prijaté.

b)

Okrem toho, vnútroštátne súdy môžu Komisiu požiadať o zaslanie dokumentov, ktoré má k dispozícii. To môže zahŕňať kópie existujúcich rozhodnutí Komisie, pokiaľ takéto rozhodnutia už nie sú uverejnené na webovej stránke Komisie, faktické údaje, štatistiky, štúdie trhu a ekonomickú analýzu.

84.

S cieľom zabezpečiť efektívnu spoluprácu s vnútroštátnymi súdmi sa žiadosti o informácie budú spracovávať čo najskôr. Komisia sa bude usilovať poskytnúť vnútroštátnemu súdu požadované informácie do jedného mesiaca od dátumu žiadosti. V prípade, ak Komisia potrebuje požiadať vnútroštátny súd o ďalšie objasnenia, táto mesačná lehota začína plynúť od okamihu získania objasnenia. V prípade, ak sa Komisia potrebuje poradiť s tretími osobami, ktorých sa priamo týka zaslanie informácií, mesačná lehota začína od ukončenia takejto konzultácie. Tak by to mohlo byť napríklad v prípade určitého typu informácií predložených súkromnou osobou (131) alebo v prípade, ak informácie predložené jedným členským štátom požaduje súd v inom členskom štáte.

85.

Pri poskytovaní informácií vnútroštátnym súdom, musí Komisia dodržiavať záruky poskytnuté fyzickým a právnickým osobám podľa článku 287 Zmluvy o ES (132). Článok 287 Zmluvy o ES zakazuje členom, úradníkom a iným zamestnancom Komisie zverejňovať informácie, na ktoré sa vzťahuje povinnosť zachovávať služobné tajomstvo. To môže zahŕňať dôverné informácie a obchodné tajomstvá.

86.

Články 10 a 287 Zmluvy o ES nevedú k absolútnemu zákazu poskytovania informácií, na ktoré sa vzťahuje služobné tajomstvo, vnútroštátnym súdom zo strany Komisie. Ako to potvrdili súdy Spoločenstva, povinnosť lojálnej spolupráce vyžaduje, aby Komisia poskytla vnútroštátnemu súdu akékoľvek informácie, ktoré tento môže požadovať (133). To zahŕňa tiež informácie, na ktoré sa vzťahuje povinnosť zachovávať služobné tajomstvo.

87.

A teda v prípade, ak má Komisia v úmysle poskytnúť informácie, na ktoré sa vzťahuje služobné tajomstvo, upozorní súd na svoju povinnosť podľa článku 287 Zmluvy o ES. Opýta sa vnútroštátneho súdu, či môže a bude garantovať ochranu takýchto dôverných informácií a obchodných tajomstiev. V prípade, ak vnútroštátny súd nemôže takúto záruku poskytnúť, Komisia predmetné informácie neposkytne (134). Na druhej strane, ak vnútroštátny súd takú záruku poskytol, Komisia požadované informácie poskytne.

88.

Existujú ďalšie okolnosti, v rámci ktorých môže byť zakázané, aby Komisia poskytla informácie vnútroštátnemu súdu. Najmä, Komisia môže odmietnuť poskytnúť informácie vnútroštátnemu súdu, ak by taký prenos zasahoval do fungovania a nezávislosti Spoločenstiev. Tak by to bolo v prípade, ak by zverejnenie ohrozovalo plnenie úloh zverených Komisii (135) (napr. informácie týkajúce sa vnútorného rozhodovacieho procesu Komisie).

3.2.   Stanoviská o otázkach týkajúcich sa uplatňovania pravidiel štátnej pomoci

89.

Keď je vnútroštátny súd vyzvaný, aby uplatnil pravidlá štátnej pomoci na prípad, ktorý sa pred ním prejednáva, musí dodržiavať všetky príslušné pravidlá Spoločenstva v oblasti štátnej pomoci a existujúca judikatúra súdov Spoločenstva. Okrem toho, vnútroštátny súd môže nájsť usmernenie v rozhodovacej praxi Komisie a v oznámeniach a usmerneniach týkajúcich sa uplatňovania pravidiel štátnej pomoci vydaných Komisiou. Môžu však existovať okolnosti, za ktorých tieto nástroje neposkytujú vnútroštátnym súdom dostatočné usmernenie o predmetných otázkach. Vzhľadom na jej povinnosti podľa článku 10 Zmluvy o ES a na významnú a komplexnú úlohu, ktorú vnútroštátne súdy zohrávajú pri vymáhaní štátnej pomoci, Komisia vnútroštátnym súdom poskytuje príležitosť požiadať o stanovisko Komisie o príslušných otázkach týkajúcich sa uplatňovania pravidiel štátnej pomoci (136).

90.

Takéto stanoviská Komisie sa môžu v zásade vzťahovať na všetky ekonomické, faktické alebo právne záležitosti, ktoré vyplynú v kontexte vnútroštátneho konania (137). Záležitosti týkajúce sa výkladu práva Spoločenstva môžu zjavne viesť k žiadosti vnútroštátneho súdu o prejudiciálne konanie pred Súdnym dvorom podľa článku 234 Zmluvy o ES. Ak proti rozhodnutiu vnútroštátneho súdu nie je prípustný opravný prostriedok podľa vnútroštátneho práva, je predloženie veci na prejudiciálne konanie v zásade povinné (138).

91.

Predmetom stanovísk Komisie môže okrem iného byť:

a)

Či sa určité opatrenie kvalifikuje ako štátna pomoc v zmysle článku 87 Zmluvy o ES a ak áno, ako sa má vypočítať presná výška pomoci. Takéto stanoviská sa môžu týkať každého z kritérií podľa článku 87 Zmluvy o ES (konkrétne existencie zvýhodnenia poskytnutého zo strany členského štátu alebo prostredníctvom štátnych zdrojov, možné narušenie hospodárskej súťaže a vplyv na obchodovanie medzi členskými štátmi).

b)

Či určité opatrenie pomoci spĺňa určitú požiadavku nariadenia o skupinových výnimkách tak, že nie je potrebná žiadna individuálna notifikácia a povinnosť pozastaviť výkon podľa článku 88 ods. 3 Zmluvy o ES sa neuplatňuje.

c)

Či určité opatrenie spadá pod konkrétnu schému pomoci, ktorá bola notifikovaná a schválená Komisiou, alebo sa inak kvalifikuje ako existujúca pomoc. V takýchto prípadoch sa povinnosť pozastaviť výkon podľa článku 88 ods. 3 Zmluvy o ES neuplatňuje.

d)

Či existujú výnimočné okolnosti (ako je uvedené v rozsudku „SFEI“ (139), ktoré by bránili vnútroštátnemu súdu nariadiť úplné vrátenie pomoci podľa práva Spoločenstva.

e)

V prípade, ak je vnútroštátny súd povinný nariadiť vrátenie úrokov, môže požiadať Komisiu o pomoc, čo sa týka ich výpočtu úrokov a úrokovej sadzby, ktorá sa má uplatňovať.

f)

Právne predpoklady žalôb o náhradu škody podľa práva Spoločenstva a otázky týkajúce sa výpočtu vzniknutej škody.

92.

Ako bolo uvedené v bode 20, posudzovanie zlučiteľnosti opatrenia pomoci so spoločným trhom podľa článku 87 ods. 2 a 87 ods. 3 Zmluvy o ES patrí do výhradnej právomoci Komisie. Vnútroštátne súdy nemajú právomoc posudzovať zlučiteľnosť opatrenia pomoci. Komisia teda nemôže poskytovať stanoviská o zlučiteľnosti, to však nebráni vnútroštátnym súdom požadovať procesné informácie o tom, či Komisia už posudzuje zlučiteľnosť určitého opatrenia pomoci (alebo má v úmysle ju posúdiť) a ak áno, kedy pravdepodobne prijme rozhodnutie (140).

93.

Pri poskytovaní stanoviska sa Komisia obmedzí na to, že vnútroštátnemu súdu poskytne faktické informácie alebo požadované hospodárske alebo právne objasnenie, bez toho, aby zohľadnila skutkovú podstatu prípadu prejednávaného pred vnútroštátnym súdom. Na rozdiel od smerodajného výkladu práva Spoločenstva súdmi Spoločenstva, stanovisko Komisie vnútroštátny súd právne nezaväzuje.

94.

V záujme čo najúčinnejšej spolupráce s vnútroštátnymi súdmi sa žiadosti o poskytnutie stanoviska Komisie budú spracovávať čo najrýchlejšie. Komisia sa bude usilovať o poskytnutie dožiadaného stanoviska vnútroštátnemu súdu do štyroch mesiacov od dátumu žiadosti. V prípade, ak Komisia potrebuje požiadať vnútroštátny súd o ďalšie objasnenia týkajúce sa žiadosti, táto štvormesačná lehota začína plynúť od okamihu získania objasnenia.

95.

V tomto kontexte je však potrebné uviesť, že všeobecná povinnosť vnútroštátnych súdov chrániť individuálne práva podľa článku 88 ods. 3 Zmluvy o ES sa uplatňuje tiež počas obdobia, v ktorom Komisia pripravuje vyžiadané stanovisko. Je to preto, že, ako sa uvádza v bode 62, povinnosť vnútroštátneho súdu chrániť individuálne práva podľa článku 88 ods. 3 Zmluvy o ES sa uplatňuje bez ohľadu na to, či sa na vyjadrenie Komisie stále čaká alebo nie (141).

96.

Ako už bolo naznačené v odseku 80, Komisia pred poskytnutím svojho stanoviska vnútroštátnemu súdu, strany nevypočúva. Začlenenie stanoviska Komisie do vnútroštátneho konania podlieha príslušným vnútroštátnym procesným pravidlám, ktoré musia dodržiavať všeobecné zásady práva Spoločenstva.

3.3.   Praktické otázky

97.

S cieľom ďalej prispievať k účinnejšej spolupráci a komunikácii medzi Komisiou a vnútroštátnymi súdmi sa Komisia rozhodla vytvoriť jediný kontaktný bod, ktorému môžu vnútroštátne súdy adresovať všetky žiadosti o pomoc podľa oddielov 3.1 a 3.2 a akékoľvek iné písomné alebo ústne otázky o politike štátnej pomoci, ktoré sa môžu vyskytnúť pri ich každodennej práci.

Európska komisia

Generálny sekretariát

B-1049 Brusel

Belgicko

Telefón: (32-2) 297 62 71

Fax: (32-2) 299 83 30

Email: ec-amicus-state-aid@ec.europa.eu

98.

Zhrnutie týkajúce sa spolupráce s vnútroštátnymi súdmi podľa tohto oznámenia uverejní Komisia vo svojej výročnej správe o politike hospodárskej súťaže. Môže tiež sprístupniť svoje stanoviská a závery na svojej webovej stránke.

4.   ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

99.

Toto oznámenie sa vydáva s cieľom pomôcť vnútroštátnym súdom pri uplatňovaní pravidiel štátnej pomoci. Vnútroštátne súdy ním nie sú viazané a ani ním nie je dotknutá ich nezávislosť. Týmto oznámením tiež nie sú dotknuté práva a povinnosti členských štátov a fyzických alebo právnických osôb podľa práva Spoločenstva.

100.

Týmto oznámením sa nahrádza oznámenie o spolupráci z roku 1995.

101.

Po piatich rokoch po prijatí tohto oznámenia má Komisia v úmysle uskutočniť revíziu.


(1)  Akčný plán štátnej pomoci: menšia a lepšie zacielená štátna pomoc: orientačný plán reformy štátnej pomoci na roky 2005 – 2009, KOM(2005) 107 v konečnom znení.

(2)  APŠP, body 55 a 56.

(3)  Ú. v. ES C 312, 23.11.1995, s. 8.

(4)  Štúdia dostupná na http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.cfm Štúdia sa týkala iba EÚ-15.

(5)  Celkový nárast zo 116 na 357 prípadov.

(6)  51 % zo všetkých rozsudkov.

(7)  12 % zo všetkých rozsudkov.

(8)  Vec 78/76, Steinike & Weinlig, [1977] Zb. s. 595, bod 14; vec C-39/94, SFEI a iní, [1996] Zb. s. I-3547, bod 49; vec C-354/90 Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires a iní/Francúzsko, [1991] Zb. s. I-5505, bod 10 a vec C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, [2006] Zb. s. I-9957, bod 39.

(9)  Vec C-308/01, GIL Insurance a iní, [2004] Zb. s. I-4777, bod 69; vec C-387/92, Banco Exterior de España/Ayuntamiento de Valencia, [1994] Zb. s. I-877, bod 13; vec C-295/97, Piaggio, [1999] Zb. s. I-3735, bod 34; vec C-39/94, SFEI, uvedené v poznámke pod čiarou 8, bod 58; vec C-237/04, Enirisorse [2006] Zb. s. I-2843, bod 42 a vec C-66/02, Taliansko/Komisia [2005] Zb. s. I-10901, bod 77.

(10)  Pozri stanovisko generálneho advokáta Jacobsa v spojených veciach C-278/92, C-279/92 a C-280/92, Španielsko/Komisia, [1994] Zb. s. I-4103, bod 28: „Štátna pomoc je udelená vždy, keď členský štát sprístupní podniku prostriedky, ktoré by súkromný investor za normálnych okolností neposkytol, pri uplatňovaní bežných obchodných kritérií a bez ohľadu na ďalšie úvahy sociálnej, politickej alebo filantropickej povahy“.

(11)  Vec 290/83, Komisia/Francúzsko, [1985] Zb. s. 439, bod 14 a vec C-482/99, Francúzsko/Komisia, [2002] Zb. s. I-4397, body 36 až 42.

(12)  Jasnú analýzu tohto rozdielu je možné nájsť v stanovisku generálneho advokáta Darmona v spojených veciach C-72/91 a C-73/91, Sloman Neptun/Bodo Ziesemer, [1993] Zb. s. I-887.

(13)  Pozri okrem iného spojené veci C-393/04 a C-41/05, Air Liquide Industries Belgium, [2006]Zb. s. I-5293, body 33 až 36; vec C-222/04, Cassa di Risparmio de Firenze a iní, [2006] Zb. s. I-289, body 139 až 141 a vec C-310/99, Taliansko/Komisia, [2002] Zb. s. I-2289, body 84 až 86.

(14)  Vhodným príkladom je rozhodnutie Súdneho dvora vo veci Altmark, vec C-280/00, Altmark Trans GmbH a Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, [2003]Zb. s. I-7747.

(15)  O teste súkromného investora vo všeobecnosti pozri vec Belgicko/Komisia (Tubemeuse) [1990]Zb. s. I-959; vec C-305/89, Taliansko/Komisia (Alfa Romeo), [1991] Zb. s. I-1603 body 19 a 20. Pre podrobnosti o teste pozri spojené veci T-228/99 a T-233/99, Westdeutsche Landesbank Girozentrale/Komisia, [2003] Zb. s. II-435, bod 245 a nasl. Pozri tiež Bulletin ES 9-1984 uvedený v publikácii „Competition law in the European Communities“ ročník IIA a oznámenie Komisie členským štátom o uplatňovaní článkov 92 a 93 Zmluvy o EHS a článku 5 smernice Komisie 80/723/EHS na štátne podniky vo výrobnom sektore (Ú. v. ES C 307, 13.11.1993, s. 3). Pokiaľ ide o uplatňovanie tejto zásady v oblasti financovania letísk, pozri usmernenia Spoločenstva týkajúce sa financovania letísk a štátnej pomoci na začatie činnosti pre letecké spoločnosti s odletom z regionálnych letísk (Ú. v. EÚ C 312, 9.12.2005, body 42 až 52, s. 1).

(16)  Vec C-342/96, Španielsko/Komisia, [1999] Zb. s. I-2459, bod 34 a vec C-256/97, DM Transport [1999] Zb. s. I-3913, bod 25.

(17)  Oznámenie Komisie o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc vo forme záruk, (Ú. v. EÚ C 155, 20.6.2008, s 10).

(18)  Oznámenie Komisie prvkoch štátnej pomoci pri predaji pozemkov a budov verejnoprávnymi orgánmi (Ú. v. ES C 209, 10.7.1997, s. 3).

(19)  XXIII Správa o politike hospodárskej súťaže, body 401 až 402 a vec C-278/92, Španielsko/Komisia, [1994] Zb. s. I-4103.

(20)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis (Ú. v. EÚ L 379, 28.12.2006, s. 5); nariadenie Komisie (ES) č. 875/2007 z 24. júla 2007 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES, pokiaľ ide o pomoc de minimis v sektore rybného hospodárstva, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1860/2004 (Ú. v. EÚ L 193, 25.7.2007, s. 6) a nariadenie Komisie (ES) č. 1535/2007 z 20. decembra 2007 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárskej výroby, (Ú. v. EÚ L 337, 21.12.2007, s. 35).

(21)  Oznámenie Komisie členským štátom podľa článku [93 ods. 1] Zmluvy o ES, ktorým sa uplatňujú články [92] a [93] zmluvy na krátkodobé poistenie vývozných úverov (Ú. v. ES C 281, 17.9.1997, s. 4), naposledy zmenené a doplnené oznámením Komisie členským štátom, ktoré mení a dopĺňa oznámenie podľa článku [93 ods. 1] Zmluvy o ES, ktorým sa uplatňujú články [92] a [93] zmluvy na krátkodobé poistenie vývozných úverov (Ú. v. EÚ C 325, 22.12.2005, s. 22).

(22)  Oznámenie Komisie o uplatňovaní pravidiel štátnej pomoci pri opatreniach týkajúcich sa priameho zdaňovania podnikov (Ú. v. ES C 384, 10. 12. 1998, s. 3).

(23)  Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci a rizikovom kapitáli pre malé a stredné podniky(Ú. v. EÚ C 194, 18.8.2006, s. 2).

(24)  Rámec Spoločenstva pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie (Ú. v. EÚ C 323, 30.12.2006, s. 1).

(25)  Povinnosť pozastaviť výkon je zdôraznená v článku 3 nariadenia Rady (ES) č. 659/1999 z 22. marca 1999 ustanovujúcom podrobné pravidlá na uplatňovanie článku [93] Zmluvy o ES (Ú. v. ES L 83, 27.3.1999, s. 1) („procesné nariadenie“). Pokiaľ ide o presný termín poskytnutia pomoci, pozri bod 10 odôvodnenia nariadenia Komisie (ES) č.1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis (Ú. v. EÚ L 379, 28.12.2006, s. 5).

(26)  Ú. v. ES L 142, 14.5.1998, s. 1.

(27)  Nariadenie Komisie (ES) č. 68/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na pomoc vzdelávaniu (Ú. v. ES L 10, 13.1.2001, s. 20); nariadenie Komisie (ES) č. 70/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom (Ú. v. ES L 10, 13.1.2001, s. 33); nariadenie Komisie (ES) č. 2204/2002 z 12. decembra 2002 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES o štátnej pomoci pre zamestnanosť (Ú. v. ES L 337, 13.12.2002, s. 3) a nariadenie Komisie (ES) č. 1628/2006 z 24. októbra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na národnú regionálnu investičnú pomoc (Ú. v. EÚ L 302, 1.11.2006, s. 29). Platnosť nariadení o skupinovej výnimke pre malé a stredné podniky, vzdelávanie a zamestnanosť bola predĺžená do 30. júna 2008 nariadením Komisie (ES) č. 1976/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 2204/2002, (ES) č. 70/2001 a (ES) č. 68/2001, pokiaľ ide o predĺženie obdobia ich uplatňovania (Ú. v. EÚ L 368, 23.12.2006, s. 85). Osobitné nariadenia o skupinovej výnimke platia v rybnom hospodárstve a v poľnohospodárstve. Pozri nariadenie Komisie (ES) č. 736/2008 z 22. júla 2008 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na štátnu pomoc malým a stredným podnikom pôsobiacim vo výrobe, spracovaní a uvádzaní produktov rybného hospodárstva na trh (Ú. v. EÚ L 201, 30.7.2008, s. 16) a nariadenie Komisie (ES) č. 1857/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy o štátnej pomoci pre malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace v poľnohospodárskej výrobe, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001 (Ú. v EÚ L 358 16.12.2006, s. 3).

(28)  Ú. v. EÚ L 214, 9.8.2008, s. 3. Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách nadobudlo účinnosť 29. augusta 2008. Pravidlá upravujúce prechod na nový režim sú uvedené v článku 44 nariadenia.

(29)  Pozri článok 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 659/1999 z 22. marca 1999 ustanovujúceho podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES (Ú. v. ES L 83, 27.3.1999, s. 1).

(30)  Toto sa netýka schém pomoci, v rámci ktorých sa stanovuje požiadavka individuálnej notifikácie určitých druhov pomoci. O pojme existujúca pomoc pozri tiež vec Namur-Les assurances du crédit/Office national du ducroire a Belgický štát [1994] Zb. s. I-3829, body 28 až 34.

(31)  Pozri bod 20.

(32)  Pozri vec C-119/05 Lucchini [2007] Zb. s. I-6199, bod 53.

(33)  Vec T-330/94, Salt Union/Komisia, [1996] Zb. s. II-1475, bod 39.

(34)  Vec C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf /Nemecko, [1994] Zb. s. I-833, body 17, 25 a 26; pozri tiež spojené veci C-346/03 a C-529/03, Atzeni a iní, [2006] Zb. s. I-1875, bod 31 a vec C-232/05, Komisia/Francúzsko, („Scott“), [2006] Zb. s. I-10071, bod 59.

(35)  Vec C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, uvedené v poznámke pod čiarou 8, bod 37; spojené veci C-261/01 a C-262/01, Van Calster a Cleeren, [2003] Zb. s. I-12249, bod 74 a vec C-39/94, SFEI a iní, uvedené v poznámke pod čiarou 8, bod 41.

(36)  Vec C-199/06, CELF a Ministre de la Culture et de la Communication, [2008] Zb. s. I-469, bod 38; vec C-17/91, Lornoy a iní/Belgický štát, [1992] Zb. s. I-6523, bod 30 a vec C-354/90, Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires a iní/Francúzsko, uvedené v poznámke pod čiarou 8, bod 14.

(37)  To zahŕňa orgány na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni.

(38)  Vec C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, uvedené v poznámke pod čiarou 8, body 38 a 44; spojené veci C-261/01 a C-262/01, Van Calster a Cleeren, uvedené v poznámke pod čiarou 35, bod 75 a vec C-295/97, Piaggio, uvedené v poznámke pod čiarou 9, bod 31.

(39)  Ú. v. ES L 83, 27.3.1999, s. 1.

(40)  Vec C-354/90, Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires a iní/Francúzsko, uvedené v poznámke pod čiarou 8, body 11 a 12 a vec C-39/94, SFEI a iní, uvedené v poznámke pod čiarou 8, body 39 a 40.

(41)  Vec C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, uvedené v poznámke pod čiarou 8, bod 48.

(42)  Vec C-301/87, Francúzsko/Komisia, („Boussac“), [1990] Zb. s. I-307.

(43)  Vec C-142/87, Belgicko/Komisia, („Tubemeuse“), [1990] Zb. s. I-959.

(44)  Vec C-301/87, Francúzsko/Komisia, („Boussac“), uvedené v poznámke pod čiarou 42, body 17 až 23; vec C-142/87, Belgicko/Komisia, („Tubemeuse“), uvedené v poznámke pod čiarou 43, body 15 až 19; vec C-354/90, Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires a in/Francúzsko, uvedené v poznámke pod čiarou 8, bod 14 a vec C-199/06, CELF a Ministre de la Culture et de la Communication, uvedené v poznámke pod čiarou 36, bod 38.

(45)  Pozri článok 11 ods. 2 procesného nariadenia, ktorý vyžaduje, aby neexistovali pochybnosti o charaktere pomoci daného opatrenia, aby existovala naliehavosť konať a vážne riziko podstatnej a nenapraviteľnej škody konkurenta.

(46)  Vec C-354/90, Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires a iní/Francúzsko, uvedené v poznámke pod čiarou 8, bod 12; vec C-39/94, SFEI a iní, uvedené v poznámke pod čiarou 8, bod 40; vec C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, uvedené v poznámke pod čiarou 8, bod 47 a vec C-199/06, CELF a Ministre de la Culture et de la Communication, uvedené v poznámke pod čiarou 36, bod 41.

(47)  Pozri odkazy uvedené v poznámke pod čiarou 38.

(48)  Pre neplatnosť úkonov, ktorými sa poskytuje pomoc v prípadoch, ak členský štát porušil článok 88 ods. 3 Zmluvy o ES, pozri vec C-354/90, Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires a iní/Francúzsko, uvedené v poznámke pod čiarou 8, bod 12; pozri tiež ako príklad rozsudok Nemeckého spolkového súdneho dvora („Bundesgerichtshof“) zo 4. apríla 2003, V ZR 314/02, VIZ 2003, 340 a rozsudok z 20. januára 2004, XI ZR 53/03, NVwZ 2004, 636.

(49)  Vec C-71/04, Xunta de Galicia, [2005] Zb. s. I-7419, bod 49; vec C-39/94, SFEI a iní, uvedené v poznámke pod čiarou 8, body 40 a 68 a vec C-354/90, Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires a iní/Francúzsko, uvedené v poznámke pod čiarou 8, bod 12.

(50)  Komisia musí vykonať analýzu zlučiteľnosti pred tým, ako nariadi vrátenie pomoci; pozri odkazy uvedené v poznámke pod čiarou 44.

(51)  Vec C-39/94, SFEI a iní, uvedené v poznámke pod čiarou 8, body 70 a 71 odkazujúce na stanovisko generálneho advokáta Jacobsa v tejto veci, body 73 až 75; pozri tiež vec 223/85, RSV/Komisia, [1987] Zb. s. 4617, bod 17 a vec C-5/89, Komisia/Nemecko, [1990] Zb. s. I-3437, bod 16.

(52)  O norme uplatňovanej v tejto súvislosti pozri stanovisko generálneho advokáta Jacobsa vo veci C-39/94, SFEI a iní, uvedené v poznámke pod čiarou 8, bod 75.

(53)  Článok 14 stanovuje výnimku z povinnosti Komisie nariadiť vrátenie pomoci len, ak by vrátenie porušovalo všeobecné zásady právnych predpisov Spoločenstva. Jediný prípad, v ktorom môže členský štát upustiť od vykonania rozhodnutia Komisie o vrátaní pomoci je, ak by také vrátenie bolo objektívne nemožné, pozri vec C-177/06, Komisia/Španielsko, [2007] Zb. s. I-7689, bod 46. Pozri tiež bod 17 oznámenia Komisie - K efektívnemu vykonávaniu rozhodnutí Komisie prikazujúcich členským štátom vymáhať neoprávnene poskytnutú a nezlučiteľnú štátnu pomoc (Ú. v. EÚ C 272, 15.11.2007, s. 4).

(54)  Vec C-5/89, Komisia/Nemecko, uvedené v poznámke pod čiarou 51, bod 14; vec C-169/95, Španielsko/Komisia, [1997] Zb. s. I-135, bod 51 a vec C-148/04, Unicredito Italiano, [2005] Zb. s. I-11137, bod 104.

(55)  Vec C-5/89, Komisia/Nemecko, uvedené v poznámke pod čiarou 51, bod 14; vec C-24/95, Alcan Deutschland, [1997] Zb. s. I-1591, bod 25 a spojené veci C-346/03 a C-529/03, Atzeni a iní, uvedené v poznámke pod čiarou 34, bod 64.

(56)  Pozri stanovisko generálneho advokáta Jacobsa vo vec C-39/94, SFEI a iní, uvedené v poznámke pod čiarou 8, bod 73 a vec 223/85, RSV/Komisia, uvedené v poznámke pod čiarou 51, bod 17.

(57)  Spojené veci C-182/03 a C-217/03 Belgicko a Forum 187/Komisia [2006] Zb. s. I-5479, bod 147.

(58)  Vec C-199/06, CELF a Ministre de la Culture et de la Communication, uvedené v poznámke pod čiarou 36, body 45, 46 a 55 a vec C-384/07, Wienstrom, rozsudok z 11. decembra 2008, zatiaľ neuverejnený, bod 28.

(59)  Vec C-199/06, CELF a Ministre de la Culture et de la Communication, uvedené v poznámke pod čiarou 36, bod 49.

(60)  Rozsudok výslovne potvrdzuje povinnosť vrátiť pomoc stanovenú Súdnym dvorom v jeho predchádzajúcej judikatúre, pozri vec C-199/06, CELF a Ministre de la Culture et de la Communication, uvedené v poznámke pod čiarou 36, bod 41.

(61)  Vec C-199/06, CELF a Ministre de la Culture et de la Communication, uvedené v poznámke pod čiarou 36, body 53 a 55.

(62)  Ú. v. EÚ L 140, 30.4.2004, s. 1. Pre spôsob stanovenia referenčných a diskontných sadzieb pozri oznámenie Komisie o revízii spôsobu stanovenia referenčných a diskontných sadzieb (Ú. v. EÚ C 14, 19.1.2008, s. 6) („oznámenie o referenčných sadzbách“).

(63)  Vec C-199/06, CELF a Ministre de la Culture et de la Communication, uvedené v poznámke pod čiarou 36, body 50 až 52 a 55.

(64)  Vec C-199/06, CELF a Ministre de la Culture et de la Communication, uvedené v poznámke pod čiarou 36, body 52 a 55.

(65)  Pozri bod 36. Dane zaplatené z nominálnej hodnoty pomoci je možné na účely vrátenia pomoci odčítať, pozri vec T-459/93 Siemens/Komisia [1995] Zb. s. II-1675, bod 83.

(66)  Vec C-199/06, CELF a Ministre de la Culture et de la Communication, uvedené v poznámke pod čiarou č. 36, body 52 a 55.

(67)  Pozri kapitolu V vykonávacieho nariadenia.

(68)  Pozri poznámku pod čiarou 62.

(69)  Vec C-199/06, CELF a Ministre de la Culture et de la Communication, uvedené v poznámke pod čiarou 36, bod 69.

(70)  Vec C-199/06, CELF a Ministre de la Culture et de la Communication, uvedené v poznámke pod čiarou 36, bod 53 a 55; vec C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, uvedené v poznámke pod čiarou 8, bod 56 a vec C-334/07 P, Komisia/Freistaat Sachsen, rozsudok z 11. decembra 2008, zatiaľ neuverejnený, bod 54.

(71)  Vec C-199/06, CELF a Ministre de la Culture et de la Communication, uvedené v poznámke pod čiarou 36, bod 53 a 55; vec C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, uvedené v poznámke pod čiarou 8, bod 56 a vec C-39/94, SFEI a iní, uvedené v poznámke pod čiarou 8, bod 75.

(72)  Vec 6/64, Costa vs. E.N.E.L., [1964] Zb. s. 1141; vec 120/73, Lorenz GmbH/Bundesrepublik Deutschland a iní, [1973] Zb. s. 1471, bod 8 a vec C-354/90, Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires a iní/ Francúzsko, citovaná v poznámke pod čiarou 8, bod 11.

(73)  Spojené veci C-6/90 a C-9/90, Francovich a Bonifaci/Taliansko, [1991] Zb. s. I-5357.

(74)  Spojené veci C-46/93 a C-48/93, Brasserie du Pêcheur a Factortame, [1996] Zb. s. I-1029.

(75)  Skutočnosť, že porušenia pravidiel štátnej pomoci môžu na základe práva Spoločenstva priamo viesť k zodpovednosti členského štátu, bola potvrdená vo veci C-173/03 Traghetti del Mediterraneo/Taliansko, [2006] Zb. s. I-5177, bod 41.

(76)  Spojené veci C-6/90 a C-9/90, Francovich a Bonifaci/Taliansko, uvedené v poznámke pod čiarou 73, body 31 až 37 a spojené veci C-46/93 a C-48/93, Brasserie du Pêcheur a Factortame, uvedené v poznámke pod čiarou 75, bod 31.

(77)  Pozri vec C-173/03, Traghetti del Mediterraneo/Taliansko, uvedené v poznámke pod čiarou 75, bod 45.

(78)  Vec C-354/90, Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires a iní/Francúzsko, uvedené v poznámke pod čiarou 8, body 12 až 14; spojené veci C-261/01 a C-262/01, Van Calster a Cleeren, uvedené v poznámke pod čiarou 35, bod 53 a vec C-199/06, CELF a Ministre de la Culture et de la Communication, uvedené v poznámke pod čiarou 36, bod 38.

(79)  Spojené veci C-46/93 a C-48/93, Brasserie du Pêcheur a Factortame, uvedené v poznámke pod čiarou 74, bod 55.

(80)  Vec C-278/05, Robins a iní, [2007] Zb. s. I-1053, bod 71; vec C-424/97, Haim, [2000] Zb. s. I-5123, odsek 38; a vec C-5/94, Hedley Lomas, [1996] Zb. s. I-2553, bod 28.

(81)  Spojené veci C-46/93 a C-48/93, Brasserie du Pêcheur a Factortame, uvedené v poznámke pod čiarou 74, bod 56.

(82)  Aj keď porušenia článku 88 ods. 3 Zmluvy o ES sa musia z toho dôvodu považovať za dostatočne závažné, môžu existovať výnimočné okolnosti, ktoré bránia žalobe o náhradu škody. Za takých okolností, nemusí byť splnená požiadavka dostatočne závažného porušenia. Pozri body 32 a 33.

(83)  Pozri oddiel 2.4.1.

(84)  Spojené veci C-46/93 a C-48/93, Brasserie du Pêcheur a Factortame, uvedené poznámka pod čiarou 74, body 87 a 90.

(85)  Vec C-39/94, SFEI a iní, uvedené v poznámke pod čiarou 8, bod 44.

(86)  Vec C-199/06, CELF a Ministre de la Culture et de la Communication, uvedené v poznámke pod čiarou 36, body 53 a 55.

(87)  Pozri oddiel 2.4.1.

(88)  Vec C-39/94, SFEI a iní, uvedené v poznámke pod čiarou 8, body 72 až 74.

(89)  Vec C-39/94, SFEI a iní, uvedené v poznámke pod čiarou 8, bod 75. V prípadoch kolízie právnych noriem sa rozhodné právo určí podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky (Rím II) (Ú. v. EÚ L 199, 31.7.2007, s. 40).

(90)  Vec C-354/90, Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires a iní/Francúzsko, uvedené v poznámke pod čiarou 8, bod 12; vec C-39/94, SFEI a iní, uvedené v poznámke pod čiarou 8, bod 52 a vec C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, uvedené v poznámke pod čiarou 8, bod 46.

(91)  Pozri oddiel 2.2.1.

(92)  Pozri oddiel 2.4.1.

(93)  Pozri tiež vec C-39/94, SFEI a iní, uvedené v poznámke pod čiarou 8, bod 52 a vec C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, uvedené v poznámke pod čiarou 8, bod 46.

(94)  Pozri oddiel 2.4.1.

(95)  Pre usmernenie o predbežných opatreniach vo veciach vrátenia pomoci pozri oddiel 2.3.1.

(96)  Vec C-39/94, SFEI a iní, uvedené v poznámke pod čiarou 8, bod 44.

(97)  Vec C-199/06, CELF a Ministre de la Culture et de la Communication, uvedené v poznámke pod čiarou 36, body 46 a 55.

(98)  Pozri bod 35.

(99)  Vec C-199/06, CELF a Ministre de la Culture et de la Communication, uvedené v poznámke pod čiarou 36, body 52 a 55.

(100)  Vec C-232/05, Komisia/Francúzsko, („Scott“), uvedené v poznámke pod čiarou 34, body 49 až 53.

(101)  Oznámenie Komisie - K efektívnemu vykonávaniu rozhodnutí Komisie prikazujúcich členským štátom vymáhať neoprávnene poskytnutú a nezlučiteľnú štátnu pomoc, uvedené predtým v poznámke pod čiarou 53, body 55 až 59.

(102)  Pozri odkazy uvedené v poznámke pod čiarou 34.

(103)  Vec C-232/05, Komisia/Francúzsko, („Scott“), uvedené v poznámke pod čiarou 34, body 59 a 60.

(104)  Pozri vec C-119/05 Lucchini, uvedené v poznámke pod čiarou 32, bod 53.

(105)  Spojené veci C-143/88 a C-92/89, Zuckerfabrik Süderdithmarschen a Zuckerfabrik Soest/Hauptzollamt Itzehoe a Hauptzollamt Paderborn, [1991] Zb. s. I-415, bod 33.

(106)  Vec C-465/93, Atlanta Fruchthandelsgesellschaft a iní/Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft, [1995] Zb. s. I-3761, bod 51.

(107)  Pre ďalšie usmernenie pozri oznámenie o vrátení pomoci z roku 2007, bod 59.

(108)  Pozri odkazy uvedené v poznámke pod čiarou 77.

(109)  Pozri oddiel 2.2.4.

(110)  Pozri body 48 až 51.

(111)  Vec C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, uvedené v poznámke pod čiarou 8, bod 45 a vec C-526/04, Laboratoires Boiron, [2006] Zb. s. I-7529, bod 51.

(112)  Vec C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, uvedené v poznámke pod čiarou 8, bod 45; spojené veci C-392/04 a C-422/04, i-21 Germany, [2006] Zb. s. I-8559, bod 57 a vec 33/76, Rewe, [1976] Zb. s. 1989, bod 5.

(113)  Vec C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, uvedené v poznámke pod čiarou 8, bod 45; vec C-174/02, Streekgewest, [2005] Zb. s. I-85, bod 18 a vec 33/76, Rewe, uvedené v poznámke pod čiarou 112, bod 5.

(114)  Vec 106/77, Amministrazione delle finanze dello Stato/Simmenthal, [1978] Zb. s. 629, body 21 a 24.

(115)  Vec C-174/02, Streekgewest, uvedené v poznámke pod čiarou 113, bod 18.

(116)  Vec C-174/02, Streekgewest, uvedené v poznámke pod čiarou 113, body 14 až 21.

(117)  Vec C-174/02, Streekgewest, uvedené v poznámke pod čiarou 113, bod 19.

(118)  Pozri štatistiku v bode 3. Zavedenie mimoriadnej dane pre určité odvetvia alebo výrobcov môže byť štátnou pomocou v prospech iných podnikov, pozri vec C-487/06 P British Aggregates Association/Komisia, rozsudok z 22. decembra 2008, ešte neuverejnený, body 81 až 86.

(119)  Vec C-174/02, Streekgewest, uvedené v poznámke pod čiarou 113, bod 19.

(120)  Spojené veci C-393/04 a C-41/05, Air Liquide, uvedené v poznámke pod čiarou 13, bod 46; spojené veci C-266/04 až C-270/04, C-276/04 a C-321/04 až C-325/04, Casino France a iní, [2005] Zb. s. I-9481, bod 40 a vec C-174/02, Streekgewest, uvedené v poznámke pod čiarou 113, bod 26.

(121)  Spojené veci C-393/04 a C-41/05, Air Liquide, uvedené v poznámke pod čiarou 13, bod 48 a spojené veci C-266/04 až C-270/04, C-276/04 a C-321/04 až C-325/04, Casino France a iní, uvedené v poznámke pod čiarou 120, body 43 a 44.

(122)  Spojené veci C-393/04 a C-41/05, Air Liquide, uvedené v poznámke pod čiarou 13, bod 45.

(123)  Vec C-526/04, Laboratoires Boiron, uvedené v poznámke pod čiarou 111, body 55 a 57.

(124)  Vec C-39/94, SFEI a iní, uvedené v poznámke pod čiarou 8, bod 50; príkaz z 13. júla 1990 vo veci C-2/88 Imm., Zwartveld a iní, [1990] Zb. s. I-3365, body 16 až 22 a vec C-234/89, Delimitis/Henninger Bräu, [1991] Zb. s. I-935, bod 53.

(125)  Vec C-94/00, Roquette Frères, [2002] Zb. s. I-9011, bod 31.

(126)  Oznámenie Komisie o spolupráci medzi Komisiou a súdmi členských štátov EÚ pri uplatňovaní článkov 81 a 82 Zmluvy o ES (Ú. v. EÚ C 101, 27.4.2004, s. 54), body 15 až 30.

(127)  Príkaz zo 6. decembra 1990 vo veci C-2/88 Imm., Zwartveld a iní, [1990] Zb. s. I-4405, body 10 a 11 a vec T-353/94, Postbank/Komisia, [1996] Zb. s. II-921, bod 93.

(128)  Podľa článku 234 Zmluvy o ES je za určitých okolností vnútroštátny súd, proti ktorého rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok podľa vnútroštátneho práva, povinný podať návrh na začatie prejudiciálneho konania pred Súdnym dvorom.

(129)  Vec C-39/94, SFEI a iní, uvedené v poznámke pod čiarou 8, bod 50; príkaz z 13. júla 1990 vo veci C-2/88 Imm., Zwartveld a iní, uvedené v poznámke pod čiarou 124, body 17 až 22; vec C-234/89, Delimitis/Henninger Bräu, uvedené v poznámke pod čiarou 124, bod 53 a vec T-353/94, Postbank/Komisia, uvedené v poznámke pod čiarou 127, body 64 a 65.

(130)  Po tom, čo vnútroštátny súd túto informáciu získa, môže požiadať o pravidelné informovanie o aktuálnej situácii.

(131)  Vec T-353/94, Postbank/ Komisia, uvedené v poznámke pod čiarou 127, bod 91.

(132)  Vec C-234/89, Delimitis/Henninger Bräu, uvedené v poznámke pod čiarou 124, bod 53 a vec T-353/94, Postbank/Komisia, uvedené v poznámke pod čiarou 127, bod 90.

(133)  Vec T-353/94, Postbank/Komisia, uvedené v poznámke pod čiarou 127, bod 64 a príkaz z 13. júla 1990 v prípade C-2/88 Imm., Zwartveld a iní, uvedené v poznámke pod čiarou 124, odsek 16 až 22.

(134)  Vec T-353/94, Postbank/Komisia, uvedené v poznámke pod čiarou 127, bod 93 a príkaz zo 6. decembra 1990 vo veci C-2/88 Imm., Zwartveld a iní, uvedené v poznámke pod čiarou 127, body 10 a 11.

(135)  Príkaz zo 6. decembra 1990 vo veci C-2/88 Imm., Zwartveld a iní, uvedené v poznámke pod čiarou 127, bod 11; vec C-275/00, First a Franex, [2002] Zb. s. I-10943, bod 49 a vec T-353/94, Postbank/Komisia, uvedené v poznámke pod čiarou 127 bod 93.

(136)  Vec C-39/94, SFEI a iní, uvedené v poznámke pod čiarou 8, bod 50.

(137)  Upozorňujeme však na bod 92.

(138)  Ak je možné výklad právnych predpisov ES jasne odvodiť z existujúcej judikatúry alebo ak takýto výklad neponecháva priestor pre odôvodnené pochybnosti nemusí súd, proti rozhodnutiu ktorého nie je prípustný opravný prostriedok podľa vnútroštátneho práva, predložiť vec na prejudiciálne konanie pred Súdnym dvorom, hoci tak urobiť môže. Pozri vec 283/81 Cilfit a iní [1982] ECR 3415, body 14 až 20 a spojené veci C-428/06 až C-434/06 Unión General de Trabajadores de la Rioja [2008] Zb. s. I-0000, rozsudok z 11. septembra 2008, zatiaľ neuverejnený, body 42 a 43.

(139)  Pozri odkazy uvedené v poznámke pod čiarou 51.

(140)  Pozri bod 83.

(141)  Toto môže zahŕňať predbežné opatrenia, ako bolo uvedené v oddiele 2.2.6.