8.7.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CE 184/192


Streda 22. apríla 2009
Strojové zariadenia na aplikáciu pesticídov ***I

P6_TA(2009)0247

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 22. apríla 2009 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o strojových zariadeniach na aplikáciu pesticídov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/42/ES zo 17. mája 2006 o strojových zariadeniach (KOM(2008)0535 – C6-0307/2008 – 2008/0172(COD))

2010/C 184 E/53

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0535),

so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0307/2008),

so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A6-0137/2009),

1.

schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.

berie na vedomie vyhlásenie Komisie priložené k tomuto uzneseniu;

3.

žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

4.

poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.


Streda 22. apríla 2009
P6_TC1-COD(2008)0172

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 22. apríla 2009 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/.../ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/42/ES, pokiaľ ide o strojové zariadenia na aplikáciu pesticídov

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní zodpovedá konečnému legislatívnemu aktu, smernici 2009/127/ES.)

Streda 22. apríla 2009
PRÍLOHA

Streda 22. apríla 2009
Vyhlásenie Komisie o normalizácii strojových zariadení na aplikáciu pesticídov

S cieľom podporiť základné požiadavky zahrnuté v oddiele 2.4 prílohy I Komisia poverí CEN, aby na základe najlepších dostupných metód na predchádzanie neplánovanému vystaveniu životného prostredia vplyvom pesticídov vytvoril harmonizované normy pre všetky kategórie strojových zariadení na aplikáciu pesticídov. Cieľom tohto mandátu bude predovšetkým, aby normy poskytovali kritériá a technické špecifikácie pre montáž mechanických krytov, tunelové a letecké postrekovanie, predchádzanie kontaminácii vodného zdroja počas plnenia a vyprázdňovania a podrobné špecifikácie pre pokyny výrobcu, aby sa predišlo úniku pesticídov, zohľadňujúc všetky príslušné parametre, ako sú trysky, tlak, výška postrekovacieho ramena, rýchlosť vetra, teplota a vlhkosť vzduchu a rýchlosť jazdy.