30.9.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CE 265/39


Utorok, 20. októbra 2009
Veterinárne kontroly zvierat vstupujúcich do Spoločenstva z tretích krajín (kodifikované znenie) *

P7_TA(2009)0038

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 20. októbra 2009 o návrhu smernice Rady stanovujúcej princípy, ktoré sa týkajú organizácie veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich do Spoločenstva z tretích krajín (kodifikované znenie)(KOM(2008)0873 – C6-0033/2009 – 2008/0253(CNS))

2010/C 265 E/17

(Konzultačný postup – kodifikácia)

Európsky parlament,

so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2008)0873),

so zreteľom na článok 37 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0033/2009),

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 20. decembra 1994 o zrýchlenej pracovnej metóde pre úradnú kodifikáciu právnych textov (1),

so zreteľom na články 86 a 55 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A7-0028/2009),

A.

keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie je predmetom uvedeného návrhu iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných textov bez ich podstatnej zmeny,

1.

schvaľuje návrh Komisie upravený v súlade s odporúčaniami konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie;

2.

poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.


(1)  Ú. v. ES C 102, 4.4.1996, s. 2.