30.9.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CE 265/37


Utorok, 20. októbra 2009
Poskytovanie audiovizuálnych mediálnych služieb (kodifikované znenie) ***I

P7_TA(2009)0036

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 20. októbra 2009 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách) (kodifikované znenie) (KOM(2009)0185 – C7-0041/2009 – 2009/0056(COD))

2010/C 265 E/15

(Spolurozhodovací postup – kodifikácia)

Európsky parlament,

so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2009)0185),

so zreteľom na článok 251 ods. 2, článok 47 ods. 2 a článok 55 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0041/2009),

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 20. decembra 1994 o zrýchlenej pracovnej metóde pre úradnú kodifikáciu právnych textov (1),

so zreteľom na články 86 a 55 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A7-0029/2009),

A.

keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie je predmetom uvedeného návrhu iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných textov bez ich podstatnej zmeny,

1.

schvaľuje návrh Komisie upravený v súlade s odporúčaniami konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie;

2.

poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.


(1)  Ú. v. ES C 102, 4.4.1996, s. 2.