5.8.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CE 212/428


Štvrtok 7. mája 2009
Zriadenie Európskeho podporného úradu pre azyl ***I

P6_TA(2009)0379

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. mája 2009 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky podporný úrad pre azyl (KOM(2009)0066 – C6-0071/2009 – 2009/0027(COD))

2010/C 212 E/54

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2009)0066),

so zreteľom na článok 251 ods. 2, článok 63 ods. 1 a 2 a článok 66 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0071/2009),

so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a stanovisko Výboru pre rozpočet (A6-0279/2009),

1.

schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.

žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.

zdôrazňuje, že na zriadenie Európskeho podporného úradu pre azyl sa uplatnia ustanovenia bodu 47 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (1) (MID); zdôrazňuje, že ak legislatívny orgán rozhodne v prospech zriadenia takejto agentúry, Európsky parlament začne rokovať s druhou zložkou rozpočtového orgánu s cieľom včas dosiahnuť dohodu o financovaní tejto agentúry v súlade s príslušnými ustanoveniami MID;

4.

poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.


(1)  Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.


Štvrtok 7. mája 2009
P6_TC1-COD(2009)0027

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 7. mája 2009 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. …/2009, ktorým sa zriaďuje Európsky podporný úrad pre azyl

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej články 63 ods. 1, 63 ods. 2 a 66,

so zreteľom na návrh Komisie ║,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (2),

konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 251 zmluvy (3),

keďže:

(1)

Cieľom politiky Spoločenstva týkajúcej sa spoločného európskeho azylového systému je v zmysle ustanovení Haagskeho programu zavedenie spoločného azylového priestoru prostredníctvom účinného harmonizovaného postupu v súlade s hodnotami a humanitárnou tradíciou Únie.

(2)

Vďaka zavedeniu spoločných minimálnych noriem došlo v posledných rokoch na ceste k zavedeniu spoločného európskeho azylového systému k významnému pokroku. Napriek tomu však medzi členskými štátmi pretrvávajú veľké rozdiely v poskytovaní ochrany a v jej formách.

(3)

Vo svojom akčnom pláne v oblasti azylu ║ schválenom v júni 2008 Komisia oznámila úmysel pracovať na rozvoji spoločného európskeho azylového systému, pričom na jednej strane navrhla revíziu existujúcich legislatívnych nástrojov s cieľom dosiahnuť väčšiu harmonizáciu platných noriem a na druhej strane posilnenie podpory praktickej spolupráce medzi členskými štátmi, predovšetkým prostredníctvom legislatívneho návrhu, ktorého cieľom je zriadenie Európskeho podporného úradu pre azyl, ktorý umožní zvýšiť koordináciu prevádzkovej spolupráce medzi členskými štátmi na účely účinného vykonávania spoločných pravidiel.

(4)

Pri schvaľovaní Európskeho paktu o prisťahovalectve a azyle ║ v septembri 2008 Európska rada slávnostne pripomenula, že podľa Ženevského dohovoru z 28. júla 1951 o právnom postavení utečencov, upraveného newyorským protokolom z 31. januára 1967 a inými príslušnými zmluvami, má každý prenasledovaný cudzinec právo získať pomoc a ochranu na území Európskej únie. Okrem toho sa Európska rada výslovne dohodla, že v roku 2009 „[zriadi] európsky podporný úrad, ktorého úlohou bude uľahčovať výmenu informácií, analýz a skúseností medzi členskými štátmi a rozvíjať konkrétnu spoluprácu medzi správnymi orgánmi zodpovednými za posudzovanie žiadostí o azyl.“

(5)

V európskom legislatívnom rámci je cieľom praktickej spolupráce v oblasti azylu zvýšenie súladu a kvality rozhodovacích postupov členských štátov v tejto oblasti. V posledných rokoch sa prijalo viacero opatrení týkajúcich sa praktickej spolupráce, predovšetkým bol schválený spoločný prístup k informáciám o krajine pôvodu a zriadený spoločný európsky vzdelávací program v oblasti azylu.

(6)

V prípade členských štátov, ktorých vnútroštátne azylové systémy sú vystavené mimoriadnemu a nadmernému tlaku vyplývajúcemu z ich geografickej alebo demografickej situácie, by mal Európsky podporný úrad pre azyl podporovať zavádzanie záväzných mechanizmov solidarity, ktorých cieľom je ▐ umožniť lepšie prerozdelenie osôb pod medzinárodnou ochranou medzi členskými štátmi, a to na základe nediskriminačných, transparentných a jasných pravidiel, pričom sa bude neustále dohliadať na to, aby neboli azylové systémy zneužívané.

(7)

S cieľom pokračovať v posilňovaní a rozvíjaní týchto mechanizmov je potrebné zriadiť osobitný orgán v podobe Európskeho podporného úradu pre azyl (ďalej len„úrad“), ktorého úlohou bude tieto opatrenia podporovať a koordinovať.

(8)

Na účely optimálneho plnenia svojho mandátu bude úrad musieť byť nezávislý v technických oblastiach, ako aj právnej, správnej a finančnej oblasti. Z tohto dôvodu by mal úrad byť orgánom Spoločenstva s právnou subjektivitou a vykonávacími právomocami, ktoré sa mu týmto nariadením zverujú.

(9)

Úrad by mal úzko spolupracovať s Úradom Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a s mimovládnymi organizáciami , a tak využívať ich odborné znalosti a podporu. Z tohto dôvodu by sa mala úloha UNHCR a mimovládnych organizácií plne uznať a mali by byť zapojené do činností úradu. Úrad by mal zároveň spolupracovať s Komisiou, príslušnými orgánmi členských štátov, ktoré pôsobia v oblasti azylu, vnútroštátnymi imigračnými, azylovými alebo inými útvarmi a využívať ich kapacity a odborné znalosti. Členské štáty by mali s úradom spolupracovať, aby tak zabezpečili napĺňanie jeho poslania.

(10)

Úrad by mal byť európskym odborným strediskom pre oblasť azylu a mal by byť poverený zjednodušovaním, koordináciou a posilňovaním všetkých aspektov praktickej spolupráce medzi členskými štátmi v oblasti azylu. Úradu by mal plniť tri hlavné úlohy, t. j. poskytovať podporu praktickej spolupráce v oblasti azylu, podporu členským štátom vystaveným mimoriadnemu tlaku a podporu pri uplatňovaní spoločného európskeho azylového systému.

(11)

Úrad by nemal disponovať priamymi ani nepriamymi právomocami v rozhodovacom postupe orgánov členských štátov týkajúcom sa individuálnych žiadostí o medzinárodnú ochranu.

(12)

S cieľom poskytnúť rýchlu a účinnú prevádzkovú podporu členským štátom, ktorých azylové systémy sú vystavené mimoriadnemu tlaku, by mal úrad koordinovať vyslanie podporných skupín pre azyl pozostávajúcich z odborníkov v predmetnej oblasti na územie žiadajúcich členských štátov. Tieto skupiny by mali ponúknuť najmä odborné znalosti v oblasti tlmočenia, informácií o krajine pôvodu a znalosti o postupoch vybavovania a správy žiadostí o azyl. S cieľom zabezpečiť efektivitu takéhoto vyslania by sa mal systém podporných skupín pre azyl riadiť týmto nariadením.

(13)

Vzhľadom na nezávislosť úradu, vedeckú a technickú kvalitu podpory a informácií, ktoré poskytuje, transparentnosť jeho postupov a metód práce, a presnosť, s akou vykonáva úlohy, ktoré mu boli pridelené, by mal úrad vykonávať svoje úlohy za podmienok, ktoré mu umožnia plniť funkciu referenčného bodu.

(14)

S cieľom zabezpečiť účinnú kontrolu fungovania úradu by mali byť Komisia a členské štáty zastúpené v správnej rade. Pokiaľ by to bolo možné, správna rada by mala pozostávať z prevádzkových riadiacich pracovníkov vnútroštátnych útvarov zodpovedných za azylovú politiku alebo ich zástupcov. Tejto rade by mali byť udelené právomoci potrebné na zostavenie rozpočtu, kontrolu jeho vykonávania, prijímanie príslušných finančných predpisov, zavedenie transparentných pracovných postupov pre rozhodnutia úradu a vymenovanie výkonného riaditeľa. V snahe v plnej miere zapojiť Úrad Vysokého komisára pre utečencov (UNHCR) do činností úradu a vzhľadom na jeho odborné znalosti v oblasti azylu by UNHCR mal byť členom správnej rady bez hlasovacieho práva. Vzhľadom na podstatu úloh úradu a úlohu výkonného riaditeľa by mal byť Európsky parlament zapojený do procesu výberu kandidátov navrhnutých na tento post.

(15)

Účinnému a rýchlemu riadeniu úradu by mal napomáhať výkonný výbor pozostávajúci z predstaviteľov členských štátov, ktorý by mal výkonnému riaditeľovi úradu radiť a správnej rade predkladať stanoviská.

(16)

S cieľom zabezpečiť úplnú samostatnosť a nezávislosť úradu by sa mu mal prideliť vlastný rozpočet, ktorého príjmy budú prevažne pozostávať z príspevkov Spoločenstva. Financovanie úradu by malo podliehať dohode s rozpočtovým orgánom, ako je stanovené v bode 47 Medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou zo 17. mája 2006 o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (4). Rozpočtový postup Spoločenstva by sa mal uplatniť vo všetkých prípadoch, ak ide o príspevky Spoločenstva a všetky dotácie pochádzajúce zo všeobecného rozpočtu Európskej únie. Kontrolu účtov by mal vykonávať Dvor audítorov ║.

(17)

S cieľom napĺňať svoje poslanie a v rozsahu potrebnom na plnenie zverených úloh by mal úrad spolupracovať s ďalšími orgánmi Spoločenstva, predovšetkým s Európskou agentúrou pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (FRONTEX), zriadenou nariadením Rady (ES) č. 2007/2004 (5), a Agentúrou Európskej únie pre základné práva (FRA), zriadenou nariadením Rady (ES) č. 168/2007 (6). Zároveň by mal spolupracovať s príslušnými orgánmi tretích krajín, medzinárodnými organizáciami zodpovednými v oblastiach pôsobnosti tohto nariadenia a tretími krajinami v rámci pracovných dohôd uzavretých v súlade s príslušnými ustanoveniami zmluvy , s cieľom zabezpečiť súlad s medzinárodnými právnymi normami a normami Spoločenstva týkajúcimi sa azylovej politiky.

(18)

Na účely plnenia svojho poslania by mal byť úrad otvorený účasti krajín, ktoré so Spoločenstvom uzavreli dohody, v dôsledku ktorých prijali a uplatňujú právne predpisy Spoločenstva v oblasti, na ktorú sa vzťahuje toto nariadenie (napríklad Nórsko, Island a Švajčiarsko). ▐ Úrad môže po dohode s Komisiou uzavrieť pracovné dohody na účely zabezpečenia súladu s medzinárodnými právnymi normami a normami Spoločenstva týkajúcimi sa azylovej politiky tiež s inými krajinami ako tými, ktoré uzavreli so Spoločenstvom dohody, v dôsledku ktorých prijali a uplatňujú právne predpisy Spoločenstva. V žiadnom prípade by však úrad nemal rozvíjať samostatnú vonkajšiu politiku.

(19)

Na úrad by sa malo vzťahovať nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (7) (nariadenie o rozpočtových pravidlách), a najmä jeho článok 185.

(20)

Na úrad by sa malo bez obmedzenia vzťahovať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 z 25. mája 1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) (8), pričom úrad by mal pristúpiť k medziinštitucionálnej dohode z 25. mája 1999 medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Komisiou Európskych spoločenstiev týkajúcej sa vnútorného vyšetrovania Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) (9).

(21)

Na úrad by sa malo vzťahovať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (10).

(22)

V súvislosti so spracovaním osobných údajov úradom by sa malo uplatňovať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na vybavenie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (11).

(23)

Potrebné ustanovenia o poskytnutí sídla úradu v ║ členskom štáte jeho sídla a osobitné pravidlá, ktoré sa vzťahujú na všetkých zamestnancov úradu a členov ich rodín, by sa mali vymedziť v dohode o sídle. Na účely riadneho fungovania úradu by mal hostiteľský členský štát zabezpečiť najlepšie možné podmienky, a to vrátane vzdelávania detí a dopravy, aby prilákal vysoko kvalitné ľudské zdroje z čo najširšej geografickej základne.

(24)

Keďže ciele tohto nariadenia, a to zjednodušenie a posilnenie praktickej spolupráce medzi členskými štátmi v oblasti azylu, a podporu lepšej implementácie spoločného európskeho azylového systému, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale možno ich lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov ║.

(25)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska pripojeného k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva sa Dánsko na prijímaní tohto nariadenia nezúčastňuje, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(26)

V tomto nariadení sa dodržiavajú základné práva, pričom je v súlade so zásadami uznanými predovšetkým v Charte základných práv Európskej únie a musí sa uplatňovať v súlade s jej článkom 18 o práve na azyl,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA 1

ZRIADENIE A POSLANIE EURÓPSKEHO PODPORNÉHO ÚRADU PRE AZYL

Článok 1

Zriadenie Európskeho podporného úradu pre azyl

S cieľom podporiť uplatňovanie spoločného európskeho azylového systému a posilniť praktickú spoluprácu medzi členskými štátmi v oblasti azylu sa zriaďuje Európsky podporný úrad pre azyl (ďalej len„úrad“).

Článok 2

Poslanie Európskeho podporného úradu pre azyl

1.   Úrad zjednodušuje, koordinuje a posilňuje všetky aspekty praktickej spolupráce medzi členskými štátmi v oblasti azylu s cieľom podporiť lepšie uplatňovanie spoločného európskeho azylového systému vrátane jeho vonkajšieho rozmeru.

2.   Úrad poskytuje prevádzkovú podporu členským štátom, ktorých azylové systémy sú vystavené mimoriadnemu tlaku, najmä koordinovaním podporných skupín pre azyl pozostávajúcich z odborníkov v tejto oblasti.

3.   Úrad poskytuje vedeckú a technickú pomoc politikám a právnym predpisom Spoločenstva vo všetkých oblastiach, ktoré majú na oblasť azylu priamy alebo nepriamy vplyv, aby tak mohol poskytnúť plnú podporu praktickej spolupráci v oblasti azylu a plniť si svoje úlohy optimálnym spôsobom. Predstavuje nezávislý zdroj informácií v súvislosti so všetkými otázkami spadajúcimi do týchto oblastí.

4.   Úrad vykonáva svoje úlohy za podmienok, ktoré mu umožňujú plniť funkciu referenčného bodu vzhľadom na jeho nezávislosť, vedeckú a technickú kvalitu pomoci a informácií, ktoré poskytuje, transparentnosť jeho postupov a metód práce, presnosť, s akou vykonáva úlohy, ktoré mu boli pridelené, a podporu informačných technológií potrebných na plnenie jeho mandátu.

5.   Úrad plní svoje úlohy bez toho, aby boli dotknuté úlohy zverené Agentúre Európskej únie pre základné práva (FRA), a pracuje v úzkej spolupráci s touto agentúrou, ako aj s Úradom Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR).

6.     Úrad nemá žiadne priame alebo nepriame právomoci vo vzťahu k prijímaniu rozhodnutí orgánmi členských štátov o individuálnych žiadostiach o medzinárodnú ochranu.

KAPITOLA 2

ÚLOHY EURÓPSKEHO PODPORNÉHO ÚRADU PRE AZYL

Oddiel 1

Podpora praktickej spolupráce v oblasti azylu

Článok 3

Výmena informácií a osvedčených postupov

Úrad organizuje, podporuje a koordinuje všetky činnosti, ktoré umožňujú výmenu informácií, ako aj zisťovanie a výmenu osvedčených postupov medzi členskými štátmi v oblasti azylu.

Článok 4

Informácie o krajinách pôvodu

Úrad organizuje, podporuje a koordinuje všetky činnosti týkajúce sa informácií o krajinách pôvodu, a najmä

a)

transparentným a nestranným spôsobom zhromažďuje relevantné, spoľahlivé, presné a aktuálne informácie o krajinách pôvodu žiadateľov o azyl a osôb žiadajúcich o medzinárodnú ochranu, pričom využíva všetky vhodné zdroje informácií vrátane vládnych a mimovládnych organizácií , medzinárodných organizácií a inštitúcií EÚ ;

b)

vyvíja, spravuje a udržiava portál zahŕňajúci informácie o krajinách pôvodu a zabezpečuje jeho prístupnosť a transparentnosť ;

c)

vypracúva jednotný formát a spoločnú metodiku prezentácie, overovania a využívania informácií o krajine pôvodu;

d)

nestranným spôsobom analyzuje informácie o krajinách pôvodu a vypracúva o nich správy v súlade s písm. a), ktoré by mohli viesť k spoločným hodnotiacim kritériám .

Článok 5

Podpora pri odovzdávaní osôb pod medzinárodnou ochranou v rámci Spoločenstva

V prípade členských štátov, ktorých vnútroštátne azylové systémy sú vystavené mimoriadnemu a nadmernému tlaku vyplývajúcemu z ich geografickej alebo demografickej situácie, úrad koordinuje výmeny informácií a všetky ostatné činnosti týkajúce ▐ sa nástrojov a mechanizmov odovzdávania v rámci Spoločenstva osôb pod medzinárodnou ochranou v Európskej únii.

Článok 6

Podpora vzdelávania

1.   Úrad v úzkej spolupráci s UNHCR a s príslušnými mimovládnymi organizáciami zostavuje a rozvíja vzdelávanie určené členom všetkých vnútroštátnych správnych a súdnych orgánov, ako aj všetkých príslušných vnútroštátnych útvarov alebo iných subjektov oficiálne využívaných pri azylových postupoch v členských štátoch .

2.   Úrad spravuje a rozvíja európsky vzdelávací program v oblasti azylu , ktorý ako minimálny základ poskytuje možnosť vzdelávania v oblasti medzinárodnoprávnych predpisov a noriem v oblasti utečencov a ľudských práv a acquis Spoločenstva v oblasti azylovej politiky.

3.   Úrad môže ponúkať vzdelávanie všeobecnej, osobitej alebo tematickej povahy.

4.   Špecifické alebo tematické vzdelávanie zahŕňa najmä:

a)

všetky otázky súvisiace s vybavovaním žiadostí o azyl maloletých a zraniteľných osôb a osôb s osobitnými potrebami;

b)

určenie známok a symptómov mučenia;

c)

metódy vedenia osobného pohovoru;

d)

využívanie lekárskych a právnych posudkov v azylovom konaní;

e)

všetky otázky súvisiace so zhromažďovaním informácií o krajinách pôvodu, nakladaním s nimi a ich využívaním;

f)

osobité právne otázky a otázky judikatúry.

5.   Cieľom navrhovaného vzdelávania je predovšetkým zabezpečiť vysokú kvalitu odbornej prípravy príslušných subjektov, ako aj vymedziť kľúčové zásady a príklady osvedčených postupov, a tak prispieť k zvýšeniu súladu postupov, administratívnych metód a národnej judikatúry.

6.   Pre odborníkov, ktorí patria do rezervnej zložky v oblasti azylu uvedenej v článku 15, úrad organizuje špecializovanú odbornú prípravu o úlohách, ktoré majú plniť, a právomociach, ktoré majú vykonávať. Pre týchto odborníkov úrad taktiež organizuje pravidelné cvičenia v súlade s časovým rozvrhom špecializovanej odbornej prípravy a cvičení uvedeným v jeho ročnom pracovnom programe.

7.   Úrad môže organizovať vzdelávacie aktivity v spolupráci s členskými štátmi a mimovládnymi organizáciami na území týchto štátov.

Článok 7

Podpora vonkajších aspektov azylovej politiky

Pokiaľ ide o vonkajšie vzťahy, úrad po dohode s Komisiou koordinuje výmeny informácií a všetky ostatné vykonávané činnosti, ktoré sa týkajú otázok súvisiacich s uplatňovaním nástrojov a mechanizmov vonkajšieho rozmeru spoločného európskeho azylového systému.

Úrad koordinuje výmeny informácií a všetky ostatné vykonávané činnosti, ktoré sa týkajú presídlenia utečencov na území Európskej únie , pričom berie do úvahy zásady solidarity a rozdelenia záťaže .

V rámci svojho mandátu a v súlade s článkom 49 úrad môže podporiť posilňovanie kapacít tretích štátov v rámci programov regionálnej ochrany.

Oddiel 2

Podpora členským štátom vystaveným mimoriadnemu tlaku

Článok 8

Mimoriadny tlak

Úrad koordinuje a podporuje všetky jednotné akcie v prospech členských štátov, ktoré sú vystavené mimoriadnemu tlaku vyplývajúcemu najmä z ich geografickej alebo demografickej situácie alebo v situáciách, ktoré sa vyznačujú náhlym príchodom veľkého počtu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí by mohli potrebovať medzinárodnú ochranu, na konkrétne miesta na vonkajších hraniciach.

Článok 9

Zhromažďovanie a analýza informácií

1.   Na to, aby bolo možné posúdiť potreby členských štátov vystavených mimoriadnemu tlaku, úrad najmä na základe informácií od členských štátov, Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a ďalších relevantných organizácií zhromažďuje všetky potrebné informácie, ktoré mu umožnia stanoviť, pripraviť a vymedziť núdzové opatrenia, ktorých cieľom je čeliť mimoriadnemu tlaku, najmä v rámci nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. …/2009 z …, ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (12).

2.   Na základe informácií od členských štátov úrad systematicky zaznamenáva a analyzuje orgány a pracovníkov, ktorí sú dostupní najmä v oblasti prekladu a tlmočenia a pomoci s počiatočným získavaním informácií, ktoré pomôžu členským štátom pri určovaní štatútu, ako aj prijímacie kapacity členských štátov v oblasti azylu s cieľom podporiť vzájomné rýchle a spoľahlivé poskytovanie informácií medzi rôznymi vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými v oblasti azylu.

Článok 10

Činnosti na podporu členských štátov

Úrad koordinuje všetky činnosti na podporu členských štátov, ktoré sú vystavené mimoriadnemu tlaku, a najmä:

a)

riaďuje systém včasného varovania, ktorý členské štáty a Komisiu informuje o prípadnom hromadnom príchode žiadateľov o medzinárodnú ochranu;

b)

na návrh Komisie uplatňuje záväzný mechanizmus solidarity prerozdeľovania príjemcov medzinárodnej ochrany z členských štátov s mimoriadnym a nadmerným tlakom na ich vnútroštátne azylové systémy po konzultácii s úradom Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), pričom sa riadi nediskriminačnými, transparentnými a jasnými pravidlami;

c)

koordinuje činnosti, ktoré sa realizujú v prospech členských štátov vystaveným tlaku s cieľom zjednodušiť prvotnú analýzu žiadostí o azyl posudzovaných príslušnými vnútroštátnymi orgánmi;

d)

koordinuje činnosti, ktoré členským štátom vystaveným tlaku umožnia rýchle zavedenie primeraných prijímacích mechanizmov, predovšetkým núdzového ubytovania, dopravy a lekárskej pomoci;

e)

koordinuje podporné skupiny pre azyl, ktorých podmienky fungovania sú ustanovené v kapitole 3 tohto nariadenia.

Oddiel 3

Podpora uplatňovania spoločného európskeho azylového režimu

Článok 11

Zhromažďovanie a výmena informácií

1.   Úrad organizuje, koordinuje a podporuje výmenu informácií medzi vnútroštátnymi orgánmi pre azyl, ako aj medzi Komisiou a vnútroštátnymi orgánmi pre azyl, v súvislosti s uplatňovaním všetkých nástrojov acquis communautaire v oblasti azylu. Na tento účel môže vytvoriť databázy obsahujúce vecné informácie, právne databázy a databázy judikatúry týkajúce sa nástrojov v oblasti azylu na vnútroštátnej, európskej a medzinárodnej úrovni.

2.   Úrad zhromažďuje predovšetkým ║ informácie o:

a)

║ vybavovaní žiadostí o medzinárodnú ochranu vnútroštátnymi správnymi a inými orgánmi;

b)

║ vnútroštátnych právnych predpisoch v oblasti azylu, ich rozvoji, ako aj judikatúre v tejto oblasti.

Článok 12

Správy a iné dokumenty úradu

1.   Úrad každý rok pripravuje správu o situácii v oblasti azylu v Európskej únii. V rámci tejto správy úrad hodnotí najmä výsledky činností realizovaných v zmysle tohto nariadenia a vykonáva ich komplexné porovnávacie analýzy s cieľom podporiť lepšiu znalosť osvedčených postupov zo strany členských štátov a zlepšiť kvalitu, súlad a účinnosť spoločného európskeho azylového systému. Táto správa sa predkladá Európskemu parlamentu a Komisii.

2.   Na žiadosť Komisie úrad môže na základe stanoviska výkonného výboru uvedeného v článku 32 a v úzkej spolupráci so svojimi pracovnými skupinami a Komisiou pripraviť technické dokumenty o uplatňovaní nástrojov Spoločenstva v oblasti azylu, predovšetkým usmernenia alebo prevádzkové príručky. UNHCR by mal byť vedúcim subjektom pri tvorbe usmernení EÚ, aby sa zabezpečil súlad s medzinárodnými normami. V oblastiach, v ktorých už usmernenia UNHCR existujú, by tieto mali slúžiť ako východiskový bod pre praktickú spoluprácu s cieľom odstrániť nedostatky v praxi.

3.     Na žiadosť Európskeho parlamentu môže úrad pripravovať návrhy znenia správ o konkrétnych aspektoch uplatňovania acquis Spoločenstva v oblasti azylovej politiky týkajúcej sa medzinárodnej ochrany.

KAPITOLA 3

PODPORNÉ SKUPINY PRE AZYL

Článok 13

Koordinácia

1.     Členský štát alebo členské štáty, ktoré sú vystavené mimoriadnemu tlaku môžu požiadať úrad o vyslanie podpornej skupiny pre azyl. Žiadajúci členský štát alebo členské štáty v súlade s článkom 18 ods. 1 predovšetkým konkrétne popíšu situáciu, ciele a predpokladané požiadavky týkajúce sa vyslania.

2.     V reakcii na takúto požiadavku môže úrad koordinovať nevyhnutnú technickú a operatívnu pomoc pre členský štát alebo členské štáty a časovo obmedzené vyslanie podpornej skupiny pre azyl na územie žiadajúceho členského štátu alebo členských štátov na základe operačného plánu uvedeného v článku 18.

Článok 14

Technická pomoc

V rámci podporných činností členským štátom, ktoré úrad vykonáva v súlade s článkom 10, podporné skupiny pre azyl poskytujú svoje odborné znalosti , ako je dohodnuté v operačnom pláne uvedenom v článku 18, a to najmä odborné znalosti v oblasti tlmočenia, znalosti o informáciách o krajinách pôvodu a o postupoch vybavovania a správe žiadostí o azyl.

Článok 15

Rezervné zložky pre oblasť azylu

1.   Na návrh výkonného riaditeľa úradu výkonný výbor úradu rozhoduje trojštvrtinovou väčšinou o profiloch a celkovom počte odborníkov, ktorí majú byť k dispozícii na účely zostavenia podporných skupín pre azyl (rezervná zložka pre oblasť azylu). Rovnaký postup sa uplatňuje v súvislosti s každou následnou zmenou profilu a celkového počtu odborníkov takejto rezervnej zložky.

2.   Členské štáty prispievajú do rezervnej zložky pre oblasť azylu prostredníctvom rezervy národných expertov zloženej z rôzne vymedzených profilov, pričom vymenúvajú odborníkov, ktorí zodpovedajú požadovaným profilom.

Článok 16

Vyslanie

1.   Na žiadosť úradu členské štáty bezodkladne oznámia počet, mená a profily odborníkov z vnútroštátnej rezervy, ktorých môžu do piatich dní vyslať ako členov podpornej skupiny pre azyl. Na žiadosť úradu členské štáty vyšlú odborníkov s výnimkou prípadov, ak čelia výnimočnej situácii, ktorá významne ovplyvňuje plnenie vnútroštátnych úloh. Členský štát pôvodu si zachováva svoju nezávislosť, pokiaľ ide o výber zamestnancov a trvanie vyslania.

2.     Ak členské štáty nie sú schopné zabezpečiť odbornosť, ktorá sa považuje za nevyhnutnú pre túto operáciu, úrad môže prijať potrebné opatrenia a zabezpečiť ju prostredníctvom príslušných expertov a organizácií, pričom môže čerpať z odborných znalostí poradného fóra.

3.   Pri zostavovaní podpornej skupiny pre azyl, ktorá má byť vyslaná, výkonný riaditeľ úradu zohľadňuje osobitné okolnosti, ktorým čelí žiadajúci členský štát. Podporná skupina pre azyl je zložená v súlade s operačným plánom uvedeným v článku 18.

Článok 17

Rozhodovací postup týkajúci sa vyslania

1.   V súlade s článkom 16 ods. 1 žiadosť o vyslanie podporných skupín pre azyl obsahuje opis situácie, prípadné ciele a predpokladané potreby vyslania. V náležitých prípadoch môže výkonný riaditeľ vyslať odborníkov úradu, aby zhodnotili situáciu v žiadajúcom členskom štáte.

2.   Výkonný riaditeľ ihneď informuje výkonný výbor o vyslaní podporných skupín pre azyl.

3.   Výkonný riaditeľ prijme rozhodnutie vo veci žiadosti o vyslanie podporných skupín pre azyl v čo najkratšom čase, najneskôr však do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. Výkonný riaditeľ písomne oznámi svoje rozhodnutie žiadajúcemu členskému štátu a zároveň aj výkonnému výboru s uvedením hlavných dôvodov, na ktorých sa jeho rozhodnutie zakladá.

4.   Ak výkonný riaditeľ rozhodne o vyslaní jednej alebo viacerých podporných skupín pre azyl, úrad a žiadajúci členský štát okamžite vypracujú operačný plán v súlade s článkom 18.

5.   Hneď po jeho schválení výkonný riaditeľ informuje členské štáty o požadovanom počte a profiloch odborníkov, ktorí majú byť vyslaní v rámci podporných skupín pre azyl. Tieto informácie sa písomne oznámia vnútroštátnym kontaktným orgánom uvedeným v článku 19, pričom sa uvedie predpokladaný deň vyslania. Zároveň sa im poskytne kópia operačného plánu.

6.   Ak je výkonný riaditeľ neprítomný alebo nemôže vykonávať svoje povinnosti z iných dôvodov, rozhodnutia týkajúce sa vyslania podporných skupín pre azyl prijíma vedúci oddelenia poverený jeho zastupovaním.

Článok 18

Operačný plán

1.   Výkonný riaditeľ a žiadajúci členský štát sa dohodnú na operačnom pláne, v ktorom sa podrobne stanovia podmienky vyslania podporných skupín pre azyl. Operačný plán obsahuje tieto informácie:

a)

opis situácie s pracovnými metódami a cieľmi vyslania vrátane operačného cieľa;

b)

predpokladané trvanie vyslania podporných skupín pre azyl;

c)

príslušnú zemepisnú oblasť miesta v žiadajúcom členskom štáte, kde budú podporné skupiny pre azyl vyslané;

d)

opis úloh a osobitné pokyny pre členov podporných skupín pre azyl vrátane pokynov týkajúcich sa databáz a vybavenia, ktoré sú oprávnení využívať v hostiteľskom členskom štáte;

e)

zloženie podporných skupín pre azyl.

2.   Všetky zmeny a doplnenia alebo úpravy operačného plánu si vyžadujú spoločný súhlas výkonného riaditeľa a žiadajúceho členského štátu. Kópiu zmeneného a doplneného alebo upraveného operačného plánu úrad ihneď zašle zúčastneným členským štátom.

Článok 19

Vnútroštátny kontaktný orgán

Každý členský štát určí vnútroštátny kontaktný orgán, ktorý ponesie zodpovednosť za komunikáciu s úradom v súvislosti so všetkými otázkami, ktoré sa týkajú podporných skupín pre azyl. Vnútroštátny kontaktný orgán je vždy dostupný.

Článok 20

Kontaktné miesto Spoločenstva

1.   Výkonný riaditeľ vymenuje jedného alebo viacerých odborníkov úradu, ktorí budú plniť úlohu kontaktného miesta Spoločenstva povereného koordináciou. Výkonný riaditeľ informuje o tomto vymenovaní hostiteľský členský štát.

2.   Kontaktné miesto Spoločenstva koná v mene úradu vo všetkých otázkach vyslania podporných skupín pre azyl. Je poverené najmä:

a)

konať ako spojovací článok medzi úradom a hostiteľským členským štátom;

b)

konať ako spojovací článok medzi úradom a členmi podporných skupín pre azyl a v mene úradu poskytovať pomoc vo všetkých otázkach týkajúcich sa podmienok vyslania podporných skupín pre azyl;

c)

kontrolovať správne vykonávanie operačného plánu;

d)

podávať úradu správy o všetkých otázkach týkajúcich sa vyslania podporných skupín pre azyl.

3.   Výkonný riaditeľ úradu môže kontaktné miesto oprávniť na poskytovanie pomoci pri riešení sporov vo veci vykonávania operačného plánu a pri vysielaní podporných skupín pre azyl.

4.   Pri výkone svojich povinností kontaktné miesto prijíma pokyny iba od úradu.

Článok 21

Občianskoprávna zodpovednosť

1.     Ak členovia podpornej skupiny pre azyl pôsobia v hostiteľskom členskom štáte, nesie tento členský štát v súlade so svojimi vnútroštátnymi predpismi zodpovednosť za akúkoľvek škodu, ktorú tieto osoby spôsobia počas ich operácií.

2.     Ak táto škoda vznikla v dôsledku hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného konania, hostiteľský členský štát sa môže obrátiť na domovský členský štát, aby mu ten preplatil sumu, ktorú hostiteľský členský štát zaplatil obetiam alebo osobám oprávneným na náhradu škody v ich mene.

3.     Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie práv členského štátu voči tretím osobám, sa každý členský štát zdrží požadovania náhrady od hostiteľského členského štátu alebo ktoréhokoľvek iného členského štátu za škody, ktoré utrpel, s výnimkou prípadov hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného konania.

4.     Všetky spory medzi členskými štátmi týkajúce sa uplatňovania odsekov 2 a 3 tohto článku, ktoré nemožno vyriešiť rokovaním, sa v súlade s článkom 239 zmluvy postúpia Súdnemu dvoru Európskych spoločenstiev.

5.     Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie práv agentúry voči tretím osobám, hradí úrad náklady súvisiace so škodami spôsobenými na vybavení úradu počas vyslania, s výnimkou prípadov hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného konania.

Článok 22

Trestná zodpovednosť

Počas vyslania podpornej skupiny pre azyl sa s členmi skupiny zaobchádza v prípade akýchkoľvek trestných činov, ktoré spáchali alebo boli spáchané voči nim, rovnako ako s príslušníkmi hostiteľského členského štátu.

Článok 23

Náklady

Úrad hradí v plnom rozsahu uvedené náklady, ktoré vzniknú členským štátom, keď na účely vyslania podporných skupín pre azyl dajú k dispozícii svojich odborníkov:

a)

cestovné náklady z členského štátu pôvodu do hostiteľského členského štátu a z hostiteľského členského štátu do členského štátu pôvodu;

b)

náklady súvisiace s očkovaním;

c)

náklady súvisiace s požadovaným osobitným poistením;

d)

náklady súvisiace so zdravotnou starostlivosťou;

e)

diéty vrátane nákladov na ubytovanie;

f)

náklady súvisiace s technickým vybavením úradu.

KAPITOLA 4

ORGANIZÁCIA ÚRADU

Článok 24

Orgány úradu

Riadiacu a správnu štruktúru úradu tvorí:

a)

správna rada;

b)

výkonný riaditeľ a zamestnanci;

c)

výkonný výbor;

d)

poradné fórum.

Článok 25

Zloženie správnej rady

1.   Každý členský štát vymenuje jedného člena správnej rady a Komisia vymenuje dvoch členov.

2.   Každého člena správnej rady môže zastupovať alebo sprevádzať náhradník. V prípade, že náhradník sprevádza člena správnej rady, náhradník nemá hlasovacie právo.

3.   Členovia správnej rady sú vymenovaní na základe ich skúseností a vysokej úrovne odborných znalostí v oblasti azylu.

4.   ║ UNHCR je členom správnej rady bez hlasovacieho práva.

5.   Funkčné obdobie členov správnej rady trvá tri roky a je obnoviteľné. Po skončení funkčného obdobia alebo v prípade podania demisie členovia ostávajú vo svojich funkciách pokiaľ sa ich vymenovanie neobnoví alebo pokiaľ nie sú nahradení.

Článok 26

Predsedníctvo správnej rady

1.   Správna rada si spomedzi svojich členov volí predsedu a podpredsedu. V prípade, že ║ predseda nemôže plniť svoje povinnosti z rôznych dôvodov, zastupuje ho podpredseda.

2.   Mandát predsedu a podpredsedu trvá tri roky a môže byť obnovený len raz. V prípade, že sa členstvo predsedu alebo podpredsedu v správnej rade počas ich mandátu skončí, ich mandát sa automaticky končí k rovnakému dátumu.

Článok 27

Zasadnutia správnej rady

1.   Zasadnutia správnej rady zvoláva jej predseda. Zasadnutí sa zúčastňuje výkonný riaditeľ úradu.

2.   Riadne zasadnutia správnej rady sa konajú aspoň dvakrát ročne. Správna rada zasadá aj na žiadosť jednej tretiny členov správnej rady alebo na podnet predsedu. Predseda zvoláva ďalšie zasadnutia správnej rady na žiadosť aspoň jednej tretiny jej členov.

3.   Správna rada môže vo funkcii pozorovateľa pozvať na svoje zasadnutia akúkoľvek osobu, o ktorej stanovisko má záujem.

4.   Pokiaľ to rokovací poriadok povoľuje, členov správnej rady môžu sprevádzať poradcovia alebo odborníci.

5.   Sekretariát správnej rady zabezpečuje úrad.

Článok 28

Pravidlá hlasovania

1.   Správna rada prijíma svoje rozhodnutia absolútnou väčšinou hlasov všetkých členov s hlasovacím právom. Každý člen s hlasovacím právom má jeden hlas. V prípade, že je člen správnej rady neprítomný, jeho náhradník môže toto hlasovacie právo využiť.

2.   Výkonný riaditeľ úradu sa hlasovania nezúčastňuje.

3.   Predseda sa hlasovania zúčastňuje.

4.   Členské štáty, ktoré sa plnou mierou nepodieľajú na acquis Spoločenstva v oblasti azylu, sa hlasovania nezúčastňujú, ak správna rada v rámci svojich právomocí v riadení úradu uvedených v článku 29 prijíma rozhodnutia na základe nástrojov Spoločenstva, na ktorých sa nepodieľajú.

5.   Ak je to potrebné, v rokovacom poriadku sa stanovia podrobné pravidlá hlasovania, najmä podmienky, za ktorých môže člen konať v mene iného člena, ako aj požiadavky týkajúce sa uznášaniaschopnosti.

Článok 29

Úlohy správnej rady

Správna rada dohliada na to, aby úrad vykonával úlohy, ktoré mu boli zverené. Je plánovacím a monitorovacím orgánom úradu. Predovšetkým ║:

a)

prijíma svoj rokovací poriadok;

b)

vymenúva výkonného riaditeľa v súlade s podmienkami uvedenými v článku 30; vykonáva disciplinárnu právomoc nad výkonným riaditeľom a v náležitých prípadoch mu môže pozastaviť činnosť alebo ho odvolať;

c)

prijíma výročnú súhrnnú správu o činnosti úradu a ║ do 15. júna nasledujúceho roka ju predkladá Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov;súhrnná správa sa zverejňuje;

d)

prijíma trojštvrtinovou väčšinou svojich členov s hlasovacím právom každý rok do 30. septembra na základe návrhu predloženého výkonným riaditeľom úradu a po prijatí stanoviska Komisie pracovný program úradu na ďalší rok a predkladá ho Európskemu parlamentu, Rade a Komisii; tento pracovný program sa schvaľuje v súlade ročným rozpočtovým postupom a legislatívnym pracovným programom Spoločenstva v oblasti azylu;

e)

vykonáva úlohy v súvislosti s rozpočtom úradu, ako sú uvedené v kapitole 5;

f)

prijíma podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia (ES) č. 1049/2001 v súlade s článkom 43 tohto nariadenia;

g)

stanovuje pravidlá o používaní jazykov v úrade v súlade s článkom 42;

h)

stanovuje organizačnú štruktúru úradu a prijíma jeho zamestnaneckú politiku v súlade s článkom 39;

i)

v nadväznosti na žiadosť o stanovisko Komisie prijíma viacročný plán v oblasti zamestnaneckej politiky;

j)

prijíma všetky rozhodnutia na účely uplatnenia mandátu úradu v zmysle tohto nariadenia;

k)

prijíma všetky rozhodnutia týkajúce sa zriadenia a, v prípade potreby, rozvoja informačných systémov ustanovených v tomto nariadení vrátane informačného portálu uvedeného v článku 4 písm. b);

l)

prijíma všetky opatrenia týkajúce sa zriadenia a, v prípade potreby, rozvoja vnútorných štruktúr úradu;

m)

vykonáva disciplinárnu právomoc nad výkonným riaditeľom;

n)

na základe návrhu predloženého výkonným riaditeľom a po prijatí stanoviska Komisie prijíma svoj rokovací poriadok.

Článok 30

Vymenovanie výkonného riaditeľa

1.   Správna rada vymenúva výkonného riaditeľa na obdobie piatich rokov v súlade s postupom spolupráce, ako je ustanovené v tomto článku . Výkonný riaditeľ je vymenovaný na základe zásluh, skúseností v oblasti azylu a administratívnych a riadiacich schopností. Postup spolupráce je tento:

a)

na základe zoznamu vypracovaného Komisiou po výzve kandidátom a po transparentnom výberovom postupe sú kandidáti ešte pred vymenovaním vyzvaní vystúpiť pred Radou a príslušným výborom alebo výbormi Európskeho parlamentu a odpovedať na otázky;

b)

Európsky parlament a Rada potom zaujmú svoje stanoviská a určia poradie kandidátov podľa úspešnosti;

c)

správna rada vezme tieto stanoviská do úvahy a vymenuje výkonného riaditeľa.

V priebehu posledných deviatich mesiacov pred ukončením tohto päťročného obdobia Komisia pristúpi k hodnoteniu, ktoré sa bude prevažne týkať:

výsledkov činnosti výkonného riaditeľa,

úloh a potrieb úradu v nasledujúcich rokoch.

2.   Na návrh Komisie, s ohľadom na hodnotiacu správu a výlučne v prípade, keď to možno zdôvodniť úlohami a potrebami úradu, správna rada môže predĺžiť mandát výkonného riaditeľa jedenkrát na maximálne obdobie troch rokov.

3.   Správna rada informuje Európsky parlament o svojom úmysle predĺžiť mandát výkonného riaditeľa. Mesiac pred týmto predĺžením sa výkonný riaditeľ vyzve , aby pred príslušným výborom alebo výbormi Európskeho parlamentu predniesol vyhlásenie a odpovedal na otázky jeho/ich členov.

Článok 31

Úlohy výkonného riaditeľa

1.   Úrad riadi výkonný riaditeľ, ktorý je pri výkone svojich povinností nezávislý. Výkonný riaditeľ zodpovedá za svoju činnosť správnej rade.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté právomoci Komisie a správnej rady, výkonný riaditeľ nepožaduje ani neprijíma pokyny od žiadnej vlády alebo akéhokoľvek iného orgánu.

3.   Európsky parlament alebo Rada môžu vyzvať výkonného riaditeľa, aby podal správu o plnení svojich povinností.

4.   Výkonný riaditeľ je zákonným zástupcom úradu.

5.   Výkonnému riaditeľovi môže pomáhať jeden alebo viacerí vedúci oddelenia. Ak je neprítomný alebo nemôže vykonávať svoje povinnosti z iných dôvodov, zastupuje ho vedúci oddelenia.

6.   Výkonný riaditeľ má právomoc:

a)

zabezpečovať bežné spravovanie úradu;

b)

vypracovať návrhy pracovných programov úradu po prijatí stanoviska Komisie;

c)

implementovať pracovné programy a rozhodnutia prijaté správnou radou;

d)

pripravovať správy o krajinách pôvodu, ako sa uvádza v článku 4 písm. d);

e)

pripraviť návrh ║ rozpočtových pravidiel úradu na schválenie správnou radou podľa článku 38, ako aj jeho vykonávacie predpisy;

f)

pripraviť návrh výkazu odhadov príjmov a výdavkov úradu a plnenia jeho rozpočtu;

g)

vo vzťahu k zamestnancom úradu vykonávať právomoci vymedzené v článku 39;

h)

rozhodovať o otázkach týkajúcich sa zamestnancov; prijímať všetky rozhodnutia týkajúce sa správy informačných systémov ustanovených v tomto nariadení vrátane informačného portálu uvedeného v článku 4 písm. b);

i)

prijímať všetky rozhodnutia týkajúce sa riadenia vnútorných správnych štruktúr úradu.

Článok 32

Výkonný výbor

1.   V snahe o väčšiu efektívnosť a rýchlosť svojej práce úrad zriadi výkonný výbor pozostávajúci z ôsmich členov, ktorých vymenuje spomedzi členov správnej rady.

2.   Komisia je členom ex officio výkonného výboru. Správna rada úradu stanoví pravidlá platné pre menovanie ostatných členov výkonného výboru.

3.   Výkonný výbor sa pravidelne stretáva na podnet výkonného riaditeľa alebo na žiadosť aspoň jednej tretiny svojich členov, a to najmenej štyrikrát za rok. Podmienky jeho fungovania sú presne vymedzené vo vnútornom poriadku úradu a zverejňujú sa.

4.   Funkčné obdobie členov výkonného výboru zodpovedá funkčnému obdobiu členov správnej rady.

5.   V prípade potreby sa výkonný výbor stretáva na zasadnutiach o osobitných témach.

6.   Úlohou výkonného výboru je radiť výkonnému riaditeľovi úradu a na žiadosť správnej rady alebo na vlastný podnet poskytovať jej svoje stanoviská k pracovnému programu úradu a k všetkým činnostiam úradu a vo všetkých situáciách, kedy úrad musí prijať rýchle rozhodnutia, najmä v rámci kapitoly 3 o vysielaní podporných skupín pre azyl do členských štátov vystavených mimoriadnemu tlaku.

7.   Úrad poskytuje výkonnému výboru potrebnú technickú a logistickú podporu a zabezpečuje sekretariát jeho zasadnutí.

8.   Na žiadosť výkonného výboru sa zástupcovia ║ UNHCR môžu podieľať na jeho činnosti bez hlasovacieho práva.

9.   Výkonný výbor môže na svoje zasadnutia pozvať akúkoľvek osobu, o ktorej stanovisko má záujem.

Článok 33

Pracovné skupiny

1.   V rámci svojho mandátu v zmysle tohto nariadenia môže úrad vytvárať pracovné skupiny zložené z odborníkov príslušných orgánov členských štátov pôsobiacich v oblasti azylu vrátane špecializovaných sudcov. Odborníkov môžu zastúpiť náhradníci, ktorí sú vymenovaní v rovnakom čase.

2.   Na práci týchto skupín sa Komisia zúčastňuje ex officio. V závislosti od povahy prerokovávaných otázok sa zástupcovia ║ UNHCR môžu zúčastňovať na celých, prípadne len na časti stretnutí pracovných skupín úradu.

3.   Pracovné skupiny môžu na svoje stretnutie pozvať akúkoľvek osobu, o ktorej stanovisko majú záujem, a to najmä zástupcov mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti azylu.

KAPITOLA 5

FINANČNÉ USTANOVENIA

Článok 34

Rozpočet

1.   Pre každý rozpočtový rok zodpovedajúci kalendárnemu roku sa odhadom vyčísia všetky príjmy a výdavky úradu a zahrnú sa do rozpočtu úradu.

2.   Príjmy a výdavky rozpočtu úradu musia byť v rovnováhe.

3.   Bez toho, aby boli dotknuté iné zdroje, príjmy úradu zahŕňajú:

a)

príspevok Spoločenstva uvedený vo všeobecnom rozpočte Európskej únie;

b)

všetky dobrovoľné príspevky členských štátov;

c)

poplatky za publikačnú a vzdelávaciu činnosť alebo akúkoľvek inú službu poskytnutú úradom.

4.   Výdavky úradu zahŕňajú najmä odmeny zamestnancom, administratívne výdavky a výdavky na infraštruktúru, prevádzkové náklady a výdavky vyplývajúce zo zmlúv a dohôd, ktoré úrad uzavrel.

Článok 35

Zostavovanie rozpočtu

1.   Každý rok výkonný riaditeľ vypracováva návrh odhadu príjmov a výdavkov úradu na nasledujúci rok vrátane plánu pracovných miest a predkladá ho správnej rade.

2.   Na základe tohto návrhu správna rada zostavuje odhad príjmov a výdavkov úradu na nasledujúci rozpočtový rok.

3.   Návrh odhadu príjmov a výdavkov úradu sa Komisii predkladá do 10. februára. Správna rada predkladá Komisii konečné znenie odhadu príjmov a výdavkov úradu vrátane návrhu plánu pracovných miest do 31. marca.

4.   Komisia predkladá Európskemu parlamentu a Rade (ďalej len„rozpočtový orgán“) odhad príjmov a výdavkov úradu spoločne s predbežným návrhom všeobecného rozpočtu Európskej únie.

5.   V predbežnom návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie Komisia na základe tohto odhadu vyčlení ║ rozpočtové prostriedky, ktoré považuje za potrebné vzhľadom na plán pracovných miest a výšku dotácie na ťarchu všeobecného rozpočtu, ktoré predkladá rozpočtovému orgánu v súlade s článkom 272 zmluvy.

6.   Rozpočtový orgán schvaľuje rozpočtové prostriedky na dotácie pre úrad.

7.   Rozpočtový orgán schvaľuje plán pracovných miest úradu.

8.   Správna rada prijíma rozpočet úradu, ktorý sa po konečnom schválení všeobecného rozpočtu Európskej únie stáva konečným. V náležitých prípadoch sa rozpočet zodpovedajúcim spôsobom upraví.

9.   Správna rada čo najskôr oznámi rozpočtovému orgánu svoj zámer realizovať akýkoľvek projekt, ktorý môže mať významný finančný vplyv na financovanie rozpočtu, najmä akékoľvek realitné projekty, ako je prenájom alebo kúpa budov. Informuje o tom Komisiu.

10.   Ak jedna zo zložiek rozpočtového orgánu oznámi svoj zámer poskytnúť stanovisko, predloží ho správnej rade do šiestich týždňov od dátumu oznámenia projektu.

Článok 36

Plnenie rozpočtu

1.   Rozpočet úradu plní výkonný riaditeľ.

2.   Každý rok výkonný riaditeľ predkladá rozpočtovému orgánu všetky informácie o výsledkoch postupov hodnotenia.

Článok 37

Predkladanie účtov a absolutórium

1.   Účtovník úradu predkladá účtovníkovi Komisie predbežnú účtovnú závierku spoločne so správou o rozpočtovom a finančnom hospodárení v danom rozpočtovom roku ║ do 1. marca nasledujúceho roka. Účtovník Komisie skonsoliduje predbežné účtovné závierky inštitúcií a decentralizovaných orgánov v súlade s článkom 128 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

2.   Účtovník Komisie predkladá Dvoru audítorov predbežnú závierku úradu spoločne so správou o rozpočtovom a finančnom hospodárení v danom rozpočtovom roku ║ do 31. marca nasledujúceho roka. Správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení v danom rozpočtovom roku sa predkladá aj Európskemu parlamentu a Rade.

3.   Po doručení pripomienok Dvora audítorov k predbežnej účtovnej závierke úradu podľa ustanovení článku 129 nariadenia o rozpočtových pravidlách výkonný riaditeľ na vlastnú zodpovednosť vypracováva konečnú účtovnú závierku úradu a predkladá ju správnej rade na vyjadrenie.

4.   Správna rada sa vyjadrí ku konečnej účtovnej závierke úradu.

5.   Výkonný riaditeľ predkladá konečnú účtovnú závierku daného rozpočtového roka spoločne so stanoviskom správnej rady Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov ║ do 1. júla nasledujúceho roka.

6.   Konečná účtovná závierka sa zverejňuje.

7.   Výkonný riaditeľ zasiela Dvoru audítorov odpoveď na jeho pripomienky ║ do 30. septembra. Túto odpoveď zasiela aj správnej rade.

8.   Výkonný riaditeľ predkladá Európskemu parlamentu na jeho žiadosť všetky informácie potrebné na bezproblémové uplatnenie postupu udelenia absolutória za daný rozpočtový rok, ako sa ustanovuje v článku 146 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

9.   Na odporúčanie Rady, ktorá sa uznáša kvalifikovanou väčšinou, Európsky parlament udelí výkonnému riaditeľovi absolutórium za plnenie rozpočtu v roku N do 15. mája roku N + 2.

Článok 38

Rozpočtové pravidlá

Rozpočtové pravidlá, ktoré sa na úrad vzťahujú, prijíma správna rada po konzultácii s Komisiou. Nesmú sa odchyľovať od nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 ║ z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ║ o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (13), pokiaľ sa to osobitne nevyžaduje na prevádzku úradu a s predchádzajúcim súhlasom Komisie.

KAPITOLA 6

USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA ZAMESTNANCOV

Článok 39

Zamestnanci

1.   Na zamestnancov úradu vrátane výkonného riaditeľa sa vzťahuje Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev a predpisy spoločne prijaté inštitúciami na účely uplatnenia služobného poriadku a podmienok zamestnávania.

2.   Po dohode s Komisiou správna rada prijíma potrebné vykonávacie opatrenia uvedené v článku 110 Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev a podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev.

3.   Vo vzťahu ku svojim zamestnancom úrad využíva právomoci zverené menovaciemu orgánu Služobným poriadkom a orgánu oprávnenému uzatvárať zmluvy podľa Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov.

4.   Správna rada môže prijať ustanovenia, ktoré úradu umožnia zamestnať vyslaných národných expertov členských štátov.

Článok 40

Výsady a imunity

Na úrad sa vzťahuje Protokol o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev.

KAPITOLA 7

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 41

Právne postavenie

1.   Úrad je orgánom Spoločenstva zriadeným v súlade s článkom 185 finančného nariadenia . Má právnu subjektivitu.

2.   V každom členskom štáte má úrad najrozsiahlejšiu právnu spôsobilosť udeľovanú právnickým osobám podľa vnútroštátnych právnych predpisov. Predovšetkým môže nadobúdať hnuteľný a nehnuteľný majetok a disponovať s ním a byť účastníkom súdnych konaní.

3.   Úrad zastupuje jeho výkonný riaditeľ.

4.   Sídlo úradu je v […].

Článok 42

Používanie jazykov

1.   Na úrad sa vzťahujú ustanovenia nariadenia č. 1 z 15. apríla 1958 o používaní jazykov v Európskom hospodárskom spoločenstve (14).

2.   Bez toho, aby boli dotknuté rozhodnutia prijaté na základe článku 290 zmluvy, sa výročná súhrnná správa o činnosti úradu a ročný pracovný program úradu uvedené v článku 29 písm. c) a d) vypracúvajú vo všetkých úradných jazykoch Spoločenstva.

3.   Prekladateľské služby potrebné na fungovanie úradu poskytuje Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie.

4.   Správna rada stanovuje podrobné pravidlá používania jazykov.

Článok 43

Prístup k dokumentom

1.    Úrad vytvorí osvedčené administratívne postupy, aby sa zabezpečila čo najvyššia úroveň transparentnosti jeho činností. Na dokumenty úradu sa vzťahuje nariadenie ║ (ES) č. 1049/2001 ║.

2.   Do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia správna rada prijme podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia (ES) č. 1049/2001.

3.   Rozhodnutia prijaté úradom podľa článku 8 nariadenia (ES) č. 1049/2001 môžu byť predmetom sťažnosti adresovanej mediátorovi alebo konania na Súdnom dvore Európskych spoločenstiev v súlade s podmienkami ustanovenými v článkoch 195 a 230 zmluvy.

4.   Spracovanie osobných údajov úradom podlieha nariadeniu ║ (ES) č. 45/2001 ║.

Článok 44

Bezpečnostné predpisy v oblasti ochrany utajovaných skutočností a citlivých neutajovaných skutočností

1.   Úrad uplatňuje bezpečnostné predpisy uvedené v rozhodnutí Komisie 2001/844/ES, ESUO, Euratom z 29 novembra 2001, ktorým sa mení a dopĺňa jej rokovací poriadok (15). Týka sa to predovšetkým ustanovení o výmene, spracovávaní a uchovávaní utajovaných skutočností.

2.   Úrad zároveň uplatňuje bezpečnostné predpisy týkajúce sa spracovania citlivých neutajovaných skutočností, ako ich schvaľuje a uplatňuje Komisia.

Článok 45

Boj proti podvodom

1.     Na účely boja proti podvodom, korupcii a iným nezákonným činnostiam sa bez obmedzenia uplatňujú ustanovenia nariadenia (ES) č. 1073/1999.

2.     Úrad pristúpi k medziinštitucionálnej dohode z 25. mája 1999 a bezodkladne vydá príslušné predpisy vzťahujúce sa na všetkých zamestnancov úradu.

3.     V rozhodnutiach týkajúcich sa financovania a vo vykonávacích dohodách a nástrojoch, ktoré z nich vyplývajú, sa výslovne stanovuje, že Dvor audítorov a OLAF môžu v prípade potreby vykonávať kontroly na mieste u príjemcov finančných prostriedkov úradu, ako aj u činiteľov zodpovedných za prideľovanie týchto prostriedkov.

Článok 46

Ustanovenia o zodpovednosti

1.   Zmluvnú zodpovednosť úradu upravuje právo, ktoré sa uplatňuje na príslušnú zmluvu.

2.   Súdny dvor Európskych spoločenstiev je príslušný rozhodnúť podľa akejkoľvek arbitrážnej doložky obsiahnutej v zmluve uzatvorenej úradom.

3.   V prípade nezmluvnej zodpovednosti nahradí úrad v súlade so všeobecnými zásadami, ktoré sú spoločné pre právne poriadky členských štátov, všetky škody, ktoré spôsobili jeho oddelenia alebo zamestnanci pri výkone svojich úloh.

4.   Súdny dvor Európskych spoločenstiev je príslušný rozhodovať v sporoch o náhradu škôd uvedených v odseku 3.

5.   Osobná zodpovednosť zamestnancov voči úradu sa riadi ustanoveniami Služobného poriadku alebo podmienok zamestnávania, ktoré sa na nich vzťahujú.

Článok 47

Hodnotenie a preskúmanie

1.   Najneskôr do troch rokov od dátumu začatia činnosti úradu podľa článku 54 úrad požiada o vypracovanie nezávislého externého hodnotenia svojich výsledkov na základe mandátu udeleného správnou radou po dohode s Komisiou. V hodnotení sa posúdi vplyv úradu na praktickú spoluprácu v oblasti azylu a na spoločný európsky azylový systém. Osobitne sa preskúma prípadná potreba úpravy alebo rozšírenia úloh úradu vrátane ich finančných dôsledkov. V tomto hodnotení sa tiež posúdi primeranosť riadiacej štruktúry v rámci vykonávania úloh úradu. V hodnotení sa zohľadnia stanoviská zainteresovaných strán na úrovni Spoločenstva a na vnútroštátnej úrovni.

2.   Správna rada po dohode s Komisiou rozhodne o časovom rozvrhu budúcich hodnotení so zreteľom na výsledky hodnotiacej správy uvedenej v odseku 1.

Článok 48

Správna kontrola

Činnosti úradu podliehajú kontrole mediátora v súlade s ustanoveniami článku 195 zmluvy.

Článok 49

Spolupráca s tretími a pridruženými krajinami

1.   Úrad je otvorený účasti krajín, ktoré so Spoločenstvom uzavreli dohody, v dôsledku čoho prijali a uplatňujú právo Spoločenstva v oblasti, na ktorú sa vzťahuje toto nariadenie. V súlade s príslušnými ustanoveniami týchto dohôd sa vypracujú dojednania, ktoré upresnia najmä povahu, rozsah a podmienky účasti týchto krajín na činnosti úradu. Tieto dojednania zahŕňajú predovšetkým ustanovenia o účasti na iniciatívach úradu, finančných príspevkoch a zamestnancoch. Pokiaľ ide o zamestnanecké otázky, uvedené zmluvy musia byť v každom prípade v súlade so Služobným poriadkom úradníkov ║ a Podmienkami zamestnávania iných zamestnancov Európskych spoločenstiev.

2.   Pokiaľ ide o otázky týkajúce sa jeho činností a v rozsahu, ktorý sa na plnenie jeho úloh vyžaduje, úrad po dohode s Komisiou a v rámci svojho mandátu zjednodušuje prevádzkovú spoluprácu medzi členskými štátmi a tretími krajinami v rámci politiky Európskej únie v oblasti vonkajších vzťahov a zároveň môže spolupracovať s príslušnými orgánmi tretích krajín v súvislosti s technickými otázkami v oblastiach pôsobnosti tohto nariadenia v rámci pracovných dohôd uzavretých s týmito orgánmi v súlade s príslušnými ustanoveniami zmluvy.

Článok 50

Spolupráca s ║ UNHCR

Úrad spolupracuje s ║ UNHCR v oblastiach pôsobnosti tohto nariadenia v rámci pracovných dohôd uzavretých s UNHCR.

Úrad môže ║ UNHCR prideliť dotácie. Cieľom týchto dotácií je financovanie činností, ktoré úradu umožnia využívať odborné znalosti UNHCR v oblasti azylu na pevnom a udržateľnom základe, pričom sa týkajú osobitných vzťahov spolupráce medzi úradom a UNHCR v súlade s týmto článkom a článkom 2 ods. 5, čl. 9 ods. 1, čl. 25 ods. 4, čl. 32 ods. 8, čl. 33 ods. 2 a čl. 51 ods. 4. V súlade s článkom 75 nariadenia (ES, Euratom) č. 2343/2002 sa uplatňujú príslušné ustanovenia nariadenia o rozpočtových pravidlách a jeho vykonávacie predpisy.

Článok 51

Poradné fórum

1.     Úrad úzko spolupracuje s organizáciami občianskej spoločnosti a príslušnými kompetentnými orgánmi pôsobiacimi v oblasti azylovej politiky na miestnej, regionálnej, vnútroštátnej, európskej alebo medzinárodnej úrovni a na tento účel zriadi poradné fórum.

2.     Do poradného fóra sú zapojené aj miestne orgány, ktoré majú dôležitú úlohu a odborné skúsenosti v oblasti azylovej politiky.

3.     Poradné fórum je mechanizmom na výmenu informácií a zhromažďovanie poznatkov. Zabezpečuje úzku spoluprácu medzi úradom a príslušnými zainteresovanými stranami.

4.     Poradné fórum je prístupné všetkým príslušným zainteresovaným stranám v súlade s odsekom 1. Úrad sa obracia na členov poradného fóra podľa konkrétnych potrieb týkajúcich sa oblastí stanovených ako prioritné pre činnosť úradu.

UNHCR je členom ex officio poradného fóra.

5.     Úrad môže vyzvať poradné fórum najmä aby:

a)

predkladalo správnej rade návrhy týkajúce sa ročného pracovného programu, ktorý sa prijíma podľa článku 29 písm. d);

b)

poskytovalo správnej rade spätnú väzbu a navrhovalo jej následné opatrenia v súvislosti s výročnou správou stanovenou v článku 29 písm. c) a s výročnou správou o situácii v oblasti azylu v Európskej únii stanovenou v článku 12. ods. 1 a

c)

oznamovalo výkonnému riaditeľovi a správnej rade závery a odporúčania konferencií, seminárov a stretnutí s významom pre prácu úradu.

6.     Koordinácia poradného fóra spadá do právomoci výkonného riaditeľa.

7.     Poradné fórum sa schádza najmenej dvakrát ročne.

Článok 52

Spolupráca s agentúrami FRONTEX, FRA a ďalšími orgánmi Spoločenstva, ako aj s medzinárodnými organizáciami

Úrad spolupracuje s orgánmi Spoločenstva, ktorých činnosti súvisia s jeho oblasťou pôsobnosti a predovšetkým s Európskou agentúrou pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (FRONTEX) a s FRA, ako aj s medzinárodnými organizáciami v oblastiach pôsobnosti tohto nariadenia v rámci pracovných dohôd uzavretých s týmito orgánmi v súlade s ustanoveniami Zmluvy ║ a ustanoveniami o právomoci týchto orgánov.

Spolupráca umožňuje vytvárať synergie medzi príslušnými orgánmi a predchádzať duplicite a nadbytočnosti práce realizovanej v zmysle mandátu týchto rozličných orgánov.

Článok 53

Dohoda o sídle a podmienky fungovania

Potrebné ustanovenia o poskytnutí sídla úradu v hostiteľskom členskom štáte a o zariadeniach, ktoré tento štát sprístupní, ako aj osobitné pravidlá, ktoré sa v hostiteľskom členskom štáte úradu vzťahujú na výkonného riaditeľa, členov správnej rady, zamestnancov úradu a členov ich rodín, sa vymedzia v dohode o sídle medzi úradom a hostiteľským členským štátom po schválení správnou radou. Na účely riadneho fungovania úradu hostiteľský členský štát zabezpečí najlepšie možné podmienky vrátane ponuky viacjazyčného a európsky orientovaného vzdelávania a primeraných dopravných spojení.

Článok 54

Začiatok činnosti úradu

Úrad začne svoju činnosť najneskôr jeden rok po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

Komisia zodpovedá za zriadenie a počiatočnú prevádzku úradu, pokým ten nenadobudne prevádzkovú kapacitu na plnenie svojho rozpočtu.

Na tento účel:

dovtedy, kým výkonný riaditeľ neprevezme svoju funkciu po vymenovaní správnou radou v súlade s podmienkami uvedenými v článku 30, môže úradník Komisie vo funkcii dočasného riaditeľa vykonávať úlohy delegované výkonnému riaditeľovi úradu;

úradníci Komisie môžu pod vedením dočasného riaditeľa alebo výkonného riaditeľa vykonávať úlohy delegované úradu.

Po schválení správnou radou môže dočasný riaditeľ povoľovať všetky platby kryté finančnými prostriedkami uvedenými v rozpočte úradu. Zároveň môže uzatvárať zmluvy vrátane zamestnaneckých zmlúv po schválení plánu pracovných miest úradu.

Článok 55

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť […] dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli ║

Za Európsky parlament

predseda

Za Radu

predseda


(1)  Ú. v. EÚ L,, s..

(2)  Ú. v. EÚ L,, s..

(3)  Pozícia Euróspkeho parlamentu zo 7. mája 2009.

(4)   Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

(5)   Ú. v. EÚ L 349, 25.11.2004, s. 1.

(6)   Ú. v. EÚ L 53, 22.2.2007, s. 1.

(7)   Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(8)  Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 1.

(9)  Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 15.

(10)  Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.

(11)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(12)  Ú. v. EÚ L …

(13)   Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(14)  Ú. v. ES 17, 6.10.1958, s. 385.

(15)   Ú. v. ES L 317, 3.12.2001, s. 1.