30.9.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CE 265/47


Utorok, 20. októbra 2009
Opravný rozpočet č. 9/2009: zemetrasenie v Taliansku

P7_TA(2009)0048

Uznesenie Európskeho parlamentu z 20. októbra 2009 o návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 9/2009 na rozpočtový rok 2009, zemetrasenie v Taliansku, oddiel III – Komisia (14265/2009 - C7-0214/2009 - 2009/2087(BUD))

2010/C 265 E/27

Európsky parlament,

so zreteľom na článok 272 Zmluvy o ES a článok 177 Zmluvy o Euratome,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (1), a najmä na jeho články 37 a 38,

so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2009 prijatý s konečnou platnosťou 18. decembra 2008 (2),

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (3),

so zreteľom na predbežný návrh opravného rozpočtu Európskej únie č. 9/2009 na rozpočtový rok 2009, ktorý Komisia predložila 28. augusta 2009 (KOM(2009)0448),

so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 9/2009, ktorý zostavila Rada 9. októbra 2009 (14265/2009 – C7-0214/2009),

so zreteľom na článok 75 a prílohu V rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A7-0023/2009),

A.

keďže návrh opravného rozpočtu č. 9 k všeobecnému rozpočtu na rok 2009 zahŕňa tieto body:

mobilizáciu Fondu solidarity EÚ v sume 493 780 000 EUR vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch v súvislosti s následkami zemetrasenia, ktoré postihlo Taliansko v apríli 2009,

zodpovedajúce zníženie celkových platobných rozpočtových prostriedkov vo výške 493 780 000 EUR z týchto rozpočtových riadkov:

05 04 02 01 Ukončenie usmerňovacej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu — Regióny cieľa 1 (2000 až 2006);

06 02 06 Program Marco Polo II;

06 04 06 Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inováciu — program Inteligentná energia — Európa;

06 06 01 02 Výskum súvisiaci s energetikou — Spoločný podnik pre palivové články a vodík (PČV);

06 06 02 01 Výskum súvisiaci s dopravou (vrátane letectva);

06 06 02 03 Spoločný podnik SESAR;

06 06 05 02 Dokončenie šiesteho rámcového programu ES (2003 – 2006);

07 03 07 LIFE+ (Finančný nástroj pre životné prostredie – 2007 až 2013);

08 02 01 Spolupráca – Zdravie;

08 07 02 Spolupráca – Doprava – Spoločný podnik Čisté nebo;

08 10 01 Myšlienky;

11 06 01 Ukončenie Finančného nástroja na usmerňovanie rybného hospodárstva (FIFG) — Cieľ 1 (2000 – 2006) a

11 06 04 Ukončenie Finančného nástroja na usmerňovanie rybného hospodárstva (FIFG) — Mimo oblastí cieľa 1 (2000 – 2006),

B.

keďže účelom návrhu opravného rozpočtu č. 9/2009 je formálne zahrnúť túto rozpočtovú úpravu do rozpočtu na rok 2009,

1.

berie na vedomie predbežný návrh opravného rozpočtu č. 9/2009, ktorý je piatym opravným rozpočtom týkajúcim sa výlučne Fondu solidarity EÚ, v súlade s požiadavkou Európskeho parlamentu a Rady v spoločnom vyhlásení prijatom počas zmierovacieho konania 17. júla 2008;

2.

schvaľuje návrh opravného rozpočtu č. 9/2009 bez zmien a doplnení;

3.

poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.


(1)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 69, 13.3.2009.

(3)  Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.