8.7.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CE 184/483


Piatok 24. apríla 2009
Cezhraničné platby v Spoločenstve ***I

P6_TA(2009)0321

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 24. apríla 2009 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o cezhraničných platbách v Spoločenstve (KOM(2008)0640 – C6-0352/2008 – 2008/0194(COD))

2010/C 184 E/81

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0640),

so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 ods. 1 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0352/2008),

so zreteľom na záväzok zástupcu Rady uvedený v liste z 25. marca 2009 schváliť zmenený a doplnený návrh v súlade s článkom 251 ods. 2 druhý pododsek, prvá zarážka Zmluvy o ES,

so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanovisko Výboru pre právne veci (A6-0053/2009),

1.

schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.

žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.

poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.


Piatok 24. apríla 2009
P6_TC1-COD(2008)0194

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 24. apríla 2009 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. …/2009 o cezhraničných platbách v Spoločenstve, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 2560/2001

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní zodpovedá konečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (ES) č. 924/2009.)