13.2.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 36/1


Povolenie štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES

Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky

(2009/C 36/01)

Dátum prijatia rozhodnutia

23. 12. 2008

Číslo pomoci

N 475/08

Členský štát

Taliansko

Región

Sardegna

Názov (a/alebo meno príjemcu)

Contributi per il miglioramento, l'adeguamento o la realizzazione delle strutture aziendali di allevamento nel comparto suinicolo

Právny základ

L.R. 5 marzo 2008, n. 3 (Finanziaria 2008) — articolo 7, comma 1

DGR n. 31/12 del 27 maggio 2008, concernente «Legge regionale del 5 marzo 2008, n. 3 — articolo 7 comma 1 — Contributi per il miglioramento, l'adeguamento o la realizzazione delle strutture aziendali di allevamento nel comparto suinicolo»

Druh opatrenia

Investičná pomoc

Účel

Investičná pomoc

Forma pomoci

Priamy grant

Rozpočet

Celková výška plánovanej pomoci: 2 mil. EUR

Intenzita

40 % oprávnených investícií a 50 % oprávnených investícií v znevýhodnených oblastiach. Pre mladých poľnohospodárov sa maximálna intenzita zvýšila o 10 %

Trvanie

Odo dňa schválenia Komisiou do 31. decembra 2010

Odvetvia hospodárstva

Odvetvie poľnohospodárstva

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Regione Autonoma Sardegna

Assessorato Agricoltura

Via Pessagno 4

Cagliari

Italia

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Dátum prijatia rozhodnutia

23. 12. 2008

Číslo pomoci

N 643/08

Členský štát

Írsko

Región

Názov (a/alebo meno príjemcu)

Special measures relating to meat products of animal origin from pigs following a dioxin contamination in Ireland

Právny základ

The Central Fund (Permanent Provisions) Act, 1965

The Annual Appropriation Act

Druh opatrenia

Náhrada škody spôsobenej mimoriadnymi udalosťami (článok 87 ods. 2 písm. b) Zmluvy o ES)

Účel

Náhrada škody spôsobenej závažným narušením fungovania hospodárstva

Forma pomoci

Priamy grant

Rozpočet

Približne 170 miliónov EUR

Intenzita

Do výšky 100 %

Trvanie

Do 31. 3. 2009

Odvetvia hospodárstva

Poľnohospodárstvo

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Department of Agriculture, Fisheries and Food

Agriculture House

Kildare Street

Dublin 2

Ireland

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/