1.4.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CE 87/342


Streda 11. marca 2009
Zodpovednosť osobných prepravcov v preprave po mori v prípade nehôd ***III

P6_TA(2009)0110

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. marca 2009 o spoločnom texte nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zodpovednosti osobných dopravcov v preprave po mori v prípade nehôd, schválenom zmierovacím výborom (PE-CONS 3724/2008 – C6-0047/2009 – 2005/0241(COD))

2010/C 87 E/58

(Spolurozhodovací postup: tretie čítanie)

Európsky parlament,

so zreteľom na spoločný text schválený zmierovacím výborom (PE-CONS 3724/2008 – C6-0047/2009),

so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní (1) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2005)0592),

so zreteľom na zmenený návrh Komisie (KOM(2007)0645),

so zreteľom na svoju pozíciu v druhom čítaní (2) k spoločnej pozícii Rady (3),

so zreteľom na stanovisko Komisie k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom Európskeho parlamentu k spoločnej pozícii (KOM(2008)0831),

so zreteľom na článok 251 ods. 5 Zmluvy o ES,

so zreteľom na článok 65 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu svojej delegácie v zmierovacom výbore (A6-0102/2009),

1.

schvaľuje spoločný text;

2.

poveruje svojho predsedu, aby akt podpísal spoločne s predsedom Rady, v súlade s článkom 254 ods. 1 Zmluvy o ES;

3.

poveruje svojho generálneho tajomníka, aby akt podpísal hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené a aby po dohode s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

4.

poveruje svojho predsedu, aby toto legislatívne uznesenie postúpil Rade a Komisii.


(1)  Ú. v. EÚ C 74 E, 20.3.2008, s. 562.

(2)  Prijaté texty, 24.9.2008, P6_TA(2008)0445.

(3)  Ú. v. EÚ C 190 E, 29.7.2008, s. 17.