22.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 16/18


Oznámenie Komisie podľa článku 17 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve

Výzva na predkladanie ponúk v súvislosti s prevádzkou pravidelných leteckých dopravných služieb v súlade so záväzkami služby vo verejnom záujme

(Text s významom pre EHP)

(2009/C 16/05)

Členský štát

Francúzsko

Predmetná trasa

Lorient (Lann Bihoué) — Lyon (Saint-Exupéry)

Obdobie platnosti zmluvy

Od 1. augusta 2009 do 31. júla 2013

Termín na predkladanie ponúk

Predkladanie žiadostí: 26. marec 2009 (do 12.00 hod.)

Predkladanie ponúk (následný postup): 4. máj 2009 (do 12.00 hod.)

Adresa, na ktorej je možné bezplatne získať znenie výzvy na predkladanie ponúk a všetky relevantné informácie a/alebo dokumentáciu súvisiacu s verejnou súťažou a so záväzkom služby vo verejnom záujme

Aéroport de Lorient

M. le Directeur

M. Franck Martin

F-56270 Ploemeur

Tel. (33) 02 97 87 21 61

Fax: (33) 02 97 87 21 88

f.martin@morbihan.cci.fr